Quyết định số 908/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 908/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 908/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 908/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 908/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu (T trình s 16/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 940/TTr-BT KT ngày 03 tháng 7 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 05 t p th và 05 cá nhân thu c t nh B c Liêu (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph C n Thơ; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Hùng (10b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 908/Q -TTg, ngày 14/7/2008 c a Th tư ng Chính ph ) I. T p th : 1. Ban Dân v n T nh u B c Liêu; 2. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban Nhân dân th xã B c Liêu, t nh B c Liêu; 3. Văn phòng Th y th xã B c Liêu, t nh B c Liêu; 4. y ban nhân dân phư ng 3, th xã B c Liêu, t nh B c Liêu; 5. H i ng nhân dân th xã B c Liêu, t nh B c Liêu; II. Cá nhân: 1. Ông T Minh Phú, Phó Giám c S Th y s n, t nh B c Liêu; 2. Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó trư ng ban Ban Pháp ch H i ng nhân dân t nh B c Liêu; 3. Bà Bùi Th Luy n, Phó Trư ng phòng Phòng Hành chính-Qu n tr thu c Văn phòng H i ng nhân dân- y ban Nhân dân t nh B c Liêu; 4. Ông Huỳnh Chiêu, Giám c S Tư pháp, t nh B c Liêu; 5. Ông Cao Văn Quát, Trư ng phòng Phòng Qu n lý Doanh nghi p, S Tài chính, t nh B c Liêu; ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c.
Đồng bộ tài khoản