Quyết định số 898/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
82
lượt xem
4
download

Quyết định số 898/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 898/QĐ-TTg về việc xuất hạt giống bông dự trữ quốc gia hỗ trợ đia phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 898/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 898/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T H T GI NG BÔNG D TR QU C GIA H TR CÁC NA PHƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Công Thương t i văn b n s 4159/BCT-CNN ngày 11 tháng 5 năm 2009, ý ki n c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 3750/BKH-KTDV ngày 27 tháng 5 năm 2009, B Tài chính t i văn b n s 8055/BTC-DTQG ngày 05 tháng 6 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Giao B Công Thương ch o T p oàn D t may Vi t Nam: 1. Xu t c p (không thu ti n) 7,55 t n h t gi ng bông thu c hàng d tr qu c gia h tr cho các t nh: Bình Thu n: 4,39 t n, i n Biên: 01 t n, ng Nai: 0,9 t n, Bình Phư c: 0,9 t n, Ninh Thu n: 0,36 t n. 2. L p phương án giá mua, v n mua nh p bù h t gi ng bông d tr qu c gia g i B Tài chính và B K ho ch và u tư xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Vi c xu t c p, qu n lý, s d ng s h t gi ng bông nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng B : Công thương, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Bình Thu n, i n Biên, ng Nai, Bình Phư c, Ninh Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng CP, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - T p oàn D t may VN; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, Nguy n Sinh Hùng C ng TT T, các V : KTN, P, - Lưu VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản