Quyết định số 882/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 882/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 882/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 882/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 882/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH À N NG N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003 và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph à N ng n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tính ch t - Là ô th lo i I tr c thu c Trung ương, trung tâm c a vùng mi n Trung và Tây Nguyên; có v trí quan tr ng trong chi n lư c phát tri n ô th qu c gia; - Là trung tâm vùng phát tri n kinh t bi n, ưu tiên phát tri n các ngành, công nghi p, thương m i, du l ch, d ch v tài chính, ngân hàng c p qu c gia; - Là thành ph c ng, u m i giao thông, vi n thông quan tr ng trong vùng, qu c gia và qu c t ; - Là trung tâm văn hóa th d c th thao, giáo d c ào t o, trung tâm khoa h c k thu t và công ngh mi n Trung; - Là m t trong nh ng a bàn gi v trí chi n lư c quan tr ng v qu c phòng an ninh khu v c Nam Trung B , Tây Nguyên và c nư c. 2. Ph m vi nghiên c u Bao g m 6 qu n n i thành và hai huy n Hòa Vang, Hoàng Sa v i t ng di n tích 125.654,37 ha (trong ó di n tích ph n t li n là 95.154,37 ha, ph n di n tích qu n o Hoàng Sa là 30.500 ha). Ranh gi i nghiên c u ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp t nh Th a Thiên Hu ; - Phía Nam và Tây giáp t nh Qu ng Nam; - Phía ông giáp Bi n ông. Ranh gi i c th s ư c xác nh trong n i dung xu t c a án quy ho ch chung xây d ng. 3. Quy mô dân s và t ai
  2. - Quy mô dân s : + Hi n tr ng 2007: dân s toàn thành ph là 806.744 ngư i, trong ó dân s n i th là 699.834 ngư i; + D báo n 2015: dân s thành ph t kho ng 1.082.000 ngư i, trong ó dân s n i th là 856.000 ngư i; + D báo n 2025: dân s thành ph t kho ng 1.500.000 ngư i, trong ó dân s n i th kho ng 1.209.000 ngư i; - Quy mô t ai: di n tích t xây d ng ô th n năm 2025 kho ng 19.500 ha. 4. Ch tiêu kinh t - k thu t Căn c vào quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m ban hành v quy ho ch xây d ng, kh năng qu t, i u ki n t nhiên, môi trư ng, cho phép áp d ng ch tiêu kinh t - k thu t theo tiêu chí ô th lo i I ư c quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v vi c phân lo i ô th và c p qu n lý ô th . Trong quá trình l p quy ho ch xây d ng, có th áp d ng m t s tiêu chuNn nư c ngoài sau khi ư c B Xây d ng xem xét th y phù h p. 5. N i dung nghiên c u l p quy ho ch a) nh hư ng phát tri n không gian ô th và phân khu ch c năng - Nghiên c u và xu t mô hình phát tri n không gian thành ph à N ng bao g m: ô th trung tâm, các ô th v tinh (các th tr n, th xã …) b o m s g n k t ng b và n nh gi a các không gian. Phát tri n không gian ô th ph i có s chuy n ti p hài hòa gi a các khu ô th hi n h u và các khu ô th m i; - xu t các phương án phân khu ch c năng: khu v c phát tri n ô th , khu v c phát tri n công nghi p, khu v c phát tri n du l ch sinh thái, ngh dư ng, vùng b o t n môi trư ng thiên nhiên … phát tri n ph i b o m ô th g n k t v i phát tri n kinh t và an ninh qu c phòng, b o v môi trư ng sinh thái. b) T ch c không gian ki n trúc - Xác nh v trí và t ch c không gian các khu trung tâm ô th ; xác nh các vùng ki n trúc c nh quan có t m quan tr ng trong không gian ô th như các trung tâm, các c a ngõ vào thành ph , các tuy n ph tr c không gian chính, các hành lang ven sông và d c b bi n, các khu v c qu ng trư ng, cây xanh … có gi i pháp t ch c không gian phù h p và t o các i m nh n trong ô th ; - xu t nh hư ng quy ho ch c nh quan và ki n trúc ô th cho các khu v c c thù trong thành ph ; nghiên c u xu t các gi i pháp b o v và tôn t o các công trình di tích văn hóa l ch s , các khu v c c nh quan có vai trò quan tr ng trong không gian ô th …; - T ch c không gian các i m dân cư nông thôn v i m c tiêu áp ng yêu c u v nâng cao i u ki n s ng ng th i gi ư c b n s c văn hóa riêng. c) nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t H th ng h t ng k thu t ph i ư c nghiên c u quy ho ch hi n i áp ng nh ng m c tiêu và quan i m phát tri n c a thành ph , áp ng nhu c u s d ng; b o m m quan, an toàn và v sinh môi trư ng, c th : - Giao thông ô th : nghiên c u quy ho ch hoàn ch nh các công trình k t n i v i h th ng giao thông qu c gia, qu c t như c ng hàng không, c ng bi n, ga ư ng s t …; hoàn thi n h th ng giao thông n i
  3. th b o m k t n i ph c v phát tri n không gian ô th và ho t ng c a các khu ch c năng; nghiên c u xu t các mô hình giao thông v n t i công c ng (xe buýt, xe i n trên cao, metro …); xác nh quy mô và quy ho ch b trí h th ng b n xe và bãi xe cho nhu c u giao thông tĩnh c a thành ph ; - ChuNn b k thu t xây d ng: t n d ng a hình t nhiên, có tính t i nh ng y u t b t l i do khí h u thay i xác nh cao n n kh ng ch t i t ng khu v c và các tuy n giao thông chính; xu t các gi i pháp thoát nư c mưa k t h p h th ng h i u hóa, h n ch nh hư ng b t l i t bão lũ và nư c bi n dâng; - C p nư c: xác nh nhu c u, ngu n c p, v trí và quy mô các công trình u m i c p nư c. Quy ho ch m ng lư i ư ng ng c p nư c chính cùng các thông s k thu t ch y u, xu t các gi i pháp b o v ngu n nư c và qu n lý v n hành h th ng c p nư c; - C p i n: xác nh nhu c u ph t i công su t, ngu n c p, v trí quy mô các tr m bi n áp, các m ng lư i phân ph i chính, xu t các gi i pháp v n hành và b o m an toàn m ng lư i; - Thoát nư c và v sinh môi trư ng: xác nh v trí quy mô các khu x lý ch t th i r n; xu t các gi i pháp v m ng lư i thoát nư c và các công trình u m i x lý nư c th i, các gi i pháp b o v môi trư ng; - H th ng thông tin vi n thông: xác nh nhu c u phát tri n, các lo i hình d ch v vi n thông hi n i c n ư c cung c p, xu t các gi i pháp quy ho ch b trí các công trình u m i, xác nh các tuy n c p chính cùng các trung tâm bưu chính c p thành ph ; - Nghiên c u ánh giá tác ng môi trư ng chi n lư c và xu t các gi i pháp b o v và h n ch các tác ng c a vi c i u ch nh quy ho ch n môi trư ng; - Xác nh các chương trình, d án ưu tiên u tư phù h p v i d báo ngu n l c; xu t các gi i pháp th c hi n quy ho ch theo các giai o n; - D th o Quy nh v qu n lý quy ho ch, ki n trúc ô th . 6. Thành ph n h sơ Th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. Tư v n c n nghiên c u, th hi n, minh h a chi ti t cho t ng ý tư ng phát tri n các khu ch c năng v i ch t lư ng và phương pháp ti p c n qu c t . 7. T ch c th c hi n - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: y ban nhân dân thành ph à N ng; - Cơ quan nghiên c u, xu t quy ho ch: T ch c tư v n trong nư c và tư v n nư c ngoài k t h p nghiên c u l p án quy ho ch; - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng; - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph ; - Th i gian l p án: 12 tháng sau khi nhi m v ư c phê duy t. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph à N ng b trí ngu n v n, phê duy t t ng d toán chi phí và ph i h p v i B Xây d ng, các B , ngành liên quan t ch c l p án i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph à N ng n năm 2025; xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n i u ch nh Quy ho ch sau khi ư c phê duy t.
  4. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, B trư ng B Xây d ng, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài chính, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Hoàng Trung H i - Thành y, H ND, UBND thành ph à N ng; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b)
Đồng bộ tài khoản