Quyết định số 883/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 883/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 883/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 883/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 883/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH K HO CH S P X P, I M I DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH TI N GIANG GIAI O N 2009-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p 100% v n nhà nư c; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh K ho ch s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c y ban nhân dân t nh Ti n Giang giai o n 2009-2010 như sau: 1. Năm 2009, chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên: - Công ty C p thoát nư c Ti n Giang; - Công ty Khai thác và C p nư c sinh ho t nông thôn Ti n Giang; - Công ty Công trình ô th thành ph M Tho. 2. Năm 2010, th c hi n c ph n hóa: - Công ty Chăn nuôi Ti n Giang; - Công ty Công trình ô th th xã Gò Công. i u 2. 1. Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang có trách nhi m: a) Ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung v ti n ư c duy t; b) Căn c tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p 100% v n nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy t nh t l c ph n do Nhà nư c n m gi khi th c hi n c ph n hóa các Công ty nêu t i Quy t nh này. 2. Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Ti n Giang trong vi c th c hi n Quy t nh này.
  2. 3. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ch o, ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : Tài chính, N i v , K ho ch và u tư, Lao ng – Thương binh và Xã h i; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - y ban nhân dân t nh Ti n Giang; Nguy n Sinh Hùng - Ban Ch o i m i và Phát tri n DN; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, KTN, P; - Lưu: Văn thư, MDN (3b).
Đồng bộ tài khoản