Quyết định số 895/2003/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 895/2003/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 895/2003/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 895/2003/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p – T do - H nh phúc ******* S : 895/2003/Q -CTN Hà N i, ngày 27 tháng11 năm 2003 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 1427/CP-PC ngày 21/10/2003, QUY T NNH : i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 424 công dân ang cư trú t i Trung Qu c ( ài Loan); 323 công dân ang cư trú t i C ng hòa Liên bang c; 30 công dân ang cư trú t i C ng hòa Áo; 30 công dân ang cư trú t i Xlovakia; 21 công dân ang cư trú t i C ng hòa Séc; 7 công dân ang cư trú t i Ba Lan; 5 công dân ang cư trú t i Ph n Lan; 1 công dân ang cư trú t i Th y i n; 25 công dân ang cư trú t i Hà Lan; 9 công dân ang cư trú t i an M ch; 28 công dân ang cư trú C ng hòa nhân dân Trung Hoa ( c khu hành chính H ng Kông); 23 công dân ang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân Lào; 3 công dân ang cư trú t i Hoa Kỳ; 21 công dân ang cư trú t i Nh t B n; 2 công dân ang cư trú t i Hàn Qu c (có danh sách kèm theo Quy t nh này). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I ÀI LOAN Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (theo Quy t nh s 895/2003/Q -CTN ngày 27/11/2003 c a Ch t ch nư c) 1. Tr n Th Kim Xuy n, sinh ngày 17/09/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 107, O N TAM H P, Ư NG U UY N, KHÓM 11, THÔN TAM H P, XÃ PHƯƠNG UY N, HUY N CHƯƠNG HÓA
 2. 2. Dương Th Thanh Hương, sinh ngày 24/07/1969 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 8/58 Ư NG TR N H I, KHÓM 26, PHƯ NG TR N H I, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 3. Nguy n Th Kim Loan, sinh ngày 16/03/1972 t i ng Nai Hi n trú t i: 512, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 3, PHƯ NG H NAM, THN TR N THANH TH Y, HUY N ÀI TRUNG 4. Nguy n Ng c Thu n, sinh ngày 01/01/1979 t i Tây Ninh Hi n trú t i: 13, NGÕ 36, O N 1, Ư NG TRUNG HOA, KHÓM 07, PHƯ NG N I LNCH, THÀNH PH TRUNG LNCH 5. ng Th Ánh Linh, sinh ngày 15/02/1975 t i B n Tre Hi n trú t i: L U 3, S 151, Ư NG TÂY THNNH, KHÓM 15, PHƯ NG DÂN H U, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 6. Lương Huy n Châu, sinh ngày 23/02/1972 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 49, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 02, THÔN QUAN ÌNH, XÃ N I MÔN, HUY N CAO HÙNG 7. Phan Thúy Em, sinh ngày 05/01/1998 t i B c Liêu Hi n trú t i: 156, Ư NG NAM Ô ÔNG, KHÓM 11, PHƯ NG TRUNG DƯƠNG, KHU NAM T , THÀNH PH CAO HÙNG 8. Nguy n Th y oan Trang, sinh ngày 21/05/1970 t i Bà R a – Vũng Tàu Hi n trú t i: 76, MINH HÒA, KHÓM 1, THÔN MINH HÒA, XÃ SƠN THƯ NG, HUY N ÀI NAM 9. Nguy n Th Xuân, sinh ngày 07/07/1977 t i à N ng Hi n trú t i: 67, Ư NG TRUNG HOA, KHÓM 20, THÔNG I VIÊN, XÃ I VIÊN, HUY N ÀI VI N 10. H Kim Chi, sinh ngày 23/06/1979 t i ng Nai Hi n trú t i: 73, Ư NG TRÌNH NHÂN ÔNG GIAI, KHÓM 03, THÔN XÍCH SƠN, XÃ NHÂN VÕ, HUY N CAO HÙNG 11. Phan Th H ng Thanh, sinh ngày 10/06/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 33, NGÕ 712, Ư NG GIA I N, KHÓM 10, PHƯ NG GIA LÊ, THN TR N HÓA M , HUY N CHƯƠNG HÓA 12. Nguy n Th Thanh Loan, sinh ngày 25/08/1974 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 124 TH O LÃNH, KHÓM 1, THÔN TH O LÃNH, XÃ C KHANG, HUY N VÂN LÂM 13. Mai Chiêu Hoàng, sinh ngày 05/10/1978 t i B n Tre Hi n trú t i: 4 Ư NG I NG NAM, KHÓM 3, PHƯ NG NHÂN C, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C 14. Nguy n Th Ng c Hương, sinh ngày 02/10/1998 t i Long An Hi n trú t i: L U 5, S 33, NGÕ 203, Ư NG B O BÌNH, KHÓM 20, PHƯ NG TH Y NGUYÊN, THÀNH PH VĨNH HÒA, HUY N ÀI B C 15. Tr n Th D c, sinh ngày 28/08/1963 t i thành ph H Chí Minh
 3. Hi n trú t i: 94, NGÕ B T , KHÓM 5, PHƯ NG B T , KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG 16. T ng Th Hoa, sinh ngày 18/10/1978 t i ng Nai Hi n trú t i: L U 4, S 5, NGÁCH 4, NGÕ 63, Ư NG TRUNG TÍN, KHÓM 11, PHƯ NG TRUNG TÍN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 17. Nguy n Th Son, sinh ngày 28/02/1979 t i C n Thơ Hi n trú t i: 4/145, TÂN XÃ, KHÓM 1, PHƯ NG TÂN PHONG, THN TR N TÂY LOA, HUY N VÂN LÂM 18. Nguy n Th M ng Thu, sinh ngày 11/10/1978 t i Tây Ninh Hi n trú t i: 4/23/13 Ư NG B O H NG, KHÓM 3, PHƯ NG B O PHÚC, THÀNH PH TÂN I M, HUY N ÀI B C 19. Ôn Tuy t Mai, sinh ngày 21/01/1952 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 97 Ư NG NGÔ SA, KHÓM 3, PHƯ NG GIAO B CH, THÀNH PH NGHI LAN, HUY N NGHI LAN 20. Trương Th Thu Sương, sinh ngày 03/11/1976 t i Tây Ninh Hi n trú t i: 1/3 Ư NG GIANG SƠN, PHƯ NG B NG LAI, THN TR N TRI U CHÂU, HUY N BÌNH ÔNG 21. Ti n Thanh thúy, sinh ngày 16/01/1979 t i B c Liêu Hi n trú t i: 31 TRUNG LUÂN, KHÓM 2, THÔN TRUNG LUÂN, XÃ TRUNG PH , HUY N GIA NGHĨA 22. Th Ng c H nh, sinh ngày 22/09/1974 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 23 LÂM T VĨ, KHÓM 3, THÔN TÚ LÂM, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA 23. T ng Say Z nh, sinh ngày 16/11/1976 t i ng Nai Hi n trú t i: L U 4, S 4, NGÁCH 53, NGÕ 80, Ư NG DIÊN BÌNH B C, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C 24. Lưu Th y B o Xuyên, xinh ngày 11/05/1973 t i B c Liêu Hi n trú t i: 3, NGÕ 1, Ư NG ÔNG PHƯƠNG NHN, KHÓM 19, PHƯ NG HƯNG LONG, THN TR N THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG 25. Chiêm Th H ng Hoa, sinh ngày 12/04/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 88, NGÕ 82, Ư NG SÙNG C, KHÓM 30, PHƯ NG GIA NHÂN, KHU AN L C, THÀNH PH CƠ LONG 26. Tri u B o Nhan, sinh ngày 18/06/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 2/9, NGÕ 100, Ư NG DÂN L I, KHÓM 19, PHƯ NG DÂN AN, THN XÃ DÂN HÒA, HUY N ÀI B C 27. Ngư i Th Kim Trang, sinh ngày 03/08/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: S 5, NGÕ 19, Ư NG TÍN NGHĨA, KHÓM 2, PHƯ NG PHONG DÃ, THN TR N DƯƠNG MAI, HUY N ÀO VIÊN 28. Nguy n Th Tuy t, sinh ngày 10/12/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: S 10, NGÕ 145, Ư NG DÂN SINH, KHÓM 4, THÔN ÔN ÔNG, XÃ H U LÝ, HUY N ÀI TRUNG
 4. 29. Lương Ng c Chi, sinh ngày 04/04/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 8/1 NGÕ 7 Ư NG THÁI BÌNH, KHÓM 15, THÔN Y N B , XÃ I , HUY N ÀI TRUNG 30. Cao Kim Hi n, sinh ngày 20/08/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: 27/42, NGÕ 91 Ư NG OANH ÀO, KHÓM 7, PHƯ NG VĨNH XƯƠNG, THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C 31. Khánh Trang, sinh ngày 06/06/1974 t i Nha Trang Hi n trú t i: 7/133 Ư NG 38 KHU CÔNG NGH P, KHÓM 13, PHƯ NG HI P HÒA, TÂY THU N, THÀNH PH ÀI TRUNG 32. Lý Vi t B o, sinh ngày 18/01/1975 t i ng Tháp Hi n trú t i: 14/85, NGÕ 189 Ư NG AN TRUNG, O N 1, KHÓM 22, PHƯ NG AN KHÁNH, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 33. Tr n Th xuân, sinh ngày 16/11/1965 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 34 TI U Ô SƠN, KHÓM 12, THÔN TRUNG PH , XÃ N I MÔN, HUY N CAO HÙNG 34. H a Th Ng c L , sinh ngày 29/11/1972 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: L U 5, S 8, NGÕ 20, Ư NG TI N C NH, KHÓM 11, PHƯ NG B CH LINH, KHU S LÂM, THÀNH PH ÀI B C 35. ng Th Phương, sinh ngày 01/02/1975 t i Tây Ninh Hi n trú t i: 25/8, Ư NG TUY N CHÂU, KHÓM 19, THÔN H U LÝ, XÃ H U LÝ, HUY N ÀI TRUNG 36. Trương Ng c Ánh, sinh ngày 06/06/1965 t i Sông Bé Hi n trú t i: 28 ÔNG NHÃN, KHÓM 14, PHƯ NG THÁP GIÁC, THN TR N TAM HI P, HUY N ÀI B C 37. Lê Th Hoa, sinh ngày 03/02/1974 t i Tây Ninh Hi n trú t i: L U 3, S 3, NGÕ 18, Ư NG TƯ NG VÂN, KHÓM 15, PHƯ NG CUNG B C, THÀNH PH TNCH CH , HUY N ÀI B C 38. Ph m Th Mai Trinh, sinh ngày 28/10/1973 t i Long An Hi n trú t i: 19/17, NGÕ DIÊN HÒA, KHÓM 2, PHƯ NG DIÊN HÒA, THN TR N TRÚC SƠN, HUY N NAM U, T NH ÀI LOAN 39. Nguy n Thùy Trang, sinh ngày 13/03/1974 t i B n Tre Hi n trú t i: 169, Ư NG LÃNH HƯNG, KHÓM 18, PHƯ NG TAM HƯNG, THÀNH PH NAM U, HUY N NAM U 40. Dương Th Nhung, sinh ngày 21/02/1979 t i C n Thơ Hi n trú t i: 24 Ư NG TUYÊN VŨ, KHÓM 46, THÔN QUAN VŨ, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 41. Tr n Th Thanh Bình, sinh ngày 18/02/1969 t i Tây Ninh Hi n trú t i: L U 4, S 2/68, Ư NG H LÂM, KHÓM 9, PHƯ NG T DUY, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PH ÀI B C 42. Nguy n Th Thu H nh, sinh ngày 15/02/1978 t i thành ph H Chí Minh
 5. Hi n trú t i: 3/7, Ư NG KỲ NAM, KHÓM 1, PHƯ NG THƯ NG CHÂU, THN TR N KỲ SƠN, HUY N CAO HÙNG 43. Nguy n Th Nương, sinh ngày 19/01/1979 t i ng Tháp Hi n trú t i: S 2, NGÕ 130, Ư NG TRUNG HƯNG, KHÓM 20, PHƯ NG THÀNH CÔNG, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 44. Tăng Th Út, sinh ngày 01/03/1972 t i Long An Hi n trú t i: 63, NGÀCH 2, NGÕ 9, O N 3, Ư NG ÔNG TÂN, KHÓM 8, THÔN TÂN XÃ, XÃ TÂN XÃ, HUY N ÀI TRUNG 45. Nguy n Th Út Hi n, sinh ngày 25/08/1972 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 175, Ư NG PHONG I N, KHÓM 3, PHƯ NG PHONG I N, THÀNH PH ÀI ÔNG, HUY N ÀI ÔNG 46. Võ Th Kim Hương, sinh ngày 10/10/1978 t i B n Tre Hi n trú t i: 2 NGÕ 284, O N 2, Ư NG NCH HÓA, KHÓM 23, PHƯ NG LÂN GIANG, KHU I NG, THÀNH PH ÀI B C 47. H a Th H ng Cúc, sinh ngày 09/11/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: L U 3, S 55, NGÕ 131, O N 1, Ư NG PHÚ NÔNG, KHÓM 13, PHƯ NG T CƯ NG, KHU ÔNG, THÀNH PH ÀI NAM 48. Nguy n Th H o, sinh ngày 25/08/1961 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 9 NGÁCH 32, NGÕ 57, Ư NG LÂM NGHI, KHÓM 9, PHƯ NG TAM ÁI, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH ÀI B C 49. oàn Ng c Bích, sinh ngày 15/03/1978 t i B c Liêu Hi n trú t i: 41, NGÕ 730, Ư NG TRUNG MINH NAM, KHÓM 15, PHƯ NG SÙNG LUÂN, KHU NAM, THÀNH PH ÀI TRUNG 50. Tr n Th Di m Thúy, sinh ngày 19/05/1977 t i C n Thơ Hi n trú t i: 1/21, C N TIÊU SƠN, KHÓM 10, THÔN TRUNG DŨNG, XÃ TRƯ NG TÂN, HUY N ÀI ÔNG 51. Trương Th Thùy Linh, sinh ngày 20/01/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: 95 Ư NG KHA LIÊU, KHÓM 11, THÔN KHA LIÊU, XÃ THÂN C NH, HUY N CHƯƠNG HÓA 52. Nguy n Th y Thu Th y, sinh ngày 15/08/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 3, NGÕ 190, Ư NG CƯ NG QU C, PHƯ NG TRUNG HOA, THÀNH PH ÀI ÔNG, HUY N ÀI ÔNG 53. Tr n M Phư ng, sinh ngày 10/01/1973 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 1 NGÕ 78, Ư NG B O TANG, KHÓM 1, PHƯ NG KI N QU C, THÀNH PH ÀI ÔNG, HUY N ÀI ÔNG 54. Lê Th Ánh, sinh ngày 15/10/1963 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 87/2, M HÒA, KHÓM 06, THÔN M HÒA, XÃ THÁI MA LÝ, HUY N ÀI ÔNG 55. Nguy n Th Thúy Ngà, sinh ngày 23/11/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 72 Ư NG THÁI BÌNH, KHÓM 12, PHƯ NG MAI PHƯƠNG, THN TR N NHN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA
 6. 56. Tr n Th Nga, sinh ngày 01/06/1970 t i Nha Trang Hi n trú t i: L U 6/2 S 72, Ư NG TAM DÂN, KHÓM 07, PHƯ NG T CƯ NG, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 57. Tr n Th Xuân Thu, sinh ngày 15/08/1969 t i Campuchia Hi n trú t i: L U 11, S 350, Ư NG NG KHÁNH, KHÓM 33, PHƯ NG TRUNG KIÊN, THÀNH PH TRUNG LNCH, HUY N ÀO VIÊN 58. Huỳnh Th Thúy Uy n, sinh ngày 17/03/1976 t i Bình nh Hi n trú t i: 69 NGÕ 247, Ư NG THÔNG AN, KHÓM 4, THÔN TÍN KHA, XÃ T QUAN, HUY N CAO HÙNG 59. Vòng S p Múi, sinh ngày 02/06/1972 t i ng Nai Hi n trú t i: 265 Ư NG KH M NH, KHÓM 7, PHƯ NG NH ÀM, THN TR N I N TRUNG, HUY N CHƯƠNG HÓA 60. Trương Th Kim Tâm, sinh ngày 15/07/1977 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 18/1 H BÌ U, KHÓM 4, PHƯ NG MINH HOA, THN TR N I LÂM, HUY N GIA NGHĨA 61. Dương Th M ng Nghi, sinh ngày 05/01/1998 t i ng Tháp Hi n trú t i: 108 Ư NG DÂN QUY N, KHÓM 26, THÔN KỲ LÂN, XÃ GIA NNH, HUY N CAO HÙNG 62. Th Kim Tho, sinh ngày 06/01/1976 t i C n Thơ Hi n trú t i: 49, I KỲ, KHÓM 06, THÔN I KỲ, XÃ QUAN I N, HUY N ÀI NAM 63. L Ch n D nh, sinh ngày 03/03/1973 t i Bình Thu n Hi n trú t i: 108 Ư NG HÒA AN, KHÓM 3, THÔN HÒA AN, XÃ GIÁP TIÊN, HUY N CAO HÙNG 64. Nguy n Th Dung, sinh ngày 01/07/1968 t i à N ng Hi n trú t i: 38 KHÊ CÀN TNCH, KHÓM 06, THÔN KHÊ CÀN, XÃ TH Y LÂM, HUY N VÂN LÂM 65. Tr n Kim Huê, sinh ngày 25/10/1970 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 111, H U BÍCH LIÊU, KHÓM 14, THÔN H U BÁCH, XÃ H U BÍCH, HUY N ÀI NAM 66. Nguy n Ng c Vân, Sinh ngày 10/01/1980 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 16, NGÕ 38, Ư NG TƯ NG HÒA, KHÓM 13, THÔN L T LÂM, XÃ ÀM T , HUY N ÀI TRUNG 67. Võ Th L m, sinh ngày 21/09/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 18 NGÁCH 312, NGÕ 58, Ư NG NAM DƯƠNG, KHÓM 22, PHƯ NG B C DƯƠNG, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, HUY N ÀI TRUNG 68. Bùi Th Thanh Hu , sinh ngày 20/03/1974 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 10/3 NGÕ 23, Ư NG LIÊN THÀNH, KHÓM 18, PHƯ NG MI U M , THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C 69. oàn Th Di m Thúy, sinh ngày 18/09/1976 t i C n Thơ
 7. Hi n trú t i: 59/1 Ư NG T TÍN, KHÓM 2, PHƯ NG T TÍN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 70. Nguy n Th Bích Hà, sinh ngày 01/03/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 51 NGÕ TAM B , KHÓM 10, THÔN THƯ NG AN, XÃ TH Y LÝ, HUY N NAM U, ÀI LOAN 71. Tr n Th Ng c Trinh, sinh ngày 08/07/179 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: L U 2, S 10, NGÕ 168, MÃNH GIÁP I O, KHU V N HOA, THÀNH PH ÀI B C 72. Võ Th Kim Mai, sinh ngày 01/07/1970 t i Quãng Ngãi Hi n trú t i: 118, NGÕ 533, Ư NG AN HÒA, O N 4, KHÓM 22, PHƯ NG CHÂU NAM, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 73. Tr n Th Tuy t Phương, sinh ngày 09/08/1970 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 1/118, NGÕ TÂN TH , KHÓM 11, PHƯ NG DƯƠNG TH , THN TR N LƯ C NG, HUY N CHƯƠNG HÓA 74. Dương Th M Hi n, sinh ngày 09/02/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: 41, Ư NG THANH TH Y NHAM, KHÓM 5, THÔN SƠN H , XÃ XÃ U, HUY N CHƯƠNG HÓA 75. Huỳnh Th Kim Thoa, sinh ngày 03/11/1976 t i B n Tre Hi n trú t i: 237/1 THƯ NG PHƯƠNG LIÊU, KHÓM 10, PHƯ NG THƯ NG LIÊU, THN TR N TÂN PH , HUY N TÂN TRÚC 76. Lưu Th M ng Thu, sinh ngày 28/02/1978 t i ng Nai Hi n trú t i: 26 NGÕ 37, Ư NG C NGHĨA, KHÓM 9, PHƯ NG PHIÊN ÀO, THN TR N U PHÂN, HUY N MIÊU L T 77. H M ng Thu sinh ngày 20/11/1979 t i B n tre Hi n trú t i: 15, Ư NG TÙNG PH , KHÓM 9, THÔN TH Y PH , XÃ I U TÙNG, HUY N CAO HÙNG 78. H a Th Lan, sinh ngày 14/08/1969 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 75 NGÕ VĨNH AN, KHÓM 6, PHƯ NG VĨNH AN, KHU KỲ LU T, THÀNH PH CAO HÙNG 79. Tr n M Nga, sinh ngày 20/12/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 3/10/215/1 Ư NG KỲ GIÁP, KHÓM 23, PHƯ NG VĨNH HÒA, THN TR N KỲ SƠN, CAO HÙNG 80. Trương Th Thu Th y, sinh ngày 09/10/1977 t i Hòa Bình Hi n trú t i: 5/1/192 Ư NG CHUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯ NG NGHĨA DÂN, THÀNH PH TNCH CH , ÀI B C 81. inh Th Thùy Trang, sinh ngày 18/04/1979 t i ng Tháp Hi n trú t i: 86 TRƯ NG TÂN, KHÓM 8, THÔN TRƯ NG TÂN, XÃ TRƯ NG TÂN, ÀI ÔNG 82. Võ Thúy Tiên, sinh ngày 03/06/1977 t i C n Thơ Hi n trú t i: 3/129 Ư NG ÀI NG NAM, KHÓM 9, PHƯ NG I AN, THÀNH PH TAM TRÙNG, ÀI B C
 8. 83. T Th Thanh Vân, sinh ngày 03/09/1978 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 68/3 Ư NG C M TH O, KHÓM 5, C M CHÚNG, NGŨ K T, NGHI LAN 84. Thái Nguy n an Châu, sinh ngày 04/11/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 68 NGÕ ÔNG B C, O N 6, Ư NG SƠN CƯ C, KHÓM 4, PHƯ NG ÔNG B C, THN TR N VIÊN LÂM, CHƯƠNG HÓA 85. Ong Th Hía, sinh ngày 12/11/1978 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 6/2/2/1983 Ư NG NG AN, KHÓM 7, PHƯ NG NG AN, THÀNH PH ÀO VIÊN, ÀO VIÊN 86. Chung Thu Thúy, sinh ngày 08/05/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 5/197/2 Ư NG DIÊN BÌNH B C, KHÓM 7, PHƯ NG DIÊN BÌNH, KHU I NG, THÀNH PH ÀI B C 87. Nguy n Kim Hi u, sinh ngày 28/02/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 109 NAM SƠN, KHÓM 1, C NINH, KIM NINH, KIM MÔN, ÀI B C 88. Huỳnh Th Thanh Th o, sinh ngày 05/08/1979 t i B c Liêu Hi n trú t i: 12/21 Ư NG ÔNG SƠN, KHÓM 7, PHƯ NG NG S , THN TR N TH O N, NAM U 89. Nguy n Th Lam, sinh ngày 15/11/1976 t i B n Tre Hi n trú t i: 17 Ư NG NH T TOÀN, KHÓM 6, PHƯ NG LOAN T , KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 90. Tr n Th Y n, sinh ngày 22/05/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 102/1/1 Ư NG CHƯƠNG TH Y, KHÓM 1, CÔN LUÂN, PH DIÊM, CHƯƠNG HÓA 91. Âu M n Nghi, sinh ngày 14/09/175 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 3/3/17/644/2 Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 4, PHƯ NG TRUNG SƠN, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, CHƯƠNG HÓA 92. H Nh c Kíu, sinh ngày 22/08/1975 t i ng Nai Hi n trú t i: 14/66 NGÕ L P C, Ư NG B N QUÁN, KHÓM 14, ÀI HOA, I U TÙNG, CAO HÙNG 93. Nguy n Th Thanh Nhanh, sinh ngày 10/06/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: 35/21/474 Ư NG KHAI NGUYÊN, KHÓM 16, PHƯ NG BÁC H U, THÀNH PH PHÁC T , GIA NGHĨA 94. Nguy n Th Hương, sinh ngày 25/02/1980 t i ng Tháp Hi n trú t i: 40 LÝ T N, KHÓM 6, LOAN KI U, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA 95. Nguy n Th H ng Dung, sinh ngày 13/10/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 275 Ư NG TRUNG HI U, KHÓM 1, PHƯ NG THÁI AN, KHU ÔNG, THÀNH PH GIA NGHĨA 96. Huỳnh Kim Phư ng, sinh ngày 20/12/1960 t i Long An
 9. Hi n trú t i: 7/3/12/53/1 Ư NG TRUNG SƠN B C, KHÓM 3, Ư NG CHÍNH C, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C 97. Nguy n Th CNm H ng, sinh ngày 27/04/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 135 THÁI LIÊU, KHÓM 14, VINH HÒA, T TR N, ÀI NAM 98. Bùi Tuy t Nga, sinh ngày 06/04/1979 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 105 VĂN TH Y KHANG, KHÓM 13, PHƯ NG THANH TH Y, THN TR N TÂN PH , TÂN TRÚC 99. Lưu Th Gái, sinh ngày 15/01/1978 t i Hà N i Hi n trú t i: 28 Ư NG QU NG LONG, KHÓM 1, PHƯ NG QU NG LONG, THÀNH PH BÁT C, ÀO VIÊN 100. Lê Th Kim Loan, sinh ngày 21/12/1978 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 5/82/1/287 Ư NG TƯ NGUY N, KHÓM 9, PHƯ NG NHÂN NGHĨA, THÀNH PH TÂN TRANG, ÀI B C 101. Nguy n Th M Linh, sinh ngày 29/06/1974 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 130 Ư NG KI N HƯNG, KHÓM 8, PHƯ NG B O TRANG, THÀNH PH U L C, VÂN LÂM 102. Ph m Th H ng Hà, sinh ngày 13/01/1980 t i ng Nai Hi n trú t i: 50/1/140 Ư NG I LÂM, KHÓM 12, VIÊN LÂM, I NHÃ, ÀI TRUNG 103. Hoàng Th Ng c Hà, sinh ngày 13/8/1979 t i H i Phòng Hi n trú t i: 5/361 Ư NG AN KHÁNH, KHÓM 20, PHƯ NG H NH PHÚC, THÀNH PH TAM TRÙNG, ÀI B C 104. Tr n Th The, sinh ngày 12/02/1980 T i C n Thơ Hi n trú t i: 38 NAM TH TRANG, KHÓM 13, NAM TH , ÔNG SƠN, ÀI NAM 105. Tr n Th Tính, sinh ngày 18/06/1977 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 181, Ư NG I V N 2, KHÓM 10, PHƯ NG TÍN QUANG, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 106. Nguy n Ng c Khánh Vi, sinh ngày 16/07/1996 t i Bà R a – Vũng Tàu Hi n trú t i: 7/45 Ư NG HÒA BÌNH, HÓM 6, PHƯ NG TRUNG OANH, THN TR N OANH CA, ÀI B C 107. Phan Th H ng Tuy t Vân, sinh ngày 11/01/1978 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 6 HOÀNG KIM THÀNH, Ư NG TÂN HÀ, KHÓM 1, TR N AN, NGŨ K T, NGHI LAN 108. Nguyên Th Lan, sinh ngày 10/03/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 17 Ư NG MÃ QUANG, KHÓM 15, PHƯ NG NAM BÌNH, THN TR N TH KH , VÂN LÂM 109. Ph m Th Kiên, sinh ngày 13/03/1969 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 2/247/1 Ư NG PH VI N, KHÓM 11, PHƯ NG TÂN ÍCH, KHU TÙNG SƠN, ÀI B C
 10. 110. Tr n Th Út, sinh ngày 31/12/1976 t i ng Tháp Hi n trú t i: 15/6/56 Ư NG GIAI LÂM, TRUNG H , LÂM KH U, ÀI B C 111. Lâm B ch Tuy t, sinh ngày 23/08/1977 t i B c Liêu Hi n trú t i: 26/1 HOÀNG SƠN, HKÓM 26, HOÀNG PHONG, I VIÊN, ÀO VIÊN 112. Nguy n Th Thanh Nhàn, sinh ngày 25/07/1970 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 487/3 Ư NG DÂN SINH, KHÓM 6, THƯƠNG PHONG, I NHÃ, ÀI TRUNG 113. Tr n Th Thanh Lan, sinh ngày 19/11/1977 t i à N ng Hi n trú t i: 39/50 Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, PHƯ NG B C TÂN, THÀNH PH THÁI B O, HUY N GIA NGHĨA 114. Nguy n Th Kim Dung, sinh ngày 23/12/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 410 Ư NG DI AN, KHÓM 6, PHƯ NG NH AN, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 115. H Th Thùy Dung, sinh ngày 31/10/1973 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 3/46 Ư NG TRUNG TÍN, KHÓM 4, PHƯ NG TRUNG TÍN, THÀNH PH TÂN TRANG, ÀI B C 116. Huỳnh Ng c Vân, sinh ngày 03/12/1976 t i ng Nai Hi n trú t i: 2/140 Ư NG NGHIÊU HÀ, KHÓM 23, PHƯ NG T T , KHU TÙNG SƠN, ÀI B C 117. inh Th Kim Hà, sinh ngày 21/08/1962 t i C n Thơ Hi n trú t i: 8 NGÕ ÔNG, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 4, VĨNH XUÂN, LÝ C NH, BÌNH ÔNG 118. Vũ Th Tính, sinh ngày 01/01/1967 t i H i Phòng Hi n trú t i: 32/86 Ư NG CHÍNH NGHĨA NAM, KHÓM 16, PHƯ NG QUANG HUY, THÀNH PH TAM TRÙNG, ÀI B C 119. L Ng c Thanh, sinh ngày 23/11/1970 t i ng Nai Hi n trú t i: 38/90 Ư NG VĂN HÓA, KHÓM 11, PHƯ NG HI P HÒA, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH CƠ LONG 120. Bùi Th Tuy t Hương, sinh ngày 07/01/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 18/1/26 BÌNH I N, KHÓM 6, TÂY GIANG, PHIÊN L , GIA NGHĨA 121. Nguy n Thanh Trang, sinh ngày 15/5/1977 t i ng Tháp Hi n trú t i: 24/2/3/172 Ư NG KI N QU C B C, KHÓM 18, PHƯ NG A. DI, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, HUY N CHƯƠNG HÓA 122. Bùi Th H ng Cúc, sinh ngày 30/04/1965 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 6/3 TƯ NG HÒA TÂN TRANG ÔNG, KHÓM 6, L T LÂM, ÀM T , ÀI TRUNG 123. Trang Th Minh Nguy t, sinh ngày 24/05/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 23/371/2 Ư NG ÍCH DÂN, KHÓM 19, PHƯ NG ÍCH DÂN, THÀNH PH I LÝ, HUY N ÀI TRUNG
 11. 124. Nguy n Th y Thùy Trang, sinh ngày 23/08/1976 t i Long An Hi n trú t i: 91 Ư NG NHÂN TH , KHÓM 10, PHƯ NG SÙNG C, THÀNH PH TAM TRÙNG, ÀI B C 125. Vòng Năm Kíu, sinh ngày 17/11/1979 t i Bình Thu n Hi n trú t i: 16/2/1 Ư NG L VIÊN 1, KHÓM 1, ÔNG TH , LÂM KH U, ÀI B C 126. Vương M xuân, sinh ngày 30/05/1969 t i Bình Dương Hi n trú t i: 94 Ư NG DÂN T C, KHÓM 6, PHƯ NG QU NG C, THN TR N M NÔNG, HUY N CAO HÙNG 127. Lâm Th y Tiên, sinh ngày 24/03/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 10/108 Ư NG LÝ C NG, KHÓM 4, XUÂN LÂM, LÝ C NG, HUY N BÌNH ÔNG 128. La Th Bích Ki u, sinh ngày 03/10/1977 t i B c Liêu Hi n trú t i: 4 Ư NG TÂY C, KHÓM 1, TÂY C, I N LIÊU, CAO HÙNG 129. Tr n Th Ng c Th m, sinh ngày 27/07/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 6/7/2/90/152/2 Ư NG NHÃ ÀM, KHÓM 2, ÔNG B O, ÀM T , ÀI TRUNG 130. Nguy n Th Thanh Tuy n, sinh ngày 02/07/1974 t i C n Thơ Hi n trú t i: 91 TI U KINH, KHÓM 20, PHƯ NG HÍNH LÂM, THN TR N KIM H , HUY N KIM MÔN 131. Bùi Nhi Hà, sinh ngày 04/07/1971 t i Hà N i Hi n trú t i: 34 KHÂU D N KHANG, KHÓM 9, VĨNH NNH, TH CH NNH, ÀI B C 132. Ph m M Liên, sinh ngày 05/08/1974 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 26/48/197/4 Ư NG AN TRUNG, KHÓM 19, PHƯ NG UYÊN TRUNG, KHU AN NAM, ÀI NAM 133. Nguy n Th Thu Sương, sinh ngày 18/02/1981 t i C n Thơ Hi n trú t i: 101/1 NGŨ THƯ NG, KHÓM 9, T. NGŨ KHÔI, X. LUÂN B I, HUY N VÂN LÂM 134. Ph m Th H ng, sinh ngày 02/02/1974 t i Long An Hi n trú t i: 5/55/81 Ư NG NGŨ PH1UC 2, KHÓM 10, PHƯ NG PHÚC HƯNG, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, CAO HÙNG 135. Nguy n Th Tuy t Nhung, sinh ngày 21/02/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 257/2 Ư NG TRƯ NG GIANG, KHÓM 7, PHƯ NG KHÊ U, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 136. Nguy n Thanh Th y, sinh ngày 19/05/168 t i Vĩnh Long Hi n trú t i: 473 Ư NG VĨNH THANH, KHÓM 4, PHƯ NG TH Y VĨ, THÀNH PH TRUNG LNCH, ÀI B C 137. Nguy n Th Huy n Duyên, sinh ngày 31/05/1979 t i An Giang
 12. Hi n trú t i: 55/2 Ư NG BÁT U, KHÓM 7, PHƯ NG BÁT U, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH CƠ LONG 138. H Th Thanh H ng, sinh ngày 21/06/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 11 Ư NG THÀNH B C, KHÓM 2, PHƯ NG TRƯ NG HÒA, KHU B C, THÀNH PH TÂN TRÚC 139. T ng ng Múi, sinh ngày 07/10/1978 t i ng Nai Hi n trú t i: 78 Ư NG HOA LONG, KHÓM 12, T. NGŨ HÀNH X. NGƯ TRÌ, H. NAM U 140. Nguy n Th Minh Nguy t, sinh ngày 07/09/1980 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 13/413 Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, PHƯ NG B C HƯNG, THÀNH PH BÌNH ÔNG, HUY N BÌNH ÔNG 141. Quách Ng c Xuân, sinh ngày 11/10/1976 t i B c Liêu Hi n trú t i: 222 PHONG VINH, KHÓM 13, T. PHONG VINH, X. LUÂN B I, H. VÂN LÂM 142. Thòng Nh t Kíu, sinh ngày 22/09/1972 t i Bình Dương Hi n trú t i: 28/1 THÀNH CÔNG, KHÓM 14, NGƯU TNCH, ÀI TÂY, VÂN LÂM 143. Nguy n Th Ng c Nga, sinh ngày 19/07/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 696 H C I N, KHÓM 1, H C I N Ô NH T, ÀI TRUNG 144. ng Thanh Vân, sinh ngày 13/02/1973 t i Long An Hi n trú t i: 8/4/57/2 U TRƯƠNG, KHÓM 17, GIA PHÚC, ÀM T , ÀI TRUNG 145. Nguy n Th Út Trinh, sinh ngày 12/03/1977 t i Vĩnh Long Hi n trú t i: 11 CÔNG PH T , KHÓM 9 HI N HI U, THN TR N M TH Y, ÀI B C 146. Mai Th H ng Hương, sinh ngày 08/03/1974 t i B n Tre Hi n trú t i: 653 LIÊM S , KHÓM 8, PHƯ NG LIÊM S , THN TR N H VĨ, VÂN LÂM 147. Phan Th Mai, sinh ngày 01/01/1967 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 33/21 KHANG KH U, KHÓM 6, S I VÂN, TRÚC KỲ, GIA NGHĨA 148. Lê Th Kim Chi, sinh ngày 08/08/1978 t i B n Tre Hi n trú t i: 747 TRUNG CHÍNH, KHÓM 4, NGHĨA NHÂN, TRUNG PH , GIA NGHĨA 149. Lâm Th H ng Phương, sinh ngày 13/01/1972 t i B c Liêu Hi n trú t i: 2/1/37 Ư NG THI N CHÍ, KHÓM 20, THI N M , THÀNH PH PHƯ NG SƠN, CAO HÙNG 150. L m Cún Làn, sinh ngày 07/07/1977 t i Lâm ng Hi n trú t i: 12/3/335 TRUNG CHÍNH 3, KHÓM 13, NHN KI U, THN TR N OANH CA, ÀI B C DUNG, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C 151. Ph m Th M Hi n, sinh ngày 01/03/1978 t i ng Nai
 13. Hi n trú t i: 8/87 NHÂN ÁI, KHÓM 4, NHÂN ÁI, THN TR N TRÚC ÔNG, TÂN TRÚC 152. Ph m Th H ng Nhung, sinh ngày 17/12/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 192 SÀI LÂM CƯ C, KHÓM 13, LÂM CƯ C, HÁN KH U, GIA NGHĨA 153. Nguy n Th M , sinh ngày 16/01/1971 t i Long An Hi n trú t i: 188 Ư NG VĨNH AN, KHÓM 11, GIAI T , V N LOAN, BÌNH ÔNG 154. àm Ng c Nga, sinh ngày 17/04/1996 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 137 ÔNG TH CH, KHÓM 7, VIÊN TH , ÔNG TH CH, GIA NGHĨA 155. Tăng Th Lư m, sinh ngày 24/04/1976 t i C n Thơ Hi n trú t i: 136 SƠN T NH, KHÓM 27, DŨNG QUANG, THÀNH PH BÌNH TR N, ÀO VIÊN 156. Nguy n Th Huy n, sinh ngày 17/09/1977 t i Trà Vinh Hi n trú t i: 593/4 I TRƯ NG, KHÓM 6, TRƯ NG LƯU, QU C TÍNH, NAM U 157. Tr n Th Tuy t Mai, sinh ngày 25/05/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 275 O N 4, MINH THÁNH, KHÓM 5, NGÕA B C, PH TÂM, CHƯƠNG HÓA 158. Ngũ Ng c Linh, sinh ngày 30/04/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 1 NGÕ VĨNH AN 2, KHÓM 2, VĨNH AN, KHU TÂY N, THÀNH PH ÀI TRUNG 159. Trình S m Mùi, sinh ngày 22/01/1977 t i ng Nai Hi n trú t i: 7/169 TH N THANH, KHÓM 16, QUY N , TH N VÕNG, ÀI TRUNG 160. Tr n Th Ki u Nương, sinh ngày 26/03/1972 t i An Giang Hi n trú t i: 15/20/63/1 Ư NG LONG VÕNG, KHÓM 11, PHƯ NG ÔNG HƯNG, THÀNH PH TRUNG LNCH, ÀO VIÊN 161. Thù Nh c Mùi, sinh ngày 05/06/1977 t i ng Nai Hi n trú t i: 22 Ư NG NG AN, KHÓM 7, PHƯ NG TAM AN, THN TR N I N TRUNG, CHƯƠNG HÓA 162. Ngô Lê Quy n, sinh ngày 12/07/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 4/38/26 Ư NG TRUNG DŨNG, PHƯ NG I DŨNG, THÀNH PH BÁT C, ÀO VIÊN 163. Cao Kim Hoa, sinh ngày 20/03/1979 t i ng Tháp Hi n trú t i: 19/70 NGÕ H NG CÁT, KHÓM 16, PHƯ NG I THÀNH, NAM U 164. Tr n Thanh Liên, sinh ngày 26/04/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 14 NGÕ T NG TNCH, KHÓM 12, MÃ HƯNG, TÚ TH Y, CHƯƠNG HÓA
 14. 165. Chí A L c, sinh ngày 23/03/1973 t i ng Nai Hi n trú t i: 3/7 Ư NG T DO, KHÓM 4, PHÚC I N, THÀNH PH TAM TRÙNG 166. Nguy n Th Minh Nh t, sinh ngày 10/01/1980 t i C n Thơ Hi n trú t i: 21 Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, KH U HOA, BÌNH ÔNG 167. H Kim Loan, sinh ngày 01/02/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 25 Ư NG C HÒA, TRƯ NG TRN, BÌNH ÔNG 168. Võ Th Thu H ng, sinh ngày 07/09/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 4 Ư NG B C HOÀN, KHÓM 21, B C MÔN, THN TR N PH LÝ, NAM U 169. Nguy n Th Tuy t Trinh, sinh ngày 28/03/1975 t i C n Thơ Hi n trú t i: 35/1 NGÕ SƠN SÙNG, KHÓM 7, SƠN SÙNG, THN TR N TRÚC SƠN, NAM U 170. Nguy n Ng c Giàu, sinh ngày 10/10/1977 t i C n Thơ Hi n trú t i: 21 SƠN LONG, KHÓM 2, LONG SƠN, TH T C , ÀI NAM 171. Lý Kim Kha, sinh ngày 03/06/1977 t i C n Thơ Hi n trú t i: 8 HÒA BÌNH, T 32, TÂN HƯNG, THN TR N H VĨ, VÂN LÂM 172. Dương Trúc Hoàng, sinh ngày 25/06/1969 t i C n Thơ Hi n trú t i: 23/220/4 Ư NG PH C HƯNG, T 25, PHƯ NG TÂN TRANG, KHU ÔNG, THÀNH PH ÀI TRUNG 173. H Th y Tư ng Thương, sinh ngày 01/11/1972 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 13/43 Ư NG NAM PHONG NHN, T 5, NAM MÔN, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 174. Ph m Th Vư ng, sinh ngày 09/10/1978 t i H i Phòng Hi n trú t i: 2/19/60 Ư NG THÁI THU N, T 12, C PHONG, I AN, THÀNH PH ÀI B C 175. Lê Th Thu Th y, s n xu t 18/08/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 11/4/66/1 Ư NG TRƯ NG GIANG, T 10, CÁT THÚY, PH B N KI U, HUY N ÀI B C 176. Nguy n Th Minh Di m, sinh ngày 19/04/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 120 Ư NG ÔNG PHONG, T 21, HI U C, TÍN NGHĨA, THÀNH PH CƠ LONG 177. Nguy n Tuy t H ng, sinh ngày 18/05/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 70 VĂN C NG, T 8, VĂN C NG, ÀI TÂY , VÂN LÂM 178. Nguy n Th Mai Vân, sinh ngày 22/11/1968 t i B n Tre Hi n trú t i: 30/11 Ư NG I TRANG, PHƯ NG I TRANG, THN TR N CƯƠNG SƠN, CAO HÙNG 179. Lê Ng c Bích, sinh ngày 15/10/1979 t i ng Tháp
 15. Hi n trú t i: 19 NGÕ TÂY, Ư NG LÂN 7, PHƯ NG ÔNG HOA, THN TR N NHN LÂM, CHƯƠNG HÓA 180. Tr n Th Thúy Vi, sinh ngày 24/10/1974 t i Phú Yên Hi n trú t i: 7/1 P21 H M 82, C NG QUY N, KHU N I H , THÀNH PH N I H , ÀI B C 181. Lý Th Thanh Thúy, sinh ngày 26/11/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 171 Ư NG TH N THANH, KHÓM 3, PHƯ NG ÔNG SƠN, THN TR N THANH TH Y, ÀI TRUNG 182. Nguy n Th Ng c H ng, sinh ngày 14/04/1978 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 20 AN BÌNH, KHÓM 12, C NG H U, NHN LUÂN, VÂN LÂM 183. Tr n Ng c Lan, sinh ngày 23/08/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 45 I PH , T 9, NGŨ QUY N, I VIÊN, ÀO VIÊN 184. Tr n Th Liên, sinh ngày 27/06/1977 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 4/12/113 Ư NG KINH TRUNG, KHÓM 11, PHƯ NG NG C BÌNH, KHU NAM T , CAO HÙNG 185. Lương Tuy t Vân, sinh ngày 02/10/1997 t i ng Nai Hi n trú t i: 23/2 TRÚC LÂM, KHÓM 13, PHƯ NG ÔNG PHONG, THN TR N NG C LÝ, HOA LIÊN 186. Nguy n Th Kim Phư ng, sinh ngày 06/04/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 7/27 Ư NG VĂN DŨNG, KHÓM 3, PHƯ NG VĂN SƠN, THÀNH PH PH NG SƠN, CAO HÙNG 187. Tr n Th Thúy H ng, sinh ngày 23/01/1980 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 3/3/1/32/1 Ư NG TH Y HƯNG, KHÓM 8, PHƯ NG TRUNG DUNG, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C 188. Nguy n Th M H ng, sinh ngày 02/05/1970 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 21 Ư NG TRUNG VIÊN, KHÓM 3, I I N, GIÁP TIÊN, CAO HÙNG 189. Tr n M Hoa, sinh ngày 05/02/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 3/29 NGÕ 384 Ư NG LONG GIANG, KHÓM 21, PHƯ NG HÀNH NHÂN, KHU TRUNG SƠN, ÀI B C 190. Lê Th Thu Th y, sinh ngày 01/08/1976 t i Vĩnh Long Hi n trú t i: 14/3/100 Ư NG HOA AN, KHÓM 17, PHƯ NG C LONG, THÀNH PH THÁI BÌNH, ÀI TRUNG 191. Lê Th Tuy t Nhung, sinh ngày 08/04/1973 t i Vĩnh Long Hi n trú t i: 23 TRUNG SƠN, KHÓM 14, TAM THNNH M CH LIÊU, VÂN LÂM 192. Trương Xuân Mai, sinh ngày 01/05/1970 t i ng Nai Hi n trú t i: 48 QUANG MINH, KHÓM 33, LÂM TRUNG, LÂM N I, VÂN LÂM 193. Ph m Th Ki u H nh, sinh ngày 03/01/1977 t i C n Thơ Hi n trú t i: 1/15 H U SƠN T , KHÓM 1, TÙNG SƠN, DÂN HÙNG, GIA NGHĨA
 16. 194. Thi u Th M H nh, sinh ngày 11/11/1972 t i An Giang Hi n trú t i: 163/1 TI U CƯ C THOÁI, KHÓM 16, TRÙNG KHÊ, LI U DOANH, ÀI NAM 195. Nguy n Th M , sinh ngày 01/03/1980 t i B c Liêu Hi n trú t i: 23 CÂU B I, KHÓM 3, PHƯ NG CÂU B I, THN TR N I LÂM, GIA NGHĨA 196. Nguy n Th Di u Hi n, sinh ngày 25/06/1977 t i Kon Tum Hi n trú t i: 64/358 Ư NG B C HƯNG, KHÓM 16, PHƯ NG B C TÂN, THÀNH PH THÁI B O, GIA NGHĨA 197. Tr n Th Hàn, sinh ngày 08/02/1977 t i H i Phòng Hi n trú t i: 15 DUNG TH H , KHÓM 6, BÂN C NG, TÂN ÁP, ÀO VIÊN 198. Nguy n Th Th y, sinh ngày 15/10/1972 t i Vĩnh Long Hi n trú t i: 55 VIÊN HOÀN TÂY, KHÓM 24, PHONG HU N, PHONG NGUYÊN, ÀI TRUNG 199. Phan Th Lan, sinh ngày 10/09/1974 t i ng Tháp Hi n trú t i: 44 KH U NA, KHÓM 4, PHƯ NG KH U NA, THN TR N H VĨ, VÂN LÂM 200. Mai Thúy Phư ng, sinh ngày 30/08/1974 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 89 H PH , KHÓM 9, H PH , U THÀNH, NGHI LAN 201. S Th Khánh Tiên, sinh ngày 22/12/1978 t i B c Liêu Hi n trú t i: 35/3/297 Ư NG TRUNG CHÂU 3, KHÓM 12, PHƯ NG PH C HƯNG, KHU KỲ TÂN, CAO HÙNG 202. Trương Kim Phư ng, sinh ngày 25/02/1970 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 225/3 BÁ CÔNG CƯƠNG, T 19, PHƯ NG PHÚ CƯƠNG, THN TR N DƯƠNG MAI, ÀO VIÊN 203. Tr n phương, sinh ngày 04/06/1965 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 86 Ư NG VĂN UYÊN, T 5, THÔN C KHÁNH, XÃ C KHÁNH, VÂN LÂM 204. Tr n Th Ng c Hoa, sinh ngày 20/04/1972 t i B n Tre Hi n trú t i: 23 NAM KHÁNH, TH Y NGUYÊN, T 9, PHƯ NG NAM TRUNG, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, ÀI TRUNG 205. ăng B i Y n, sinh ngày 09/06/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 1/134 TRUNG DÂN, T 17, THÔN TRUNG DÂN, XÃ BAO TRUNG VÂN LÂM 206. Võ Th H ng Ng c, sinh ngày 28/08/1969 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 01/01 Ư NG NH PH , T 1, PHƯ NG NH PH , THÀNH PH TH THÀNH, ÀI B C 207. Võ Hoàng Ng c Di m, sinh ngày 19/05/1979 t i Ninh Thu n Hi n trú t i: 20/177 O N 7, DIÊN BÌNH C, T 8, PHÚC AN, KHU S LÂM 208. ng S i L nh, sinh ngày 04/02/1976 t i ng Nai
 17. Hi n trú t i: 48 Ư NG NAM THÀNH, T 5, PHƯ NG TR N NAM, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, CAO HÙNG 209. Trương Th Thanh Nga, sinh ngày 12/07/1977 t i B n Tre Hi n trú t i: 1175 O N 2, V N TH , T 31, TRUNG HƯNG, QUI SƠN, ÀO VIÊN 210. H Th M Xuân, sinh ngày 11/02/1971 t i Tây Ninh Hi n trú t i: 51 Ư NG QUANG HUY, KHÓM 16, VĨNH QUANG, THÀNH PH TRUNG LNCH, ÀO VIÊN 211. Nguy n Th H ng Th y, sinh ngày 19/10/1972 t i Long An Hi n trú t i: 3/18/3 Ư NG TÂN HÀI, KHÓM 10, GIA PHÚC, GIA NNH, CAO HÙNG 212. Vi Th Sao, sinh ngày 13/03/1979 t i Thu n H i Hi n trú t i: 13 PHƯ NG DÂN SINH, KHÓM 16, GIAI H U, V N LOAN, BÌNH ÔNG 213. Võ H ng Ánh, sinh ngày 16/04/1978 t i Kiên Giang Hi n trú t i: 3/23 O N 1, Ư NG TRUNG CHÍNH ÔNG, KHÓM 12, PHƯ NG CAN TRĂN, THN TR N M TH Y, ÀI B C 214. Bùi Th H nh, sinh ngày 20/12/1974 t i Qu ng ngãi Hi n trú t i: 31/83 Ư NG LINH NHÃ NHN, KHÓM 9, PHƯ NG LINH NHÃ NHN, KHU LINH NHÃ, CAO HÙNG 215. Dương Th L Th y, sinh ngày 29/01/1980 t i Bình Dương Hi n trú t i: 2/9 Ư NG D C HI N, KHÓM 16, PHƯ NG KI N QU C, THN TR N OANH CA, ÀI B C 216. Lê Th Tuy t, sinh ngày 21/10/1966 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 86 Ư NG H I THÔN, KHÓM 2, PHƯ NG ÁI LAN, THN TR N PH LÝ, NAM U 217. Tăng Th Bích Di m, sinh ngày 24/03/1980 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 123 H C SƠN, KHÓM 11, H C SƠN, CÔNG QU N, MIÊU L T 218. Sàn Th Liên, sinh ngày 25/09/1979 t i ng Nai Hi n trú t i: 20 Ư NG B N CHÂU NH T, KHÓM 12, PHƯ NG B N CHÂU, THN TR N VÕNG SƠN, CAO HÙNG 219. Nguy n Th Ng c Li u, sinh ngày 17/12/1973 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 17/230 Ư NG VÕ ANH TÂY, KHÓM 9, PH TÂM, XÃ PH TÂM, CHƯƠNG HÓA 220. Nguy n Th Thuý H ng, sinh ngày 20/07/1977 t i H u Giang Hi n trú t i: 6/329 Ư NG LÂM THÂM, KHÓM 20, PHƯ NG NHN GIÁP, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, CAO HÙNG 221. Ph m Th Anh ào, sinh ngày 14/05/1977 t i H u Giang Hi n trú t i: 24/75 Ư NG THIÊN TÂN, KHÓM 7, PHƯ NG C HÀNH, KHU TAM DÂN, CAO HÙNG
 18. 222. Võ Th Ng c Dung, sinh ngày 07/12/1969 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 3/5/2/1967 Ư NG DÂN T C, KHÓM 25, PHƯ NG TÍN NGHĨA, THÀNH PH LÔ CHÂU, ÀI B C 223. Hà Th L Thu, sinh ngày 04/04/1964 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 110/106/7 Ư NG DIÊN BÌNH B C, KHÓM 7, PHƯ NG PHÚC AN, KHU S LÂM, ÀI B C 224. Bùi Th Bích Liên, sinh ngày 08/05/1980 t i H u Giang Hi n trú t i: 35/72/1 Ư NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 23, THÔN LONG TÂN, LONG T NH, ÀI TRUNG 225. Vòng A Mùi, sinh ngày 16/01/1973 t i ng Nai Hi n trú t i: 317 Ư NG HÒA BÌNH, KHÓM 15, THÔN NAM HOA, QUAN MI U, ÀI NAM 226. Tr n Th Thu H ng, sinh ngày 07/07/1977 t i Bình Dương Hi n trú t i: 45/1285 Ư NG MINH HƯNG, KHÓM 4, PHƯ NG NG AN, KHU NAM, ÀI NAM 227. Trương H u c, sinh ngày 08/09/1959 t i ng Nai Hi n trú t i: 3/47/2/87 Ư NG ÀO OANH, KHÓM 5, PHƯ NG KI N QU C, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 228. oàn Kim Dung, sinh ngày 09/06/1962 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 152/106/7 Ư NG DIÊM BÌNH B C, KHÓM 10, PHƯ NG PHÚC AN, KHU S LÂM, ÀI B C 229. Võ Th Em, sinh ngày 22/6/1962 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 9/3/138 Ư NG BÁT C, KHÓM 5, PHƯ NG THÀNH C, THÀNH PH TÂN TRANG, ÀI B C 230. Lê Xuân H , sinh ngày 15/07/1972 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 636/3 Ư NG AN KHANG, KHÓM 12, PHƯ NG NH T HƯNG, THÀNH PH TÂN I M, ÀI B C 231. Tr n Th H ng Thúy, sinh ngày 16/04/1976 t i Trà Vinh Hi n trú t i: 5/1/56 Ư NG AN THÁI, KHÓM 7, PHƯ NG AN THÁI, KHU N I H , ÀI B C 232. Tr n Th Kim Phư ng, sinh ngày 18/03/1973 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 13/5 H NHAI, KHÓM 1, THÔN TINH H , XÃ I H , MIÊU L T 233. Nguy n Th Kim Cúc, sinh ngày 23/07/1959 t i C n Thơ Hi n trú t i: 20/36/6 TI U KHANH, TÂN HÓA, ÀI NAM 234. Mai Ng c Quyên, sinh ngày 19/04/1977 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 20-1 PING HE, LIN Z, PING HE LI HU WEI, YUNLIN COUNTRY 235. Lâm Th H nh, sinh ngày 18/03/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 2 NGÕ VƯ NG NNH, KHÓM 19, PHƯ NG KHÁNH TRANG, THN TR N UY N LÝ, MIÊU L T 236. Tr n Th Mư i, sinh ngày 03/05/1977 t i C u Long
 19. Hi n trú t i: 93/4/3 Ư NG XUÂN DƯƠNG, KHÓM 8, PHƯ NG B O NG C, KHU TAM DÂN, CAO HÙNG 237. Bùi Thanh Th y, sinh ngày 11/01/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 22 THANG PH , KHÓM 5, PHƯ NG THANH PH , HUY N ÀO VIÊN, THÀNH PH TRUNG LNCH 238. Nguy n Th Ng c Di m, sinh ngày 12/11/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: 7/37/22 Ư NG I VINH, KHÓM 23, PHƯ NG DÂN CƯ NG, KHU C SƠN, CAO HÙNG 239. Nguy n Th Phúc, sinh ngày 29/04/1978 t i Bà Rĩa – Vũng Tàu Hi n trú t i: 61/1 H ÔNG, KHÓM 3, H ÔNG, H TÂY, BÀNH H 240. Nguy n Th CNm, sinh ngày 24/04/1977 t i B n Tre Hi n trú t i: 47 Ư NG I LIÊN B C, KHÓM 2, PHƯ NG TH Y NAM, KHU B C N, ÀI TRUNG 241. Nguy n Th Thu Hà, sinh ngày 12/02/1975 t i Campuchia Hi n trú t i: 1153/2 Ư NG GI I TH , KHÓM 11, PHƯ NG TH Y PHÁT, THÀNH PH BÁT C, ÀO VIÊN 242. Lê Th Ng c Y n, sinh ngày 13/09/1976 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 306 Ư NG TRUNG TRINH, KHÓM 7, PHƯ NG THANH TUY N, ÀI TRUNG 243. Lâm Ng c Dung, sinh ngày 20/05/1970 t i Sóc Trăng Hi n trú t i: 3/1/3/1188 Ư NG VĨNH AN, KHÓM 14, PHƯ NG TÂY PH , ÀO VIÊN 244. Nguy n Th Thu, sinh ngày 15/08/1977 t i Quãng Ngãi Hi n trú t i: 2 Ư NG VĂN TRUNG, KHÓM -16, THÔN KHUNG LÂM, XÃ KHUNG LÂM, TÂN TRÚC 245. Lê Th Trúc Trinh, sinh ngày 27/02/1980 t i ng Nai Hi n trú t i: 262/1 THÁI BÌNH OA, KHÓM 13, PHƯ NG NAM BÌNH, THN TR N TÂN PH , HUY N TÂN TRÚC 246. Lê Th Kim Hương, sinh ngày 26/04/1975 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 101 TÙNG BÁ LÂM, KHÓM 7, THÔN TÙNG LÂM, XÃ TÂN PHONG, TÂN TRÚC 247. Trương Th M Nguyên, sinh ngày 06/04/1978 t i B n Tre Hi n trú t i: 9 TRÚC OA T , KHÓM 34, THÔN LĂNG VÂN, XÃ LONG ÀM, ÀO VIÊN 248. Lê M Ng c, sinh ngày 19/09/1972 t i B n Tre Hi n trú t i: 10/3/4/282 Ư NG TRƯ NG THÁI, KHÓM 8, PHƯ NG DANH C, KHU V N HOA, THÀNH PH ÀI B C 249. Phan Th Thu Xuân, sinh ngày 30/05/1979 t i Vĩnh Long Hi n trú t i: 50/1 Ư NG TAM C, KHÓM 5, PHƯ NG TAM A, THÀNH PH TH LÂM, ÀI B C
 20. 250. Ngô Nh c Ph ng, sinh ngày 26/05/1978 t i ng Nai Hi n trú t i: 10 Ư NG B C BÌNH, KHÓM 16, THÔN NHÂN M , XÃ I U TÙNG, CAO HÙNG 251. Lê Nguy n Quỳnh Như, sinh ngày 01/08/1994 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 5/147 Ư NG TRUNG HI U, KHÓM 3, PHƯ NG ÔNG TH , KHU ÔNG, TÂN TRÚC 252. Nguy n Th M Ph ng sinh ngày 25/10/1976 t i ng Tháp Hi n trú t i: 35/31 ÔN T N I, KHÓM 3, PHƯ NG LONG AN, THN TR N GIAI LÝ, ÀI NAM 253. Chìu Xay V n, sinh ngày 15/04/1977 t i cL c Hi n trú t i: 8/26 Ư NG H C PH , KHÓM 2, PHƯ NG NHN TRÙNG, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC, QU NG ÔNG 254. Nguy n Th Ch n, sinh ngày 13/06/1979 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 121 Ư NG HƯNG LONG, KHÓM 21, THÔN HI P THÀNH, XÃ TÂN XÃ, ÀI TRUNG 255. Nguy n Th Ch c Ly, sinh ngày 09/10/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: 9/180/1 Ư NG TRUNG SƠN B C, KHÓM 18, PHƯ NG TH Y XÁC, THN TR N M TH Y, ÀI B C 256. Huỳnh Th M ng Tri u, Hi n trú t i: 24/12/1972 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 40 CHÚC CAO LOAN, KHÓM 22, THÔN CHÚC LOAN, XÃ TÂY D , BÀNH H 257. Phan Th Ki u Oanh, sinh ngày 02/06/1978 t i C n Thơ Hi n trú t i: 151/345/3 Ư NG DƯƠNG TÂN, KHÓM 19, PHƯ NG TH Y NGUYÊN, THN TR N DƯƠNG MAI, ÀO VIÊN 258. Nguy n Th Minh H i, sinh ngày 25/12/1975 t i Qu ng Ninh Hi n trú t i: 30 DOANH BÀN CƯ C, KHÓM 11, PHƯ NG THƯ NG I N, THN TR N DƯƠNG MAI, ÀO VIÊN 259. Châu Th Thanh Th o, sinh ngày 28/03/1978 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 18/1478 Ư NG QUANG HƯNG, KHÓM 21, PHƯ NG HƯNG LONG, THÀNH PH THÁI BÌNH, ÀI TRUNG 260. Ph m Th Thúy, sinh ngày 15/11/179 t i Long An Hi n trú t i: 9/10/3/947 TRUNG HOA NGŨ L , KHÓM 21, PHƯ NG TRUNG THU N, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 261. Nguy n Th Hư ng, sinh ngày 01/01/1973 t i Ti n Giang Hi n trú t i: 72/647/1 Ư NG HI N TH O, KHÓM 5, PHƯ NG T TH O, KHU AN NAM, ÀI NAM 262. Nguy n Th Mai Trang, sinh ngày 12/10/1977 t i thành ph H Chí Minh Hi n trú t i: 29 Ư NG DÂN PHONG, KHÓM 2, PHƯ NG TH Y NGUYÊN, THN TR N DƯƠNG MAI, ÀO VIÊN 263. Nguy n Th Ng c Y n, sinh ngày 17/03/1956 t i Long An
Đồng bộ tài khoản