Quyết định số 91/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 91/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2005/QĐ-UB về ban hành bản Quy định về quản lý nuôi thủy sản lồng, bè trên sông Tắc quận 9 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S :91/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH V QU N LÝ NUÔI TH Y S N L NG, BÈ TRÊN SÔNG T C QU N 9. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 07 th ng 12 năm 1999 c a Chính ph v qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng sông; Căn c Ngh nh s 172/1999/N -CP ngày 01 th ng 12 năm 1999 c a Chính ph v qui nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng b và các qui nh v an toàn giao thông th y c a ngành giao thông công chánh; Căn c Quy t nh s 347/Q ngày 23 th ng 5 năm 1992 c a y ban khoa h c Nhà nư c ban hành theo tiêu chu n phân c p k thu t ư ng th y n i a Vi t Nam mó s TCVN 5664-1992; Căn c Quy t nh s 2571/Q -UB ngày 03 th ng 5 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t qui ho ch phát tri n m ng lư i ư ng th y và c ng b n khu v c thành ph H Chí Minh, thì sông T c thu c a bàn qu n 9 ư c phân c p là sông c p IV ư ng th y n i a khu v c thành ph H Chí Minh; Căn c Văn b n s 584/BVNL- KTC ngày 07 tháng 10 năm 2002 c a C c B o v Ngu n l i th y s n v vi c ăng ký, ăng ki m bè nuôi cá; Căn c Lu t giao thông ư ng th y n i a Lu t s 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a Qu c h i; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 444/TT-NN-TS ngày 29 th ng 4 năm 2005 và y ban nhân dân qu n 9 t i Văn b n s 382/UB-KT ngày 25 tháng 4 năm 2005; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v vi c qu n lý nuôii th y s n l ng, bè trên sông T c qu n 9 thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, cho n khi có Quy t nh phê duy t Qui ho ch th y s n trên a bàn thành ph .
  2. i u 3. Giao Giám c S nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ch t ch y ban nhân dân qu n 9 ch trì ph i h p các S -ngành có liên quan tri n khai th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Giám c S Giao thông- Công chính thành ph , Giám c S tài nguyên và Môi trư ng thành ph , Giám c S Tư pháp thành ph , Giám c Công an thành ph , Th trư ng các s -ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n 9 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 4 - TTUB : CT, PCT/TT, T KT. CH TNCH - VPH -ub : pvp/kt, vx PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - T CNN, PC, T - Lưu (CNN/ ) Nguy n Thi n Nhân QUY NNH V QU N LÝ NUÔI TH Y S N L NG, BÈ TRÊN SÔNG T C QU N 9 (Kèm theo Quy t nh s 91/2005/Q -UB ngày 31 tháng 5 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Nuôi th y s n l ng, bè là ho t ng nuôi các loài th y s n trong các l ng, bè ư c làm b ng g , tre, n a ho c v t li u khác t trên o n sông, r ch t nhiên. i u 2. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng nuôi th y s n l ng, bè trên sông T c qu n 9. i u 3. M i t ch c, cá nhân có ho t ng nuôi th y s n l ng bè trên sông T c, qu n 9 ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng, an toàn giao thông th y và tr t t an ninh xã h i a phương. i u 4. S Tài nguy n và Môi trư ng, S Giao thông-Công chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công an thành ph là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ch u trách nhi m giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i ho t ng nuôi th y s n l ng, bè trên sông T c qu n 9.
  3. i u 5. y ban nhân dân qu n 9 ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng nuôi th y s n l ng bè và ph i h p v i các ngành h u quan trong vi c ngăn ng a s suy thoái, ô nhi m môi trư ng, x lý các vi ph m gây ô nhi m môi trư ng, tr t t an ninh a phương và an toàn giao thông th y khu v c. Chương 2: QUY NNH V QU N LÝ, S P X P L NG BÈ NUÔI TH Y S N i u 6. i u ki n khu v c neo t bè : 1. Khu v c t bè có ngu n nư c s ch t nhiên, không b nh hư ng ô nhi m c a nư c th i sinh ho t, nư c th i các ho t ng khác. 2. V trí t l ng, bè n m trong khu v c có a hình, th y văn n nh, b o m tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a theo quy nh hi n hành. i u 7. V Qu n lý môi trư ng vùng nuôi : 1. Neo t l ng, bè úng theo khu v c qui ho ch và ư c s cho phép c a chính quy n a phương t i nơi t bè nuôi th y s n. 2. M i bè ph i l p t thùng rác và chuy n n nơi thu rác t p trung. N u chưa có t ch c thu gom rác t p trung thì các t ch c, cá nhân ph i có bi n pháp x lý rác b ng nh ng bi n pháp thích h p. 3. Th c hi n vi c v sinh trong và xung quanh l ng, bè nuôi th y s n. Không các lo i ch t t ho c tro rơi vãi trên sông, không các lo i ng, th c v t t n ng quanh bè, ph i v t rác trôi n i quanh bè. 4. Nhà v sinh ph i t cu i bè và h xí t ho i h p v sinh m b o không có b t kỳ nguy cơ b ô nhi m do phân ngư i. 5. Ch s d ng lo i th c ăn viên n i công nghi p, không s d ng th c ăn t ch , th c ăn tươi s ng, th i r a và th c ăn b o qu n b ng các lo i hóa ch t không ư c phép s d ng vì kh năng gây ô nhi m môi trư ng cao. 6. Các t ch c, cá nhân hi n ang sinh s ng trên bè nuôi th y s n ph i th c hi n ăng ký t m trú, t m v ng t i a phương theo qui nh. i u 8. Các khu v c neo u bè : 1. V trí s 1 : cách r ch Trau tr u 50m v phía h lưu thu c b trái sông T c. Ví trí s 2 và 3 : hai bên c u Trư ng Phư c thu c b trái. Ví trí s 4 : cách r ch S i 50m v phía thư ng lưu thu c b trái sông T c. Ví trí s 5 : cách r ch Tháu 50m v phía thư ng lưu thu c b ph i sông T c.
  4. 2. Ph m vi vùng nư c (chi u r ng, chi u dài) t l ng, bè nuôi th y s n không vi ph m lu t giao thông ư ng th y n i a. i u 9. M t s p x p l ng, bè nuôi th y s n : S lư ng l ng, bè nuôi th y s n ph thu c vào ph m vi ư c phép t l ng, b sao cho kh ng gõy c n tr lưu thông th y và nguy cơ gây ô nhi m môi trư ng. - t bè theo c m : m i c m 5-10 bè, các c m bè cách nhau t 50-100 m - t theo dãy : bè cách bè t 2-5 m, dãy cách dãy 20-30 m - Các bè ph i t so le không gây c n tr dòng ch y. i u 10. V th t c ăng ký ho t ng bè nuôi th y s n 1. H sơ ăng ký bè cá 1.1- ơn xin neo u bè ( y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n v trí t bè úng theo qui nh ã ư c c m m c ch gi i ư ng th y n i a) 1.2- T khai ăng ký bè cá. 1.3- T khai xin óng m i, c i hoán/trang b l i bè cá 1.4- T khai ngu n g c bè cá. 1.5- T khai ăng ký t m trú t m v ng. Các lo i gi y t t m c 1.1-1.4 do Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n thành ph c p và hư ng d n th c hi n theo m u. 2. Trình t : - N p h sơ t i y ban nhân dân phư ng, xã xác nh n v trí t bè theo quy nh. - N p h sơ v Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n thành ph ăng ký- ăng ki m an toàn k thu t bè nuôi th y s n. Chương 3: NHI M V C A Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 VÀ S -NGÀNH LIÊN QUAN i u 11. Nhi m v và quy n h n c a y ban nhân dân qu n 9: 1. Th c hi n vi c s p x p v trí neo u l ng bè theo khu v c ư c qui ho ch không gây c n tr lưu thông. 2. Qu n lý tr t t xã h i và v sinh môi trư ng t i các khu v c t bè nuôi th y s n.
  5. 3. Ph i h p Khu ư ng sông ki m tra, thanh tra x lý các hành vi vi ph m v quy nh v trí t bè và các quy nh có liên quan. 4. Ti p nh n, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo có liên quan n qui nh nuôi th y s n l ng, b t i a bàn. i u 12. Nhi m v và quy n h n S Giao th ng-Công chính 1. Th c hi n ki m tra, thanh tra v an toàn giao thông th y. 2. Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c c m m c xác nh ch gi i ư ng th y n i a. 3. Hư ng d n ch bè l p t báo hi u ư ng th y n i a theo quy nh. 4. X ph t vi ph m theo quy nh hi n hành. i u 13. Nhi m v và quy n h n S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Tuyên truy n nâng cao nh n th c b o v môi trư ng trong nhân dân, tác h i c a vi c suy thoái, ô nhi m môi trư ng nư c s nh hư ng n phát tri n th y s n b n v ng và nh hư ng n i s ng c ng ng dân cư trong khu v c. 2. Thư ng xuyên t ch c quan tr c ch t lư ng nư c khu v c nuôi bè và xu t, tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các gi i pháp gi m thi u ô nhi m môi trư ng. 3. Ki m tra, thanh tra và x lý các hành vi vi ph m Lu t b o v môi trư ng. 4. Gi i quy t các khi u t , khi u n i có liên quan n môi trư ng trong ph m vi thNm quy n. i u 14. Nhi m v và quy n h n C ng an thành ph : 1. Tuyên truy n, ph bi n lu t giao thông ư ng th y cho các h dân t bè nuôi th y s n trên sông T c. 2. T ch c l c lư ng C nh sát giao thông ư ng th y tu n tra, ki m soát, x lý hành vi vi ph m pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a theo Ngh inh s 09/2005/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph . i u 15. Nhi m v và quy n h n S Nông nghi p-Phát tri n nông thôn: 1. T p hu n, tuyên truy n, hư ng d n k thu t nuôi th y s n l ng bè như hư ng d n s d ng th c ăn ít gây ô nhi m môi trư ng, phòng và i u tr b nh cho các lo i th y s n nuôi l ng, bè. 2. Ch o Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n thành ph hư ng d n và tri n khai các qui nh v ăng ký- ăng ki m an toàn k thu t b nuôi th y s n theo quy nh.
  6. 3. Ki m tra, thanh tra và x ph t các trư ng h p vi ph m v Lu t Th y s n, v nh ng qui nh c a ngành theo ch c năng-nhi m v quy n h n ó ư c qui nh. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 16. Các t ch c, cá nhân ang ho t ng nuôi th y s n l ng, bè ph i ư c s cho phép c a cơ quan ch c năng và th c hi n y các gi y t liên quan n ho t ng nuôi th y s n l ng, bè. N u vi ph m, tùy theo trư ng h p s b x lý theo quy nh c a pháp lu t và có quy n khi u n i v quy t nh x ph t, t cáo vi ph m c a cán b , công ch c Nhà nư c trong vi c th c hi n nhi m v x lý vi ph m theo lu t nh. i u 17. Vi c x lý vi ph m hành chính v qu n lý và b o v môi trư ng m t nư c nuôi tr ng th y s n l ng, bè ph i úng trình t , th t c theo quy nh c a Ngh nh s 121/2004/N -CP ngày 12 tháng 5 năm 2004 v Quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng, Ngh nh s 70/2003/N -CP ngày 17 tháng 6 năm 2003 v Qui nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th y s n và Ngh nh s 09/2005/N -CP ngày 27 th ng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 18. S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph , S Giao thông-Công chính thành ph , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph , Công an thành ph ch u trách nhi m t ch c tri n khai và hư ng d n th c hi n b n quy nh này. i u 19. y ban nhân dân qu n 9 có trách nhi m qu n lý tình hinh tr t t an ninh a phương và ph i h p Khu ư ng sông thu c S Giao thông-Công chính s p x p l i v trí neo u l ng, bè theo quy nh t i i u 8 c a b n quy nh này. i u 20. Các văn b n ban hành trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . B n quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản