Quyết định số 91/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 91/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2000/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2000/QĐ-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******I Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 91/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 02 tháng 6 năm 2000 Q UY T Đ NH C A B T RƯ N G B T À I C H Í N H S 9 1/ 2 0 0 0 / Q Đ / BT C NG À Y 0 2 T H Á NG 6 N Ă M 2 0 0 0 V V I C S A Đ I , B S U NG T Ê N VÀ T H U S U T C A M T S N HÓ M M T H À NG T R O NG BI U T H U T H U N H P K H U Ư U Đ ÃI B T RƯ NG B T ÀI CH ÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính. Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh đ nh s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X; Căn c Đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Tham kh o ý ki n c a các B , ngành có liên quan; theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; Q UY T Đ NH: Đ i u 1 . S a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính và các Danh m c s a đ i, b sung tên và m c thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo: Quy t đ nh s 67/1999/QĐ-BTC ngày 24/06/1999; Quy t đ nh s 78/1999/QĐ/BTC ngày 30/07/1999; Quy t đ nh s 139/1999/QĐ-BTC ngày 11/11/1999 c a B trư ng B Tài chính thành tên và m c thu su t m i quy đ nh t i Danh m c s a đ i, b sung tên và thu su t c a m t s nhóm m t hàng trong Bi u thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đ i u 2 . Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/07/2000. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Ph m Văn Tr ng (Đã ký) D AN H M C S A Đ I, B SUNG T ÊN VÀ T HU SU T T HU NH P KH U C A M T S NHÓ M M T HÀNG T RO NG BI U T HU T HU NH P KH U Ư U ĐÃI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 91/2000/QĐ-BTC ngày 2 tháng 6 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Mô t nhóm m t hàng Thu su t % Nhóm Phân nhóm 1006 Lúa g o 1006 10 - Thóc: 1006 10 10 -- Đ làm gi ng 0
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1006 10 90 -- Lo i khác 30 1006 20 00 - G o l t (g o vàng) 30 1006 30 00 - G o đã sát toàn b ho c sơ b , đã ho c chưa chu i h t 30 ho c đánh bóng h t ho c h 1006 40 00 - T m 30 1901 Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m (m ch nha tinh chi t); th c ăn ch bi n t tinh b t, t b t thô ho c t chi t su t c a m ch nha tinh chi t, không ch a ca cao ho c có ch a ca cao v i t tr ng dư i 40% đư c tính trên toàn b lư ng ca cao đã rút h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; th c ăn ch bi n t các s n ph m thu c nhóm 0401 đ n 0404, không ch a ca cao ho c có ch a ca cao v i t tr ng dư i 5% đư c tính trên toàn b lư ng ca cao đã rút h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1901 10 - Ch ph m dùng cho tr em đã đóng gói đ bán l : 1901 10 10 -- S n ph m c a nhóm 0401 đ n 0404 30 1901 10 90 -- Lo i khác 30 1901 20 00 - B t tr n ho c b t nhào đ ch bi n thành các lo i bánh 50 thu c nhóm 1905 1901 90 - Lo i khác: 1901 90 10 -- S n ph m c a nhóm 0401 đ n 0404 30 1901 90 20 -- Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m 30 1901 90 90 -- Lo i khác 50 Riêng: 10 + Lo i thu c nhóm 1901đư c ch đ nh dùng cho b nh nhân c n nuôi ăn qua ng thông 2102 Men [ho t đ ng ho c ỳ (men khô)]; các t ch c vi sinh đơn bào ng ng ho t đ ng (nhưng không bao g m các lo i v c-xin thu c nhóm 3002): b t n đã pha ch 2102 10 - Men ho t đ ng; 2102 10 10 -- Men bia 5 2102 10 20 -- Men rư u 5 2102 10 90 -- Men khác 5 2102 20 - Men ỳ (men khô); các t ch c vi sinh đơn bào ng ng ho t đ ng: 2102 20 10 -- Men bánh mì 15 2102 20 90 -- Lo i khác 5 2102 30 00 - B t n đã pha ch 5 2106 Các lo i th c ăn chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 2106 10 00 - Ch t protein cô đ c và ch t protein đư c làm r n 10 2106 90 - Lo i khác: 2106 90 10 -- Các s n ph m đư c ch bi n t sâm 30 2106 90 20 -- Ch ph m đ làm th ch (nư c qu đông) 30
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2106 90 90 -- Lo i khác 30 3302 H n h p các ch t thơm và các h n h p (k c dung d ch c n) v i thành ph n ch y u g m m t ho c nhi u ch t k trên dùng làm nguyên li u thô trong công nghi p; các ch ph m khác v i thành ph n ch y u t các ch t thơm làm nguyên li u đ s n xu t đ u ng 3302 10 - Lo i dùng cho s n xu t th c ph m ho c s n xu t đ u ng: 3302 10 10 -- Lo i dùng trong s n xu t đ u ng 30 3302 10 90 -- Lo i khác 5 3302 90 00 - Lo i khác 5 3880 Thu c tr sâu, thu c di t loài g m nh m, thu c di t n m, thu c di t c , ch t ch ng n y m m và thu c đi u ch nh sinh trư ng c a cây tr ng, thu c kh trùng và các lo i tương t , đóng gói s n ho c đóng gói đ bán l , ho c như các ch ph m ho c s n ph m tương t ) ví d : băng, b c và n n đã x lý lưu huỳnh và gi y b y ru i) 3808 10 - Thu c tr sâu: -- Ch ph m trung gian là nguyên li u đ s n xu t thu c tr sâu: 3808 10 11 --- BPMC (FENOBUCARB) có hàm lư ng đ n 98% 15 3808 10 19 --- Lo i khác 0 -- Lo i khác: 3808 10 91 -- Thu c di t côn trùng d ng bình x t 5 3808 10 99 -- Lo i khác 3 3808 20 - Thu c di t n m: 3808 20 10 -- Validamycin có hàm lư ng đ n 3% 3 3808 20 90 -- Lo i khác 1 3808 30 - Thu c di t c , thu c ch ng n y m m và thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây: 3808 30 10 -- Thu c di t c 1 3808 30 20 -- Thu c ch ng n y m m 0 3808 30 30 -- Thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây 0 3808 40 00 - Thu c kh trùng 0 3808 90 - Lo i khác: 3808 90 10 -- Thu c b o qu n g 1 3808 90 20 -- Thu c di t chu t 1 3808 90 90 -- Lo i khác 1 3903 Polyme t styren, d ng nguyên sinh - Polystyren: 3903 11 -- Lo i đàn h i: 3903 11 10 --- D ng b t 5 3903 11 20 --- D ng h t 5
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3903 11 90 --- D ng khác 5 3903 19 -- Lo i khác: 3903 19 10 --- D ng b t 5 3903 19 20 --- D ng h t 5 3903 19 90 --- D ng khác 5 3903 20 - Styren-acrylonitrile (san) copolyme: 3903 20 10 -- D ng b t 5 3903 20 20 -- D ng h t 5 3903 20 30 -- D ng phân tán trong nư c 10 3903 20 90 -- D ng khác 5 3903 30 - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolyme: 3903 30 10 -- D ng b t 5 3903 30 20 -- D ng h t 5 3903 30 30 -- D ng phân tán trong nư c 10 3903 30 90 -- D ng khác 5 3903 90 - Lo i khác 3903 90 10 -- D ng b t 5 3903 90 20 -- D ng h t 5 3903 90 30 -- D ng phân tán trong nư c 10 3903 90 90 -- D ng khác 5 3905 Polyme t axetat vinyl hay t các este vinyl khác, d ng nguyên sinh; các lo i polyme vinyl khác d ng nguyên sinh - Polyvinyl axetat: 3905 12 00 -- Phân tán trong nư c 10 3905 19 00 -- Lo i khác 5 - Copolyme vinyl axetat: 3905 21 00 -- Phân tán trong nư c 10 3905 22 00 -- Lo i khác 5 3905 30 00 - Rư u polyvinyl, có ho c không ch a các nhóm axetat chưa 5 thu phân - Lo i khác 3905 91 -- Copolyme: 3905 91 10 --- Phân tán trong nư c 10 3905 91 90 --- Lo i khác 5 3905 99 -- Lo i khác: 3905 99 10 --- Phân tán trong nư c 10 3905 99 90 --- Lo i khác 5 3906 Polyme acrylic, d ng nguyên sinh 3906 10 - Polymetyl metacrylat:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3906 10 10 -- D ng phân tán trong nư c 10 3906 10 20 -- D ng h t 5 3906 10 90 -- D ng khác 5 3906 90 - Lo i khác: -- Copolyme: 3906 90 11 --- D ng phân tán trong nư c 10 3906 90 19 --- D ng khác 5 -- Lo i khác: 3906 90 91 --- D ng phân tán trong nư c 10 3906 90 99 --- D ng khác 5 4823 Gi y bìa, gi y n xenlulo và gi y n m ng b ng s i xenlulo khác, đã c t theo kích c ho c m u; các v t ph m khác b ng b t gi y, gi y ho c bìa gi y, gi y n xenlulo ho c gi y n m ng b ng s i xenlulo - Gi y đã quét h ho c ch t dính, d ng d i ho c d ng cu n: 4823 11 00 -- T dính 20 4823 19 00 -- Lo i khác 20 4823 20 00 - Gi y và bìa gi y l c 10 4823 40 - Lo i cu n, t , đĩa s đã in dùng cho máy t ghi: 4823 40 10 -- Lo i dùng cho máy móc, thi t b y t , tr lo i gi y đã đư c 0 th m t m ch t th ph n ng dùng trong chu n đoán b nh 4823 40 90 -- Lo i khác - Gi y và bìa khác dùng đ vi t, in ho c các m c đích đ ho khác; 4823 51 -- Đã in, d p n i, ho c đ c l : 4823 51 10 --- Gi y vi t, in photocopy 40 4823 51 90 --- Lo i khác 10 4823 59 -- Lo i khác 4823 59 10 --- Gi y vi t, in photocopy 40 4823 59 90 --- Lo i khác 10 4823 60 00 - Khay, đĩa, chén và các v t ph m tương t b ng gi y ho c 40 bìa gi y 4823 70 - Các v t ph m b ng b t gi y đúc khuôn ho c nén: 4823 70 10 -- Mi ng đ m vòng đ m b ng gi y 5 4823 70 90 -- Lo i khác 10 4823 90 - Lo i khác: 4823 90 10 -- Qu t và qu t tay 30 4823 90 20 -- Gi y d ng d i ho c cu n dùng cho máy đi n báo và máy 20 đi n báo ghi ch 4823 90 90 -- Lo i khác 30 5606 00 S i cu n, d i và các d ng tương t thu c nhóm 5404 ho c 5405 đư c cu n (tr các lo i thu c nhóm 5605 và s i cu n
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lông ng a); s i sơ-nin (chenille) k c sơ nin xù; s i tua (d ng ng) 5606 00 10 -- S i lõi spandex b c cotton 20 5606 00 90 -- Lo i khác 30 5903 V i đã đư c th m t m, tráng, ph ho c ép l p b ng plastic, tr các lo i thu c nhóm 5902 5903 10 - B ng pô-ly-vi-nyl c -lo-rua (polyvinyl chloride): 5903 10 10 -- V i d ng 30 5903 10 90 -- Lo i khác 40 5903 20 - B ng pô-ly-u-rê-than (polyurethane): 5903 20 10 -- V i d ng 30 5903 20 90 -- Lo i khác 40 5903 90 - Lo i khác: 5903 90 10 -- V i d ng 30 5903 90 90 -- Lo i khác 40 6406 Các b ph n c a giày dép (k c mũ giày đã ho c chưa g n lên đ , tr đ ngoài); mi ng lót c a giày dép có th tháo r i, gót giày và các s n ph m tương t ; gh t, ng gi y, các s n ph m tương t và các b ph n c a chúng 6406 10 00 - Mũ giày và các b ph n c a mũ giày, tr mi ng lót b ng v t 20 li u c ng trong mũ giày 6406 20 00 - Đ ngoài và gót giày b ng cao su ho c plastic 30 -- Lo i khác: 6406 91 00 -- B ng g 20 6406 99 -- B ng v t li u khác: 6406 99 10 --- T m lót giày b ng cao su ho c plastic 30 6406 99 90 --- Lo i khác 20 7002 Thu tinh d ng hình c u (tr lo i h t thu c nhóm 7018, d ng thanh ho c ng, chưa gia công) 7002 10 00 - D ng hình c u 3 7002 20 00 - D ng thanh 3 - D ng ng: 7002 31 -- B ng th ch anh n u ch y ho c ô-xít si-líc n u ch y khác: 7002 31 10 --- ng thu tinh làm v bóng đèn 30 7002 31 90 --- Lo i khác 3 7002 32 -- B ng thu tinh khác có h s giãn n tuy n tính không quá 5x10-6 đ kenvin trong kho ng nhi t đ 0 đ C đ n 300 đ C: 7002 32 10 --- ng thu tinh làm v bóng đèn 30 7002 32 20 --- ng thu tinh trung tính không màu, đư ng kính t 3mm 5 đ n 22 mm 7002 32 90 --- Lo i khác 3 7002 39 -- Lo i khác:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7002 39 10 --- ng thu tinh làm v bóng đèn 30 7002 39 20 --- ng thu tinh trung tính không màu, đư ng kính t 3mm 5 đ n 22 mm 7002 39 90 --- Lo i khác 3 7010 Bình l n, chai, bình thót c , l , ng, ng tiêm và các lo i đ ch a khác b ng thu tinh, dùng trong v n chuy n ho c đóng hàng; bình b o qu n b ng thu tinh; nút chai, n p đ y và các lo i n p khác, b ng thu tinh 7010 10 00 - ng d ng thu c tiêm 10 7010 20 00 - Nút chai, n p đ y và các lo i n p khác 20 - Lo i khác, có dung tích: 7010 91 00 -- Trên 1 lít 20 7010 92 00 -- Trên 0,33 lít nhưng không quá 1 lít 20 Riêng: + Chai đ ng d ch truy n 5 7010 93 00 -- Trên 0,15 lít nhưng không quá 0,33 lít 20 7010 94 00 -- Không quá 0,15 lít 20 Riêng: + L đ ng dư c ph m kháng sinh tiêm, v c xin tiêm 5 7210 Các s n ph m s t, thép không h p kim đư c cán m ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, đã ph , m ho c tráng - Đư c ph ho c tráng thi c: 7210 11 00 -- Có chi u dày b ng ho c trên 0,5mm 3 7210 12 00 -- Có chi u dày dư i 0,5mm 3 7210 20 00 - Đư c ph ho c tráng chì, k c b ba lá 0 7210 30 - Đư c ph ho c tráng k m b ng phương pháp đi n phân: 7210 30 10 -- Lo i d y không quá 1,2 mm 10 7210 30 90 -- Lo i khác 5 - Đư c ph ho c tráng k m b ng phương pháp khác: 7210 41 -- Hình làn sóng: 7210 41 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 41 90 --- Lo i khác 10 7210 49 -- Lo i khác: 7210 49 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 49 90 --- Lo i khác 10 7210 50 00 - Đư c tráng ho c ph b ng ô-xít crôm ho c b ng crôm và ô- 0 xít crôm - Đư c tráng ho c ph b ng nhôm: 7210 61 -- Đư c tráng ho c ph b ng h p kim nhôm - k m 7210 61 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 61 90 --- Lo i khác 10
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7210 69 -- Lo i khác: 7210 69 10 --- Lo i d y không quá 1,2mm 30 7210 69 90 --- Lo i khác 10 7210 70 - Đư c sơn, tráng ho c ph b ng plastic: 7210 70 10 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng thi c; chì, ô xít crôm 3 ho c crôm và ô xít crôm 7210 70 20 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng k m b ng phương 10 pháp đi n phân, có chi u dày không quá 1,2mm 7210 70 30 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng k m b ng phương 5 pháp đi n phân, có chi u dày trên 1,2mm 7210 70 40 -- Lo i đã qua công đo n ph b ng tráng kém b ng phương 30 pháp khác, có chi u dày không quá 1,2mm 7210 70 50 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng nhôm; có chi u dày 30 không quá 1,2mm 7210 70 60 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng k m ho c nhôm, có 10 chi u dày trên 1,2mm 7210 70 70 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng các ch t khác trư c 0 khi sơn, tráng ho c ph b ng plastic 7210 70 90 -- Lo i khác 30 7210 90 - Lo i khác: 7210 90 10 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng thi c; chì, ô xít crôm 3 ho c crôm và ô xitcrôm 7210 90 20 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng k m b ng phương 10 pháp đi n phân, có chi u dày không quá 1,2mm 7210 90 30 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng k m b ng phương 5 pháp đi n phân, có chi u dày trên 1,2mm 7210 90 40 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng k m b ng phương 30 pháp khác, có chi u dày không quá 1,2mm 7210 90 50 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng nhôm, có chi u dày 30 không quá 1,2mm 7210 90 60 -- Lo i đã qua công đo n ph ho c tráng k m ho c nhôm, có 10 chi u dày trên 1,2mm 7210 90 90 -- Lo i khác 0 7308 Các c u ki n b ng s t ho c thép (tr các c u ki n nhà l p s n thu c nhóm 9406) và các b ph n r i c a các c u ki n (ví d : c u, nh p c u, c a c ng, c t thép, c t lư i, mái nhà, khung mái, c a ra vào, c a s , các lo i khung c a, ngư ng c a ra vào, c a ch p, lan can, c t tr và các lo i c t khác) b ng s t ho c thép; t m, thanh, góc, khuôn, hình ng và các lo i tương t đã đư c gia công đ dùng làm c u ki n, b ng s t ho c b ng thép 7380 10 00 - C u và nh p c u 0 7308 20 - Tháp và c t lư i: 7308 20 10 -- C t s t, thép 5 7308 20 90 -- Lo i khác 0
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7308 30 00 - C a ra vào, c a s , các lo i khung c a và ngư ng c a ra 20 vào 7308 40 - V t ch ng và các thi t b dùng cho các giàn giáo, ván khuôn, ch ng đ ho c ch ng h m lò: 7308 40 10 -- Lo i s d ng cho giàn giáo 0 7308 40 20 -- Lo i s d ng cho ván khuôn 0 7308 40 90 -- Lo i khác 0 7308 90 - Lo i khác 7308 90 10 -- Khung nhà, khung kho 20 7308 90 90 -- Lo i khác 10 7408 Dây đ ng - B ng đ ng tinh ch : 7408 11 -- Có kích thư c m t c t t i đa trên 6mm 7408 11 10 --- Có kích thư c m t c t t i đa trên 6mm đ n 14 mm 10 7408 11 90 --- Lo i khác 5 7408 19 00 -- Lo i khác 10 - B ng h p kim đ ng: 7408 21 00 -- H p kim đ ng - k m (đ ng thau) 0 7408 22 00 -- H p kim đ ng - niken (đ ng k n) ho c h p kim đ ng- 0 niken-k m (b c - niken) 7408 29 00 -- Lo i khác 0 7413 00 Dây b n tao, cáp, dây t t và các lo i tương t b ng đ ng, chưa đư c cách đi n - Cáp đ ng 7413 00 11 -- Ti t di n đ n 500mm2 15 7413 00 12 -- Ti t di n trên 500 mm2 đ n 630 mm2 15 7413 00 19 -- Lo i khác 0 7413 00 90 - Lo i khác 0 7614 Dây b n tao, cáp, băng t t và các lo i tương t b ng nhôm chưa cách đi n 7614 10 - Có lõi thép: -- Cáp: 7614 10 11 --- Ti t di n đ n 500 mm2 20 7614 10 12 --- Ti t di n trên 500 mm2 đ n 630 mm2 15 7614 10 19 --- Lo i khác 0 7614 10 90 -- Lo i khác 0 7614 90 - Lo i khác: -- Cáp: 7614 90 11 --- Ti t di n đ n 500 mm2 20 7614 90 12 --- Ti t di n trên 500 mm2 đ n 630 mm2 15
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7614 90 19 --- Lo i khác 0 7614 90 90 -- Lo i khác 0 8309 Nút chai l và n p d y (k c nút hình vương mi n, nũt xoáy, nút m t chi u), mi ng b c nút chai, n p thùng có ren, v n p thùng, d ng c niêm phong và ph tùng đóng gói khác, b ng kim lo i thư ng 8309 10 00 - Nút hình vương mi n 20 8309 90 - Lo i khác: 8309 90 10 -- Mi ng b c mi ng chai, nút chai, l , h p 20 8309 90 90 -- Lo i khác 20 Riêng: + N p c a chai l 3 + N p h p (lon) 10 8408 Đ ng cơ đ t trong kh i đ ng b ng s c nén, đ ng cơ đi-ê-den (diesel) ho c đ ng cơ bán đi-ê-den (diesel) 8408 10 - Đ ng cơ đ y thu : 8408 10 10 -- Công su t đ n 30 CV 30 8408 10 20 -- Công su t trên 30 CV 0 8408 20 - Đ ng cơ đ y dùng cho xe thu c Chương 87: -- Dùng cho xe thu c nhóm 8701: 8408 20 11 --- Có công su t đ n 30 CV 30 8408 20 12 --- Có công su t trên 30 CV đ n 80 CV 30 8408 20 19 --- Lo i khác 5 -- Dùng cho xe khác thu c Chương 87: 8408 20 21 --- Dùng cho xe thu c nhóm 8711, 8703 40 8408 20 22 --- Dùng cho xe thu c nhóm 8702, 8704 15 8408 20 29 --- Dùng cho xe thu c các nhóm khác 10 8408 90 - Đ ng cơ khác: 8408 90 10 -- Lo i có công su t đ n 30 CV 30 8408 90 20 -- Lo i có công su t trên 30 CV đ n 80 CV 30 8408 90 90 -- Lo i khác 5 Riêng: + D ng CKD c a m t hàng thu c 84081010 10 + D ng CKD c a m t hàng thu c 84082011, 84089010 30 + D ng CKD c a m t hàng thu c 84082012, 84089020 20 + D ng IKD c a m t hàng thu c mã s 84081010, 84082011, 5 84082012, 84089010, 84089020 9409 Các b ph n ch dùng ho c ch y u dùng cho các lo i đ ng cơ thu c nhóm 8407 ho c 8408 9409 10 00 - Cho đ ng cơ máy bay 0 - Lo i khác:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9409 91 -- Ch dùng ho c ch y u dùng cho đ ng cơ đ t trong m i b ng tia l a: --- Cho đ ng cơ c a xe thu c Chương 87: 9409 91 11 ---- Cho đ ng cơ thu c nhóm 8711, 8703 30 9409 91 12 ---- Cho đ ng cơ thu c nhóm 8702, 8704 20 9409 91 19 ---- Cho đ ng cơ thu c các nhóm khác 5 --- Cho đ ng cơ thu : 9409 91 21 ---- Cho đ ng cơ thu công su t đ n 30 CV 10 9409 91 22 ---- Cho đ ng cơ thu công su t trên 30 CV 0 9409 91 90 --- Cho lo i khác 5 9409 99 -- Lo i khác: --- Cho đ ng cơ c a xe thu c Chương 87 9409 99 11 ---- Cho đ ng cơ thu c nhóm 8711, 8703 30 9409 99 12 ---- Cho đ ng cơ thu c nhóm 8702, 8704 20 9409 99 13 ---- Cho đ ng cơ thu c nhóm 8701, công su t đ n 30 CV 30 9409 99 14 ---- Cho đ ng cơ thu c nhóm 8701, công su t trên 30 CV đ n 20 80 CV 9409 99 19 ---- Lo i khác 5 --- Cho đ ng cơ thu 9409 99 21 ---- Cho đ ng cơ thu công su t đ n 30 CV 10 9409 99 22 ---- Cho đ ng cơ thu công su t trên 30 CV 0 --- Cho lo i khác: 9409 99 91 ---- Có công su t đ n 30 CV 30 9409 99 92 ---- Có công su t trên 30 CV đ n 80 CV 20 9409 99 99 ---- Lo i khác 5 8419 Máy, thi t b công xư ng ho c cho phòng thí nghi m, làm nóng b ng đi n ho c không b ng đi n đ x lý các lo i v t li u b ng quy trình thay đ i nhi t như nung, n u, nư ng, chưng c t, s y, làm bay hơi, làm khô, cô đ c ho c làm l nh, tr các máy ho c d ng c dùng cho gia đình; bình đun nư c nóng ngay ho c bình ch a nư c nóng, không dùng đi n. - Bình đun nư c nóng ngay ho c bình đun ch a nư c nóng, không dùng đi n: 8419 11 00 -- Bình đun nư c nóng ngay b ng ga 10 8419 19 00 -- Lo i khác 10 8419 20 00 - Thi t b kh trùng dùng trong y t , ph u thu t ho c dùng 0 cho phòng thí nghi m - Máy s y: 8419 31 00 -- Dùng đ s y nông s n 0 8419 32 00 -- Dùng đ s y g , b t gi y, gi y ho c bìa gi y 0 8419 39 00 -- Lo i khác 0 8419 40 00 - Thi t b chưng c t ho c tinh c t 0
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8419 50 - B ph n trao đ i nhi t: 8419 50 10 -- C a máy đi u hoà không khí 10 8419 50 90 -- Lo i khác 3 8419 60 00 - Máy hoá l ng không khí hay các lo i khí ga khác 0 - Máy và các thi t b khác: 8419 81 00 -- Dùng đ làm nóng đ u ng ho c đ n u ăn hay hâm nóng 30 đ ăn 8419 89 -- Lo i khác 8419 89 10 --- Thi t b kh và ti t trùng 0 8419 89 90 --- Lo i khác 0 8419 90 00 - Ph tùng 0 8538 B ph n ch dùng hay ch y u dùng v i các thi t b thu c nhóm 8535, 8536 ho c 8537 8538 10 - B ng, pane, bàn đi u khi n có chân, bàn t và các lo i giá đ khác dùng cho các m t hàng thu c nhóm 8537, chưa đư c l p đ t các thi t b c a chúng: 8538 10 10 -- Cho đi n áp không quá 1000V 30 8538 10 90 -- Cho đi n áp t 1000V tr lên 5 8538 90 - Lo i khác:
Đồng bộ tài khoản