Quyết định số 90/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 90/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2005/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý cư trú và lao động của người tạm trú có thời hạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 90/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CƯ TRÚ VÀ LAO NG C A NGƯ I T M TRÚ CÓ TH I H N TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995 ; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002 ; Căn c Lu t Nghĩa v quân s ngày 30 tháng 12 năm 1981 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 21 tháng 12 năm 1990 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 22 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h kh u ; Căn c Ngh nh s 39/2003/N -CP quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v vi c làm ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VII v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 ; Xét ngh c a Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i t i Công văn s 3742/TT-L TBXH-L ngày 29 tháng 9 năm 2004 ; c a Giám c S Tư pháp t i Công văn s 984/STP-VB ngày 14 tháng 3 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý cư trú và lao ng c a ngư i t m trú có th i h n trên a bàn thành ph H Chí Minh”. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c Công an thành ph và Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng- xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph PH - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - B Công an - B Lao ng-Thương binh và Xã h i PHÓ CH TNCH - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y Nguy n Thành Tài - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - Báo, ài thành ph - VPH -UB : Các PVP, các T NCTH - Lưu (VX/LC) QUY CH QU N LÝ CƯ TRÚ VÀ LAO NG C A NGƯ I T M TRÚ CÓ TH I H N TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 90 /2005/Q -UB ngày 30 tháng 5 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a vi c qu n lý cư trú và lao ng : 1. Qu n lý cư trú và lao ng ư c quy nh trong Quy ch này nh m b o m vi c cư trú và lao ng c a ngư i t m trú úng quy nh c a pháp lu t và phù h p m c tiêu, k ho ch, quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph , m b o gi gìn an ninh tr t t trên a bàn. 2. Qu n lý cư trú và lao ng c a ngư i t m trú nh m c p nh t s li u v tình hình ngư i dân n t m trú t i thành ph và s lư ng ngư i có vi c làm n nh, ngư i có vi c làm không n nh và ngư i chưa có vi c làm có nh hư ng quy ho ch, k ho ch ào t o ngh và gi i thi u vi c làm cho ngư i t m trú. i u 2. Ph m vi và i tư ng i u ch nh : 1. Quy ch này áp d ng i v i nh ng ngư i t m trú có th i h n t i thành ph H Chí Minh nhưng chưa i u ki n, tiêu chuNn ư c ăng ký h khNu thư ng trú t i thành ph . 2. Ngư i t m trú có th i h n, t ch c, cá nhân cho ngư i t m trú thuê nhà, nh , làm vi c trong cơ s c a mình u ph i tuân theo các quy nh c a b n quy ch này. 3. Quy ch này không áp d ng i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài ang t m trú t i thành ph H Chí Minh.
  3. Chương 2: QU N LÝ CƯ TRÚ i u 3. i u ki n ư c ăng ký t m trú có th i h n : Ngư i t m trú ư c ăng ký t m trú có th i h n t i thành ph khi áp ng các i u ki n sau : 1. Không thu c di n ph i thi hành quy t nh, b n án có hi u l c pháp lu t c a Tòa án, quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v vi c cư trú b t bu c t i a phương ho c c m cư trú t i thành ph ; 2. Có các lo i gi y t c n thi t sau : a) Ngư i t 14 tu i tr lên ph i có ch ng minh nhân dân. Trư ng h p chưa ư c c p ch ng minh nhân dân ho c ã m t ch ng minh nhân dân thì ph i có gi y t tùy thân do cơ quan Nhà nư c c p ; b) Ngư i t 15 tu i tr lên ph i có gi y báo t m v ng theo quy nh ho c xác nh n ã xóa h khNu c a công an nơi ngư i ăng ký h khNu thư ng trú, tr nh ng trư ng h p cán b , công nhân viên cơ quan Nhà nư c ư c c i h c t p, công tác t i thành ph ; c) Ngư i chưa thành niên, ngư i ư c giám h n u không s ng cùng v i cha, m , ngư i giám h thì ph i có Gi y ng ý c a cha, m , ngư i giám h v vi c cho con, ngư i ư c giám h n cư trú t i thành ph . Gi y ng ý ph i nêu rõ vi c ng ý cho con (ho c ngư i ư c giám h ) n thành ph làm gì, v i ai, quan h như th nào, a ch nơi t i thành ph và có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a ngư i chuy n i, ch ng nh n ngư i chuy n i có ăng ký h khNu t i a phương và m i quan h gi a ngư i ng tên trong Gi y ng ý v i ngư i chuy n i. d) Nam công dân t 17 tu i n dư i 18 tu i ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký nghĩa v quân s c a Ban Ch huy quân s qu n-huy n nơi ngư i ó có h khNu thư ng trú ho c nơi ngư i ó ăng ký t m trú trong trư ng h p không có h khNu thư ng trú t i b t c nơi nào khác. ) Nam công dân t 18 n 27 tu i ph i có m t trong các lo i gi y sau : quy t nh xu t ngũ, gi y t m hoãn ho c mi n th c hi n nghĩa v quân s do cơ quan có thNm quy n c p ; gi y xác nh n chưa g i nh p ngũ c a Ban Ch huy quân s phư ng-xã, th tr n nơi ngư i ó có h khNu thư ng trú ho c nơi ngư i ó ăng ký t m trú trong trư ng h p không có h khNu thư ng trú t i b t kỳ nơi nào khác. 3. Có nơi h p pháp thu c m t trong các trư ng h p sau : a) Nhà thu c s h u c a mình ;
  4. b) Trư ng h p nhà chưa có gi y t h p l ch ng minh quy n s h u h p pháp thì ph i có ch ng nh n c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi căn nhà t a l c xác nh n nhà không thu c m t trong các trư ng h p l n chi m, n m trong quy ho ch ã có thông báo ph i di chuy n, ang tranh ch p ho c nhà xây trên t không ư c quy ho ch làm nhà ; c) Trư ng h p thuê nhà ph i có h p ng thuê nhà h p pháp ; d) Trư ng h p nh ph i có Gi y b o lãnh c a ch nhà có ch ng nh n c a y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi căn nhà t a l c xác nh n v tình tr ng pháp lý căn nhà và ch ký c a ngư i b o lãnh. 4. Trư ng h p ngư i t m trú không áp ng i u ki n v nhà quy nh t i kho n 3 i u này thì ư c c p s ho c gi y ăng ký t m trú có th i h n theo m u riêng do Công an thành ph hư ng d n. S ăng ký t m trú c p cho h gia ình ph i có ph n ghi chú v tình tr ng pháp lý căn nhà. i u 4. Quy n l i và nghĩa v c a ngư i t m trú có th i h n : 1. Ngư i t m trú có th i h n t i thành ph ư c tôn tr ng và b o m th c hi n các quy n công dân theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i t m trú có th i h n t i thành ph có các nghĩa v sau : a) Th c hi n th t c ăng ký t m trú, t m v ng theo hư ng d n c a cơ quan Công an ; b) Ngư i t 14 tu i tr lên ã ư c c p S ăng ký t m trú có th i h n nhưng chưa ư c c p ch ng minh nhân dân ho c ã m t ch ng minh nhân dân thì ph i làm th t c ư c c p Gi y t m trú có th i h n ; c) Ch p hành các quy nh c a pháp lu t, gi gìn an ninh tr t t , v sinh môi trư ng, phòng cháy ch a cháy ; d) Th c hi n các nghĩa v óng góp, tham gia các phong trào theo quy nh c a pháp lu t và a phương nơi t m trú ; ) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân cho ngư i t m trú thuê nhà, nh : T ch c, cá nhân cho ngư i t m trú thuê nhà, nh có các trách nhi m sau : 1. Nhà cho thuê, cho nh ph i b o m các i u ki n thu c quy n s h u ho c quy n s d ng h p pháp c a ngư i ch cho thuê, cho nh ; ph i m b o i u ki n v phòng cháy, ch a cháy và các i u ki n v sinh môi trư ng ; 2. Khi có ngư i n cư trú ph i khai báo, ăng ký t m trú theo quy nh ; 3. Ph i th c hi n y nghĩa v n p thu và óng góp các lo i qu theo quy nh c a pháp lu t ;
  5. 4. Ph i thông báo ngay cho cơ quan Công an n u có nghi v n và nh ng ho t ng ph m pháp c a ngư i t m trú ; 5. Các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: QU N LÝ LAO NG i u 6. C p S lao ng, Th lao ng, Th ăng ký tìm vi c làm : Nam t 15 n 60 tu i, n t 15 n 55 tu i áp ng các i u ki n quy nh t i i u 3 Quy ch này ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p S lao ng, Th lao ng, Th ăng ký tìm vi c làm như sau : 1. S Lao ng-Thương binh và Xã h i c p S lao ng cho nh ng ngư i lao ng ang làm vi c có h p ng lao ng trong các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c các thành ph n kinh t ; 2. y ban nhân dân qu n-huy n nơi ngư i lao ng ăng ký t m trú c p Th lao ng cho nh ng ngư i lao ng ang làm nh ng công vi c lao ng t do mà pháp lu t không c m ; 3. y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n nơi ngư i lao ng ăng ký t m trú c p Th ăng ký tìm vi c làm cho nh ng ngư i trong tu i lao ng nhưng chưa có vi c làm và có nhu c u tìm vi c ; 4. Trình t , th t c c p S lao ng th c hi n theo hư ng d n c a B Lao ng- Thương binh và Xã h i ; 5. Trình t , th t c c p Th lao ng, Th ăng ký tìm vi c làm th c hi n theo hư ng d n c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i. i u 7. Quy n và nghĩa v c a ngư i lao ng : 1. Ngư i lao ng t m trú có th i h n t i thành ph H Chí Minh ư c hư ng lương và các ch , chính sách dành cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng và theo th a thu n v i ngư i s d ng lao ng. 2. Có nghĩa v ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Pháp lu t Lao ng, các th a thu n i v i ngư i s d ng lao ng, các quy nh c a pháp lu t có liên quan và Quy ch này. i u 8. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân s d ng lao ng (sau ây g i chung là ngư i s d ng lao ng) : 1. Ưu tiên tuy n d ng lao ng i v i nh ng ngư i ã ăng ký cư trú h p pháp t i thành ph . N u không tuy n d ng ư c lao ng là ngư i cư trú h p pháp t i thành ph do không có ngu n tuy n ; ho c không áp ng ư c yêu c u v trình chuyên môn, k thu t, ngư i s d ng lao ng có quy n tuy n d ng lao ng các t nh,
  6. thành ph khác và ph i thông báo b ng văn b n cho S Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph trong th i h n 10 ngày k t ngày tuy n d ng ; 2. Làm th t c ăng ký c p S lao ng cho ngư i lao ng theo quy nh ; 3. Hư ng d n ngư i lao ng t các t nh, thành ph khác n ang làm vi c t i cơ s , doanh nghi p c a mình th c hi n y các quy nh v ăng ký t m v ng, t m trú ; 4. Ngư i s d ng lao ng ph i th c hi n y các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t lao ng, các th a thu n i v i ngư i lao ng, các quy nh c a pháp lu t có liên quan và Quy ch này. Chương 4: TRÁCH NHIÊM C A CƠ QUAN LIÊN QUAN i u 9. S Lao ng-Thương binh và Xã h i : 1. T ch c tri n khai th c hi n c p S lao ng ; hư ng d n y ban nhân dân qu n- huy n c p Th lao ng ; hư ng d n y ban nhân dân qu n-huy n ch o các phư ng-xã, th tr n th c hi n c p Th ăng ký tìm vi c làm. 2. Th ng kê, t ng h p tình hình lao ng t các t nh, thành ph khác n t m trú t i thành ph H Chí Minh. 3. T ch c c p và qu n lý S lao ng theo quy nh B Lu t Lao ng và hư ng d n c a B Lao ng-Thương binh và Xã h i. 4. Ki m tra, thanh tra i v i các t ch c, cá nhân trong vi c tuy n d ng và s d ng lao ng là ngư i t các t nh, thành ph khác chuy n n. 5. Ch trì ph i h p v i Công an thành ph t ch c t p hu n, tri n khai th c hi n quy ch này n các s -ngành, qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n. i u 10. Công an các c p : 1. Công an thành ph hư ng d n Công an qu n-huy n ch o cho Công an phư ng-xã, th tr n th c hi n vi c ăng ký t m trú có th i h n, qu n lý ngư i t m trú có th i h n và c p S , gi y ăng ký t m trú có th i h n theo quy nh t i Chương II Quy ch này. 2. Thư ng xuyên ki m tra, c p nh t bi n ng, báo cáo hàng quý tình hình t m trú trên a bàn do mình qu n lý. i u 11. y ban nhân dân các qu n-huy n : 1. Xây d ng k ho ch s p x p dân cư theo quy ho ch phát tri n chung c a thành ph . 2. Ph i h p v i S Quy ho ch-Ki n trúc, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng, các cơ quan, oàn th liên quan l p quy ho ch, k ho ch xây d ng các khu
  7. dân cư t p trung cho i tư ng ngư i lao ng là nh ng ngư i t các t nh, thành ph khác n làm vi c các khu công nghi p, khu ch xu t. 3. Ch o các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n-huy n ph i h p các oàn th th c hi n vi c qu n lý cư trú và lao ng trên a bàn theo quy nh c a Quy ch này. 4. T ch c c p và qu n lý Th lao ng theo hư ng d n c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i. 5. T ch c t p hu n, tri n khai th c hi n quy ch này n ngư i s d ng lao ng trên a bàn qu n-huy n. i u 12. y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n : 1. T ch c c p và qu n lý Th ăng ký tìm vi c làm theo hư ng d n c a S Lao ng-Thương binh và Xã h i, ch o c a y ban nhân dân qu n-huy n. 2. T ch c tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n t t các quy nh c a Quy ch này. i u 13. Các oàn th thu c h th ng chính tr , cơ quan pháp lu t, cơ quan thông tin i chúng có nhi m v thông tin, ph bi n n nhân dân và các cá nhân, t ch c liên quan v các n i dung c a Quy ch này cùng ph i h p th c hi n. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 14. Khen thư ng : Cơ quan, t ch c, cá nhân th c hi n t t Quy ch này ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 15. X lý vi ph m : 1. Cá nhân, cơ quan có trách nhi m trong vi c th c hi n các quy nh trong Quy ch mà không th c hi n t t nhi m v ư c giao thì tùy theo m c vi ph m, cá nhân, ngư i ng u cơ quan s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính, n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c vi ph m các quy nh c a Quy ch này tùy theo m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 16. i v i trư ng h p ã ư c c p S ăng ký t m trú có th i h n, Gi y t m trú có th i h n trư c ngày Quy ch này có hi u l c thi hành thì không ph i làm th t c c p m i.
  8. i u 17. Giao Công an thành ph ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các n i dung v qu n lý cư trú ; S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các n i dung v qu n lý lao ng ; k p th i ghi nh n nh ng vư ng m c và xu t c a các s -ngành, t ch c, cá nhân t ng h p và tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản