Quyết định số 90/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 90/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 90/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 3916/PTM-TĐKT ngày 10 tháng 12 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 47/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và đạt danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2007", góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Phòng TM&CN Việt Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ, - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Nam Cường, tỉnh Nam Định; 02. Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36, Bộ Quốc phòng; 03. Bà Phan Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An, tỉnh Cần Thơ; 04. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam, thành phố Hà Nội; 05. Bà Hồ Thị Bích Hường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược DANAPHA, thành phố Đà Nẵng; 06. Bà Đỗ Thị Kim Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm A.A.A, thành phố Hồ Chí Minh; 07. Bà Ngô Thanh Nhã, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát, thành phố Hồ Chí Minh; 08. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), thành phố Hồ Chí Minh; 09. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn điện quang, Bộ Công Thương; 10. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; 11. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; 12. Ông Hoàng Mạnh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Phát triển thương mại sản xuất Hoàng Phát, tỉnh Ninh Bình; 13. Ông Đoàn Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư - Phát triển sản xuất Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh./.
Đồng bộ tài khoản