Quyết định số 89/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 89/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Qui định về Kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2002/QĐ-BNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 89/2002/QĐ-BNN Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUI Đ NH V KI M D CH TH C V T Đ I V I GI NG CÂY VÀ SINH V T CÓ ÍCH NH P KH U B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 58/CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét đ ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V Khoa h c công ngh và ch t lư ng s n ph m, QUY T Đ NH : Đi u 1. Ban hành theo Quy t đ nh này Qui đ nh v Ki m d ch th c v t đ i v i gi ng cây và sinh v t có ích nh p kh u. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, th trư ng các đơn v thu c B , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUI Đ NH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V KI M D CH TH C V T Đ I V I GI NG CÂY VÀ SINH V T CÓ ÍCH NH P KH U (Ban hành theo Quy t đ nh s 89/2002/QĐ-BNN ngày 08 th ng 10 năm 2002 c a B tru ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Đi u 1. Ph m vi và đ i tư ng áp d ng. 1. Qui đ nh này áp d ng trong lĩnh v c Ki m d ch th c v t (KDTV) trên ph m vi toàn qu c. 2. Qui đ nh này áp d ng đ i v i v t th thu c di n ki m d ch th c v t là gi ng cây tr ng và sinh v t có ích nh p kh u. Đi u 2. Gi i thích thu t ng . Trong qui đ nh này các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau : 1. Gi ng cây : bao g m h t, c , cây, b ph n c a cây, các sinh ch t khác ( mô t bào, phôi, t bào) đư c dùng làm gi ng. 2. Gi ng cây đư c phép nh p kh u : là gi ng cây thu c danh m c đư c phép nh p kh u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qui đ nh. 3. Gi ng cây tr ng m i, l n đ u tiên nh p kh u : là gi ng cây không có trong danh m c đư c phép nh p kh u do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qui đ nh và l n đ u tiên nh p kh u vào Vi t Nam. 4. Sinh v t có ích : bao g m n m, côn trùng, đ ng v t và các sinh v t khác có tác d ng t t đ i v i cây tr ng ho c h n ch tác h i c a sinh v t gây h i đ i v i tài nguyên th c v t. Đi u 3. Qui đ nh ki m d ch th c v t đ i v i gi ng cây và sinh v t có ích trư c khi nh p kh u. 1. Đ i v i gi ng cây đư c phép nh p kh u. T ch c, cá nhân nh p kh u gi ng cây ph i khai báo trư c v i C c B o v th c v t ít nh t 3 ngày. a- 2. Đ i v i gi ng cây tr ng m i, l n đ u tiên nh p kh u. b- T ch c, cá nhân nh p kh u gi ng cây ph i n p: công văn c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (NN&PTNT) ho c công văn đư c B u quy n cho phép nh p kh u; tên khoa h c c a gi ng; lý l ch gi ng; xu t x gi ng, thành ph n sâu b nh trên gi ng; k ho ch s d ng gi ng; đ a đi m kh o nghi m và các gi y t liên quan khác (n u có) cho C c B o v th c v t trư c ít nh t 10 ngày. C c B o v th c v t qui đ nh đ a đi m gieo tr ng đ theo dõi d ch h i và thông báo cho ch v t th , cơ quan KDTV c a kh u nh p trư c ít nh t 5 ngày.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a- 3. Đ i v i sinh v t có ích nh p kh u. b- T ch c, cá nhân nh p kh u sinh v t có ích ph i n p công văn c a B NN&PTNT ho c công văn đư c B u quy n cho phép nh p kh u, các thông tin v phân b đ a lý, đ c đi m sinh h c, sinh thái, m c đích s d ng, đ a đi m nhân nuôi và các gi y t liên quan khác (n u có) cho C c B o v th c v t trư c ít nh t 10 ngày. C c B o v th c v t thông báo cho ch v t th , cơ quan KDTV c a kh u nh p v vi c nh p sinh v t có ích trên trư c ít nh t 5 ngày. Đi u 4. Qui đ nh ki m d ch th c v t đ i v i gi ng cây và sinh v t có ích t i c a kh u - 1. Ki m tra h sơ. - Gi y phép KDTV nh p kh u; - Gi y ch ng nh n KDTV c a nư c xu t kh u; - Các gi y t liên quan khác (n u có); Gi y đăng ký KDTV (theo m u t i Quy t đ nh s 82/2002/QĐ-BNN). 2. Ki m tra, l y m u. a- Phương pháp : - Đ i v i gi ng cây tr ng là c , qu : Th c hi n theo tiêu chu n ngành s 10 TCN 336- 98: Ki m d ch th c v t - Phương pháp ki m tra c , qu xu t, nh p kh u và quá c nh. - Đ i v i gi ng cây tr ng là h t : Th c hi n theo tiêu chu n ngành s 10 TCN 337- 98: Ki m d ch th c v t - Phương pháp ki m tra các lo i h t xu t, nh p kh u và quá c nh. - Đ i v i gi ng cây tr ng là cây, cành, ch i : Th c hi n theo tiêu chu n ngành s 10 TCN 338- 98: Ki m d ch th c v t - Phương pháp ki m tra cây xu t, nh p kh u và quá c nh. b- X lý m u : - M u gi ng cây đư c phép nh p kh u sau khi phân tích giám đ nh thành ph n sinh v t gây h i ph i đư c lưu m t ph n t i c a kh u, ph n còn l i g i v Trung tâm KDTV sau nh p kh u đ gieo tr ng trong khu cách ly KDTV. Toàn b lô v t th đư c đưa v đ a đi m gieo tr ng đã đăng ký. - M u gi ng cây tr ng m i, l n đ u tiên nh p kh u sau khi phân tích giám đ nh thành ph n sinh v t gây h i, ph i g i v Trung tâm KDTV sau nh p kh u đ gieo tr ng trong khu cách ly KDTV. Toàn b lô v t th đư c đưa v đ a đi m theo qui đ nh c a C c B o v th c v t.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đ i v i các sinh ch t khác: Ki m tra t i c a kh u toàn b 100 % lô v t th . Không ph i l y m u t i c a kh u. Toàn b lô v t th đư c đưa v đ a đi m đã qui đ nh. - Đ i v i sinh v t có ích: Ki m tra t i c a kh u toàn b 100 % lô v t th . Không ph i l y m u. Toàn b lô v t th đư c đưa v đ a đi m nhân nuôi đã qui đ nh. 3. Hoàn t t th t c. a- Sau khi ki m tra, phân tích giám đ nh, n u gi ng cây đ đi u ki n nh p kh u thì cơ quan KDTV t i c a kh u c p Gi y ch ng nh n KDTV nh p kh u, quá c nh và v n chuy n n i đ a (Theo m u s 10 c a Quy t đ nh s 118/ 2000/ QĐ/ BNN – BVTV ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). b- G i thông báo KDTV: Sau khi c p gi y ch ng nh n KDTV nh p kh u, quá c nh và v n chuy n n i đ a, cơ quan KDTV t i c a kh u ph i g i thông báo KDTV: - Đ i v i gi ng cây đư c phép nh p kh u: G i cho C c B o v th c v t, Trung tâm KDTV Sau nh p kh u, Chi c c B o v th c v t t nh nơi gieo tr ng các gi ng cây đó. - Đ i v i gi ng cây m i, l n đ u tiên nh p kh u: G i cho C c B o v th c v t, Trung tâm KDTV Sau nh p kh u, Chi c c Ki m d ch th c v t vùng ph trách, Chi c c B o v th c v t t nh nơi có đ a đi m qui đ nh gieo tr ng các gi ng cây đó. - Đ i v i sinh v t có ích : G i cho C c B o v th c v t, Trung tâm KDTV Sau nh p kh u đ theo dõi, giám sát trong quá trình nhân nuôi các sinh v t có ích. 4. Phí KDTV đ i v i gi ng cây tr ng và sinh v t có ích nh p kh u th c hi n theo qui đ nh hi n hành. Đi u 5. Quy đ nh ki m d ch th c v t sau nh p kh u đ i v i gi ng cây tr ng và sinh v t có ích - 1. Đ i v i gi ng cây đư c phép nh p kh u. - Theo dõi b nh n trong đi u ki n cách ly. Theo dõi tình hình sinh v t gây h i nơi gieo tr ng. - 2. Đ i v i gi ng m i, l n đ u tiên nh p kh u: - Theo dõi b nh n trong đi u ki n cách ly. - Theo dõi sinh v t h i sau nh p kh u t i đ a đi m cách ly đã qui đ nh. Sau th i gian theo dõi (qui đ nh t i ph l c kèm theo) cơ quan KDTV ph i tr l i k t qu gi ng đó có đư c đưa ra s n xu t hay không.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - 3. Đ i v i sinh v t có ích. - Theo dõi tình hình phát tri n c a sinh v t có ích t i cơ s nhân nuôi đã qui đ nh; - Đánh giá tác d ng và ph ký ch ; Sau th i gian theo dõi (qui đ nh t i Đi u 6) cơ quan KDTV ph i tr l i k t qu sinh v t đó có đư c đưa ra di n r ng hay không. Đi u 6. Qui đ nh th i gian theo dõi sinh v t gây h i đ i v i gi ng các nhóm cây tr ng m i, l n đ u tiên nh p kh u và sinh v t có ích nh p kh u STT Nhóm cây, sinh v t theo dõi Th i gian theo dõi 1 H t cây ăn qu lâu năm 1 đ n 2 năm 2 G c ghép, cành ghép cây ăn qu 1 đ n 2 năm 3 Cây lâm nghi p 1 đ n 2 năm 4 Cây công nghi p, dư c li u ng n ngày ngàyngày 3 đ n 6 tháng 5 Cây công nghi p, dư c li u lâu năm 1 đ n 2 năm 6 Cây lương th c 6 tháng 7 Cây rau màu 3 tháng 8 Cây thân c 1 chu kỳ sinh trư ng 9 Cây hoa, cây c nh 6 đ n 12 tháng 10 Cây c , cây ph đ t 6 tháng 11 Sinh ch t khác 3 tháng 12 Sinh v t có ích 1 năm Đi u 7. Đi u kho n thi hành Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c v n đ m i phát sinh, các t ch c, cá nhân k p th i ph n nh v C c B o v th c v t đ t ng h p, báo cáo B NN&PTNT gi i quy t, s a đ i b sung Quy đ nh cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản