Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
185
lượt xem
41
download

Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 89/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR NHÀ NƯ C TR C THU C B N I V Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Lưu tr qu c gia ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c là cơ quan tr c thu c B N i v , th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B N i v qu n lý nhà nư c v văn thư lưu tr trong ph m vi c nư c; qu n lý tài li u lưu tr qu c gia và th c hi n các d ch v công theo quy nh c a pháp lu t. 2. C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c có tư cách pháp nhân, con d u có hình Qu c huy, tài kho n riêng theo quy nh c a pháp lu t và tr s làm vi c t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B N i v trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh: a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh nh c a Chính ph , d th o quy t nh c a Th tư ng Chính ph v văn thư, lưu tr ; b) Chi n lư c, quy ho ch, các chương trình m c tiêu qu c gia, án, d án qu c gia v văn thư, lưu tr .
  2. 2. Trình B trư ng B N i v quy t nh, ban hành: a) D th o thông tư và các văn b n qu n lý v văn thư, lưu tr ; b) K ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v công tác văn thư, lưu tr ; c) Tiêu chuNn, quy trình, quy ph m và nh m c kinh t - k thu t v văn thư lưu tr ; d) Chương trình, án, d án khác v văn thư, lưu tr . 3. T ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c pháp lu t v văn thư, lưu tr . 4. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, án sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành ho c phê duy t. 5. Ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v v văn thư, lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n vi c sưu t m, thu th p, b sung tài li u lưu tr ; ch nh lý xác nh giá tr tài li u, b o v , th ng kê, b o qu n, tu b , ph c ch và b o hi m tài li u lưu tr ; t ch c gi i m t, công b , gi i thi u, tri n lãm, trưng bày và t ch c ph c v khai thác, s d ng tài li u lưu tr ư c b o qu n t i các Trung tâm Lưu tr Qu c gia. 7. Lưu tr thông tin s trong các cơ quan nhà nư c. 8. Th ng nh t qu n lý th ng kê nhà nư c v văn thư, lưu tr . 9. T ch c th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, phát tri n, ng d ng và chuy n giao công ngh trong văn thư, lưu tr ; hi n i hoá cơ s v t ch t, k thu t trong ho t ng văn thư, lưu tr . 10. ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v v văn thư, lưu tr . 11. Xây d ng và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 12. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v văn thư, lưu tr và gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m pháp lu t v văn thư, lưu tr . 13. T ch c qu n lý b máy, cán b , công ch c, viên ch c và s d ng biên ch ư c duy t theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch , chính sách, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a C c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B N i v . 14. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. 15. H p tác qu c t v văn thư, lưu tr theo phân c p c a B trư ng B N i v .
  3. 16. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B N i v giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Các t ch c giúp C c trư ng qu n lý nhà nư c: a) Phòng nghi p v Văn thư - Lưu tr trung ương. b) Phòng nghi p v Văn thư - Lưu tr a phương. c) Phòng K ho ch - Tài chính. d) Phòng H p tác qu c t . ) Thanh tra Văn thư - Lưu tr . e) Phòng T ch c - Cán b . g) Văn phòng. 2. Các t ch c s nghi p thu c C c: a) Trung tâm Khoa h c và Công ngh văn thư, lưu tr . b) Trung tâm Tin h c. c) Trung tâm Lưu tr qu c gia I. d) Trung tâm Lưu tr qu c gia II. ) Trung tâm Lưu tr qu c gia III. e) Trung tâm Lưu tr qu c gia IV. g) Trung tâm B o hi m tài li u lưu tr qu c gia. h) Trung tâm Tu b - Ph c ch tài li u lưu tr . i) T p chí Văn thư, Lưu tr Vi t Nam. k) Trư ng Trung h c Văn thư, Lưu tr trung ương (có Phân hi u t i thành ph à L t). Vi c thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c s nghi p d ch v công khác thu c C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c do B trư ng B N i v quy t nh. i u 4. Lãnh oC c 1. C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c có C c trư ng và không quá 3 Phó C c trư ng.
  4. 2. C c trư ng do B trư ng B N i v b nhi m, mi n nhi m và ch u trách nhi m trư c B trư ng B N i v v toàn b ho t ng c a C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c. C c trư ng quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a các ơn v thu c C c; b nhi m, mi n nhi m cán b gi ch c v lãnh o qu n lý thu c C c theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a B trư ng B N i v . 3. Các Phó C c trư ng do B trư ng B N i v b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a C c trư ng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 12 tháng 8 năm 2009 và thay th Quy t nh s 177/2003/Q -TTg ngày 01 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c. 2. B trư ng B N i v , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c trư ng C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản