Quyết định số 89/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 89/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 89/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 29 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A NHÀ XU T B N BƯU I N B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG Căn c gh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c ý ki n c a B Văn hoá - Thông tin t i văn b n s 1467/VHTT-XB ngày 11 tháng 4 năm 2003 v vi c góp ý ki n d th o quy t nh ch c năng, nhi m v Nhà xu t b n Bưu i n; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Giám c Nhà xu t b n Bưu i n; QUY T Đ NH i u 1. Nhà xu t b n Bưu i n là ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông; có tôn ch , m c ích là ph c v các i tư ng b n c s d ng tri th c khoa h c, k thu t, nghi p v , qu n tr kinh doanh và pháp lu t v bưu chính, vi n thông; là nhà xu t b n chuyên ngành th c hi n ch c năng xu t b n các sách và xu t b n phNm khác v bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin, i n t , Internet, truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n i n và cơ s h t ng thông tin qu c gia ( sau ây g i chung là bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin); qui t vi c xu t b n các n phNm chuyên ngành hình thành m t h th ng hoàn ch nh các sách và xu t b n phNm v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin. i u 2. Nhà xu t b n Bưu i n có các nhi m v ,quy n h n sau: 1. Xu t b n sách, tài li u v : a. Chính tr - xã h i: Các văn ki n c a ng, văn b n qu n lý, chính sách, pháp lu t v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin; sách l ch s truy n th ng c a các ơn v thu c ngành bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin; b. Khoa h c - k thu t và kinh t : Tài li u khoa h c, công ngh , qui trình, qui ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t , k thu t trong s n xu t, xây d ng các công trình; th l , th t c nghi p v qu n lý i u hành khai thác m ng lư i, kinh doanh d ch v , hư ng d n s d ng d ch v ; sách giáo khoa, sách tra c u, tham kh o, gi i thi u các công
  2. trình khoa h c, các gi i pháp m i trong và ngoài nư c, danh b i n tho i, niên giám i n tho i và nh ng trang vàng. c. Các xu t b n phNm và n phNm khác có n i dung chuyên ngành v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin (l ch; băng, ĩa hình, âm thanh; bưu thi p, bưu nh v.v...) 2. Xây d ng k ho ch xu t b n, t ch c biên so n, biên t p, in và phát hành sách, xu t b n phNm theo qui nh c a pháp lu t. 3. T p h p qui t vi c xu t b n sách và các n phNm chuyên ngành hình thành m t h th ng sách và xu t b n phNm v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin. 4. ư c h p tác, liên doanh liên k t v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài trong ho t ng xu t b n, in, phát hành theo qui nh c a pháp lu t. 5. ư c B Bưu chính, Vi n thông c p kinh phí và giao ch tiêu biên ch ho t ng. ư c ch ng phát tri n các ho t ng xu t b n, in, phát hành t o thêm ngu n thu theo qui nh c a pháp lu t; b o toàn và phát tri n các ngu n l c ư c giao. 6. Qu n lý v t ch c, cán b , công ch c, tài s n, h sơ tài li u c a Nhà xu t b n theo qui nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng. 7. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Nhà xu t b n Bưu i n có Giám c, Phó Giám c và b máy giúp vi c. Giám c qu n lý Nhà xu t b n v m i m t và ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i ho t ng c a Nhà xu t b n ư c qui nh t i i u 1 và i u 2 c a Quy t nh này. Giám c, T ng Biên t p Nhà xu t b n ch u trách nhi m trư c pháp lu t v xu t b n phNm c a Nhà xu t b n. Phó Giám c giúp vi c Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v ph n vi c ư c phân công. i u 4. T ch c b máy c a Nhà xu t b n g m có: - Phòng K ho ch - T ng h p. - Phòng Biên t p - Ch b n. - Phòng Tài chính - K toán. - Chi nhánh t i thành ph H Chí Minh. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các phòng, chi nhánh do Giám c qui nh.
  3. i u 5. Nhà xu t b n Bưu i n là ơn v s nghi p có thu, ch u s qu n lý toàn di n tr c ti p c a B Bưu chính, Vi n thông và ch u s qu n lý nhà nư c v công tác xu t b n c a B Văn hoá Thông tin, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo qui nh c a pháp lu t; tr s t t i thành ph Hà N i. Chi nhánh Nhà xu t b n Bưu i n có con d u và tài kho n theo qui nh c a pháp lu t, có tr s t i thành ph H Chí Minh. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các qui nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 7. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Giám c Nhà xu t b n Bưu i n, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Đ Trung Tá
Đồng bộ tài khoản