Quyết định số 902/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 902/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 902/QĐ-TTg về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 902/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 902/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHONG T NG DANH HI U CHI N SĨ THI UA TOÀN QU C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 2463/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 897/TTr-BT KT ngày 27 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Phong t ng danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c cho ông Ngô Doãn V nh, Vi n trư ng Vi n Chi n lư c phát tri n, B K ho ch và u tư. i u 2. B trư ng B K ho ch và u tư, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, và ông Ngô Doãn V nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B K ho ch và u tư; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN; TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b) Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản