Quyết định số 899/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
5
download

Quyết định số 899/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 899/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 899/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (Tờ trình số 696/TTr-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 796/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 6 năm 2008 và Tờ trình số 893/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 6 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 19 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Yên Bái; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - TTĐT; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái; 2. Ban Văn phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái; 3. Công ty Cổ phần Thành công, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; 4. Phòng Nghiệp vụ-Chính sách, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái; 5. Quỹ Tín dụng nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; 6. Phòng Kế hoạch Đầu tư, Sở Công nghiệp tỉnh Yên Bái; 7. Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm tỉnh Yên Bái; 8. Trung tâm Lưu trữ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 9. Ông Lưu Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; 10. Ông Vũ Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái; 11. Ông Lê Đức Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái, tỉnh Yên Bái; 12. Ông Đinh Văn Sơn, Trưởng phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; 13. Bà Đặng Thị Mai, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; 14. Ông Phạm Văn Rỡ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, tỉnh Yên Bái; 15. Bà Bùi Thị Chính Liêm, Trưởng ban Ban Kinh tế-Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; 16. Bà Hà Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính, tỉnh Yên Bái;
  3. 17. Ông Trần Đức Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái; 18. Bà Phạm Thị Hiền, Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái; 19. Bà Trần Thị Kim Hồng, Trưởng phòng Phòng Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
Đồng bộ tài khoản