Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008-2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 883/2008/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 883/2008/Q -BKH Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH HÀNH NG C I THI N TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA TH I KỲ 2008 - 2009 B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c vào Quy t nh s 94/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch hành ng th c hi n án nh hư ng thu hút và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c th i kỳ 2006-2010; Căn c vào ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 3577/VPCP- QHQT ngày 29 tháng 6 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph y quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư phê duy t và ch trì t ch c th c hi n K ho ch hành ng c i thi n tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA; Xét ngh c a V trư ng V Kinh t i ngo i, B K ho ch và u tư, QUY T NNH i u 1. Ban hành K ho ch hành ng c i thi n tình hình th c hi n các chương trình, d án ODA th i kỳ 2008-2009. i u 2. B K ho ch và u tư v i vai trò T trư ng T công tác ODA c a Chính ph có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và các nhà tài tr , c bi t Nhóm 6 Ngân hàng phát tri n (Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB), Cơ quan Phát tri n Pháp (AFD), Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC), Ngân hàng Tái thi t c (KfW), Ngân hàng xu t nh p khNu Hàn Qu c (Korea Eximbank) và Ngân hàng Th gi i (WB)), t ch c th c hi n K ho ch này. i u 3. Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph , Cơ quan Trung ương c a các oàn th , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, tri n khai và hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo.
 2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; Võ H ng Phúc - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t - B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - 6 Ngân hàng phát tri n: ADB, AFD, JBIC, KfW, WB, Korea Eximbank; - Các T ng c c, C c, V , Vi n và các ơn v tr c thu c B ; - Lưu: VT, KT N.
 3. K HO CH HÀNH NG C I THI N TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA TH I KỲ 2008-2009 (ban hành kèm theo Quy t nh s 883/2008/Q -BKH ngày 14 tháng 07 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) N i dung công vi c Cơ quan ch Cơ quan ph i Th i h n Các k t qu d trì/ ng ch h p hoàn thành ki n trì 1. Hài hòa hóa cương chi ti t d án và Tài li u v ý tư ng d án 1.1. ánh giá Tài li u B KH& T T công tác Tháng B ng so sánh s v ý tư ng d án c a và ADB ODA, WB 9/2008 khác bi t Nhóm 6 Ngân hàng và và các nhà tài xác nh s khác bi t tr khác so v i cương chi quan tâm ti t d án c a Chính ph 1.2. ánh giá th t c B KH& T T công tác Tháng Mô t th t c phê phê duy t cương và ADB ODA, WB 9/2008 duy t c a Chính chi ti t d án c a và các nhà tài ph và nh ng v n Chính ph tr khác vư ng m c liên quan tâm quan 1.3. D th o cương B KH& T T công tác Tháng D th o cương chi ti t d án hài hòa và ADB ODA, WB 12/2008 chi ti t d án hài gi a Chính ph và nhà và các nhà tài hòa gi a Chính tài tr tr khác ph và nhà tài tr quan tâm 1.4. ưa ra các khuy n B KH& T T công tác Tháng D th o các ngh nh m Ny nhanh và ADB ODA, WB 12/2008 khuy n ngh v hài th t c phê duy t c a và các nhà tài hòa hóa. Chính ph và các nhà tr khác tài tr quan tâm 2. Hư ng d n chung l p báo cáo nghiên c u kh thi 2.1. Ph bi n Hư ng B KH& T Các cơ quan Trư c Quý ChuNn b , t ch c d n chung v l p Báo và KfW ch qu n, 6 IV/2008 h i th o và khóa cáo nghiên c u kh thi Ngân hàng ào t o cho các và t ch c ào t o và các nhà tài bên liên quan tr khác quan tâm
 4. 2.2. Th c hi n Hư ng B KH& T Các cơ quan ang ti n Báo cáo nghiên d n chung v l p báo và KfW ch qu n, 6 hành c u kh thi c a t t cáo nghiên c u kh thi Ngân hàng c các d án do 6 và các nhà tài Ngân hàng tài tr tr khác ư c xây d ng quan tâm trên cơ s Hư ng d n chung l p Báo cáo nghiên c u kh thi 2.3. So n th o Hư ng B KH& T Các cơ quan Trư c Quý Hư ng d n c p d n l p Báo cáo nghiên và KfW ch qu n, 6 II/2009 ngành phù h p v i c u kh thi c p ngành Ngân hàng Hư ng d n chung cho m t s lĩnh v c c và các nhà tài l p Báo cáo nghiên th ( xu t: Giao tr khác c u kh thi ư c thông v n t i, c p quan tâm Chính ph và nư c, x lý nư c th i, Nhóm 6 Ngân phát tri n nông thôn, y hàng xây d ng và t , năng lư ng) thông qua 3. Các hành ng ti n hành trư c 3.1. Xây d ng danh B KH& T T công tác Tháng 8 Danh sách các sách các hành ng và ADB ODA, các cơ năm 2008 hành ng ti n ti n hành trư c (bao quan ch hành trư c g m cơ quan có ch c qu n và các năng th c hi n, ngu n nhà tài tr l c trong chu trình d khác quan án). Danh sách này s tâm tách b ch nh ng hành ng có th ti n hành trong khung kh pháp lý hi n hành và nh ng hành ng òi h i ph i có nh ng thay i trong khung kh pháp lý hi n hành) 3.2. Xác nh nh ng B KH& T T công tác Tháng 8 xu t v nh ng thay i c n thi t i và ADB ODA, WB, năm 2008 thay i trong v i khung kh pháp lý các cơ quan khung kh pháp lý t o i u ki n th c ch qu n và hi n nh ng hành ng các nhà tài ti n hành trư c tr khác quan tâm 3.3. Thu th p s li u v B KH& T T công tác Tháng 8 S li u v giai giai o n kh i ng d và ADB ODA, WB, năm 2008 o n kh i ng d án thông qua các ch s các cơ quan án c a d án khi chưa ch qu n th c hi n các hành
 5. ng ti n hành trư c 3.4. Th tư ng Chính B KH& T T công tác Tháng 9 - Phê duy t danh ph (i) phê duy t Danh và ADB ODA, các cơ năm 2008 sách các hành sách các hành ng quan ch ng ti n hành ti n hành trư c; (ii) ban qu n, WB và trư c hành quy t nh v các nhà tài vi c th c hi n các hành tr khác - Quy t nh c a ng ti n hành trư c có quan tâm Th tư ng Chính th ư c th c hi n ph phê duy t thí trong khung kh pháp i m th c hi n các lý hi n hành i v i hành ng ti n nh ng d án ư c phê hành trư c i v i duy t năm 2008; (iii) 6 d án c n s a i phê duy t thí i m th c khung kh pháp hi n các hành ng ti n ch hành trư c c n s a i khung kh pháp lý i v i 6 d án thí i m (m i Ngân hàng thí i m 01 d án) 3.5. Th c hi n thí i m B KH& T T công tác Tháng 9 các hành ng ti n và ADB ODA, các cơ năm 2008 hành trư c quan ch qu n, WB và các nhà tài tr khác quan tâm 3.6. Ti n hành i u tra B KH& T T công tác Tháng 6 Báo cáo k t qu giai o n kh i ng và ADB ODA, các cơ năm 2010 i u tra c a các d án ang quan ch th c hi n ho c ang thí qu n, WB và i m các hành ng các nhà tài ti n hành trư c và so tr khác sánh v i s li u thu quan tâm th p ư c theo M c 3.3. 3.7. D a vào k t qu B KH& T T công tác Tháng 8 - Quy t nh c a i u tra, Th tư ng và ADB ODA, các cơ năm 2010 Th tư ng Chính Chính ph ch o các quan ch ph cơ quan liên quan s a qu n, WB và i khung kh pháp lý các nhà tài - Chính ph trình cho phù h p. tr khác Qu c h i quan tâm i v i nh ng s a i c n ư c Qu c h i thông qua, Chính ph s trình Qu c h i xem xét.
 6. 3.8. S a i lu t và các B KH& T T công tác T tháng 8 Lu t và các văn quy nh liên quan và ADB ODA, các cơ năm 2010 b n pháp lý liên quan ch quan t o thu n l i qu n, WB và cho vi c th c hi n các nhà tài các hành ng ti n tr khác hành trư c quan tâm 4. Th ng nh t chương trình i tho i v nh ng kho ng cách còn t n t i trong các quy nh v u th u 4.1. ChuNn b văn b n B T công tác Tháng 7 Ch d án và Ban hư ng d n g i cho các KH& T, ODA, B năm 2008 QLDA hi u r ng cơ quan ch quan và WB và JBIC XD Nhóm 6 i v i gói th u s ch d án c a các DA Ngân hàng d ng toàn b ho c ODA ang th c hi n và các nhà tài m t ph n v n thông báo v (a) tr khác ODA, trư ng h p nh ng kho ng cách còn quan tâm có s khác bi t t n t i và nh ng khác gi a quy nh v bi t gi a quy nh u u th u c a Vi t th u c a Vi t Nam và Nam và nhà tài tr , nh ng th c ti n t t c a nh ng th t c u nhà tài tr ; và (b) Quy th u ã cam k t nh chung, th c hi n trong i u ư c theo i u 3 c a Lu t qu c t ký k t gi a u th u, khi có s Vi t Nam v i các khác bi t gi a quy nh nhà tài tr ư c ưu v u th u c a Vi t tiên áp d ng. Nam và nhà tài tr thì i u ư c qu c t ư c ký k t có giá tr pháp lý cao hơn. 4.2. xu t các n i B T công tác Tháng 1 Qu c h i n m rõ dung c n hoàn thi n KH& T, ODA, B năm 2009 các v n và gi i c a h th ng pháp lu t WB, JBIC XD Nhóm 6 pháp xu t c a u th u Vi t Nam Ngân hàng Chính ph (B (trên cơ s Ma tr n v và các nhà tài KH& T) t i kỳ s chênh l ch theo tr khác h p Qu c h i. chuNn m c c a th c quan tâm ti n t t) nh m nâng cao tính c nh tranh, công b ng, minh b ch, hi u qu kinh t và hài hoà th t c. 4.3. Hoàn ch nh m u B KH& T T công tác Tháng 1 K ho ch u th u, thông báo m i th u và WB ODA, B năm 2009 thông báo m i ăng trên Báo u th u XD Nhóm 6 th u, thông báo k t
 7. và Trang Web c a V Ngân hàng qu u th u ư c QL T/B KH& T và các nhà tài ăng t i v i y áp ng yêu c u t i tr khác thông tin c n thi t thi u v hài hòa hóa quan tâm nh m áp ng yêu c u t i thi u v hài hòa hóa. 4.4. Trao i và th ng B KH& T T công tác Tháng 3 Ban hành M u H nh t v i Nhóm 6 Ngân và WB ODA, B năm 2009 sơ m i th u chuNn hàng v M u h sơ m i XD Nhóm 6 hài hòa cho gói th u cho gói th u Xây Ngân hàng th u Xây l p và l p và Hàng hóa i và các nhà tài Hàng hóa NCB v i các d án ODA tr khác quan tâm 4.5. ào t o cán b B KH& T T công tác nh kỳ - ít Ch d án, cán b th c hi n d án, bao và WB ODA, B nh t 2 Ban QLDA, cán b g m i ngũ cán b XD Nhóm 6 l n/năm ki m tra, thanh tra ki m tra, thanh tra Ngân hàng hi u bi t và n m c p Trung ương và a và các nhà tài ư c nh ng i m phương. T ch c ào tr khác khác bi t chính t o chính quy v u quan tâm gi a quy trình u th u và áp d ng h th u c a Chính th ng c p ch ng ch ph và nhà tài tr . 4.6. L p văn b n hư ng B KH& T T công tác Tháng 6 Xây d ng m t cơ d n v cơ ch gi i và WB ODA, B năm 2009 ch minh b ch hơn quy t khi u n i trong XD Nhóm 6 i v i gi i quy t u th u Ngân hàng khi u n i trong u và các nhà tài th u tr khác quan tâm 5. S a i H th ng nh m c chi phí 5.1. Ti p t c s a i B XD, WB B KH& T, Tháng 12 Ma tr n v s nh m c chi phí b ng và JBIC T công tác năm 2008 chênh l ch cách: ODA và các nhà tài tr (i) xác nh kho ng khác quan cách gi a Ngh nh tâm 99/CP c a Chính ph và th c ti n t t nh t c a qu c t . (ii) Xác nh nh ng n i dung c n ti p t c hoàn thi n trong Ngh nh 99/CP c a Chính ph 5.2. xu t các lĩnh B XD, WB B KH& T, Tháng 12 S a i các văn v c nh m tăng cư ng T công tác b n pháp quy theo
 8. hơn n a khung kh th và JBIC ODA và các năm 2008 yêu c u ch c a Chính ph nhà tài tr và/ho c các nghiên c u khác quan c n thi t khác d a vào tâm nh ng khuy n ngh v vi c hoàn thi n Ngh nh 99/CP 5.3. Xây d ng xu t B XD, WB B KH& T, Tháng 12 xu t v ào t o v ào t o trên cơ s và JBIC T công tác năm 2008 các khuy n ngh nh m ODA và các hoàn thi n Ngh nh nhà tài tr 99/CP khác quan tâm 5.4. ào t o k thu t B XD, WB B KH& T, Tháng Các cơ quan liên ng n h n theo ba lĩnh và JBIC T công tác 12/2008 - quan n m v ng v c chính: (i) D toán ODA và các Tháng quy trình và tuân chi phí; (ii) Ki m sát s nhà tài tr 12/2009 th các quy nh lư ng và (iii) Ngân khác quan hàng d li u tâm 6. Ny nhanh công tác thanh toán 6.1. ánh giá h th ng B TC, B KH& T, Tháng 9 Báo cáo ánh giá qu n lý tài chính hi n AFD và T công tác năm 2008 v vi c l p k hành và s c n thi t Korea ODA, các cơ ho ch ngân sách ph i tăng cư ng các h Eximbank quan ch và b trí v n i th ng theo dõi và ánh qu n và các ng giá nhà tài tr khác quan tâm 6.2. Xây d ng ch tiêu B TC, B KH& T, Tháng 9 - Các ban QLDA v gi i ngân ( nh kỳ) AFD và T công tác năm 2008 xây d ng ch tiêu tăng ti n gi i Korea ODA, các cơ gi i ngân hàng ngân nh m t ch tiêu Eximbank quan ch năm, quý (th m chí 75% gi i ngân vi n tr qu n và ch hàng tháng i v i theo úng k ho ch d án và các nh ng d án th c (ch tiêu 7 trong Cam nhà tài tr hi n ch m). k t Hà N i) khác quan tâm - Các Ban QLDA l p báo cáo so sánh gi i ngân th c t v i k ho ch 6.3. Ti n hành kh o sát B TC, Các Ban Tháng 12 ánh giá các quy các Ban QLDA các d AFD và QLDA ư c năm 2008 nh hi n hành v án v n vay ODA và cơ Korea l a ch n và qu n lý tài chính quan ki m soát chi Eximbank các cơ quan (Kho b c nhà nư c, ki m soát chi Ngân hàng Phát tri n
 9. Vi t Nam) ánh giá tính hi u qu c a quy trình, năng l c ki m soát chi và xu t nh hư ng c i ti n 6.4. Xác nh rõ vai B TC, T công tác Trư c Quý - Các ki n ngh v trò, nhi m v c a các AFD và ODA I năm 2009 lo i b các th t c cơ quan liên quan trong Korea ki m tra không c n quá trình ki m soát, Eximbank thi t và tăng cư ng thanh toán v n ODA áp d ng chuNn m c qu n lý theo mô hình doanh nghi p (Ví d : Áp d ng thí i m v ngư ng chi tiêu, ki m tra t xu t, h u ki m và ưa ra các cơ ch phù h p tuỳ thu c vào vi c phân tích và qu n lý r i ro i v i nh ng kho n chi ho c d án c th , ch ng h n như i v i các d án s d ng các kho n vay kém ưu ãi hơn). - Ban hành các quy nh m i th ch hóa các k t qu c i ti n t ư c 6.5. T ch c các khóa B TC, T công tác Trư c Quý Các cơ quan liên ào t o v cơ ch , AFD và ODA II năm quan (Kho b c chính sách, quy trình Korea 2009 Nhà nư c, Ngân nghi p v cho cán b Eximbank hàng Phát tri n làm công tác ki m soát Vi t Nam) n m chi (Kho b c Nhà v ng quy trình nư c, Ngân hàng Phát m b o gi i quy t tri n Vi t Nam) công vi c trôi ch y và úng quy nh c a pháp lu t 6.6. Hài hòa m u bi u B TC, T công tác Tháng 9 Xây d ng và áp tài chính gi a Chính AFD và ODA năm 2009 d ng m u bi u báo ph và nhà tài tr Korea cáo th ng nh t Eximbank
 10. 7. Công c theo dõi th ng nh t (AMT) 7.1. Nâng cao nh n B KH& T Các cơ quan Tháng 7 Tăng t l s d ng th c c a các Ban và Nhóm 6 ch qu n, năm 2008 trong Quý IV/2008 QLDA v vi c s d ng Ngân hàng Ch d án và M u báo cáo chung các nhà tài (AMF) theo Quy t nh tr khác 803/2007/Q -BKH: quan tâm Chia s cam k t c a Nhóm 6 Ngân hàng v vi c s d ng AMF, B ph n h tr và giám sát quá trình tuân th c a Ban QLDA 7.2. K t h p ào t o k B KH& T Các cơ quan ang ti n Tăng t l s d ng năng AMT v i các kỳ và Nhóm 6 ch qu n, hành h p ki m i m tình Ngân hàng Ch d án và hình th c hi n các các nhà tài chương trình, d án c a tr khác Ban QLDA quan tâm 7.3. Tăng cư ng s B KH& T Các cơ quan Tháng 8 Tăng ch t lư ng d ng C ng thông tin ch qu n, năm 2008 báo cáo i n t v h p tác phát Ch d án và tri n c a B KH& T các nhà tài và ho t ng c a B tr khác ph n tr giúp gi i quan tâm áp các vư ng m c thư ng g p mà trong quá trình th c hi n Quy t nh 803/2007/Q -BKH (Ví d : Các v n liên quan n d án ô, d án ang th c hi n, s p k t thúc và nh ng câu h i thư ng g p nh t,…) 7.4. Áp d ng m u bi u B KH& T Các cơ quan Tháng 10 AMT ư c áp AMT cho m t s và Nhóm 6 ch qu n, năm 2008 d ng cho m t s ngành c th (Ví d : Ngân hàng Ch d án và ngành c th . B NNPTNT, B Y t , các nhà tài B GD& T,...) tr khác quan tâm 8. i m i Ban QLDA 8.1. Ti n hành i u tra B KH& T Các cơ quan Tháng 9 Tài li u th c t v v các v n ã ư c và JBIC ch qu n, năm 2008 tình hình tái cơ c u c pv i m i Ban Ch d án và Ban QLDA trên cơ
 11. QLDA i v i m t s các nhà tài s các nghiên c u lĩnh v c, trong ó có tr khác tình hu ng c a lĩnh v c giao thông v n quan tâm Nhóm 6 Ngân t i hàng 8.2. Phân tích vi c áp B KH& T Các cơ quan Tháng 11 Khuy n ngh s a d ng nh ng quy nh và JBIC ch qu n, năm 2008 i các văn b n hi n hành thông qua Ch d án và pháp quy hi n l a ch n m t s mô các nhà tài hành hình c th t các d tr khác án c a Nhóm 6 Ngân quan tâm hàng trong lĩnh v c y t , giáo d c và nông nghi p 8.3. S a i các quy B KH& T Tháng 12 Văn b n pháp quy nh (n u c n thi t) năm 2008 s a i 9. Khung chính sách chung i v i tái nh cư và hư ng d n th t c và th c hi n ánh giá môi trư ng Tái nh cư B TN&MT B KH& T, Tháng 12 Mô t danh m c và ADB T công tác năm 2008 các nhóm ngư i s 9.1. Phân lo i các ODA, WB d ng t không nhóm ngư i s d ng và các nhà tài h p pháp t không h p pháp tr khác quan tâm 9.2. Mô t các lu t và B TN&MT B KH& T, Tháng 12 Mô t khuôn kh quy nh ư c áp d ng và ADB T công tác năm 2008 th ch i v i ngư i s d ng ODA, WB t không h p pháp và và các nhà tài mô t nh ng lu t/quy tr khác nh này ư c áp d ng quan tâm như th nào 9.3. Khuy n ngh các B TN&MT B KH& T, Tháng 12 Khuy n ngh hành hành ng nh m (i) C i và ADB T công tác năm 2008 ng c th thi n nh hư ng c a tái ODA, WB nh cư i v i ngư i và các nhà tài s d ng t không h p tr khác pháp, và (ii) T o i u quan tâm ki n cho các nhà tài tr i tho i v i Chính ph v vi c gi i quy t i v i ngư i s d ng t không h p pháp 9.4. Làm rõ nh nghĩa B TN&MT B KH& T, Tháng 12 Khuy n ngh cách v “ngày gi i h n” và ADB T công tác năm 2008 xác nh “ngày
 12. ngăn vi c dân l n ODA, WB gi i h n” chi m t hay xây và các nhà tài d ng trên di n tích ã tr khác ư c xác nh là khu quan tâm v c c a d án sau này yêu c u n bù Môi trư ng B TN&MT B KH& T, Tháng 12 Thông tư 08/2006- và ADB T công tác năm 2008 TT-BTNMT ư c 9.5. H tr s a i ODA, WB s a i Thông tư 08/2006-TT- và các nhà tài BTNMT v “Hư ng tr khác d n ánh giá chi n quan tâm lư c môi trư ng, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng” 9.6. Xây d ng hư ng B TN&MT B KH& T, Tháng 12 D th o hư ng d n d n ánh giá môi và ADB T công tác năm 2008 th c hi n ánh giá trư ng ODA, WB môi trư ng và các nhà tài tr khác quan tâm 9.7. Ph bi n công c B TN&MT B KH& T, Tháng 12 L trình xây d ng xây d ng năng l c và ADB T công tác năm 2008 năng l c chi n ánh giá môi trư ng ODA, WB lư c và CD-Rom và các nhà tài “B công c ánh tr khác giá môi trư ng t i quan tâm Vi t Nam”. B TRƯ NG Võ H ng Phúc MINISTRY OF PLANNING AND SOCIALIST REPUBLIC OF INVESTMENT VIETNAM ------------ Independence-Freedom-Happiness -----------------
 13. ACTION PLAN FOR IMPROVING PERFORMANCE OF ODA PROGRAMS AND PROJECTS IN 2008-2009 PERIOD (Promulgated together with the Decision No. 883/2008/QD-BKH 14/7/2008 of the Minister of Planning and Investment) Content of Work Leading Coordination Deadline for Expected Outcomes Agency Agencies Accomplishment 1. Harmonized Project Detailed Outline and Project Concept Document 1.1. Review the Six MPI and IMTF, WB Sep., 2008 Gap matrix Banks’ project ADB and other concept documents interested and identify the gaps donors with the Govenment’s Project Detailed Outline 1.2. Review the MPI and IMTF, WB Sep., 2008 Description on the Government’s ADB and other Government’s procedure to approve interested approval procedure Project Detailed donors and related problems Outline 1.3. Draft a MPI and IMTF, WB Dec., 2008 Outcome Draft Harmonized Project ADB and other harmonized Project Detailed Outline interested Detailed Outline donors 1.4. Prepare MPI and IMTF, WB Dec., 2008 Draft harmonized recommendations to ADB and other Draft expedite approval interested recommendations procedures of the donors Government and the donors 2. Common Feasibility Study Guidelines 2.1. Dissemination of MPI and Line By 4th Quarter Workshops and Common FS KfW Agencies, 6 2008 training courses for Guidelines and Banks and relevant stakeholders Training other are prepared and interested organized donors 2.2. Implementation MPI and Line Ongoing All FS for 6 Banks of Common FS KfW Agencies, 6 projects are Guidelines Banks and elaborated according
 14. other to Common FS interested Guidelines donors 2.3. Elaboration of MPI and Line By 2nd Quarter Sector guidelines in sector Guidelines in KfW Agencies, 6 2009 line with the specific sectors Banks and Common FS (proposal: transport, other Guidelines are water supply, waste interested developed and water disposal, rural donors approved by GoV develoment, health, and 6 Banks energy) 3. Advanced Actions 3.1. Develop the list MPI and IMTF, Line Aug., 2008 List of Advance of Advance Actions ADB Agencies, Actions (including responsible WB and agency for other implementation, interested resources, when in the donors project cycle). The list should separate the advance actions that can be implemented under the existing legal framework and the advance actions that would require changes to the existing legal framework 3.2. Identify the MPI and IMTF, Line Aug., 2008 Proposal on changes required changes to ADB Agencies, to the legal the regulatory WB and framework framework that other facilitate interested implementation of donors advance actions 3.3. Compile data on MPI and IMTF, Line Aug., 2008 Start-up performance start-up performance ADB Agencies, data by indicators of WB and project without other advance actions interested donors 3.4. The Prime MPI and IMTF, Line Sept., 2008 - Approved list of Minister (i) approves ADB Agencies, advance actions the List of Advance WB and Prime Minister’s Actions; (ii) issues other Decision
 15. decision on the interested implementation of donors - Prime Minister’s advance actions that approval to pilot can be implemented advance actions that under the current required changes to regulatory framework legal framework in 6 under all project project approved in 2008; (iii) approves to pilot the implementation of advance actions that required changes to regulatory framework in 6 projects (each from each Bank) 3.5. Implement and MPI and IMTF, Line Sept., 2008 pilot advance actions ADB Agencies, WB and other interested donors 3.6. Conduct a survey MPI and IMTF, Line Jun., 2010 Report on survey on start-up ADB Agencies, findings performance of WB and projects other implementing/piloting interested advance actions and donors compare that the data under 3.3 3.7. Based on the MPI and IMTF, Line Aug., 2010 - Decision of the survey findings, PM ADB Agencies, Prime Minister instructs concerned WB and agencies to revise the other - Government’s regulatory framework interested submission to the as appropriate donors National Assembly In case the changes need to be approved by NA, the Government shall make proposals to NA for consideration 3.8. Revising relevant MPI/ADB IMTF, Line From Aug., Laws and other legal laws and regulations Agencies, 2010 documents that WB and facilitate other implementation of interested advance actions donors
 16. 4. Agreed Agenda for Mutual Engagement in Dialogue on remaining Gaps in Procurement Regulations 4.1. Prepare a MPI, WB IMTF, Jul., 2008 Project owner and directive to be sent to and JBIC MOC, 6 PMUs are aware that each Line Agency Banks and for contracts and Project Owner of other financed in whole or on-going ODA interested in part through funded projects donors ODA, if there is informing them of (a) difference in the remaining gaps procurement and differences regulations between between GoV the Government and Procurement the Donor, the Regulations and agreed procurement donor’s good procedures in the practice; and (b) of legal agreement with the general rules, in the Donor prevail line with Article 3 of even if those the Procurement Law procedures conflict if there is difference with Government in procurement regulations. regulations between the Government and the Donor, the Legal Agreement prevail 4.2. Make concrete MPI, WB IMTF, Jan., 2009 National Assembly proposals for and JBIC MOC, 6 is aware of these improvement of Banks and issues and proposed Vietnamese other solutions raised by procurement interested the Government legislation system (as donors (MPI) at the per Good Practice National Assembly “gaps” matrix) in sessions order to enhance competition and transparency, economic efficiency and harmonization 4.3. Revise templates MPI and IMTF, 6 Jan., 2009 Procurement plans, for publishing WB Banks and Spectific procurement notices other procurement notices in Vietnam interested and notices of Procurement Review donors contract award(s) and DMPP/MPI include the all the
 17. website to meet relevant information minimum to meet the requirements for minimum harmonization requirements for harmonization 4.4. Discuss and MPI and IMTF, 6 Mar., 2009 Harmonized agree with 6 Banks on WB Banks and standard bidding Standard Bidding other document for NCB Documents for Works interested works and goods are and Goods in ODA donors issued projects 4.5. Train project MPI and IMTF, 6 Recurrent - at Project owner, PMU implementation staff, WB Banks and least twice a staff and control including fiduciary other year staff and inspectors control staff, at both interested understand how to central and provincial donors deal with major levels. Formalize inconsistencies procurement training between and establish a Government and certificate scheme Donor Procurement procedures 4.6. Prepare Guidance MPI and IMTF, 6 Jun., 2009 A more transparent note on mechanisms WB Banks and mechanism for for dealing with other dealing with procurement related interested procurement complaints donors complaints is established 5. Reform of the Cost Norms System 5.1. Continue the MOC, MPI, IMTF Dec., 2008 Gap matrix reform of Cost Norms WB and and other by: JBIC interested donors a. Identify the gap between Decree 99/CP and international good practices b. Identify possible areas for improvement of Decree 99/CP 5.2. Propose the areas MOC, MPI, IMTF Dec., 2008 Revised legal for further WB and and other documents as needed strengthening the JBIC interested government legal
 18. framework and/or donors other necessary studies based on the recommendation on improvement of Decree 99; 5.3. Develop further MOC, MPI, IMTF Dec., 2008 Training proposals the training proposal WB and and other based on the JBIC interested recommendation on donors improvement of Decree 99 5.4. Technical short MOC, MPI, IMTF Dec., 2008 - Related agencies term training in three WB and and other Dec., 2009 understand how to key areas: (i) Cost JBIC interested ensure the process estimate; (ii) Quantity donors smooth and in line surveyor and (iii) with the regulations Databank 6. Accelerate Payment 6.1. Review current MOF, MPI, IMTF, Sept., 2008 Report about FM system and the AFD and Line findings on the status need to strengthen Korea Agencies of budgeting and M&E systems Eximbank and other allocating interested counterpart funds donors 6.2. Develop MOF, MPI, IMTF, Sept., 2008 PMUs prepare disbursement targets AFD and Line annually/quarterty on regular basis to Korea Agencies disbursements improve the timing of Eximbank Project targets (even on disbursements in Owners and monthly basis for order to achieve 75% other critieal projects) of aid disbursed on interested schedule (Indicator 7 donors PMUs make reports HCS) on the actual disbursement in comparison with the scheduled disbursements 6.3. Cnducting a MOF, Selected Dec., 2008 Evaluate the existing survey on the PMUs AFD, PMUs and regulations on of ODA loan projects Korea controlling budget management and on the Eximbank agencies expenditure controlling agencies (State Treasury, VDB), focusing on
 19. efficiency of the current procedure, capacity of the expenditure controlling agencies, and recommendations for improvement 6.4. Clarifying the MOF, IMTF and By 1st quarter, Recommedations for roles and AFD and controlling 2009 removing non- responsibilities of Korea agencies essential expenditure agencies related with Eximbank checks and ODA checking and enforcement of payment process business standard (i.e. pilot the use of the threshold of expenditure, the random controls, the ex-post controls and make appropriate mechanism depending on the risk analysis and management for specific expenditures/projects such as projects using less conditional funds) Issue new regulation to institutionalize the results of reform process 6.5. Provide training MOF, IMTF and By 2nd quarter, Related agencies workshops on AFD and other 2009 (State Treasury, policies, regulations Korea interested VDB) understand and professional Eximbank donors how to ensure the procedures to the process smooth and related staffs of the in line with the expenditure regulations controlling agencies (State Treasury, VDB) 6.6. Harmonize the MOF, IMTF and Sept., 2009 Develop and use financial formats AFD and other common financial between the Korea interested formats Government and Eximbank donors donors
 20. 7. Alignment Monitoring Tool 7.1. Raising MPI and Line July, 2008 Improve submission awareness of PMUs 6 Banks agencies, rate for 4th Quarter, on using AMF in Project 2008 Decision Owners and 803/2007/QD-BKH: other sharing the 6 Banks’ interested commitment to use donors AMF, Help Desk and follow up PMU implementation 7.2. Training on AMT MPI and Line Ongoing Improve submission skills taking 6 Banks agencies, rate advantage of PMU’s Project gathering at porfolio Owners and review meeting other interested donors 7.3. Increase the use MPI Line Aug., 2008 Improve quality of of MPI Development agencies, submitted reports Portal and the MPI’s Project Help Desk to solve all Owners the common issues in process of implementing Decision 803/2007/QD-BKH (e.g.: Issues related to umbrella projects, ongoing projects which are going to complete and most frequent questions, etc...) 7.4. Using AMT for a MPI and Selected line Oct., 2008 AMT used in a number of specific 6 Banks agencies, number of specific sectors (such as Project sector MARD, MOH, Owners and MOET, etc) other interested donors 8. PMU Reform 8.1. Making survey MPI and Line Sept, 2008 Fact paper for on- on foregoing PMU JBIC agencies, going PMU reform reform issues in Project based on the case several sectors Owners and studies of 6 Banks

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản