Quyết định số 89/1999/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 89/1999/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/1999/QĐ-UB về việc ban hành "Quy định chế độ tiền thưởng thi đua các cấp ở thành phố Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/1999/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 89/1999/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1999 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐNN H CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞN G THI ĐUA CÁC CẤP Ở THÀN H PHỐ HÀ N ỘI” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Căn cứ Nghị định 56/1998/NĐ-CP ngày 30/07/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 87/1999/QĐ-UB ngày 11/10/1999 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành các danh hiệu thi đua ở các cấp trực thuộc thành phố Hà Nội. Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội. QUYẾT ĐNNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chế độ tiền thưởng các danh hiệu thi đua và phong trào thi đua các cấp ở thành phố Hà N ội". Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây của Thành phố có nội dung trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3: Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này. Điều 4: Chánh Văn phòng UBN D thành phố, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, Thủ trưởng các ngành, các cấp, tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TNCH Hoàng Văn Nghiên QUY ĐNNH CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞN G THI ĐUA (Ban hành kèm theo quyết định số 89/1999/QĐ-UB ngày 11/10/1999 của UBND thành phố Hà Nội) 1- Tiền thưởng theo các danh hiệu thi đua:
  2. 1.1- Cá nhân: TT Danh hiệu Tiền thưởng 1 Lao động giỏi - Đơn vị hành chính sự nghiệp - 50.000đ (mức tối thiểu) - Đơn vị sản xuất kinh doanh - Thực hiện theo thông tư 59/CP của Chính phủ quy định về chế độ tiền thưởng 2 N gười tốt, việc tốt (được cơ sở công nhận và khen thưởng) - 50.000đ (mức tối thiểu) + Đơn vị hành chính sự nghiệp - Thực hiện theo thông tư 59/CP của Chính phủ + Đơn vị sản xuất kinh doanh quy định về chế độ tiền thưởng 3 Chiến sỹ thi đua cơ sở và người tốt, việc tốt (tiêu biểu: - 200.000đ do quận, huyện, ngành khen thưởng) : áp dụng chung cho cả 2 lĩnh vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh 4 Chiến sỹ thi đua thành phố: áp dụng chung cho cả 2 - 250.000đ lĩnh vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh 5 Chiến sỹ thi đua toàn quốc: áp dụng chung cho cả 2 - 300.000đ lĩnh vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh 6 N goài các danh hiệu trên, hàng năm còn khen thưởng: - N gười tốt việc tốt ở các cấp - Doanh nghiệp giỏi (Giám đốc các doanh nghiệp Theo quy chế thành phố quy định riêng. Trung ương, địa phương) Theo quy chế Thành phố quy định riêng. - Quản lý giỏi (lãnh đạo quận, huyện, cấp trưởng, phó sở, ngành) Theo quy chế Thành phố quy định riêng. áp dụng chung cho cả 2 lĩnh vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh 1.2- Tập thể: TT Danh hiệu Tiền thưởng 1 Khen thưởng ở cơ sở Tập thể lao động giỏi: + Đơn vị hành chính sự nghiệp 100.000đ (mức tối thiểu) + Đơn vị sản xuất kinh doanh - Thực hiện theo thông tư 59/CP của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương. 2 Tập thể "người tốt, việc tốt" cơ sở (cơ sở công Theo quy chế khen thưởng của cơ sở. nhận và khen thưởng) 3 Gia đình tốt ở cơ sở (cơ sở công nhận và khen Theo quy chế khen thưởng của cơ sở thưởng)
  3. 4 Khen thưởng ở ngành, quận, huyện: Gia đình kiểu mẫu (các quận, huyện công nhận 200.000 và khen thưởng) Tập thể "người tốt, việc tốt" (tiêu biểu) (được quận, huyện, ngành khen thưởng) Theo quy chế khen thưởng của các quận, huyện, ngành 5 Khen thưởng ở thành phố: Tập thể lao động xuất sắc: áp dụng chung cho cả 300.000đ 2 lĩnh vực hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh 6 Tập thể "người tốt, việc tốt". gia đình tốt (tiêu Theo quy chế thành phố quy định riêng. biểu xuất sắc) thành phố khen thưởng 2- Tiền thưởng trong các phong trào: 2.1- Cá nhân: TT Danh hiệu Tiền thưởng 1 Giấy khen - Ở cơ sở (xã, phường, thị trấn) 50.000đ (mức tối thiểu) - Quận, huyện, ngành 50.000đ (mức tối thiểu) 2 Bằng khen - Thành phố 200.000đ - Chính phủ 200.000 3 Thưởng hiện vật (tiền) Tuỳ theo thành tích, tính chất công việc đạt được, do tập thể lãnh đạo UBN D thành phố quyết định 2.2- Tập thể: TT Danh hiệu Tiền thưởng 1 Giấy khen - Cơ sở (xã, phường, thị trấn) 100.000đ (mức tối thiểu) - Quận, huyện, ngành 100.000đ (mức tối thiểu) 2 Bằng khen - Thành phố 400.000đ - Chính phủ 400.000 3 Cờ: - Thi đua xuất sắc dẫn đầu (cấp thành phố) 2.500.000đ
  4. - Thi đua xuất sắc (cấp thành phố) 1.500.000đ - Cờ luân lưu Chính phủ 3.000.000đ 4 Thưởng hiện vật (tiền) Tuỳ theo thành tích, tính chất công việc đạt được, do tập thể lãnh đạo UBN D thành phố quyết định 5 Giải thưởng: - Giải thưởng Thăng long (2 năm xét 1 lần) cho các Theo quy chế của thành phố đã ban hành lĩnh vực: - KHCN MT - Quản lý - N ghệ thuật - Văn học Theo quy chế hiện hành. Giải thưởng: báo chí N gô Tất Tố... N goài mức thưởng quy định chung nêu trên, trường hợp đặc biệt có thể có mức thưởng gấp hai lần so với mức thưởng quy định chung, do tập thể lãnh đạo UBN D các cấp quyết định. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản