Quyết định số 91/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 91/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2003/QĐ-UB Về việc: ban hành Quy định tạm thời về đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 91/2003/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C: BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V U GIÁ QUY N S D NG T T OV N U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 1993, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 2001; Căn c Pháp L nh Th ô Hà N i ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a y ban thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 2 năm 2000 hư ng d n thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Ngh nh 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v b sung m t s i u c a Ngh nh 04/2000/N -CP; Căn c Quy t nh s 22/2003/Q -BTC ngày 18 tháng 2 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính v cơ ch tài chính trong vi c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng; Xét ngh c a Giám c S : a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " B n Quy nh t m th i v u giá quy n s d ng t t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn Thành ph Hà N i". i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho Quy t nh s 63/2002/Q -UB ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân Thành ph . Các Quy t nh ư c ban hành trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này u ư c bãi b . Các d án ã ra thông báo m i u giá trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thì ư c ti p t c th c hi n theo Quy t nh s 63/2002/Q -UB ngày 26/4/2002 c a y ban nhân dân Thành ph . i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n và các t ch c, cá nhân s d ng t trên a bàn Thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
 2. Nơi nh n: T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; N I - Vi n Ki m sát NDTC; KT.CH TNCH - B : Tài chính, Xây d ng; Tư pháp, K ho ch & T; PHÓ CH TNCH - B Tài nguyên & Môi trư ng; - T ng Thanh tra Nhà nư c; - Thư ng tr c thành y; - Thư ng tr c H ND TP; - Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Các Phó Ch t ch UBND TP; Lê Quý ôn - Như i u III; - ài PT & TH Hà N i; Báo KT T, Báo Hà N i m i; - CPVP, Các T CV, TD, THKT; - Lưu, Nth, Nn. QUY NNH T M TH I V U GIÁ QUY N S D NG T T OV N U TƯ XÂY D NG CƠ S H T NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (ban hành kèm theo Quy t nh s : 91/2003/Q -UB ngày 04 tháng 8 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, khái ni m v u giá quy n s d ng t. 1. B n quy nh này ư c áp d ng cho vi c t ch c u giá quy n s d ng t t o v n u tư, th c hi n các d án c i t o, nâng c p, xây d ng cơ s h t ng trên a bàn thành ph ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. u giá quy n s d ng t là vi c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n l a ch n ch u tư là các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t giao quy n s d ng t (ho c cho thuê t) b ng hình th c u giá công khai, nh m m c ích huy ng ngu n v n u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng trên a bàn các qu n, huy n và Thành ph . Vi c u giá ư c th c hi n t i t ng ô t theo quy ho ch chi ti t ư c duy t cho ngư i có nhu c u s d ng. Trư ng h p u giá c d án (tr n gói) ho c lô t (g m nhi u ô t có công năng s d ng khác nhau) do y ban nhân dân Thành ph quy t nh. i u 2. i u ki n t ch c u giá quy n s d ng t: Qu t t ch c u giá t o v n xây d ng cơ s h t ng n m trong k ho ch s d ng t ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, g m: t chưa s d ng, t nông nghi p, lâm nghi p và các lo i t khác ư c thu h i theo quy t nh cu cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, có các i u ki n sau:
 3. 1. Quy ho ch chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t: ã xác nh ư c m t xây d ng, chi u cao công trình, các thông s h t ng k thu t khác và B n v Quy ho ch t ng m t b ng do ơn v có tư cách pháp nhân l p, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. V s d ng t: - i v i trư ng h p t s d ng làm nhà : c n ph i gi i phóng m t b ng xong và xây d ng h t ng k thu t hoàn ch nh. - i v i các lô t u giá thuê t s d ng cho các m c ích khác: có th gi i phóng m t b ng xong và u tư xây d ng h t ng k thu t ho c ch t ch c gi i phóng m t b ng xong; vi c u tư xây d ng các công trình k thu t h t ng ti p theo do ngư i trúng giá th c hi n theo quy ho ch. 3. ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t giá sàn làm căn c u giá quy n s d ng t. 4. i v i các khu ô th m i ư c quy ho ch ng b : y ban nhân dân thành ph giao cho cơ quan ch c năng l p quy ho ch ng b , l p d án u tư xây d ng h t ng k thu t u giá và t ch c u th u d án, t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng, phát tri n nhà cho i tư ng chính sách và ngư i có thu nh p th p. 5. Quy ch u giá ã ư c ban hành theo quy nh. i u 3. Giá sàn làm căn c u giá - bư c giá: 1. Giá sàn làm căn c u giá quy n s d ng t ư c xác nh trên cơ s : giá sàn t i thi u và th c t chuy n như ng quy n s d ng t trong khu v c. - Giá sàn t i thi u làm căn c xác nh giá sàn u giá quy n s d ng t lâu dài b ng: chi phí gi i phóng m t b ng + su t u tư xây d ng h t ng k thu t + ti n s d ng t và l phí trư c b (thu trư c) theo khung giá quy nh i v i 01m² t s d ng. - Giá sàn t i thi u làm căn c xác nh giá sàn u giá thuê t lâu dài b ng: chi phí gi i phóng m t b ng + su t u tư xây d ng h t ng k thu t (n u có) + ti n thuê t tr m t l n v i th i h n thuê t i a là 50 năm i v i 01m² t s d ng. 2. Bư c giá u là chênh l nh gi a giá trúng và giá không trúng th p hơn li n k cho 01m² t, trên cùng m t ô t u giá. Bư c giá do bên m i u giá quy nh, t i thi u là 100.000 ng/m² và t i a là 1.000.000 ng/m² t, ư c xác nh khi phê duy t giá sàn. i u 4. ơn v t ch c u giá và i tư ng tham gia u giá: 1. Bên t ch c u giá quy n s d ng t: y ban nhân dân thành ph ; y ban nhân dân qu n, huy n theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph .
 4. 2- i tư ng tham gia u giá quy n s d ng t là các t ch c, h gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t th c hi n d án u tư ho c xây d ng công trình theo úng quy ho ch và không s d ng v n ngân sách Nhà nư c. - Trư ng h p u giá t , i tư ng là t ch c, h gia ình, cá nhân (t 18 tu i tr lên có năng l c hành vi dân s , có h khNu thư ng trú t i Hà N i), v i s lư ng t i thi u là 05 i tư ng cho trư ng h p u giá l n lư t t ng ô t; N u toàn b s ô t ư c ưa ra t ch c u giá m t l n thì s lư ng i tư ng tham gia t i thi u b ng 2 l n s lư ng t ng s các ô t. - Trư ng h p u giá quy n s d ng t s d ng vào m c ích khác, i tư ng là các doanh nghi p trong nư c thu c m i thành ph n kinh t ư c phép u tư trên a bàn Thành ph Hà N i, v i s lư ng t i thi u là 05 i tư ng. i u 5. Quy n l i và trách nhi m c a bên t ch c u giá, ngư i tham gia u giá quy n s d ng t: 1. Quy n l i và trách nhi m c a bên t ch c u giá: a. Quy n l i: - ư c quy n xét giá, thu ti n theo k t qu trúng giá và s d ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Quy ch qu n lý u tư, xây d ng và quy nh này. b. Trách nhi m: - Thông báo công khai h sơ m i u giá, g m c các n i dung có liên quan t i th a t, phiên u giá. - Xây d ng và ban hành quy ch u giá quy n s d ng t làm căn c t ch c u giá. - Ki m tra, xác nh tư cách ngư i tham gia u giá và xét giá. - Xác nh n k t qu trúng giá làm căn c c p có thNm quy n giao (cho thuê) t. - Gi i quy t, hoàn thi n gi y t pháp lý v quy n s d ng t và bàn giao t cho ngư i trúng giá. 2. Ngư i trúng giá là ngư i b giá cao nh t, có quy n l i và nghĩa v : a. Quy n l i: - ư c xác nh n k t qu trúng giá và làm các th t c nh n t (không ph i qua th t c ch p thu n a i m, di n tích s d ng t). - Trư ng h p u giá t xây d ng nhà thì cá nhân, h gia ình, t ch c ư c giao t n nh lâu dài, không ph i làm th t c n p l phí trư c b t.
 5. - Trư ng h p u giá quy n s d ng t xây d ng công trình s n xu t, kinh doanh, d ch v thì các t ch c ư c thuê t có th i h n t i a là 50 (năm mươi) năm. - ư c hư ng y các quy n l i h p pháp có liên quan t i th a t trúng giá quy n s d ng t và các quy n l i h p pháp khác theo các quy nh c a pháp lu t v t ai, dân s . b. Nghĩa v : - Ch p hành nghiêm ch nh quy ch u giá. - N p ti n s d ng t (ho c ti n thuê t) theo k t qu trúng giá ư c UBND Thành ph phê duy t và theo ti n quy nh trong h sơ d u giá. - Ngiêm ch nh th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý t ai, môi trư ng, qu n lý quy ho ch, u tư, ki n trúc, xây d ng và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 6. L a ch n ngư i tham gia u giá, b o lãnh d u giá, phương th c áp d ng và th i gian t ch c u giá: 1/- Vi c l a ch n ngư i tham gia u giá ư c th c hi n theo nguyên t c m i u giá r ng rãi. Bên t ch c u giá niêm y t công khai t i tr s cơ quan, t i a i m t ch c u giá, tr s UBND qu n, huy n và ph i thông báo m i u giá t i thi u 3 l n trên báo Hà N i m i, Báo Kinh t ô th , ài Phát thanh và truy n hình Hà N i và ài truy n thanh qu n, huy n (n u có) trư c khi phát hành h sơ m i u giá là 30 (ba mươi) ngày. 2/- B o lãnh d u giá: Ngư i tham gia u giá khi n p h sơ ph i n p m t kho n ti n b o lãnh trách nhi m do bên t ch c u giá quy nh theo t ng d án. Ti n b o lãnh ư c xác nh trong quy ch u giá quy n s d ng t, s lư ng không quá 5% giá tr ô t tính theo giá sàn ư c duy t. 3/- Phương th c áp d ng: - Ngư i tham gia u giá n p h sơ xác nh tư cách (theo i u 15 c a B n quy nh này) cho H i ng u giá quy n s d ng t. - Ngư i tư cách tham gia u giá n p phi u d u giá cho H i ng u giá quy n s d ng t. 4/- Th i gian t ch c phiên u giá: Bên t ch c u giá quy nh c th trong thông báo và h sơ m i u giá v th i gian và a i m ăng ký u giá, bán h sơ m i, n p h sơ, u giá và xét giá. i u 7. Tiêu chu n u giá và giá trúng:
 6. 1/- Tiêu chuNn u giá: vi c ánh giá ngư i tham gia u giá h p l d a trên 2 tiêu chí: - Có phi u d u giá h p l . - B giá h p l (là giá do ngư i tham gia u giá tr cho 1m² t ghi trong phi u d u giá). 3/- Giá trúng và t ng s ti n trúng giá: - Giá trúng là giá tr trên 1m² t cao nh t (quy nh l n hơn giá không trúng cao nh t m t bư c giá) do H i ng u giá quy n s d ng t xác nh và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. Giá trúng ã bao g m các kho n nghĩa v tài chính ph i n p theo quy nh. - T ng s ti n ph i tr ư c xác nh b ng giá trúng nhân v i di n tích th a t u trúng giá. i u 8. Quy nh v ng v n tri n khai các d án u giá; qu n lý và s d ng ti n thu ư c t u giá quy n s d ng t: 1/- Hàng năm. ngân sách Thành ph dành m t kho n t ngu n v n u tư xây d ng cơ b n b trí ng trư c cho các d án u giá quy n s d ng t (l p d án u tư; b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng và xây d ng h t ng k thu t theo d án ư c duy t). Giao S Tài chính V t giá hư ng d n vi c t m ng, hoàn tr và thanh quy t toán s v n Ngân sách thành ph ng cho các d án u giá. ơn v ng v n có trách nhi m hoàn tr ti n Ngân sách thành ph ã ng t ngu n thu u giá quy n s d ng t c a chính d án ó. 2/- Ti n thu ư c t u giá quy n s d ng t, sau khi hoàn tr ph n ngân sách ã ng, hoàn tr các t ch c, cá nhân (n u có) và hoàn thành các nghĩa v tài chính, ư c phân b : a- i v i d án do y ban nhân dân thành ph t ch c u giá, ư c n p Ngân sách thành ph và ư c s d ng u tư cho các d án xây d ng cơ s h t ng, xây d ng nhà tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng, u tư cho các d án u giá quy n s d ng t ti p theo. b- i v i d án do y ban nhân dân qu n, huy n t ch c u giá, ư c phân b và s d ng như sau: - 40% n p Ngân sách thành ph t p trung u tư cho các d án xây d ng cơ s h t ng và u tư xây d ng nhà tái nh cư ph c v gi i phóng m t b ng chung toàn thành ph .
 7. - 60% còn l i dành u tư xây d ng cơ s h t ng, ph c v yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và chuy n d ch cơ c u kinh t cho các d án trên a bàn qu n, huy n theo danh m c do y ban nhân dân thành ph phê duy t, trong ó: + 30% n p Ngân sách qu n, huy n u tư các d án do y ban nhân dân qu n, huy n qu n lý theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph , trong ó ưu tiên cho phư ng, xã, th tr n nơi b thu h i t. + 30% u tư các d án do Thành ph , qu n, huy n qu n lý trên a bàn. S Tài chính V t giá có trách nhi m theo dõi riêng cho t ng qu n, huy n. H t năm ngân sách, s ti n còn l i chưa chi h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c u tư nhưng không quá 3 năm. 3/- Vi c c p phát v n th c hi n các d án s d ng ngu n thu t u giá quy n s d ng t tuân theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và Lu t Ngân sách Nhà nư c. Chương 2: TRÌNH T , TH T C L P D ÁN VÀ T CH C U GIÁ i u 9. L p danh m c và k ho ch s d ng t: Căn c quy ho ch, k ho ch s d ng t và quy ho ch chi ti t ã ư c duy t, nhu c u phát tri n cơ s h t ng c a a phương và thành ph , hàng năm các S , ngành và UBND qu n, huy n ư c giao nhi m v u tư l p: - Danh m c d án u giá quy n s d ng t, g i S a chính Nhà t t ng h p trong K ho ch s d ng t hàng năm, báo cáo y ban nhân dân thành ph trình H i ng nhân dân thành ph quy t nh; trình Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t. - Danh m c các d án u tư xây d ng cơ s h t ng b ng v n thu ư c t u giá quy n s d ng t, thu t; g i S K ho ch và u tư t ng h p, cân i trong k ho ch u tư xây d ng cơ b n c a thành ph , qu n, huy n trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 10. Ch u tư l p d án xây d ng h t ng k thu t u giá: 1/- i v i d án do y ban nhân dân các qu n, huy n t ch c u giá quy n s d ng t thì Ban qu n lý d án qu n, huy n là ch u tư l p d án xây d ng h t ng k thu t khu t u giá, trình c p có thNm quy n phê duy t theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. 2/- i v i các d án do y ban nhân dân thành ph t ch c u giá quy n s d ng t thì y ban nhân dân thành ph xem xét, có quy t nh c th giao ch u tư phù h p l p d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu t u giá. i u 11. Giao t th c hi n d án u giá:
 8. Căn c D án u tư xây d ng h t ng k thu t khu t u giá quy n s d ng t ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ch u tư có trách nhi m l p h sơ xin s d ng t S a chính Nhà t trình c p có thNm quy n quy t nh giao t; th c hi n gi i phóng m t b ng, xây d ng h t ng k thu t theo quy ho ch và d án ư c duy t. y ban nhân dân các qu n, huy n và Ch u tư căn c ti n th c hi n t ng d án c th có th l p h sơ s d ng t làm 2 bư c: Bư c 1: Căn c ranh gi i ho c quy ho ch t ng th m t b ng khu t l p d án u giá quy n s d ng t ư c y ban nhân dân qu n, huy n và S Quy ho ch - Ki n trúc xác nh n, l p h sơ thu h i t, t m giao t cho Ch u tư th c hi n vi c gi i phóng m t b ng. Bư c 2: Căn c Quy ho ch t ng th m t b ng và d án u tư xây d ng h t ng k thu t khu t u giá quy n s d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t, l p h sơ xin giao t chính th c t ch c th c hi n. i u 12. Thành l p H i ng u giá quy n s d ng t: 1/- H i ng u giá quy n s d ng t qu n, huy n do Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND qu n, huy n là Ch t ch H i ng. Thành viên H i ng g m: - Giám c Ban qu n lý d án (Ch u tư) - y viên thư ng tr c; - Trư ng phòng K ho ch và u tư qu n (huy n) - y viên; - Trư ng phòng Tài chính V t giá qu n (huy n) - y viên; - Trư ng phòng a chính Nhà t và ô th qu n (huy n) - y viên. Trong trư ng h p c n thi t, tùy theo quy mô, tính ch t c a d án, Ch t ch H i ng u giá quy n s d ng t qu n, huy n m i các thành viên khác là i di n các S , ngành thành ph tham d . 2/- H i ng u giá quy n s d ng t Thành ph . Các d án u giá quy n s d ng t do y ban nhân dân Thành ph t ch c thì y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p H i ng u giá quy n s d ng t; quy nh c th nhi m v , trách nhi m c a ch u tư, các S , ngành và y ban nhân dân qu n, huy n (nơi thu h i t) trong vi c t ch c th c hi n. 3/- Trách nhi m c a H i ng u giá quy n s d ng t: a. Xây d ng và báo cáo H i ng thNm nh thành ph trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t giá sàn và bư c giá. b. Thành l p T công tác giúp vi c cho H i ng.
 9. c. Xây d ng Quy ch u giá quy n s d ng t trình Ch t ch y ban nhân dân qu n (huy n) Quy t nh ban hành. d. Xác nh i tư ng tham gia u giá, m phiên u giá, xét giá và trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh phê duy t k t qu u giá. i u 13. L p h sơ m i u giá: H sơ m i u giá do H i ng u giá quy n s d ng t l p, g m có: - Thông báo m i u giá; - M u ơn, phi u d u giá; - Quy ch u giá quy n s d ng t c a d án; - Ch d n: gi i thi u quy ho ch khu t, công trình h t ng k thu t ã xây d ng và sơ v trí (s hi u) các th a t; th i gian, a i m ăng ký, n p h sơ d u giá, i u ki n d u giá, m , xét giá cùng các yêu c u v quy ho ch, ki n trúc, ti n xây d ng… i u 14. ăng ký và h sơ u giá: 1/- Ngư i tham gia u giá có trách nhi m ăng ký d u giá v i H i ng u giá quy n s d ng t theo th i gian, a i m thông báo. 2/- Ngư i tham gia u giá quy n s d ng t n p ti n mua h sơ u giá và các chi phí cho vi c t ch c phiên u giá do Ch t ch H i ng u giá quy nh: - 200.000 ng (hai trăm ngàn ng) m t h sơ cho m t ô t. - Không quá 5.000.000 ng (năm tri u ng) m t h sơ cho trư ng h p u giá c d án (tr n gói) ho c lô t (g m nhi u ô t có công năng s d ng khác nhau trong m t d án). 3/- H sơ xác nh tư cách ngư i tham gia u giá g m có: - ơn xin d u giá quy n s d ng t theo m u do H i ng u giá quy n s d ng t phát hành (ghi rõ h tên, a ch , s hi u, s lư ng th a t ăng ký và ký tên óng d u (n u là t ch c)); - B n sao có công ch ng Gi y ăng ký kinh doanh (n u là doanh nghi p), b n sao h khNu thư ng trú t i Hà N i ho c xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n n u h khNu b th t l c ( i v i h gia ình, cá nhân). H sơ xác nh tư cách ngư i tham gia u giá ư c b vào m t phong bì và n p cho H i ng u giá quy n s d ng t xem xét tư cách theo quy nh t i Kho n 1 i u 15 c a Quy nh này.
 10. 4/- Phi u d u giá: Phi u d u giá do H i ng u giá quy n s d ng t phát hành (m u in s n). Th i gian, a i m n p h sơ xác nh tư cách và phi u d u giá ư c quy nh trong ch d n. i u 15. N p h sơ d u giá, m phiên u giá và xét giá: Vi c n p h sơ d u giá, m phiên u giá và xét giá ư c ti n hành trong cùng a i m theo trình t : 1- N p h sơ và xác nh tư cách ngư i tham gia u giá. - H sơ xác nh tư cách ngư i tham gia u giá ư c n p cho H i ng u giá quy n s d ng t theo th i h n quy nh (t i thi u là 3 ngày). - Vi c xác nh tư cách ngư i tham gia u giá ư c ti n hành ngay sau khi h t h n n p h sơ, có s ch ng ki n c a các cơ quan m i d và i di n nh ng ngư i tham gia u giá. Biên b n xác nh tư cách ngư i tham gia u giá ghi rõ thành ph n tham d , ngư i tham gia u giá và không tư cách d u giá ti p; có xác nh n c a ai di n các cơ quan và i di n nh ng ngư i tham gia u giá. - Ngư i tham gia u giá tư cách n p ti n b o lãnh d u giá. 2- N p phi u d u giá: Sau khi n p ti n b o lãnh, ngư i tham gia u giá ư c phát 01 phi u d u giá in s n. Ngư i tham gia u giá có trách nhi m ghi rõ h tên, a ch , giá b b ng ti n Vi t Nam (b ng s và b ng ch ) và các n i dung khác trong m u phi u d u giá và b phi u kín trư c s ch ng ki n c a các thành ph n d u giá. Phi u d u giá ph i ghi các n i dung theo m u, h tên, a ch và ph i th ng nh t v i h sơ xác nh tư cách ngư i tham gia u giá. Ngư i tham gia u giá có tư cách nhưng không có m t t i phiên u giá ho c không n p phi u d u giá coi như không tham gia phiên u giá. 3- M phiên u giá và xét giá. a/- Vi c m phiên u giá ư c ti n hành sau khi h t h n n p h sơ d u giá. Các n i dung ghi trong phi u d u giá c a t ng ngư i tham gia u giá ư c H i ng u giá quy n s d ng t công b công khai trư c s ch ng ki n c a các cơ quan m i d và ngư i tham gia u giá. b/- Vi c xét giá ư c ti n hành công khai, t i ch , ngay sau khi m phiên u giá. H i ng u giá quy n s d ng t ch xem xét các phi u d u giá h p l và có giá b l n hơn giá sàn quy nh và ư c x p h ng theo giá b t cao xu ng th p. Vi c u giá có th ư c ti n hành m t vòng ho c nhi u vòng cho n khi xác nh ư c ngư i b giá cao nh t.
 11. Trong trư ng h p u giá nhi u th a t xây d ng nhà thì vi c xét ngư i trúng giá cho t ng th a t d a trên nguyên t c th t ngư i b giá t cao xu ng th p cho n khi s lư ng ô t. Trư ng h p ô t có nhi u ngư i b giá b ng nhau thì t ch c u giá trong s nh ng ngư i ó ch n ư c ngư i b giá cao nh t. Danh sách ngư i trúng giá ư c l p cùng v i biên b n xét giá, ư c công b ngay sau khi k t thúc phiên u giá, có s ch ng ki n c a i di n các bên. i u 16. Phê duy t k t qu u giá: Căn c biên b n phiên u giá và ngh c a H i ng u giá quy n s d ng t, y ban nhân dân thành ph quy t nh phê duy t k t qu u giá làm cơ s cho vi c n p ti n và l p h sơ giao, cho thuê t. Quy t nh phê duy t k t qu u giá ph i ghi rõ danh sách ngư i trúng giá, v trí th a t, giá trúng, t ng s ti n ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c c a t ng ngư i. i u 17. N p ti n s d ng t, ti n thuê t: 1. Căn c quy t nh phê duy t k t qu u giá, ngư i trúng giá n p m t l n ti n s d ng t (ho c ti n thuê t) theo ti n ư c quy nh t i Quy ch u giá quy n s d ng t. S ti n s d ng t (ho c ti n thuê t) th c n p ư c thanh quy t toán trên cơ s di n tích t th c t sau khi bàn giao m c gi i. Toàn b s ti n thu ư c n p Ngân sách Nhà nư c và theo dõi riêng s d ng có m c tiêu. S Tài chính V t giá có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n. 2. Sau khi n p ti n s d ng t (ho c ti n thuê t), ngư i trúng giá quy n s d ng t ư c bàn giao m c gi i th a t trên b n và ngoài th c a, c p trính l c b n làm th t c xin c p phép xây d ng. Bên t ch c u giá có trách nhi m hoàn ch nh gi y t v t theo quy nh c a pháp lu t cho ngư i trúng giá. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 18. Trách nhi m c a S , ban, ngành thành ph và c a y ban nhân dân các qu n, huy n: 1/- y ban nhân dân các qu n, huy n: - Ch o l p k ho ch hàng năm và phương án s d ng t u giá quy n s d ng t t o ngu n v n xây d ng cơ s h t ng; - L p danh m c các d án u tư b ng v n u giá quy n s d ng t trên a bàn, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh phê duy t;
 12. - Ch o Ban qu n lý d án l p d án u tư xây d ng h t ng k thu t, l p h sơ s d ng t, th c hi n vi c gi i phóng m t b ng t ch c u giá quy n s d ng t. - Ban hành Quy ch u giá làm căn c t ch c u giá quy n s d ng t. Trư c khi ban hành ph i báo cáo S a chính Nhà t ch trì cùng các S , ngành xem xét, thNm nh, có Văn b n th a thu n làm căn c Quy t nh; - Xây d ng và trình duy t giá sàn, m phiên u giá, xét giá và trình phê duy t k t qu u giá quy n s d ng t; - Qu n lý và s d ng v n thu ư c t u giá quy n s d ng t u tư xây d ng cơ s h t ng có hi u qu , theo quy nh c a pháp lu t và quy nh t i i u 8 Quy t nh này. 2/- S K ho ch và u tư: - Ch o, ki m tra, hư ng d n y ban nhân dân các qu n, huy n l p và trình duy t D án u tư xây d ng h t ng k thu t u giá quy n s d ng t; danh m c và d án u tư trên a bàn các qu n, huy n th c hi n b ng ngu n v n này. - T ng h p danh m c, k t qu th c hi n các d án u tư xây d ng h t ng k thu t th c hi n u giá quy n s d ng t, các d án u tư cơ s h t ng b ng ngu n v n u giá quy n s d ng t c a y ban nhân dân các qu n, huy n và Thành ph hàng năm. 3/- S Tài chính V t giá: - Là Ch t ch H i ng nh giá t Thành ph ; ch trì ph i h p v i S a chính Nhà t, C c thu Hà N i thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t giá sàn, bư c giá t ch c u giá quy n s d ng t. - Hư ng d n vi c t m ng, hoàn tr và thanh quy t toán s v n Ngân sách thành ph ng cho các d án u giá; hư ng d n Ch u tư n p ti n thu ư c t u giá quy n s d ng t vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và quy nh t i Quy t nh này. - Ch o, ki m tra, hư ng d n y ban nhân dân các qu n, huy n qu n lý, s d ng ti n thu ư c t u giá quy n s d ng t. 4/- S a chính - Nhà t: - T ng h p và l p k ho ch s d ng t hàng năm t ch c u giá quy n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng báo cáo y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính V t giá, S K ho ch và u tư và các cơ quan có liên quan t ch c t ng k t, báo cáo rút kinh nghi m vi c th c hi n u giá quy n s d ng t hàng năm trên a bàn Thành ph .
 13. - Ch o, ki m tra, hư ng d n Ch u tư l p h sơ giao t, cho thuê t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ngư i trúng giá. - Ph i h p v i S K ho ch và u tư và S Tài chính V t giá giúp y ban nhân dân thành ph l p k ho ch, t ch c u giá quy n s d ng t các trư ng h p do y ban nhân dân thành ph th c hi n. - Ch trì cùng S Tài chính V t giá, S K ho ch và u tư thNm nh quy ch u giá quy n s d ng t do H i ng u giá qu n, huy n l p, ra văn b n th a thu n Ch t ch UBND qu n (huy n) làm căn c quy t nh ban hành. 5/- S Quy ho ch - Ki n trúc: Xác nh v trí, ph i h p xác nh ranh gi i, th a thu n quy ho ch ki n trúc, xác nh ch gi i ư ng , hư ng d n l p và ch p thu n quy ho ch t ng th m t b ng khu t. i u 19. X lý vi ph m trong quá trình u giá quy n s d ng t: 1/- Sau 20 ngày (hai mươi) k t ngày nh n ư c thông báo trúng giá, ngư i trúng giá không n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t thì coi như b k t qu và không ư c nh n l i ti n b o lãnh d u giá. Trong trư ng h p này ngư i b giá th p hơn x p th t ti p theo (theo k t qu xét giá) ư c phê duy t trúng giá b sung. 2/- Ngư i trúng giá ã ư c bàn giao t mà trong th i h n 6 tháng ( i v i t ch c) và 12 tháng ( i v i cá nhân) không ti n hành xây d ng thì b thu h i t t ch c u giá ti p ho c giao t theo quy nh. Trong trư ng h p này, ngư i trúng giá ư c hoàn l i s ti n ã n p và không ư c tính lãi, trư t giá, ng th i b ph t ti n (b ng s ti n b o lãnh d u giá), sung vào Ngân sách Nhà nư c. 3/- Ngư i trúng giá mà s d ng t sai m c ích thì b x lý theo quy nh c a Lu t t ai. 4/- Bên t ch c u giá quy n s d ng t n u có vi ph m trong quá trình u, tùy theo m c vi ph m s x lý theo quy nh c a pháp lu t. 5/- Các cán b , công ch c không th c hi n trách nhi m ư c giao ho c l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái, gây thi t h i cho Nhà nư c và các t ch c, cá nhân; vi ph m các quy nh v qu n lý, s d ng t ai, u tư và xây d ng thì tùy theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 6/- Các khi u nai, t cáo có liên quan n quá trình t ch c th c hi n u giá quy n s d ng t ư c gi i quy t theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t t ai, Lu t Dân s và theo Quy nh này. i u 20. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c c n g i văn b n v S a chính - Nhà t, S Tài chính V t giá t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, k p th i b sung, i u ch nh./.
Đồng bộ tài khoản