Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
118
lượt xem
28
download

Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND về Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S : 89/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH B ƠN GIÁ DUY TRÌ H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG, H TH NG CAMERA GIAO THÔNG, B NG THÔNG TIN QUANG I N T VÀ H TH NG ÈN TÍN HI U GIAO THÔNG KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xây d ng ca máy và thi t b thi công; Thông tư s 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n b sung m t s n i dung c a các Thông tư s 02/2005/TT-BXD, Thông tư s 04/2005/TT-BXD và Thông tư s 06/2005/TT-BXD c a B Xây d ng; Căn c Thông tư s 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp l p và qu n lý giá d toán d ch v công ích ô th ; Căn c Quy t nh s 38/2005/Q -BXD ngày 02 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng v ban hành nh m c d toán duy trì h th ng chi u sáng công c ng; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 3963/SXD-KTXD ngày 05 tháng 6 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này B ơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng, h th ng camera giao thông, b ng thông tin quang i n t và h th ng èn tín hi u giao thông khu v c thành ph H Chí Minh. 1. ơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng, h th ng camera giao thông, b ng thông tin quang i n t và h th ng èn tín hi u giao thông khu v c thành ph H Chí Minh là căn c xác nh giá d toán d ch v công ích ô th và thanh toán kh i lư ng hoàn thành t i thành ph H Chí Minh. Giá d toán d ch v công ích ô th này là chi phí t i a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xác nh giá d ch v công ích ô th và là cơ s thương th o, xem xét, quy t nh giá d ch v công ích th c hi n theo phương th c u th u, t hàng ho c giao k ho ch cho t ch c, cá nhân th c hi n các d ch v công ích ô th .
 2. 2. M i t ch c, cá nhân s d ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c th c hi n công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng, h th ng camera giao thông, b ng thông tin quang i n t và h th ng èn tín hi u giao thông u ph i tuân th quy nh trong Quy t nh này. 3. Trư ng h p công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng, h th ng camera giao thông, b ng thông tin quang i n t và h th ng èn tín hi u giao thông t i thành ph có quy trình k thu t và i u ki n th c hi n khác v i quy nh trong t p ơn giá này ho c nh ng công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng, h th ng camera giao thông, b ng thông tin quang i n t và h th ng èn tín hi u giao thông chưa ư c ban hành trong t p ơn giá này thì S Giao thông - Công chính ph i h p v i S Xây d ng ti n hành i u ch nh nh m c ho c xác l p nh m c trình y ban nhân dân thành ph quy t nh áp d ng; ng th i báo cáo B Xây d ng theo dõi, ki m tra. 4. i v i nh ng công trình s d ng ngu n v n c a thành ph , nhưng xây d ng a phương khác, s áp d ng ơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng thành ph H Chí Minh. Riêng giá v t li u s áp d ng theo ơn giá c a a phương có công trình xây d ng. 5. Khi có bi n ng v giá, y ban nhân dân thành ph giao S Xây d ng và S Giao thông - Công chính nghiên c u, xu t ban hành h s i u ch nh ph n chi phí nhân công và chi phí s d ng máy thi công thích h p có tham kh o ý ki n c a các s - ngành có liên quan. Trong trư ng h p c n thi t, y ban nhân dân thành ph s ban hành B ơn giá m i áp d ng. 6. Giao Giám c S Xây d ng t ch c in n, phát hành và ph i h p Giám c S Giao thông - Công chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n B ơn giá này. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, các ơn v ph n nh cho S Giao thông - Công chính gi i quy t. Trong trư ng h p vư t thNm quy n, S Giao thông - Công chính ph i h p S Xây d ng báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph và ki n ngh B Xây d ng xem xét gi i quy t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u ư c bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín ƠN GIÁ DUY TRÌ H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG KHU V C THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành theo Quy t nh s 89/2007/Q -UBND ngày 05 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) THUY T MINH VÀ QUY NNH ÁP D NG ƠN GIÁ DUY TRÌ H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG
 3. I. N I DUNG ƠN GIÁ DUY TRÌ H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG ơn giá Duy trì h th ng chi u sáng công c ng là ch tiêu kinh t k thu t quy nh chi phí c n thi t v v t li u, nhân công và máy thi công hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng. 1. Các căn c xác nh ơn giá Duy trì h th ng chi u sáng công c ng: - Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty Nhà nư c. - Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xây d ng giá ca máy và thi t b thi công. - Thông tư s 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n b sung m t s n i dung c a các Thông tư s 02/2005/TT-BXD; Thông tư s 04/2005/TT-BXD và Thông tư s 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 c a B Xây d ng. - Thông tư s 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp l p và qu n lý giá d toán d ch v công ích ô th . - nh m c d toán duy trì h th ng chi u sáng công c ng ban hành theo Quy t nh s 38/2005/Q -BXD ngày 02 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng. - Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c lương t i thi u chung. - Công văn s 6529/UBND- T ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. - Thông báo giá v t li u t i th i i m quý I năm 2007 ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Liên S Tài chính - Xây d ng thành ph H Chí Minh. 2. ơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng g m các chi phí sau: a) Chi phí v t li u: Là giá tr v t li u chính, v t li u ph , các c u ki n ho c các b ph n r i l , v t li u luân chuy n c n cho vi c th c hi n và hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng. Chi phí v t li u ã bao g m v t li u hao h t trong quá trình th c hi n công vi c. Chi phí v t li u trong ơn giá tính theo m t b ng giá quý I năm 2007 t i thành ph H Chí Minh ngày 19 tháng 01 năm 2007 c a Liên S Tài chính - Xây d ng thành ph H Chí Minh (m c giá chưa có thu giá tr gia tăng). i v i nh ng lo i v t li u chưa có trong thông báo giá thì t m tính theo m c giá tham kh o t i th trư ng. M t s ơn giá chưa tính chi phí v t li u chính, khi l p d toán c n tính chi phí v t li u chính b sung tr c ti p vào ơn giá. Trong quá trình áp d ng ơn giá n u giá v t li u th c t (m c giá chưa có thu giá tr gia tăng) chênh l ch so v i giá v t li u ã tính trong ơn giá thì ư c bù tr chênh l ch theo nguyên t c sau: Các ơn v căn c vào giá v t li u th c t (m c giá chưa có thu giá tr gia tăng) do cơ quan Nhà nư c qu n lý giá t i a phương thông báo và s lư ng v t li u ã s d ng theo nh m c tính toán chi phí v t li u th c t , sau ó so sánh v i chi phí v t li u trong ơn giá xác nh m c bù, tr chênh l ch chi phí v t li u và ưa tr c ti p vào chi phí v t li u trong d toán d ch v công ích. b) Chi phí nhân công:
 4. Chi phí nhân công trong ơn giá bao g m: lương cơ b n, các kho n ph c p có tính ch t lương và các kho n ph c p khác (n u có) tính cho m t ngày công nh m c. Theo nguyên t c này chi phí nhân công trong ơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng thành ph H Chí Minh ư c xác nh như sau: Chi phí nhân công trong ơn giá ư c tính v i m c lương t i thi u là 450.000 /tháng theo Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . C p b c ti n lương theo b ng lương A.1, thang lương 7 b c, m c 5.2 - Công trình ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph . Các kho n ph c p ư c tính g m: - Ph c p lưu ng b ng 20% ti n lương t i thi u. - Ph c p trách nhi m b ng 1% ti n lương t i thi u. - H s i u ch nh tăng thêm so v i m c lương t i thi u chung b ng 10% theo Công văn s 6529/UBND- T ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Các kho n chi phí có liên quan như: ti n ăn gi a ca, các kho n phí, l phí, các kho n chi phí khác… ã ư c tính trong kho n m c chi phí qu n lý chung. c) Chi phí máy thi công: Là chi phí s d ng các xe máy tr c ti p hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng. Chi phí máy thi công bao g m: chi phí kh u hao cơ b n, chi phí kh u hao s a ch a l n, chi phí nhiên li u, ng l c, ti n lương công nhân i u khi n máy và chi phí khác c a máy. II. K T C U T P ƠN GIÁ DUY TRÌ H TH NG CHI U SÁNG CÔNG C NG T p ơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng bao g m 06 chương, phân theo nhóm lo i công tác và ư c mã hóa theo h mã 2 ch cái u và 5 s ti p theo như quy nh trong nh m c c a Quy t nh s 38/2005/Q -BXD ngày 02 tháng 11 năm 2005 c a B Xây d ng. Chương I: L p d ng c t èn, xà, c n èn, chóa èn Chương II: Kéo dây, kéo cáp - làm u cáp khô; Lu n cáp c a c t, ánh s c t, l p b ng i n c a c t; L p c a c t, lu n dây lên èn, l p t i n Chương III: L p t các lo i èn sân vư n Chương IV: L p t èn trang trí Chương V: Duy trì lư i i n chi u sáng Chương VI: Duy trì tr m èn Ph n b sung: L p t và duy trì h th ng camera và b ng thông tin quang báo i n t L p t và duy trì h th ng èn tín hi u giao thông III. QUY NNH ÁP D NG - T p ơn giá duy trì h th ng chi u sáng công c ng thành ph H Chí Minh là căn c xác nh giá d toán d ch v công ích ô th - duy trì h th ng chi u sáng công c ng và thanh toán kh i lư ng hoàn thành trên a bàn thành ph H Chí Minh. - Ngoài ph n thuy t minh và quy nh áp d ng chung, trong m i ph n và m i Chương c a t p ơn giá u có quy nh i u ki n làm vi c, yêu c u k thu t và quy nh áp d ng c th .
 5. - Trư ng h p công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng t i a phương có quy trình k thu t và i u ki n th c hi n khác v i quy nh trong t p ơn giá này ho c nh ng công tác duy trì h th ng chi u sáng công c ng chưa ư c ban hành trong t p ơn giá này thì S Xây d ng ti n hành i u ch nh nh m c ho c xác l p nh m c trình UBND thành ph H Chí Minh quy t nh áp d ng; ng th i báo cáo B Xây d ng theo dõi, ki m tra. B NG GIÁ V T LI U N HI N TRƯ NG (Giá chưa có thu giá tr gia tăng) GIÁ V T LI U STT TÊN V T LI U - QUY CÁCH ƠN VN ( ng) 1 Băng dính cu n 4.100 2 Bulông M18 x 250 cái 9.245 3 Băng v i cách i n cu n 2.500 4 Bóng cao áp cái 158.400 5 B m i cái 90.000 6 B ng i n c a c t cái 36.000 7 Bóng èn ng 1,2m cái 9.000 8 Bóng èn s i tóc 75 - 100W cái 2.160 9 Bàn ch i s t cái 12.000 10 Băng v i cu n 2.000 11 B i u khi n nh p nháy 2 - 3 kênh b 160.000 12 B i u khi n nh p nháy ≥ 4 kênh b 250.000 3 13 Cát bê tông m 106.000 14 C i un kg 2.000 15 C n èn ch S, L ≤ 2,8m b 523.564 16 C n èn ch S, L ≤ 3,2m b 563.547 17 C n èn s i tóc D48, L ≤ 1,5m b 482.061 18 C n èn s i tóc D48, L ≤ 2m b 498.290 19 C n èn s i tóc D48, L ≤ 2,5m b 514.520 20 C n èn s i tóc D48, L > 2,5m b 530.749 21 C n èn D60, L ≤ 2,8m b 560.573 22 C n èn D60, L ≤ 3,2m b 578.745 23 C n èn D60, L ≤ 3,6m b 596.916 24 C n èn D60, L ≤ 3,8m b 606.002 25 C n èn D60, L ≤ 4m b 615.087
 6. GIÁ V T LI U STT TÊN V T LI U - QUY CÁCH ƠN VN ( ng) 26 C n èn D60, L ≤ 4,4m b 633.259 27 C n èn D60, L ≤ 6m b 705.944 28 C u chì uôi cá cái 9.500 2 29 Cáp ti t di n 6 - 25mm m 32.900 30 Cáp ti t di n 26 - 50mm2 m 65.300 31 Cáp treo 16mm2 m 69.850 32 Cáp ng b c PVC, 4 ru t (3x14 + 1x11) m 81.700 33 Cáp ng b c PVC, 4 ru t (3x22 + 1x11) m 120.000 34 Ch n lưu èn th y ngân cao áp 250w cái 210.400 35 Ch i sơn cái 6.818 36 Chóa èn cao áp b 900.000 37 Chóa èn huỳnh quang b 17.000 38 Chóa èn s i tóc b 5.500 39 Ch p li n c n 4 nhánh b 606.000 40 Ch p u c t BT b 606.000 41 Ch p u c t t n d ng b 606.000 42 C t cơ thép fi 10mm cái 20.000 43 C t èn BTCT h=10,5m c t 1.028.571 44 C t èn BTCT h=8,4m c t 647.619 45 C t èn sân vư n c t 8.000.000 46 C t èn thép h=10m c t 3.800.000 47 C t èn thép h=12m c t 5.300.000 48 C t èn thép h=8m c t 3.180.000 49 C ac t cái 16.000 50 Ch n lưu èn ng cái 29.000 51 Ch p ng phóng cái 475.000 52 á1x2 m3 87.000 53 Dây i n 1 x 1 m 1.860 54 Dây b c 1 x 1,5 m 2.520 55 Dây bu c 1 x 1,5 m 2.520 56 Dây thép fi 6 m 2.000 57 Dây ng 1,2 - 2mm m 3.000
 7. GIÁ V T LI U STT TÊN V T LI U - QUY CÁCH ƠN VN ( ng) 2 58 Dây ng 2,5mm m 4.190 2 59 Dây ng b c PVC 1x10mm m 15.840 2 60 Dây ng b c PVC 1x16mm m 24.600 61 Dây ng b c PVC 1x25mm2 m 36.600 62 Dây ng b c PVC 1x6mm2 m 10.090 63 Dây nhôm lõi thép (AC) 1x16mm2 m 3.610 2 64 Dây nhôm lõi thép (AC) 1x25mm m 5.530 65 uc t cái 2.750 66 uc t ng b 2.750 67 u dây 1,5mm m 2.500 68 èn bóng 3W trang trí cây (100 bóng) dây 200.000 69 èn bóng c 10-25W bóng 2.000 70 èn c u treo b 1.200.000 71 èn chi u sáng th m c b 1.268.000 72 èn dây r n m 30.000 73 èn l ng b 2.200.000 74 èn n m b 1.150.000 75 èn pha trên c n b 3.300.000 76 èn pha dư i nư c b 4.225.000 77 uôi E40 cao áp cái 29.000 78 uôi èn ng cái 2.000 79 uôi èn s i tóc cái 3.000 80 èn ng vi n khN u hi u, bi u tư ng m 9.000 81 Dây thép fi 1,5 kg 9.500 82 Dây văng fi 4 m 1.400 83 Ghíp k p dây ( c xi t cáp) cái 12.000 84 Gi y nhám t 1.000 85 Giá t i n b 90.000 86 Gi lau kg 10.000 87 H p n i cáp ng m h p 515.000 88 K p treo èn b 60.000 89 Khung hoa văn kích thư c 1 x 2m b 250.000
 8. GIÁ V T LI U STT TÊN V T LI U - QUY CÁCH ƠN VN ( ng) 90 Khung hoa văn kích thư c > 1 x 2m b 350.000 91 Lèo èn ôi b 180.000 92 Lèo èn ba b 250.000 93 L p (chóa èn) kép cái 540.000 94 L p (chóa èn) ơn cái 540.000 95 Lư i b o v 40 x 50 m2 15.000 96 Ma ní cái 7.200 97 Nh a bitum kg 6.100 98 Nư c ng t lít 5 99 Néo ch ng b 390.000 100 Que hàn kg 6.700 101 Qu c u nh a qu 410.000 102 Qu c u th y tinh qu 800.000 103 Sơn ch ng r kg 26.641 104 Sơn bóng kg 35.849 105 S t fi 4 m 1.000 106 Sơn tr ng kg 35.849 107 Sơn en kg 33.788 108 S 104 cái 4.000 109 S 102 cái 4.000 110 S qu bàng cái 17.250 111 Tăng ơ fi 14mm cái 28.000 112 Ti p a b 46.000 113 T i n i u khi n chi u sáng b 11.500.000 114 T c te cái 2.000 115 Xi măng PC40 kg 918 116 Xà 0,6m b 196.000 117 Xà d c ≤ 1m b 331.000 118 Xà d c > 1m b 331.000 119 Xà ngang ≤ 1m b 331.000 120 Xà ngang > 1m b 331.000 121 Xà ơn 1,2m b 331.000
 9. GIÁ V T LI U STT TÊN V T LI U - QUY CÁCH ƠN VN ( ng) 122 Xà 0,4m b 103.000 123 Xà 0,3m b 77.000 B NG LƯƠNG NHÂN CÔNG * Lương t i thi u (Ltt) = 450.000 /tháng theo Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v vi c i u ch nh m c lương t i thi u chung. * Knc: h s b c lương theo Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v vi c quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty Nhà nư c. * Công th c tính lương: L= [K nc (1 + f1 )] + f 2 × L tt 26 - f1: các kho n ph c p tính trên lương c p b c (không có). - f2: các kho n ph c p tính trên lương t i thi u g m: ph c p lưu ng 20%; ph c p trách nhi m 1%; h s i u ch nh tăng thêm 10%. B ng lương A.1.5 - Công trình ô th LƯƠNG NGÀY LƯƠNG NGÀY LƯƠNG NGÀY C P B C TH CÔNG NHÓM I CÔNG NHÓM II CÔNG NHÓM III Nhân công b c 2,0/7 37.038 39.288 41.712 Nhân công b c 2,1/7 37.610 39.894 42.369 Nhân công b c 2,2/7 38.181 40.500 43.027 Nhân công b c 2,3/7 38.752 41.106 43.685 Nhân công b c 2,4/7 39.323 41.712 44.342 Nhân công b c 2,5/7 39.894 42.317 45.000 Nhân công b c 2,6/7 40.465 42.923 45.658 Nhân công b c 2,7/7 41.037 43.529 46.315 Nhân công b c 2,8/7 41.608 44.135 46.973 Nhân công b c 2,9/7 42.179 44.740 47.631 Nhân công b c 3,0/7 42.750 45.346 48.288 Nhân công b c 3,1/7 43.425 46.038 49.050 Nhân công b c 3,2/7 44.100 46.731 49.812 Nhân công b c 3,3/7 44.775 47.423 50.573 Nhân công b c 3,4/7 45.450 48.115 51.335
 10. LƯƠNG NGÀY LƯƠNG NGÀY LƯƠNG NGÀY C P B C TH CÔNG NHÓM I CÔNG NHÓM II CÔNG NHÓM III Nhân công b c 3,5/7 46.125 48.808 52.096 Nhân công b c 3,6/7 46.800 49.500 52.858 Nhân công b c 3,7/7 47.475 50.192 53.619 Nhân công b c 3,8/7 48.150 50.885 54.381 Nhân công b c 3,9/7 48.825 51.577 55.142 Nhân công b c 4,0/7 49.500 52.269 55.904 Nhân công b c 4,1/7 50.296 53.100 56.821 Nhân công b c 4,2/7 51.092 53.931 57.738 Nhân công b c 4,3/7 51.888 54.762 58.656 Nhân công b c 4,4/7 52.685 55.592 59.573 Nhân công b c 4,5/7 53.481 56.423 60.490 Nhân công b c 4,6/7 54.277 57.254 61.408 Nhân công b c 4,7/7 55.073 58.085 62.325 Nhân công b c 4,8/7 55.869 58.915 63.242 Nhân công b c 4,9/7 56.665 59.746 64.160 Nhân công b c 5,0/7 57.462 60.577 65.077 Nhân công b c 5,1/7 58.413 61.529 66.150 Nhân công b c 5,2/7 59.365 62.481 67.223 Nhân công b c 5,3/7 60.317 63.433 68.296 Nhân công b c 5,4/7 61.269 64.385 69.369 Nhân công b c 5,5/7 62.221 65.337 70.442 Nhân công b c 5,6/7 63.173 66.288 71.515 Nhân công b c 5,7/7 64.125 67.240 72.588 Nhân công b c 5,8/7 65.077 68.192 73.662 Nhân công b c 5,9/7 66.029 69.144 74.735 Nhân công b c 6,0/7 66.981 70.096 75.808 Nhân công b c 6,1/7 68.088 71.238 77.071 Nhân công b c 6,2/7 69.196 72.381 78.335 Nhân công b c 6,3/7 70.304 73.523 79.598 Nhân công b c 6,4/7 71.412 74.665 80.862 Nhân công b c 6,5/7 72.519 75.808 82.125
 11. LƯƠNG NGÀY LƯƠNG NGÀY LƯƠNG NGÀY C P B C TH CÔNG NHÓM I CÔNG NHÓM II CÔNG NHÓM III Nhân công b c 6,6/7 73.627 76.950 83.388 Nhân công b c 6,7/7 74.735 78.092 84.652 Nhân công b c 6,8/7 75.842 79.235 85.915 Nhân công b c 6,9/7 76.950 80.377 87.179 Nhân công b c 7,0/7 78.058 81.519 88.442 B NG GIÁ CA MÁY GIÁ CA MÁY STT TÊN MÁY, THI T BN ƠN VN ( ng) 1 C n tr c ôtô - s c nâng 5T ca 455.569 2 C n tr c ôtô - s c nâng 6T ca 549.127 3 Máy hàn i n - công su t 14kW ca 90.074 4 Máy hàn i n - công su t 23kW ca 111.884 5 Ô tô t i - tr ng t i 5T ca 382.072 6 Ô tô t i - tr ng t i 10T ca 642.178 7 Xe nâng - chi u cao nâng 12m ca 537.167 8 Xe nâng - chi u cao nâng 18m ca 696.389 9 Xe nâng - chi u cao nâng 24m ca 858.940 10 Xe thang - chi u dài thang 9m ca 682.178 11 Xe thang - chi u dài thang 12m ca 886.703 12 Xe thang - chi u dài thang 18m ca 1.070.849
 12. B NG TÍNH GIÁ CA MÁY VÀ THI T BN THI CÔNG ( ơn giá Duy trì h th ng chi u sáng công c ng thành ph H Chí Minh) Ñònh möùc khaáu TT hao, s.c, c.p Ñònh möùc Giaù Chi LOAÏI Chi phí Chi phí Chi phí khaùc/naêm (%/giaù tieâu hao Thaønh phaàn - caáp tính phí Chi phí Giaù ca MAÙY & Soá ca khaáu söûa tieàn tính KH) nhieân lieäu, baäc thôï ñieàu khieån khaáu NL, khaùc maùy THIEÁT /naêm hao chöõa löông naêng löôïng maùy hao NL (CCPK) (CCM) BÒ K. S.chö (CKH) (CSC) (CTL) 1 ca (1000ñ) (CNL) hao õa CP # Maùy ñaøo 1 gaàu baùnh hôi - dung tích gaàu: 0,15 1 5 lít 93 61 20 18.03 100.2 3 m 260 8 ,68 59,70 diezel 1 x 4/7 .761 .666 .483 0 29 1 09 OÂ toâ vaän taûi thuøng - troïng taûi: 1 6 lít 1x2/4 loaïi (3,5 - 96 70 27 26.18 123.7 5T 220 7 ,2 65,00 diezel 7,5)T .004 .476 .056 0 0 3 14 1 6 lít 1x2/4 loaïi (7,5- 21 15 61 59.99 273.9 10 T 220 6 ,2 68,00 diezel 16,5)T 9.992 1.994 .998 0 0 8 90 Caàn truïc oâ toâ - söùc naâng: 1 4 lít 1x1/4+1x3/4 loaïi 88 60 17 20.02 98.53 5T 220 6 ,4 50,38 diezel (3,5-7,5)T .116 .880 .623 0 0 6 0 1 4 lít 1x1/4+1x3/4 loaïi 15 10 31 35.28 173.6 6T 220 6 ,4 52,63 diezel (3,5-7,5)T 5.268 7.276 .054 0 0 8 18 1 lít 1x1/4+1x3/4 loaïi 1. 76 23 288.0 1.284 30 T 220 4 4 5 4 diezel (25-40)T 267.610 6.328 0.475 0 0 93 .896 Bieán theá haøn xoay chieàu - coâng suaát 2 4 k 3. 4. 90 180 5 1x4/7 0 938 14kw 4 ,84 9,4 wh 376 501 8 29 6.376
 13. Ñònh möùc khaáu TT hao, s.c, c.p Ñònh möùc Giaù Chi LOAÏI Chi phí Chi phí Chi phí khaùc/naêm (%/giaù tieâu hao Thaønh phaàn - caáp tính phí Chi phí Giaù ca MAÙY & Soá ca khaáu söûa tieàn tính KH) nhieân lieäu, baäc thôï ñieàu khieån khaáu NL, khaùc maùy THIEÁT /naêm hao chöõa löông naêng löôïng maùy hao NL (CCPK) (CCM) BÒ K. S.chö (CKH) (CSC) (CTL) 1 ca (1000ñ) (CNL) hao õa CP # 2 4 k 4. 5. 1. 180 5 1x4/7 0 1.172 23kw 4 ,84 8,3 wh 220 627 135 29 7.963 Maùy khoan beâ toâng caàm tay - coâng suaát: 0,75 2 7 k 1. 2. 96 0 0 517 4.069 kw 120 0 ,5 4 ,13 wh 1x3/7 550 583 9 1,05 2 7 k 2. 4. 1. 0 0 900 7.088 0 kw 120 0 ,5 4 ,58 wh 1x3/7 700 500 688 Maùy caét oáng - coâng suaát: 1 4 k 14 8. 2. 13.87 0 0 2.545 1 5kw 220 4 ,5 4 wh 1x3/7 .000 464 864 3 Maùy caét beâ toâng - coâng suaát: 1,2cv 100 2 4 5 lít 1x4/7 15 29 6. 0 29 7.652 43.64 2 (MCD218) 0 ,5 ,92 xaêng .304 .078 887 6 Xe naâng - chieàu cao naâng: 1 4 lít 1x1/4+1x3/4 L 25 12 39 48.51 216.5 0 0 3 12m 260 4 ,02 5 5,2 diezel (7,5-16,5)T 2.301 9.062 .010 9 91 1 3 lít 1x1/4+1x3/4 L 40 20 58 77.19 341.3 0 0 4 18m 260 4 ,81 5 9,4 diezel (7,5-16,5)T 1.389 5.326 .819 0 35 1 3 lít 1x1/4+1x3/4 L 56 28 82 108.1 478.0 0 0 5 24m 260 4 ,81 52,55 diezel (7,5-16,5)T 2.132 7.552 .374 02 28 Xe thang - chieàu daøi thang: 1 3 lít 1x1/4+1x3/4 L 42 21 63 81.51 361.6 0 0 6 9m 260 4 ,88 5 5,2 diezel (7,5-16,5)T 3.879 6.830 .256 5 01
 14. Ñònh möùc khaáu TT hao, s.c, c.p Ñònh möùc Giaù Chi LOAÏI Chi phí Chi phí Chi phí khaùc/naêm (%/giaù tieâu hao Thaønh phaàn - caáp tính phí Chi phí Giaù ca MAÙY & Soá ca khaáu söûa tieàn tính KH) nhieân lieäu, baäc thôï ñieàu khieån khaáu NL, khaùc maùy THIEÁT /naêm hao chöõa löông naêng löôïng maùy hao NL (CCPK) (CCM) BÒ K. S.chö (CKH) (CSC) (CTL) 1 ca (1000ñ) (CNL) hao õa CP # 1 3 lít 1x1/4+1x3/4 L 62 32 90 120.6 531.6 0 0 7 12m 260 4 ,74 5 9,4 diezel (7,5-16,5)T 7.172 0.823 .216 10 49 1 3 lít 1x1/4+1x3/4 L 81 41 11 156.5 689.9 0 0 8 18m 260 4 ,74 52,55 diezel (7,5-16,5)T 3.901 6.342 7.077 19 38 Maùy, thieát bò ño löôøng, thí nghieäm: Maù 200 1 3 4 5. 3. 98 1.120 6.020 9 y ño aâm 4 ,5 600 920 0 thanh (maùy hieän soùng aâm taàn) Maù 200 1 2 4 32 21 4. 6.528 32.31 0 y ño 4 ,5 .640 .706 080 4 chuyeån vò (maùy ño chaát löôïng sôïi quang OTDR) Maù 200 1 3 4 16 11 2. 3.360 17.05 1 y xaùc 4 .800 .172 520 2 ñònh moâ ñun (maùy tính console)
 15. Ñònh möùc khaáu TT hao, s.c, c.p Ñònh möùc Giaù Chi LOAÏI Chi phí Chi phí Chi phí khaùc/naêm (%/giaù tieâu hao Thaønh phaàn - caáp tính phí Chi phí Giaù ca MAÙY & Soá ca khaáu söûa tieàn tính KH) nhieân lieäu, baäc thôï ñieàu khieån khaáu NL, khaùc maùy THIEÁT /naêm hao chöõa löông naêng löôïng maùy hao NL (CCPK) (CCM) BÒ K. S.chö (CKH) (CSC) (CTL) 1 ca (1000ñ) (CNL) hao õa CP # Tenx 200 1 3 4 4. 2. 74 848 4.558 2 oâmeùt 4 ,5 240 968 2 (maùy ño möùc milivoân) Ghi chú: Giá nhiên li u tính trong giá ca máy như sau: - Xăng: 10.000 /lít - Diezen: 7.818 /lít - i n: 1.000 /kwh
 16. Chương I: L P D NG C T ÈN, XÀ, C N ÈN, CHÓA ÈN CS1.01.00 - L p d ng c t èn b ng bê tông c t thép, c t thép và c t gang Thành ph n công vi c: - C nh gi i, m b o an toàn thi công. - ChuN n b d ng c , v n chuy n c t trong ph m vi 500m. - L p t i, d ng tó, óng c c th . - ào mà, h móng - d ng c t và căn ch nh, c nh c t. ơn v tính: /c t ơn Nhân Mã hi u N i dung công vi c V t li u Máy v công L p d ng c t èn b ng th công CS.10111 C t èn BTCT cao ≤ 10m c t 647.619 219.636 CS.10112 C t èn BTCT cao > 10m c t 1.028.571 244.040 CS.10113 C t èn thép, gang cao ≤ 8m c t 3.180.000 146.424 CS.10114 C t èn thép, gang cao ≤ 10m c t 3.800.000 219.636 CS.10115 C t èn thép, gang cao ≤ 12m c t 5.300.000 244.040 L p d ng c t èn b ng máy CS.10121 C t èn BTCT cao ≤ 10m c t 647.619 122.020 137.282 CS.10122 C t èn BTCT cao > 10m c t 1.028.571 170.828 137.282 CS.10123 C t èn thép, gang cao ≤ 8m c t 3.180.000 122.020 109.825 CS.10124 C t èn thép, gang cao ≤ 10m c t 3.800.000 122.020 109.825 CS.10125 C t èn thép, gang cao ≤ 12m c t 5.300.000 146.424 137.282 V n chuy n c t èn CS.10131 C t èn BTCT cao ≤ 10m c t 21.546 CS.10132 C t èn BTCT cao > 10m c t 21.546 CS.10133 C t èn thép, gang cao ≤ 8m c t 21.546 CS.10134 C t èn thép, gang cao ≤ 10m c t 21.546 CS.10135 C t èn thép, gang cao ≤ 12m c t 21.546 CS1.02.00 - L p ch p uc t CS1.02.10 - L p ch p uc tm i Thành ph n công vi c: - ChuN n b , v n chuy n v t tư n v trí l p t trong ph m vi 500m. - V n chuy n ch p u c t lên cao, căn ch nh và l p t vào v trí c nh theo yêu c u k thu t. ơn v tính: /cái
 17. Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân công Máy L p t ch p u c t (c t m i) CS.10211 - chi u dài c t ≤ 10,5m cái 606.000 26.135 104.458 CS.10212 - chi u dài c t > 10,5m cái 606.000 28.748 104.458 CS1.02.20 - L p ch p u c t vào t n d ng (c t h th có s n) Thành ph n công vi c: - ChuN n b i u ki n l p t, v n chuy n v t tư n v trí l p t trong ph m vi 500m. - Kéo l i b ng séc măng c a dàn. - H t ng xà c a ư ng dây h th có s n. - Tháo kéo l i dây. - Tháo l p xà ph i n nhánh n u có, c t i n, giám sát an toàn. - V n chuy n ch p lên cao và l p t theo yêu c u k thu t. ơn v tính: /cái Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân công Máy CS.10221 L p t ch p u c t vào c t t n cái 606.000 26.135 104.458 d ng (c t h th có s n) CS1.03.00 - L p c n èn các lo i Thành ph n công vi c: - ChuN n b , v n chuy n v t tư n v trí l p t trong ph m vi 500m. - C t i n, giám sát an toàn lao ng. - V n chuy n c n lên cao, căn ch nh và l p t vào v trí c nh theo yêu c u k thu t. ơn v tính: /c n Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân công Máy L p c n èn thư ng Φ60 CS.10311 C n èn dài ≤ 2,8m c n 560.573 49.656 139.278 CS.10312 C n èn dài ≤ 3,2m c n 578.745 54.882 139.278 CS.10313 C n èn dài ≤ 3,6m c n 596.916 59.587 174.097 CS.10314 C n èn dài ≤ 3,8m c n 606.002 65.859 174.097 CS.10315 C n èn dài ≤ 4m c n 615.087 67.950 208.917 CS.10316 C n èn dài ≤ 4,4m c n 633.259 71.086 208.917 CS.10317 C n èn dài ≤ 6m c n 705.944 73.177 208.917 L p c n èn ch S CS.10321 C n èn dài ≤ 2,8m c n 523.564 156.807 192.753
 18. CS.10322 C n èn dài ≤ 3,2m c n 563.547 164.647 192.753 L p c n èn s i tóc Φ48 CS.10331 C n èn dài ≤ 1,5m c n 482.061 78.404 160.627 CS.10332 C n èn dài ≤ 2m c n 498.290 78.404 160.627 CS.10333 C n èn dài ≤ 2,5m c n 514.520 104.538 160.627 CS.10334 C n èn dài > 2,5m c n 530.749 130.673 160.627 CS1.04.10 - Kéo lèo èn Thành ph n công vi c: - ChuN n b , v n chuy n t p k t v t li u trong ph m vi 500m. - o lèo l y d u, giám sát k thu t. -L pc nh lèo èn trên c t. - B t maní c t ơ, kéo tăng ơ, kéo dây vào èn. - T t qu s bun, b t b giá treo chao. ơn v tính: /b Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân công Máy Kéo lèo èn CS.10411 Kéo lèo ôi b 180.000 156.807 321.255 CS.10412 Kéo lèo ba b 250.000 209.076 348.195 CS1.05.10 - L p chóa èn (l p l p), chao cao áp Thành ph n công vi c: - ChuN n b , v n chuy n v t li u trong ph m vi 500m. - Ki m tra, th bóng và chóa èn. - u u dây vào chóa, l p chóa và căn ch nh. ơn v tính: /chóa ơn Nhân Mã hi u N i dung công vi c V t li u Máy v công L p chóa èn CS.10511 Chóa èn cao áp cao ≤ 12m chóa 900.000 26.135 104.458 CS.10512 Chóa èn cao áp cao > 12m chóa 900.000 36.588 104.458 CS.10513 Chóa èn s i tóc chóa 5.500 15.681 104.458 CS.10514 Chóa èn huỳnh quang chóa 17.000 26.135 104.458 CS1.06.10 - L p các lo i xà, s Thành ph n công vi c: - ChuN n b , v n chuy n n v trí l p trong ph m vi 500m.
 19. - ánh d u úng kích thư c l . - cl l p xà ưa xà lên cao. - Căn ch nh và c nh xà, b t s vào xà. ơn v tính: /b Nhân Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Máy công cl l p xà và lu n cáp CS.10611 Lo i xà ≤ 1m b 13.067 160.627 CS.10612 Lo i xà > 1m b 13.067 160.627 L p xà d c CS.10621 Lo i xà ≤ 1m b 331.000 65.336 160.627 CS.10622 Lo i xà > 1m b 331.000 65.336 160.627 L p xà ngang b ng cơ gi i CS.10631 Lo i xà ≤ 1m b 331.000 26.135 160.627 CS.10632 Lo i xà > 1m b 331.000 36.588 160.627 L p xà ngang b ng th công CS.10641 Lo i xà ≤ 1m b 331.000 52.269 CS.10642 Lo i xà > 1m b 331.000 78.404 Ghi chú: - N u l p xà kép, xà néo, chi phí nhân công ư c nhân v i h s 1,2. - Chi phí trên tính cho c t BT tròn, n u c t BT vuông, c t chéo, chi phí nhân công nhân v i h s 0,8. CS1.07.00 - L p t h th ng ti p a, b néo Thành ph n công vi c: - ChuN n b , v n chuy n n v trí l p trong ph m vi 500m. - Kéo th ng dây ti p a, hàn vào c c ti p a. - m b o các yêu c u k thu t. ơn v tính: /b Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân công Máy CS.10711 Làm ti p a cho c t i n b 46.000 24.566 16.783 CS.10721 Làm ti p a l p l i cho lư i b 46.000 20.908 33.565 i n cáp ng m CS.10731 Làm ti p a l p l i cho lư i b 46.000 26.135 194.193 i n cáp treo CS.10741 Làm b néo ch ng b 390.000 156.807 16.783 Chương II:
 20. KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM U CÁP KHÔ LU N CÁP C A C T - ÁNH S C T-L P B NG I N C A C T L P C A C T - LU N DÂY LÊN ÈN - L P T I N CS2.01.10 Kéo dây trên lư i èn chi u sáng Thành ph n công vi c: - ChuN n b , ưa lô dây vào v trí. - C nh gi i, giám sát an toàn. - ưa dây lên c t, kéo căng dây l y võng, căn ch nh tăng ơ. - Bu c dây c nh trên s , x lý các u cáp. - Hoàn ch nh thu d n bàn giao. ơn v tính: /100m Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân Máy công Kéo dây trên lư i èn chi u sáng CS.20111 - Ti t di n dây 6 ÷ 25mm2 100m 3.339.350 78.404 267.712 CS.20112 - Ti t di n dây 26 ÷ 50mm2 100m 6.627.950 130.673 1.070.849 Ghi chú: Kéo dây ti t di n > 50mm2, chi phí nhân công i u ch nh v i h s 1,15. CS2.02.00 - Làm u cáp khô, l p c u chì uôi cá Thành ph n công vi c: - ChuN n b , o, c t bóc cáp, r ru t, xác nh pha. - Hàn u c t, cu n v i c nh u cáp. - Hoàn ch nh thu d n bàn giao. ơn v tính: / u cáp; cái Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân công Máy CS.20211 Làm u cáp khô .cáp 2.750 43.383 CS.20221 L p c u chì uôi cá cái 9.500 13.067 CS2.03.10 - R i cáp ng m Thành ph n công vi c: - ChuN n b , ưa lô cáp vào v trí. - R i cáp, o kho ng cách c t cáp, lót cát m, ưa cáp vào v trí. - Lót cát b o v , t lư i b o v . - Hoàn ch nh thu d n bàn giao. ơn v tính: /100m Mã hi u N i dung công vi c ơn v V t li u Nhân công Máy
Đồng bộ tài khoản