Quyết định số 90/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 90/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2003/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 90/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T Đ NH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A C C CH BI N NÔNG LÂM S N VÀ NGH MU I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 19 Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i là cơ quan tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành b o qu n, ch bi n nông lâm s n và ngh mu i trong ph m vi c nư c. C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. Tr s c a C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i ư c B trư ng giao th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v cơ i n nông lâm thu l i, b o qu n, ch bi n nông lâm s n, ngành ngh nông thôn và ngh mu i trong c nư c thu c ph m vi qu n lý c a B , c th như sau: 1. Trình B trư ng d án lu t, d án pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c.
  2. 2. Trình B trư ng chi n lư c, quy ho ch, chính sách, k ho ch năm năm và hàng năm, chương trình, d án, án thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c theo s phân công c a B trư ng. 3. Ban hành văn b n v nghi p v qu n lý; hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c chuyên ngành theo phân c p c a B trư ng. 4. T ch c ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t -k thu t ã ư c phê duy t và tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v chuyên ngành qu n lý c a C c. 5. V qu n lý chuyên ngành: a) Th ng nh t qu n lý v cơ khí hoá, i n khí hoá, t ng hoá trong nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p và thu l i; b) Qu n lý nhà nư c v b o qu n nông lâm s n; c) Th ng nh t qu n lý v công nghi p ch bi n nông lâm s n và các s n phNm khác thu c ph m vi qu n lý c a ngành; d) Th ng nh t qu n lý v ngành ngh và làng ngh nông thôn; ) V ngh mu i: - Qu n lý nhà nư c v s n xu t, b o qu n mu i và các s n phNm c a mu i; - Th ng nh t qu n lý v ch bi n mu i và các s n phNm mu i ch bi n; - Qu n lý và theo dõi d tr qu c gia v mu i; e) xu t, thNm nh các d án u tư thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c theo phân công c a B trư ng; g) Tham gia ch o và th c hi n công tác khuy n diêm, khuy n công và phát tri n ngành ngh th công nông thôn theo phân công c a B trư ng; h) Qu n lý công tác giám nh ch t lư ng v t tư, thi t b , công ngh thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; i) T ch c th c hi n vi c ăng ký, ki m nh và c p gi y ch ng nh n các thi t b có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c và theo quy nh c a pháp lu t. k) C p, thu h i các lo i gi y ch ng nh n, gi y phép có liên quan n qu n lý chuyên ngành c a C c theo thNm quy n; l) Thu th p thông tin, th ng kê, t ng h p báo cáo, xây d ng cơ s d li u ph c v công tác qu n lý chuyên ngành c a C c.
  3. 6. V khoa h c công ngh : a) Xây d ng trình B trư ng chương trình, k ho ch, tài nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t công ngh ; qu n lý và t ch c tri n khai k t qu nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, công ngh trong ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; b) Th ng nh t qu n lý ng d ng các công ngh m i trong b o qu n, ch bi n nông s n, lâm s n, mu i theo quy nh c a pháp lu t; c) Trình B trư ng ban hành tiêu chuNn ch t lư ng ngành v cơ khí nông, lâm th y l i, nông lâm s n ch bi n và mu i theo quy nh c a pháp lu t; d) T ch c thu th p và qu n lý thông tin khoa h c công ngh thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; ) xu t v s h u trí tu thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c. 7. Tham gia ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a C c theo phân công c a B trư ng. 8. V xúc ti n thương m i: a) Tham gia d báo nh hư ng phát tri n th trư ng máy và thi t b chuyên dùng ph c v s n xu t và ph c v cơ khí hoá, i n khí hoá, t ng hoá trong nông nghi p, lâm nghi p, thu l i và ngh mu i; phát tri n th trư ng nông lâm s n ch bi n, s n phNm mu i và s n phNm làng ngh nông thôn thu c ph m vi qu n lý c a C c; b) Tham gia xây d ng cơ ch , chính sách phát tri n th trư ng tiêu th các s n phNm chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a C c. c) T ch c, tham gia các h i ch , tri n lãm các s n phNm chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý c a C c. 9. Xây d ng chương trình, d án h p tác qu c t thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; tham gia àm phán ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t , các t ch c qu c t có liên quan; t ch c th c hi n các i u ư c qu c t , d án h p tác qu c t theo phân công c a B trư ng. 10. Qu n lý m t s ơn v s nghi p, d ch v công thu c ph m vi chuyên ngành c a C c theo phân công c a B trư ng. 11. Tham gia qu n lý ho t ng c a các h i, t ch c phi Chính ph thu c ph m vi chuyên ngành c a C c theo phân công c a B trư ng. 12. Thanh tra, ki m tra; gi i quy t khi u n i, t cáo; ch ng tham nhũng, tiêu c c; x lý các vi ph m thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c theo thNm quy n. 13. Xây d ng và th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a B .
  4. 14. Thư ng tr c Chương trình công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p và nông thôn theo phân công c a B trư ng. 15. Qu n lý t ch c, b máy, biên ch c a C c theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a C c. 16. Qu n lý tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c giao; t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh. 17. Th c hi n nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o C c: Lãnh o C c có C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo quy nh. C c trư ng i u hành ho t ng c a C c, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v ho t ng c a C c và nhi m v ư c giao. Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó C c trư ng không quá ba ngư i; trư ng h p vư t quá ph i báo cáo B trư ng. 2. B máy qu n lý c a C c: a) Phòng Hành chính - T ng h p (t ch c, tài chính); b) Phòng K ho ch (khoa h c, h p tác qu c t ); c) Phòng Cơ i n; d) Phòng Ch bi n b o qu n nông lâm s n; ) Phòng Ngh mu i; e) Phòng Ngành ngh nông thôn; g) B ph n thư ng tr c t i thành ph H Chí Minh. 3. Các ơn v tr c thu c C c: - Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. C c trư ng C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i quy nh ch c năng, nhi m v các phòng, b ph n và ơn v tr c thu c, xây d ng Quy ch làm vi c c a C c trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n.
  5. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; thay th quy t nh s 817/NN-TTCB/Q ngày 14 tháng 6 năm 1996, quy t nh s 3044/Q -BNN-TCCB ngày 10 tháng 11 năm 1998 và quy t nh s 81/1999/Q - BNN ngày 21 tháng 5 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p các phòng thu c C c Ch bi n nông lâm s n và ngành ngh nông thôn và các quy nh trư c ây c a B trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành 1. C c trư ng C c Ch bi n nông lâm s n và ngành ngh nông thôn ch u trách nhi m bàn giao nguyên tr ng C c Ch bi n nông lâm s n và ngành ngh nông thôn cho C c trư ng C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i. 2. C c trư ng C c Ch bi n nông lâm s n và ngh mu i, Chánh Văn phòng, các V trư ng, các C c trư ng, Chánh Thanh tra, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN thu c Chính ph ; - H ND, UBND, S Nông nghi p và PTNT các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Vi n Ki m sát ND t i cao; - Toà án ND t i cao; - CQTƯ c a các oàn th ; - Văn phòng Chính ph ; Lê Huy Ng - B trư ng, các Th trư ng; - Các V , C c, Thanh tra, VP; - Các ơn v tr c thu c B ; - Công oàn ngành NN&PTNT; - ng u , C cơ quan B ; - Công báo CP; - Lưu: VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản