Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------- S : 89/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Lu t Khi u n i, t cáo ngày 25 tháng 11 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra; Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2009 c a Thanh tra Chính ph - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Thanh tra huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Xét ngh c a Chánh Thanh tra thành ph và Giám c S N i v , QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra thành ph Hà N i như sau: I. VN TRÍ, CH C NĂNG Thanh tra Thành ph Hà N i là cơ quan thu c UBND thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu, giúp UBND thành ph q an lý nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a UBND thành ph . Thanh tra thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND thành ph mà tr c ti p là Ch t ch UBND thành ph , ng th i ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v công tác, t ch c và chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra Chính ph . II. NHI M V , QUY N H N Thanh tra thành ph Hà N i th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra, khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và các nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Trình UBND thành ph :
  2. a) D th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n c a UBND thành ph v lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng; b) D th o quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm; chương trình, án, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c ư c giao; c) D th o văn b n quy ph m pháp lu t quy nh c th tiêu chuNn ch c danh i v i c p Trư ng, c p Phó các t ch c thu c Thanh tra thành ph ; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra S , Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huy n, qu n, th xã thu c Thành ph Hà N i. 2. Trình Ch t ch UBND thành ph : a) D th o quy t nh, ch th cá bi t v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph ; b) D th o Chương trình, k ho ch thanh tra hàng năm và các chương trình, k ho ch khác theo quy nh c a pháp lu t. c) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c Thanh tra thành ph Hà N i. 3. T ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng và sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng. 4. Hư ng d n, ki m tra, ôn c Ch t ch UBND c p huy n, Giám c S trong vi c th c hi n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 5. Ch o, hư ng d n, ki m tra công tác t ch c, nghi p v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo i v i Thanh tra huy n, Thanh tra S và cán b làm công tác thanh tra c a các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý tr c ti p c a UBND thành ph Hà N i. 6. V thanh tra: a) Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch thanh tra c a Thanh tra huy n, Thanh tra S ; b) Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a UBND huy n, qu n, th xã, c a cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph (g i chung là S ); c) Thanh tra v vi c có liên quan n trách nhi m c a nhi u UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c Thành ph Hà N i ho c nhi u S ; d) Thanh tra v vi c khác do Ch t ch UBND thành ph giao; ) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra thành ph và c a Ch t ch UBND thành ph . 7. V gi i quy t khi u n i, t cáo: a) Hư ng d n UBND c p huy n, các cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a UBND thành ph th c hi n vi c ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo; th c hi n ch ti p công dân t i tr s làm vi c theo quy nh; b) Thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Ch t ch UBND c p huy n, Th trư ng cơ quan, ơn v thu c quy n qu n lý c a UBND thành ph Hà N i trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; ki n
  3. ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a Ch t ch UBND thành ph ; c) Xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t v vi c khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch UBND thành ph khi ư c giao; d) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch UBND c p huy n, Giám c S ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i theo quy nh; ) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo thu c thNm quy n c a Ch t ch UBND thành ph ; 8. V phòng, ch ng tham nhũng: a) Thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng c a các S , UBND c p huy n và các ơn v thu c quy n qu n lý c a UBND thành ph ; b) Ph i h p v i cơ quan Ki m toán nhà nư c, cơ quan i u tra, Vi n ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong vi c phát hi n hành vi tham nhũng, x lý ngư i có hành vi tham nhũng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t lu n, quy t nh c a mình trong quá trình thanh tra v vi c tham nhũng; c) Qu n lý b n kê khai tài s n, thu nh p; ti n hành xác minh kê khai tài s n, thu nh p theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; d) Ki m tra, giám sát n i b nh m ngăn ch n hành vi tham nhũng trong ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 9. Trong quá trình th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng ư c th c hi n quy n h n c a thanh tra thành ph theo quy nh c a pháp lu t; yêu c u cơ quan, ơn v có liên quan c cán b , công ch c tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. 10. Th c hi n h p tác qu c t v lĩnh v c thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t và s phân công ho c y quy n c a UBND thành ph , Thanh tra Chính ph . 11. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, k thu t; xây d ng cơ s d li u ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v ư c giao. 12. T ch c sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng. Th c hi n công tác thông tin, t ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a UBND thành ph và Thanh tra Chính ph . 13. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng, các phòng nghi p v thu c Thanh tra thành ph ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c thu c ph m vi qu n lý c a Thanh tra thành ph theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph . 14. Qu n lý, s d ng tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph . 15. Th c hi n các nhi m v khác do UBND thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. III. T CH C B MÁY
  4. 1. Lãnh o Thanh tra thành ph : Lãnh o Thanh tra thành ph g m Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra a) Chánh Thanh tra: Chánh Thanh tra là ngư i ng u Thanh tra thành ph , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Thanh tra thành ph . Vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, cách ch c, cho t ch c Chánh Thanh tra do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do Thanh tra Chính ph ban hành và sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. b) Các Phó Chánh Thanh tra Phó Chánh Thanh tra là ngư i giúp Chánh Thanh tra ph trách m t s lĩnh v c công tác và phòng nghi p v , do Chánh Thanh tra phân công; ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công ho c ư c y nhi m. Vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, cách ch c, cho t ch c Phó Chánh Thanh tra do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do Thanh tra Chính ph ban hành và ngh c a Chánh Thanh tra thành ph . c) Vi c khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách khác i v i Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thành ph th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các phòng chuyên môn, nghi p v c a Thanh tra thành ph : a) Văn phòng; b) Phòng T ng h p; c) Phòng Thanh tra 1; d) Phòng Thanh tra 2; ) Phòng Thanh tra 3; e) Phòng Thanh tra 4; g) Phòng Thanh tra 5; h) Phòng Thanh tra 6; i) Phòng Thanh tra 7; k) Phòng Thanh tra 8. Chánh Thanh tra thành ph ban hành Quy ch làm vi c c a Thanh tra thành ph ; quy nh thNm quy n, trách nhi m c a Chánh Văn phòng và Trư ng phòng nghi p v thu c Thanh tra thành ph theo quy nh c a pháp lu t. Vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, cách ch c, cho t ch c, khen thư ng, k lu t lãnh o Văn phòng và các phòng nghi p v c a Thanh tra thành ph th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý cán b c a UBND thành ph .
  5. 3. Biên ch Biên ch c a Thanh tra thành ph ư c UBND thành ph giao hàng năm trong t ng biên ch hành chính c a thành ph ư c Trung ương phân b . Căn c vào s lư ng biên ch ư c giao, Chánh Thanh tra thành ph có trách nhi m b trí, s d ng cán b , công ch c, nhân viên phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, nhân viên nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t áp ng yêu c u nhi m v ư c giao. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 44/2008/Q -UBND ngày 28 tháng 10 năm 2008 c a UBND thành ph Hà N i v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra thành ph Hà N i. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - Thanh tra Chính ph ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c: Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; Nguy n Th Th o - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; - Trung tâm Công báo, C ng Thông tin i n t TP; - Các Phòng Chuyên viên, HC-TC; - Lưu: Văn thư, Th.NC (2b).
Đồng bộ tài khoản