Quyết định số 90/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 90/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị giai đoạn 2001-2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 90/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN GIAI O N 2001- 2005 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m c a Thành ph giai o n 2001-2005 và “Năm tr t t ô th 2001”; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 218/GT-TCCB ngày 31/7/2001) v vi c xét duy t K ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005, nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c trong công tác m b o tr t t an toàn giao thông ô th và nâng cao ý th c c a ngư i dân trong vi c ch p hành Lu t giao thông ư ng b trên a bàn thành ph . i u 2. Th trư ng t t c các cơ quan S , Ban, Ngành, oàn th , L c lư ng vũ trang thành ph , các t ch c, ơn v , doanh nghi p óng trên a bàn thành ph căn c vào tình hình nhi m v c a ơn v mình và n i dung K ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005 nêu t i i u 1 mà xây d ng chương trình và k ho ch hành ng c th , thi t th c nh m th c hi n k ho ch chung, m b o t hi u qu cao nh t trong lĩnh v c qu n lý tr t t an toàn giao thông ô th c a thành ph H Chí Minh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành, òan th , L c lư ng vũ trang thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, Th trư ng các t ch c, ơn v , các doanh hi p óng trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H NDTP KT. CH TNCH - TTUB: CT, các PCT và UVCT - UBMTTQ.VN/TP PHÓ CH TNCH
 2. - Văn phòng Thành y - Các Báo, ài ( thông tin tuyên truy n) - VPH -UB: CVP, Các PVP - Các T NCTH - T T (3 b n) - Lưu ( T) Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2001 K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CH NG K T XE N I THN GIAI O N 2001- 2005 (Ban hành kèm theo quy t nh s /2001/Q -UB ngày /10/2001 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) - Th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph t i kỳ h p l n th 4, khóa VI v 12 chương trình, công trình tr ng i m và “Năm tr t t ô th 2001" nh m tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c gi gìn an ninh tr t t , an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và c nh quan ô th ; - Th c hi n Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m c a Thành ph giai o n 2001-2005 và “Năm tr t t ô th 2001”; y ban nhân dân thành ph t p h p nh ng n i dung chính l p k ho ch, bao g m nh ng m c tiêu, nhi m v c n t p trung th c hi n v Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005 như sau : I.- M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH: - Gi gìn tr t t an toàn giao thông, m b o ư ng thông, hè thoáng, ch ng ùn t c giao thông và k t xe n i th , t o môi trư ng t t cho u tư phát tri n trên a bàn, t ng bư c xây d ng thành ph ngày càng văn minh, hi n i, làm ti n gi i quy t các m c tiêu chính và lâu dài c a giao thông ô th thành ph . - Hoàn thành úng ti n và ch t lư ng các công trình xây d ng giao thông, th c hi n có hi u qu các d án i u khi n và qu n lý giao thông.
 3. - V n ng m i t ng l p nhân dân ch p hành t t lu t giao thông ư ng b , tích c c góp ph n gi gìn và b o v h th ng các công trình giao thông công c ng c a thành ph . - S d ng có hi u qu các ngu n v n u tư (v n Ngân sách t p trung, v n ODA, v n vay WB, ADB..v.v.) cho xây d ng cơ s h t ng giao thông và v n t i công c ng trên a bàn thành ph . II.- CÁC GI I PHÁP CHÍNH: a) Các gi i pháp v qu n lý giao thông và k thu t: 1/- Phân lu ng giao thông ô th . 2/- i u khi n giao thông. 3/- C i t o, m r ng các nút giao thông. 4/- Xây d ng h th ng b n bãi và phát tri n m¹ng líi v n t i hành khách công c ng. 5/- Ny nhanh ti n thi công các công trình h¹ tÇng giao th«ng tr ng i m. b) Các gi i pháp v hành chánh qu n lý và xã h i: 1/- Tuyªn truy n giáo d c, nâng cao ý th c ch p hành Lu t giao thông ư ng b và nh ng quy t c v qu n lý tr t t ô th trong c ng ng dân cư. 2/- Gi i quy t n n ùn t c giao thông t i các khu v c ông ngư i qua l i trong gi cao i m. 3/- Tăng cư ng công tác qu n lý tr t t ô th , gi i quy t tình tr ng l n chi m lòng ư ng, v a hè, các ư ng u c u làm nơi h p ch . Qui ho ch s d ng v a hè, s p x p l i và t ch c qu n lý các bãi gi xe phù h p v i n p s ng văn minh ô th . 4/- Tăng cư ng hi u l c cư ng ch c a các l c lư ng b o v pháp lu t v an toàn giao thông và tr t t ô th . 5/- Th c hi n các bi n pháp c p thi t v qu n lý ô th ngay trong quá trình phân b l i các khu v c dân cư, các cơ s kinh t , cơ quan, xí nghi p, trư ng h c theo qui ho ch chung. (Xem chi ti t trong ph l c ính kèm) III.- NHI M V C TH C A T NG ƠN VN: 1/- Th trư ng các S , Ban, Ngành, oàn th và Ch t ch y ban nhân dân Qu n, Huy n ch o cho các ơn v tr c thu c tri n khai l p chương trình hành ng và bi n pháp c th gi i quy t nh ng v n liên quan n t ng Ngành, t ng a phương, t ng ơn v ã nêu trong 10 gi i pháp c a Chương trình ch ng k t xe n i th . K ho ch và chương trình hành ng c a các ơn v ph i thi t th c, hi u qu , kh c
 4. ph c cho ư c các khuy t như c i m t n t i c a ơn v mình và phù h p v i i u ki n t ch c c a t ng ngành, t ng c p, t ng nơi. T ch c th c hi n các nhi m v công tác và các công trình thu c Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005, chuNn b t t các d án u tư cho h t ng giao thông ô th trong nh ng năm ti p theo ( n giai o n 2010-2020), phù h p v i quy ho ch chung c a thành ph ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2/- S Văn hóa thông tin ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph , các oàn th qu n chúng, ài Ti ng nói nhân dân thành ph , ài Truy n hình thành ph , các cơ quan thông tin i chúng và y ban nhân dân các Qu n, Huy n Ny m nh công tác tuyên truy n thư ng xuyên, sâu r ng trên các phương ti n thông tin i chúng, trong trư ng h c, oàn th , phư ng-xã, khu ph , p; v n ng nhân dân t giác ch p hành Lu t giao thông ư ng b . N i dung tuyên truy n ph i thi t th c, phù h p v i t ng i tư ng, t ng l p dân cư nhân dân d ti p thu và th c hi n. Các cơ quan thông tin, báo chí c n có k ho ch thư ng xuyên cung c p các thông tin sinh ng và thi t th c hư ng d n dư lu n xã h i i vào các v n tr ng tâm, c p bách c n quan tâm trong lĩnh v c an toàn giao thông và tr t t ô th . Các chương trình thông tin, truy n thanh truy n hình c n ư c th c hi n thư ng xuyên và có ch t lư ng giáo d c và v n ng ngư i dân có thói quen th c hi n nghiêm túc lu t l giao thông và các quy t c v tr t t ô th , xây d ng n p s ng văn minh ô th và an toàn. 3/- Ki n trúc sư Trư ng thành ph ch trì, ph i h p v i S Giao thông công chánh và y ban nhân dân các Qu n, Huy n qui ho ch a i m xây d ng các bãi u xe ôtô con, ôtô t i trên a bàn thành ph , c bi t là các c a ngõ ra vào. 4/- S Thương m i ch trì th c hi n k ho ch xây d ng h th ng ch êm và các ch u m i. T ch c xây d ng các ch u m i theo theo nguyên t c Ngân sách thành ph u tư xây d ng cơ s h t ng, khuy n khích các cá nhân, t ch c kinh t b v n u tư xây d ng nhà l ng ch , qu y s p .v.v.. và qu n lý khai thác. 5/- Công an thành ph có k ho ch th c hi n thư ng xuyên chương trình m b o an toàn giao thông và tr t t ô th , gi gìn ư ng thông hè thoáng. ng th i có k ho ch ph i h p v i S Giao thông công chánh trong vi c nghiên c u t ch c giao thông, phân lu ng phân tuy n, l p t b sung h th ng èn tín hi u i u khi n giao thông, h th ng camera ki m soát, qu n lý phòng tránh ùn t c giao thông; tăng cư ng qu n lý tr t t t i các b n xe, b n tàu, các nơi công c ng ông ngư i qua l i .v.v... 6/- y ban nhân dân các Qu n, Huy n có trách nhi m ph i h p v i S Thương m i nghiên c u xây d ng các ch êm, qui ho ch xây d ng các ch u m i; v n ng hư ng d n nhân dân buôn bán úng nơi úng ch , gi i t a các ch t phát. y ban nhân dân các Qu n, Huy n là ơn v ch u trách nhi m chính trong vi c s p x p và gi gìn tr t t lòng l ư ng, v a hè; qu n lý các bãi gi xe hai bánh và k ho ch chuy n i ngh i v i nh ng cư dân a phương còn ang hành ngh v n chuy n hàng c ng k nh b ng xe 3 bánh trong n i thành.
 5. 7/- S K ho ch và u tư t p trung hư ng d n, gi i quy t nhanh th t c u tư, thư ng xuyên theo d i và xu t k p th i Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh c p v n i v i nh ng d án, công trình, công tác ph c v cho Chương trình ch ng k t xe n i th theo ti n yêu c u. 8/- S Tài chính-V t giá có k ho ch c p phát và k p th i v kinh phí cho các ơn v ch u tư các d án, công trình, công tác th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th . IV.- T CH C TH C HI N: 1.- S Giao thông công chánh, S K h ach và u tư là hai cơ quan ng thư ng tr c, tham mưu cho y ban nhân dân thành ph trong vi c ch o chương trình; có k ho ch ph i h p v i các S , Ban, Ngành khác c a Thành ph , v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam Thành ph , các t ch c, oàn th , v i y ban nhân dân các Qu n, Huy n và các ơn v liên quan tri n khai th c hi n ng b Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005 trên a bàn thành ph ; ng th i thư ng xuyên ki m tra, t ng h p tình hình, nh kỳ hàng tháng có báo cáo k t qu và xu t các bi n pháp Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c c a t ng ơn v trong quá trình th c hi n. 2/- y ban nhân dân thành ph ch trì h p giao ban nh kỳ v i các ơn v liên quan ki m i m tình hình th c hi n. T ch c sơ k t hàng qúy và t ng k t ánh giá tình hình hàng năm, báo cáo v i Thành y và H i ng nhân dân thành ph . yêu c u Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, oàn th , ơn v óng trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã căn c vào ch c năng nhi m v c a t ng ngành, t ng nơi, t ng ơn v và n i dung K ho ch này xây d ng chương trình, k ho ch và bi n pháp th c hi n c th , hư ng ng b ng hành ng thi t th c i v i Chương trình ch ng k t xe n i th c a Thành ph , nh kỳ hàng tháng có báo cáo k t qu và ch u trách nhi m v hi u qu công vi c trư c y ban nhân dân thành ph . 3/- Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, oàn th , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n, Huy n có trách nhi m tri n khai ngay K ho ch này, l p d toán chi ti t các chi phí c n thi t, trình y ban nhân dân thành ph xét duy t cho th c hi n; ng th i l p ti n chi ti t i v i t ng d án, công trình, công vi c c th trong năm 2001 và cho nh ng năm ti p theo, g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư và S Giao thông công chánh ti n ki m tra, ôn c th c. Hàng quý có báo cáo sơ k t, nêu rõ các khó khăn, vư ng m c phát sinh và các xu t Văn phòng H ND-UBND Thành ph t ng h p, trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o, gi i quy t ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH PH L C: CÁC GI I PHÁP CH NG K T XE N I THN GIAI O N 2001-2005 (Ban hành kèm theo k ho ch th c hi n Chương trình ch ng k t xe n i th giai o n 2001-2005 - Quy t nh s 90/2001 /Q -UB ngày 05/10/2001 c a y ban nhân dân thành ph )
 6. A.- NH NG GI I PHÁP V K THU T VÀ QU N LÝ GIAO THÔNG: 1/- Phân lu ng giao thông ô th : Nghiên c u, t ch c phân lu ng và qu n lý giao thông m t cách khoa hoùc trên m ng lư i ư ng hi n h u phòng tránh t i a n n ùn t c v i chi phí th p nh t. Nh ng công vi c ch y u là: 1.1 Phân l i luoàng giao thông nh ng nơi chưa h p lý, trong ó chú tr ng n vi c qui ho ch l i các lu ng tuy n xe buýt và s k t h p gi a các phương th c v n chuy n ( ư ng b , ư ng thu và ư ng s t) trên a bàn. + Nghiên c u phân lu ng m t s ư ng ph ch cho phép lưu thông m t chi u. + i v i nh ng ư ng có b r ng ch cho 2 làn xe (7m): C m lưu thông i v i xe t i n ng trên 3,5 t n và c m u xe trên lòng ư ng vào ban ngày (ch cho phép xe v n t i nh d ng xe b c x p hàng hóa t 20 gi n 5 gi sáng ngày hôm sau). + i v i nh ng ư ng có b r ng m b o lưu thông ư c t 3 làn xe tr lên mà lưu lư ng xe nh hơn 5.000 xe các lo i/gi thì c m bi n báo cho phép u xe ngày ch n, ngày l xen k . + Nghiên c u cho phép xe ư c qu o ph i ho c ưu tiên qu o trái t i m t s giao l tr ng i m. Thi t k èn r trái và i th ng riêng bi t t i các giao l thư ng b ngh n và sơn khu v c d ng cho làn xe ch r trái. + Nghiên c u phân luoàng cho lo i xe v n t i t 2,5 t n tr xu ng và lo i trên 2,5 t n m t cách toàn di n. Ph i h p v i các ơn v thu c B Giao thông v n t i xác l p, nâng c p các tuy n ư ng vành ai xe t i quanh thành ph (ho t t i H.30), nh m có i u ki n ti n d n n vi c c m xe t i có t i tr ng trên 2,5 t n lưu thông trong n i thành vào ban ngày (t 6 gi n 20 gi ), bên c nh vi c u tư xây d ng h th ng các b n b i xe xe t i t i các c a ngõ ra vào thành ph . ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và Công an TP. 1.2 Th c hi n vi c c m các lo i xe ba bánh ch hàng c ng k nh lưu thông trong n i thành vào gi cao i m. Trong tháng 10/2001 th c hi n trên 30 tuy n ư ng tr ng i m t i khu v c trung tâm thành ph . S Lao ng Thương binh-Xã h i c n xây d ng k ho ch c th , ph bi n, hư ng d n và h tr v n chuy n i ngành ngh cho nh ng ngư i hành ngh v n chuy n b ng các lo i xe 3 bánh n ngày 01/01/2002 ban hành qui nh c m các lo i xe 3 bánh ch hàng lưu thông trong n i thành (ngo i tr các lo i xe do ngư i tàn t t s d ng). ơn v th c hi n : Công an thành ph , S Lao ng Thương binh-Xã h i và y ban nhân dân các Qu n, Huy n. 1.3 Nghiên c u c m các lo i xe 2,3 bánh lưu thông trên m t s tuy n ư ng và c m các lo i xe ôtô lưu thông trên m t s tuy n khác. ơn v th c hi n : Công an TP và S Giao thông công chánh. 2/- i u khi n giao thông:
 7. K t h p s d ng có hi u qu h th ng èn hi u giao thông hi n h u v i các trung tâm i u khi n và h th ng èn tín hi u giao thông m i ư c xây d ng nh m t ch c i u khi n giao thông m t cách khoa h c, h n ch t i a n n ùn t c giao thông b ng s i u ti t k p th i và h p lý v m t xe lưu thông trên các tuy n ư ng. 2.1 B sung và hoàn thi n h th ng bi n báo giao thông, tín hi u sơn ư ng và h th ng èn tín hi u giao thông trên ư ng ph . T p trung th c hi n t t công tác này trên 103 tuy n ư ng do Thành ph qu n lý trong năm 2001 ( ã có danh m c). - Thi t l p h th ng báo hi u các v trí ang b ùn t c giao thông i u ti t b t lưu lư ng xe i hư ng khác (do Trung tâm i u khi n giao thông báo v các ch t èn quanh khu v c ang b ùn t c). - Xây d ng các ch t èn tín hi u giao thông có báo hi u th i gian thông qua (s lùi) và phát ra tín hi u còi khi tín hi u èn chuy n i màu. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và Công an TP. 2.2- Ny nhanh ti n hoàn thành, ưa vào s d ng có hi u qu Trung tâm i u khi n giao thông và các h th ng èn tín hi u giao thông thu c các d án vay v n ODA c a C ng hòa Pháp và Ti u d án “Tăng cư ng năng l c qu n lý giao thông ô th TP.HCM” vay v n c a Ngân hàng th gi i. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và Công an TP. 2.3 Th c hi n chương trình thông tin nhanh v ùn t c giao thông và k t xe trên sóng FM c a ài Ti ng nói nhân dân thành ph . ơn v th c hi n: Công an thành ph và Ban An toàn giao thông thành ph . 3/- C i t o, m r ng các nút giao thông hay b ùn t c giao thông: 3.1 C i t o, m r ng m t s nút giao thông thư ng b ách t c và m t s ư ng h p. Ngoài vi c th c hi n các d án c i t o m t s giao l ã b trí k ho ch năm 2001, ph i h p ch t ch v i các ơn v thu c B Giao thông v n t i tri n khai xây d ng các nút giao gi a ư ng n i ô v i QL.1A (s d ng v n dư sau u th u c a d án ư ng Xuyên á). Trong năm 2001 thi t k phân làn, c i t o thêm 30/78 giao l và 44 i m thư ng xuyên b ún t c giao thông. Trong các năm t i, ph i l p k ho ch c th cho vi c c i t o m r ng i v i t ng tuy n ư ng, t ng nút giao thông xác nh kinh phí và ti n . ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh, S K ho ch và u tư và y ban nhân dân các Qu n, Huy n. 3.2 Xây d ng m t s caàu ho c h m vư t dành riêng cho xe 2 bánh và ngươì i b t i nh ng o n ư ng (giao l ) thư ng b t c ngh n giao thông và trên các tr c ư ng lưu thông v i t c cao ( ư ng ph chính c p I). ơn v th c hi n: S K ho ch và u tư, S Giao thông công chánh và y ban nhân dân các Qu n, Huy n. 3.3 T ch c nghiên c u và ưa vào ng d ng có hi u qu các tài khoa h c: + tài “Các gi i pháp trư c m t ®Ĩ gi m k t xe thành ph H Chí Minh“. Ch nhi m tài : Trư ng i h c Bách khoa thành ph H Chí Minh ph i h p v i Ban An toàn giao thông thành ph và Phòng C nh sát giao thông ư ng b .
 8. + tài “Nghiên c u toàn di n v vi c vi c c m xe t i trên 2,5 t n lưu thông ban ngày trong n i thành). Ch nhi m tài: Vi n Kinh t thành ph . 4/- u tư xây d ng h th ng b n bãi và phát tri n m ng lư i v n t i hành khách công c ng: 4.1 u tư xây d ng 6 bãi u xe v n t i t i c¸c c a ngõ ra vào thành ph . ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và y ban nhân dân các Qu n, Huy n. 4.2 Qui ho ch xây d ng các bãi ch a, các ga ra nhi u t ng u xe ôtô 4 ch ng i; b n bãi u xe v n t i nh , bãi xe hai bánh n i ô. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh, Văn phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph và y ban nhân dân các Qu n, Huy n. 4.3 u tư phát tri n m ng lư i v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt. - Nghiên c u hoàn ch nh m ng lư i v n t i hành khách công c ng có ti n k ho ch th c hi n theo t ng năm. - Nghiên c u xây d ng các chính sách, cơ ch ưu ãi v tài chính c a Nhà nư c n năm 2005 có ư c t i thi u 3.000 xe buýt m i. M c tiêu n năm 2010 phát tri n s lư ng xe buýt thành ph lên 10.000 xe 10.000 xe, s c m nh n kho ng 25% nhu c u i l i c a nhân dân. - Ny m nh th c hi n chương trình thay th 2.000 xe lam b ng vi c chuy n i xe xe v n t i nh 4 bánh thành xe 12 ch ng i trong hai năm 2001-2002, trong ó k ho ch n cu i năm 2001 thay th ư c 400 xe. - Tích c c tìm ngu n v n u tư i m i 1.700 xe buýt thu c d án “Phát tri n v n t i hành khách công c ng và c i thi n môi trư ng thành ph ”. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh. 4.4 u tư xây d ng m ng lư i v n t i hành khách công c ng b ng ư ng thu nh m khai thác ti m năng v sông r ch c a thành ph ph c v v n t i và du l ch, chia b t áp l c giao thông trên ư ng b . ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh. 4.5 Nghiên c u kh thi các d án u tư xây d ng các tuy n v n t i hành khách công c ng b ng ư ng s t i trên cao và i ng m dư i t (metro) t các nguoàn v n h tr phát tri n chính th c (ODA). ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và S K ho ch- u tư. 5/- y m¹nh ti n thi công các công trình h¹ tÇng giao thông tr ng i m: - il ông-Tây thành ph ; - ư ng tr c B c-Nam thành ph ; - ư ng Nguy n h u C nh (Lê thánh Tôn n i dài); - C u và ư ng Nguy n tri Phương; - Liên t nh l 15 (giai o n 2); - Liên t nh l 25 Cát Lái; - C u và ư ng Bình Tri u 2;
 9. - C u và ư ng Nguy n văn C ; - Tr c ư ng n i sân bay Tân sơn Nh t-Bình L i-vành ai ngoài..v.v. ơn v th c hi n: S K ho ch và u tư, S Giao thông công chánh và các ơn v liên quan. B.- NH NG GI I PHÁP V HÀNH CHÍNH QU N LÝ VÀ XÃ H I: 1/- Thông tin tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c ch p hành lu t l giao thông và các quy t c v qu n lý tr t t ô th . 1.1 Xây d ng các chuyên m c tuyên truy n, ph bi n v nh ng qui nh c th c a pháp lu t và các quy t c tr t t an toàn giao thông trên các phương ti n thông tin i chúng. N i dung tuyên truy n c n thi t th c, g n li n v i nh ng tình hu ng c th trong cu c s ng m i ngư i d hi u, d nh th c hi n. ng th i, cung c p các thông tin c n thi t nh m hư ng d n dư lu n xã h i vào nh ng v n c p bách c n quan tâm trong lĩnh v c an toàn giao thông và tr t t ô th . ơn v th c hi n: S Văn hoá-Thông tin ch trì, ph i h p v i các t ch c oàn th qu n chúng, ài Phát thanh, Truy n hình thành ph và các cơ quan thông tin, báo chí. 1.2 Ph bi n các tài li u v lu t l giao thông (Lu t giao thông ư ng b , các Ngh nh 36, 39, 40/CP c a Chính ph , Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn giao thông vµ tr t t ô th ..v.v.) n sinh ho t trong trong t ng t dân ph . Xây d ng các T dân ph ki u m u v an toàn giao thông và tr t t ô th , ti n t i vi c giao cho t ng t dân ph t qu n v v n này. ơn v th c hi n: S Văn hoá-Thông tin ch trì, ph i h p v i y ban nhân các Qu n, Huy n. 1.3 Phát ng oàn viên thanh niên c ng s n và h c sinh, sinh viên các trư ng tham gia nh ng ho t ng tuyên truy n ý th c ch p hành lu t l giao thông trong c ng ng b ng nhi u hình th c: + L p các T thanh niên, h c sinh xung kích tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n lu t giao thông. + Huy ng thanh niên, h c sinh tham gia chương trình Ngày ch nh t, Ngày l t t c vì tr t t an toàn giao thông. T ch c l c lư ng Thanh niên xung phong ph i h p v i C nh sát giao thông ư ng b gi gìn tr t t an toàn giao thông t i nh ng giao l tr ng i m và 78 i m thư ng xuyên b ùn t c giao thông … ơn v th c hi n: Thành oàn Thanh niên C ng s n thành ph ph i h p v i Công an thành ph và Ban An toàn giao thông thành ph . 1.4 KhNn trương hoàn ch nh chương trình giáo d c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông trong nhà trư ng, ưa vào gi ng d y chính khoá t t c các c p h c. Trong năm h c 2001-2002 ti p t c th c hi n thí i m giáo d c tr t t an toàn giao thông cho h c sinh c p ti u h c. ơn v th c hi n: S Giáo d c và ào t o 2/- Gi i quy t n n ùn t c giao thông t i nh ng khu v c ông ngư i qua l i trong gi cao i m (trư c c ng các trư ng h c, siêu th , b nh vi n, khu vui chơi, gi i trí… ).
 10. 2.1- T ch c cho ph huynh h c sinh ưa ón con em i h c m t cách tr t t an toàn theo theo chương trình “C ng trư ng em s ch p an toàn“,không ùn t c giao thông trư c các c ng trư ng. Giao trách nhi m gi gìn tr t t an toàn giao thông thư ng xuyên t i khu v c c ng trư ng cho Hi u trư ng các trư ng ven ư ng giao thông. Yêu c u các trư ng h c m c ng trư ng cho ph huynh h c sinh ưa rư c con em i h c ch ng n n ùn t c giao thông vào gi cao i m, hư ng d n ph huynh nơi d ng u xe, không xe dư i lòng ư ng. i v i nh ng trư ng h c không có sân cho ph huynh u xe thì ph i hư ng d n s p x p t m, có tr t t trên l ư ng, không ư c u xe t p trung dư i lòng ư ng; ng th i, v n ng ph huynh cho con em i h c b ng các lo i xe công c ng. Ban Giám hi u các trư ng h c kiên quy t x lý nghiêm minh nh ng h c sinh, sinh viên tham gia ho c c vũ ua xe trái phép. - Nghiêm c m h c sinh dư i 16 tu i i u khi n các lo i xe g n máy, c bi t là các lo i xe g n máy có phân kh i lín. Giáo viên ch nhi m các l p h c ph i h p ch t ch v i ph huynh h c sinh v n ng th c hi n t t yêu c u này. - Ban Giám hi u các trư ng h c nghiên c u b trí gi h c c a t ng kh i l p chênh nhau t 15 n 20 phút và t ch c i c hư ng d n h c sinh khi ra kh i c ng trư ng h c i theo l p, gi gìn tr t t và an toàn giao thông. - Ban Giám hi u thư ng xuyên ph i h p v i C nh sát giao thông vµ C nh sát tr t t b o v , gi gìn tr t t , an toàn giao thông khu v c chung quanh trư ng. ơn v th c hi n: S Giáo d c và ào t o, Công an thành ph . 2.2 T ch c ưa ón h c sinh, sinh viên i h c b ng xe buýt: ChuNn b trong năm h c 2001-2002 th c hi n thí i m vi c ưa rư c 2.000 h c sinh 14 trư ng ph thông các khu v c thư ng xuyên b t c ngh n giao thông vào gi tan trư ng (trư ng Phan Văn Tr , Lương nh C a, H ng Hà, Nguy n Du, Tr n Văn Ơn, c Trí, Lê Quí ôn, Lê L i, H ng Bàng, Tân Bình, Nguy n Gia Thi u, Ngô Quy n, Lê H ng Phong, Nguy n Thư ng Hi n). Ti n n vi c xây d ng chương trình c th m r ng vi c ưa ón h c sinh, sinh viên trong nh ng năm sau. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh, S Giáo d c và ào t o. 2.3 Gi i quy t n n ùn t c giao thông trư c c a các b nh vi n, siêu th , khu vui chơi, gi i trí : - Giám c, Th trư ng các b nh vi n, siêu th , khu vui chơi, gi i trí ph i b trí bãi xe cho khách hàng, cho ngư i nhà c a b nh nhân và có l c lư ng b o v c a ơn v mình làm nhi m v gi gìn tr t t an toàn giao thông khu v c chung quanh ( k c vi c s p x p tr t t cho các lo i xe v n chuy n hành khách công c ng i, n ơn v mình), không x y ra tình tr ng m t tr t t , ùn t c giao thông và nh hư ng n m quan ô th . 3/- n nh tr t t lòng l ư ng, gi i quy t n n l n chi m lòng ư ng, v a hè, ư ng u c u làm nơi h p ch . Quy ho ch s d ng h th ng v a hè, qu n lý các bãi gi xe hai bánh, xây d ng n p s ng văn minh ô th :
 11. Trong năm 2001, các Ngành, các c p ph i h p th c hi n tri t nhi m v này trên 103 tuy n ư ng tr ng i m do Thành ph qu n lý. M i Qu n, Huy n ch n ra 2 tuy n ư ng do qu n, huy n qu n lý th c hi n). ơn v th c hi n: Công an thành ph và y ban nhân dân các Qu n, Huy n. 3.1- Nghiên c u xây d ng, t ch c các ch êm; quy ho ch xây d ng h th ng ch u m i có i u ki n gi i t a các ch t phát l n chi m lòng l ư ng. Bu c các h kinh doanh ph i có nơi xe cho khách hàng. T ch c hư ng d n cho nhân dân có thói quen mua bán trong ch và các siêu th . Nghiên c u nhi u lo i hình ch thích h p cho nhân dân mua bán. - Giao cho y ban nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã trách nhi m m b o an ninh tr t t trên a bµn mình qu n lý, không phát sinh thêm các ch t phát, l n chi m lòng l ư ng, v a hè. i v i 216 ch có gi y phép ho t ng, y ban nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng- Xã c n t ch c c i thi n i u ki n mua bán trong ch (tr t t , thông thoáng, v sinh ...), không l n chi m ra v a hè, lòng ư ng, buôn bán quanh ch . Nghiên c u bi n pháp kh thi, h p lý khai thác di n tích th a các t ng trên c a các ch . C c Thu thành ph nghiên c u, i u ch nh m c thu óng góp c a các ti u thương có s p, qu y hàng trong ch h p lý thu hút, khuy n khích ti u thương ti u ch kinh doanh tr t t trong trong nhà l ng ch . S Tài chánh-V t giá rà soát l i vi c thu, nép và qu n lý s d ng l phí, hoa chi t i các ch t phát c a y ban nhân dân các phư ng, xã. i v i 147 ch t phát hi n h u: Giao cho S Thương m i ph i h p v i y ban nhân dân các Qu n, Huy n t ch c phân lo i và c k ho ch gi i to , di d i, khai thác s d ng các nhà l ng ch hi n ang b tr ng. Trong năm 2001 ph i gi i to ngay nh ng ch t phát nh ng o n ư ng tr ng i m có m t giao thông cao, vi c h p ch buôn bán gây ùn t c giao thông và nh hư ng n tr t t , m quan ô th . M i Qu n, Huy n lËp k ho ch gi i to t 2 n 3 ch t phát. ơn v th c hi n: S Thương m i ch trì, ph i h p v i Công an thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph và y ban nhân dân các Qu n Huy n. 3.2- T ng ki m tra gi y phép ho t ng c a các c a hàng, các h kinh doanh thương m i, d ch v ; Rà soát các tơ i m buôn bán, kinh doanh, h p ch l n chi m lòng l ư ng, v a hè, ®êng u c u. Các ơn v ư c ti p t c c p phép kinh doanh ph i b trí nơi xe cho khách hàng, không l n chi m lòng, l ư ng, v a hè. Gi i tán ngay nh ng t i m h p ch , buôn bán, kinh doanh làm nh hư ng n tr t t an toàn giao thông. Khuy n khích nh ng h dân có m t b ng cho thuê gi xe hai bánh và xe ôtô. Xây d ng k ho ch dài h n và có ti n t ch c th c hi n t ng năm; trong năm 2001 gi i quy t trư c m t s tr ng i m. ơn v th c hi n: S Thương m i ph i h p v i Công an thành ph và y ban nhân dân các Qu n Huy n. 3.3 T ch c ki m tra ho t ng c a xe xích lô, xe Ny tay buôn bán dư i lòng l ư ng, v a hè, trư c c ng trư ng h c và các lo i xe ba bánh ch hàng c ng k nh. Ki m tra các cơ s s n xu t, óng m i xe các lo i xe 3 bánh bán hàng. ơn v th c hi n: Công an thành ph ph i h p v i y ban nhân dân các Qu n Huy n.
 12. 3.4 Qui ho ch s d ng h th ng v a hè và tăng cư ng qu n lý các bãi gi xe hai bánh. ơn v th c hi n: Công an thành ph , Ki n trúc sư trư ng thành ph và y ban nhân dân các Qu n Huy n. 3.5 Xây d ng n p s ng văn minh ô th , gi gìn thành ph Xanh - S ch - p. - Qui ho ch, b trí l i các v trí t các bô rác ép kín, m ng lư i các nhà v sinh và thùng rác công c ng trên ư ng ph . - Nghiên c u i u ch nh th i gian và nh m c quét d n, thu gom rác trên các ư ng ph chính có kh i lư ng rác th i nhi u. Trang b ng ph c có ph n quang cho công nhân quét rác. - Xây d ng n p s ng văn minh ô th , m b o thành ph luôn luôn Xanh - S ch - p. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh, Ki n trúc sư trư ng thành ph , y ban nhân dân các Qu n Huy n và các t ch c oàn th qu n chúng ( c bi t là thanh niên, h c sinh ph i i u trong phong trào xây d ng n p s ng văn minh và b o v môi trư ng). 3.6 Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i yêu c u cán b , công nhân viên thu c quy n gương m u ch p hành lu t l giao thông và có bi n pháp nh c nh , x lý i v i nh ng ngư i vi ph m. 3.7 Th c hi n chương trình ch ng ng p n i th trong mùa mưa. Ny m nh ti n thi công các d án thoát nư c trong k ho ch năm 2001 xoá d n các i m ng p, c bi t ph i kh c ph c hi u qu các khu v c ng p khi tri u cư ng. Thư ng xuyên n o vét, khai thông các c ng rãnh hi n h u và hoàn thành các công trình l p t c ng thoát nư c theo k ho ch ang tri n khai. Nghiên c u l p t h th ng van m t chi u t i các c a x ra sông Sàigòn. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và y ban nhân dân các Qu n, Huy n. 3.8 Xây d ng qui ch và t ch c ki m tra v tr t t xây d ng thành ph . ơn v th c hi n: S Xây d ng và Ki n trúc sư trư ng thành ph . 3.9 Xây d ng qui ch qu n lý ho t ng v n t i công c ng, qui ch qu n lý b n b i và qui ch qu n lý ho t ng xe taxi. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và Công An TP. 4/- Tăng cư ng hi u l c cư ng ch c a các l c lư ng b o v pháp lu t v an toàn giao thông và tr t t ô th : 4.1 Xây d ng k ho ch thư ng xuyên m b o tr t t an toàn giao thông và tr t t l ư ng, v a hè: Có k ho ch và t ch c l p l i tr t t , gi i to l n chi m v a hè, l ư ng, ch ng ùn t c giao th«ng trên 103 tuy n ư ng tr ng i m do Thành ph qu n lý; m i qu n huy n ch n 2 tuy n tr ng i m c a mình th c hi n. Trong năm 2001, Công an thành ph và S Giao thông công chánh th c hi n trên 35 ư ng chính sau: Nguy n Hu , Lê L i, Lê Thánh Tôn, ng Kh i, Lý T Tr ng, Pasteur, Nguy n Văn Tr i, Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Lê DuNn, Tôn c Th ng, Hàm Nghi, Trương nh, Bà Huy n Thanh Quan, i n Biên Ph , Nguy n Th Minh Khai, Tr n Hưng o, Võ Th Sáu, Tr n Qu c Th o, Lê Văn S , Ba Tháng Hai, Hùng
 13. Vương, An Dương Vương, Cách M ng Tháng Tám, Nguy n Văn C , Lý Thái T , Phan ăng Lưu, Nguy n Chí Thanh, Nguy n Tri Phương, Xô Vi t Ngh Tĩnh, Nguy n T t Thành, Lý Thư ng Ki t, Hoàng Văn Th , Hai Bà Trưng, Phan ình Phùng và Nguy n Ki m. + B trí cán b , chi n s C nh sát giao thông ư ng b t i các ch t giao thông và 78 i m thư ng b ùn t c giao thông trong gi cao i m i u hành và ki m soát, x lý các tình hu ng vi ph m lu t giao thông và ùn t c giao thông. + Tăng cư ng s lư ng, biên ch và phương ti n, trang thi t b cư ng ch và x lý i u hành giao thông, qu n lý tr t t ô th cho l c lư ng C nh sát Giao thông ư ng b và C nh sát Tr t t làm nhi n v t i các nút giao thông, các i m thư ng b ùn t c giao thông và t i các nơi h p ch trái phép. + ChuNn b các phương ti n c n thi t như xe cNu, xe kéo gi i t a ngày các trư ng h p có s c gây t c ngh n giao thông. + Tăng cư ng ho t ng c a các oàn ki m tra th c hi n Ngh nh 36, 39 và 40/CP th c hi n hi u qu công tác l p l i an toàn giao thông và tr t t ô th . + C nh sát giao thông x ph t nghiêm minh i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. + C nh sát tr t t ph i h p v i Chính quy n a phương x lý nghiêm nh ng vi ph m l n chi m lòng l ư ng, ư ng u c u h p ch ho c làm nơi buôn bán, gây c n tr giao thông và m t tr t t ô th . + Tăng cư ng năng l c cư ng ch c a C nh sát giao thông ư ng b : Mua s m xe cơ gi i, thi t b tr giúp i u tra tai n n, hu n luy n, ào t o … (d án v n vay WB “Tăng cư ng năng l c qu n lý giao thông ô th ”). i v i m t s hành vi vi ph m nghiêm tr ng thì t m gi phương ti n (có th i h n). Ngư i vi ph m ph i vi t ki m i m có xác nh n c a cơ quan ( i v i cán b , công nhân viên), trư ng h c ( i v i h c sinh, sinh viên) ho c Chính quy n a phương nơi cư trú. Công an có trách nhi m thông báo vi ph m v cơ quan, trư ng h c, a phương nơi ngư i vi ph m sinh ho t, cư trú. ơn v th c hi n: Công An thành ph . 4.2 Tăng cư ng ki m tra, ch n ch nh vi c ào ư ng l p t, s a ch a các công trình ng m: L c lư ng Thanh tra giao thông công chính x ph t nghiêm nh ng vi ph m v qui nh thi công ào ư ng l p t công trình ng m, các trư ng h p v n chuy n quá kh , quá t i lưu thông trên ư ng. ơn v th c hi n: S Giao thông công chánh và Công An thành ph . 4.3- Nghiên c u th c hi n các hình th c, b máy thu ph t nhanh, g n i v i nh ng vi ph m hành chánh v tr t t an toàn giao thông. ơn v xu t: S Tài chánh-V t-giá, Kho b c Nhà nư c và Công An thành ph . 4.4 Qui ho ch xây d ng thêm các kho, bãi t m gi phương ti n lưu thông vi ph m lu t giao thông. ơn v th c hi n: Công An thành ph .
 14. 4.5- Nghiên c u xây d ng ch chính sách ti n lương, ph c p trách nhi m, ph c p làm ngoài gi cho phù h p, ng viên các l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát tr t t và Thanh niên tr t t giao thông hoàn thành tèt nhi m v . Nghiên c u cơ ch xây d ng l c lư ng “C nh sát ô th “c a Thành ph nh m tăng cư ng l c lư ng gi gìn, m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn. Trư c m t t ch c i Thanh niên tr t t giao thông thu c L c lư ng Thanh niên Xung phong thành ph h tr lâu dài cho các l c lư ng C nh sát giao thông trong vi c gi gìn an toàn giao thông và tr t t ô th . ơn v tham mưu: Ban T ch c Chính quy n thành ph và Công an thành ph . 4.6 Ch tài, x ph t nghiêm các vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông, c bi t là các trư ng h p ua xe trái phép, ch¹y l ng lách, ánh võng gây m t tr t t an toàn giao thông theo hư ng t ch thu phương ti n ua xe trái phép, tùy m c vi ph m mà x ph t hành chính n ng, truy c u trách nhi m hình s n u gây tai n n giao thông làm ch t ho c b thương n ng ngư i i ư ng. ơn v th c hi n: Công an thành ph và các ơn v liên quan. 5/- Nghiên c u phân b l i các khu dân cư, các cơ quan, xí nghi p, b nh vi n, trư ng h c trên a bàn thành ph và tăng cư ng công tác qu n lý tr t t ô th . 5.1 T ch c th c hi n t ng ph n nh ng công vi c c n thi t t nay n năm 2005 c a d án i u ch nh chung qui ho ch thành ph H Chí Minh n năm 2010-2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: + H n ch phát tri n các c ng nư c sâu trong n i thành, chuy n d n các c ng này thành b n tàu khách du l ch. + Phân b l i m t dân cư, xây d ng các ô th v tinh, phát tri n bán o Th Thiêm thành trung tâm ô th m i. + Chuy n d n các nhà máy, xí nghi p, kho hµng ra vành ai ngo i thành. Xây d ng các khu công nghi p, khu ch xu t t p trung; khu dân cư, khu hành chính t p trung. + Có k ho ch chuy n daàn các trư ng ih c n i thành ra các vùng ven. Xây d ng các Làng i h c. ơn v th c hi n: Văn phòng Ki n trúc sư trư ng ch trì, các S a chính-Nhà t, S Công nghi p, Vi n Kinh t thành ph và i h c qu c gia thành ph . 5.2 Nghiên c u thay i và phân b gi gi c làm vi c c a các cơ quan trung ương và a phương trên a bàn thành ph , m b o có s chênh l ch: Gi vào h c các trư ng s m hơn và gi tan trư ng không trùng l p gi cao i m gi m m t lưu thông trên ư ng. ơn v tham mưu: S Lao ng Thương binh-Xã h i, S Giáo d c và ào t o. 5.3 T p trung các i tư ng s ng lang thang, ăn xin, hút chích xìke ma tuý vào các trư ng giáo dư ng, trư ng cai nghi n, tr i c i t o … ơn v th c hi n: S Lao ng Thương binh-Xã h i 5.4 Ch n ch nh ho t ng qu ng cáo ngoài tr i. ơn v th c hi n: S Văn hóa-Thông tin
 15. 5.5 V n ng tài tr b sung cho Qũy “xoá ói gi m nghèo” c a Thành ph giúp , t o công ăn vi c làm cho nh ng ngư i nghèo chưa có vi c làm n nh, ang ph i bươn ch i ki m s ng trên ư ng ph . Trong k ho ch l p l i tr t t ô th có nhi u vi c liên quan n c¸c v n an sinh xã h i như gi i t a các ch l n chi m lòng l ư ng, các xe Ny hàng rong, buôn gánh bán bưng, v n chuy n c ng k nh b ng xe 2, 3 bánh, các bãi gi xe 2 bánh trên v a hè, lòng ư ng … ph i có k ho ch lâu dài, có bư c i hàng năm thích h p và có s u tư l n v kinh phí m i có th gi i quy t ư c. th c hi n ư c t t k ho ch này, ngoài trách nhi m c a y ban nhân dân các c p và các S Ban Ngành ch c năng, c n có s lãnh o c a c p y, c a H i ng nhân dân các c p, s ph i h p c a UÛy ban M t tr n T qu c thành ph và t ch c oàn th các c p t thành ph n qu n- huy n, phư ng-xã. ơn v th c hi n: y ban nhân dân các c p và các S Ban ngành thành ph . 5.6 Tăng cư ng công tác ch o, ki m tra, ôn c các ngành, các c p, các ơn v ã ư c giao nhi m v ch trì và ph i h p th c hi n t ng công vi c c th trong 10 gi i pháp ch ng ùn t c giao thông và ch n ch nh tr t t ô th . Trong tháng 8/2001, các ơn v ph i xây d ng k ho ch c th , có m c tiêu nh lư ng cho năm 2001 c a ơn v mình và cho nh ng năm ti p theo n 2005. - Nghiên c u xây d ng k ho ch phân công, phân c p, trách nhi m ph i h p gi a các l c lư ng c a Thành ph và c a a phương Qu n-Huy n, Phư ng-X·. ơn v th c hi n: Văn phòng H i ng nhân dân- y ban nhân dân thành ph và Ban T ch c Chính quy n thành ph chuNn b . 5.7 Ki n ngh Nhà nư c có ch trương, bi n pháp h n ch nh p khNu và phát tri n thêm xe g n máy 2 bánh trên a bàn thành ph H Chí Minh. ơn v th c hi n: S Thương m i chuNn b . 5.8 Ki n ngh Nhà nư c s m ban hành Lu t qu n lý ô th . ơn v th c hi n: S Tư pháp chuNn b . 5.9 Nghiên c u xây d ng Qũy h tr phát tri n cơ s h t ng giao thông giao thông ô th và phát tri n v n t i hành khách công c ng. Ngu n thu t o Qũy có th t thu phí u xe trên ư ng, phí môi trư ng, vùng h n ch xe vào n i th , phí ăng ký xe m i, phí s d ng vùng t, vùng nư c công c ng ..v.v. ơn v th c hi n: S Tài chánh-V t giá. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản