Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 90/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C TR I SÁNG TÁC IÊU KH C B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a C c trư ng C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là Quy ch t ch c Tr i sáng tác iêu kh c; m u ơn ngh c p gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c (m u s 1), m u gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c (m u s 2). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c M Thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân; - Văn phòng Trung ương; Hoàng Tu n Anh - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch Nư c; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - UBVHGDTTN&N c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - B trư ng, các Th trư ng B VHTTDL; - Các T ng C c, V , C c, Thanh tra, Văn phòng tr c thu c B ; - S VHTTDL các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL (B Tư pháp); - Công báo, Website Chính ph ; - H sơ n i v ; - Lưu VT, MTNATL (02), DD. 200. QUY CH V T CH C TR I SÁNG TÁC IÊU KH C (Ban hành theo Quy t nh s 90/2008/Q -BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch)
  2. Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này i u ch nh vi c t ch c Tr i sáng tác iêu kh c t i Vi t Nam. 2. Quy ch này áp d ng i v i t ch c, cá nhân t ch c Tr i sáng tác iêu kh c; ngư i Vi t Nam và nư c ngoài là tr i viên Tr i sáng tác iêu kh c t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tr i sáng tác iêu kh c trong nư c là Tr i sáng tác iêu kh c trong ó tr i viên là ngư i Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam tham gia; 2. Tr i sáng tác iêu kh c qu c t là Tr i sáng tác iêu kh c trong ó có tr i viên mang qu c t ch nư c ngoài tham gia; 3. Tr i viên là tác gi ư c m i tham s Tr i sáng tác iêu kh c; 4. Xư ng tr i là nhà xư ng và m t b ng không gian ngoài tr i các tr i viên và ngư i giúp vi c th c hi n vi c thi công th hi n tác phNm iêu kh c trong th i gian m tr i. i u 3. i u ki n t ch c Tr i sáng tác iêu kh c 1. án t ch c Tr i sáng tác iêu kh c ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. 2. Th l t ch c Tr i sáng tác iêu kh c c a Ch u tư. 3. M u phác th o ư c Ch u tư l a ch n. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH i u 4. Ch u tư 1. Ch u tư Tr i sáng tác iêu kh c là cá nhân ho c t ch c Vi t Nam có kh năng u tư kinh phí t ch c Tr i sáng tác iêu kh c. 2. i v i t ch c, cá nhân là ngư i nư c ngoài mu n t ch c Tr i sáng tác iêu kh c t i Vi t Nam thì ph i ph i h p v i ơn v Vi t Nam có ch c năng t ch c ho t ng văn hóa, ngh thu t. 3. Ch u tư Tr i sáng tác iêu kh c thành l p Ban t ch c i u hành và H i ng ngh thu t th c hi n toàn b ho t ng c a Tr i sáng tác iêu kh c theo quy nh c a Quy ch này và th l t ch c Tr i sáng tác iêu kh c. 4. Ch u tư Tr i sáng tác iêu kh c có quy n s h u tác phNm c a Tr i sáng tác iêu kh c do tr i viên t ng. 5. Trong th i h n 07 (b y) ngày k t khi k t thúc Tr i sáng tác iêu kh c, Ch u tư Tr i sáng tác iêu kh c ph i có báo cáo B Văn hóa, Th thao và Du l ch v k t qu ho t ng c a tr i.
  3. i u 5. Ban t ch c i u hành Ban t ch c i u hành Tr i sáng tác do Ch u tư thành l p có nhi m v sau ây: 1. i di n cho Ch u tư qu n lý ngu n v n c a Tr i sáng tác iêu kh c; 2. i u hành toàn b ho t ng c a Tr i sáng tác iêu kh c theo th l Tr i sáng tác iêu kh c. i u 6. H i ng ngh thu t 1. H i ng ngh thu t Tr i sáng tác iêu kh c do Ch u tư thành l p có nhi m v tư v n v ngh thu t cho Ch u tư trong vi c ch n m u phác th o, góp ý ki n thi t k trưng bày vư n tư ng, tham gia v i Ban t ch c i u hành trong vi c nghi m thu tác phNm. 2. Thành ph n tham gia H i ng ngh thu t bao g m i di n cơ quan qu n lý và các nhà chuyên môn, trong ó ph i có trên 50% s thành viên là h a s , nhà iêu kh c gi i chuyên môn có uy tín. 3. H i ng ngh thu t làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch , quy t nh theo a s b ng hình th c b phi u kín ho c cho i m. i u 7. Tr i viên 1. Là nhà iêu kh c i u ki n v chuyên môn, s c kh e và th i gian tham d tr i; trong m t s trư ng h p có th tr i viên không ph i là nhà iêu kh c, s tr i viên này không vư t quá 10% (mư i ph n trăm) t ng s tr i viên c a tr i. 2. Tr i viên ư c m i tham d tr i dư i hai hình th c: a) M i tr c ti p; b) M i sau khi m u phác th o c a tác gi ó ư c ch n. 3. Trách nhi m và quy n l i c a tác gi : a) Th c hi n úng th l t ch c Tr i sáng tác iêu kh c quy nh t i Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan. b) Sáng tác theo m u phác th o và th hi n m u phác th o ã ư c Ban t ch c i u hành ch p thu n, m b o ch t lư ng, an toàn lao ng, úng th i gian quy nh. c) T ng tác phNm cho Ch u tư theo quy nh t i th l tr i. d) ư c hư ng quy n l i v t ch t và tinh th n theo n i dung quy nh t i th l tr i. i u 8. Th hi n tác ph m, b n quy n tác gi i v i tác ph m 1. Th hi n tác phNm t i Tr i sáng tác iêu kh c: a) ư c th hi n b ng ch t li u b n v ng, có th di chuy n ư c khi dàn d ng, lưu gi và trưng bày lâu dài b ng b n g c. b) ư c th hi n theo các hình th c ngh thu t khác nhau, v i yêu c u giá tr thNm m cao. c) N i dung tác phNm ph i phù h p v i ch theo quy nh c a th l Tr i sáng tác iêu kh c và không trái v i thu n phong m t c Vi t Nam.
  4. 2. Quy n tác gi i v i tác phNm: a) Tr i viên ph i ch u trách nhi m v b n quy n tác phNm c a mình; nh ng tác phNm, phác th o vi ph m b n quy n s không ư c s d ng. b) Quy n tác gi c a tr i viên sáng tác iêu kh c ư c b o h theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam, i u ư c qu c t v quy n tác gi mà Vi t Nam là thành viên. c) Quy n s h u tác phNm: - Quy n s h u tác phNm thu c v Ch u tư theo h p ng gi a Ch u tư v i tác gi . - N i dung h p ng ph i ghi rõ: Ch u tư có quy n trưng bày hay không trưng bày tác phNm ư c sáng tác t i Tr i sáng tác iêu kh c và ư c s d ng tác phNm; vi c s d ng hình nh tác phNm, hình nh v ho t ng c a Tr i sáng tác iêu kh c vào vi c tuyên truy n, qu ng bá ho t ng c a tr i. i u 9. Quy nh th l t ch c Tr i sáng tác iêu kh c Th l Tr i sáng tác iêu kh c ph i có các n i dung sau ây: 1. Tên Tr i sáng tác iêu kh c; 2. Tên, ch , m c ích ý nghĩa c a Tr i sáng tác iêu kh c; 3. Quy mô a i m trưng bày, dàn d ng tri n lãm ho c vư n tư ng; a i m xư ng tr i th hi n tác phNm; 4. Ch u tư, Ban t ch c i u hành, H i ng ngh thu t; 5. Th i gian t ch c; 6. Hình th c t ch c; 7. Ngu n v n u tư; nhà tài tr chính; 8. Quy mô t ch c tr i, s lư ng tr i viên và tác phNm; 9. Ch t li u, kích thư c tác phNm; 10. Tiêu chí ch n m u: N i dung tài, hình th c ngh thu t; 11. B n quy n tác gi tác phNm; 12. Tính kh thi trong vi c thi công tác phNm và dàn d ng trưng bày tác phNm; 13. Yêu c u i v i tác phNm; 14. Trách nhi m, quy n l i v v t ch t, tinh th n và các i u ki n c n thi t cho tr i viên; 15. Các thông tin c n lưu ý c a Tr i sáng tác iêu kh c ư c Ban t ch c i u hành cung c p. i u 10. Yêu c u quy ho ch, thi t k m t b ng t ng th nơi trưng bày tác ph m Tr i sáng tác iêu kh c 1. Quy ho ch, thi t k m t b ng t ng th nơi trưng bày ph i ư c th c hi n trư c khi t ch c tr i.
  5. 2. Quy mô tác phNm ph i hài hòa v i c nh quan môi trư ng, t m nhìn cho ngư i xem tác phNm. Kho ng cách gi a hai tác phNm b ng ho c l n hơn ba l n chi u l n nh t c a m t trong hai tác phNm ó. 3. m b o ánh sáng t nhiên và nhân t o v i hi u qu thNm m cao. Có ư ng i l i l i thu n ti n cho ngư i xem và b o v tác phNm. 4. T ch c h th ng cây xanh, th m c , b n hoa ài phun nư c nh m nâng cao giá tr ngh thu t cho vư n tư ng. 5. m b o công tác b o v , an ninh, an toàn lâu dài cho tác phNm. i u 11. Th m quy n c p gi y phép 1. B Văn hóa, Th thao và Du l ch c p gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c qu c t , Tr i sáng tác iêu kh c qu c gia (trong m t s trư ng h p c th y quy n cho C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm c p). 2. S Văn hóa, Th thao và Du l ch c p gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c trong nư c do t ch c, cá nhân thu c a phương t ch c t i a phương mà không thu c quy nh t i kho n 1 i u này. i u 12. H sơ ngh c p gi y phép 1. ơn ngh c p gi y phép theo m u s 1. 2. án ư c ngư i có thNm quy n quy t nh phê duy t. 3. Thi t k quy ho ch t ng th nơi trưng bày vư n tư ng ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 4. Th l t ch c Tr i sáng tác iêu kh c c a Ch u tư. i u 13. Th i h n c p gi y phép 1. i v i Tr i sáng tác iêu kh c qu c t và qu c gia th i gian c p gi y phép không quá 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 2. i v i Tr i sáng tác iêu kh c trong nư c do t ch c, cá nhân thu c a phương t ch c quy nh t i kho n 2 i u 11 Quy ch này, th i gian c p gi y phép không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 3. Trư ng h p không c p gi y phép cơ quan c p phép có văn b n nói rõ lý do. 4. Gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c theo m u s 2 và có giá tr kh i công trong th i h n 12 (mư i hai) tháng k t ngày ư c c p. 5. Cơ quan c p gi y phép có trách nhi m ki m tra, vi c th c hi n gi y phép ã c p. Chương 3. NGHI M THU, T NG K T TR I SÁNG TÁC IÊU KH C, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 14. Nghi m thu tác ph m Tr i sáng tác iêu kh c
  6. 1. Ban t ch c i u hành, H i ng ngh thu t ph i h p v i các cơ quan ch c năng nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng m thu t tác phNm. 2. Th c hi n ch b o hành m t năm k t th i gian nghi m thu. 3. H t th i h n b o hành ch s h u tác phNm ph i có k ho ch kinh phí hàng năm tu b , b o dư ng, tôn t o vư n tư ng, m b o ch t lư ng ngh thu t vư n tư ng luôn ư c duy trì tình tr ng t t nh t. i u 15. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Cá nhân, ơn v tham gia Tr i sáng tác iêu kh c có thành tích xu t s c, các tr i viên có tác phNm t ch t lư ng ngh thu t cao ư c Ch u tư ho c cơ quan có thNm quy n khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các cá nhân, ơn v vi ph m h p ng ký k t trong ph m vi Tr i sáng tác iêu kh c thì s b x lý theo quy nh c a h p ng. 3. C c M thu t, Nhi p nh và Tri n lãm, S Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra Văn hóa, Th thao và Du l ch x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t i v i t ch c, cá nhân t ch c Tr i sáng tác iêu kh c vi ph m quy nh c a Quy ch này. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh M US 1 TÊN CƠ QUAN NGHN C P PHÉP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /CV …………… Hà N i, ngày tháng năm 2008 ƠN NGHN C P GI Y PHÉP T ch c Tr i sáng tác iêu kh c Kính g i: …………………………………………………….. - Căn c Quy ch t ch c ho t ng Tr i sáng tác iêu kh c ban hành theo Quy t nh s : /2008/Q -BVHTTDL, ngày tháng năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; - Căn c …………………. TÊN CƠ QUAN NGHN C P GI Y PHÉP T CH C TR I SÁNG TÁC IÊU KH C
  7. - i di n: …………………………… Ch c v : ………………………………. - a ch : …………………………….. i n tho i: …………………………….. ngh ư c c p gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c (tên tr i) ………………… - Ch : …………………………………………… - S lư ng tác gi ; trong nư c; ngư i nư c ngoài …………………………… - S lư ng tác phNm: …………………………………. - Ch t li u: …………………………….. Kích thư c tác phNm: ………… - Ngu n v n: ………………………………........ - Th i gian: …………………………………...... - a i m t ch c tr i: ………………………… - a i m trưng bày: …………………………... - Di n tích m t b ng trưng bày: ………………. - Ch s h u tác phNm: ………………………… L i cam k t: …………. cam oan th c hi n úng n i dung gi y phép ư c c p, n u vi ph m xin ch u trách nhi m và ch u x lý theo quy nh c a pháp lu t. Nơi nh n: CƠ QUAN NGHN C P GI Y PHÉP - Như trên; - Lưu: M US 2 TÊN CƠ QUAN C P GI Y PHÉP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : /GP …………… Hà N i, ngày tháng năm 2008 GI Y PHÉP T CH C TR I SÁNG TÁC IÊU KH C - Căn c Quy ch t ch c ho t ng Tr i sáng tác iêu kh c ban hành theo Quy t nh s : /2008/Q -BVHTTDL, ngày tháng năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch;
  8. - Căn c …………………. - Xét ơn ngh c p gi y phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c …… ngày … tháng … năm …… c a …………. (cơ quan ngh c p gi y phép) ………………… TÊN CƠ QUAN C P GI Y PHÉP - C p cho: ……………………. ư c phép t ch c Tr i sáng tác iêu kh c ………..………………… - Ch : ……………………………………………… - S lư ng tác gi : …………………………………… - S lư ng tác phNm: ………………………………… - Ch t li u: …………………………………………….. - Kích thư c tác phNm l n nh t:…………………….. - Ngu n v n: …………………………………………… - Th i gian: …………………………………………….. - a i m t ch c tr i: ……………………………….. - a i m trưng bày tác phNm: …………………………….…… - Di n tích m t b ng trưng bày: …………………………………. - Ch s h u tác phNm: ………………………………………….. Nh ng i u c n lưu ý: ơn v t ch c Tr i sáng tác iêu kh c ph i th c hi n úng n i dung gi y phép và các quy nh trong Quy ch t ch c Tr i sáng tác iêu kh c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. Gi y phép này có giá tr kh i công trong th i h n 12 tháng k t ngày ký. Nơi nh n: CƠ QUAN C P GI Y PHÉP - Như trên; - Lưu:
Đồng bộ tài khoản