Quyết định số 89/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 89/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/QĐ-TTg về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 89/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân: tỉnh Phú Thọ (Tờ trình số 2206/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007); tỉnh Hải Dương (Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007); tỉnh Hà Tĩnh (Tờ trình số 2472/UBND-CV ngày 08 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1758/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 05 cá nhân thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh: Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP - Website Chính phủ, - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), Mai (10b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH 05 CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Ông Nguyễn Văn Sản, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; 02. Ông Nguyễn Hồng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; 03. Ông Lê Đức Quý, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh; 04. Ông Trần Đình Sửu, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; 05. Ông Trần Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh./.
Đồng bộ tài khoản