Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2007 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 91/2007/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 91/2007/QĐ-BNN Hà N i, ngày 15 tháng 11 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM Đ T II NĂM 2007 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh thú y ngày 29/04/2004; Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: Danh m c b sung thu c thú y, v c xin, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam đ t II năm 2007. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo Chính ph . Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y, V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM Đ T II NĂM 2007 (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 91/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) I. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y A. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C HÀ N I 1. Công ty C ph n thu c thú y TWI (VINAVETCO) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Trisulfon depot Sulfadimidine, Gói 5; 10; 20; 50; Tr nhi m khu n d dày - ru t do vi khu n TWI-X3-59 Sulfaguanidine, 100; 200; nh y c m v i Sulfadimidine và Bismuth nitrat 500g; 1kg Sulfaguanidine gây ra trên bê, nghé, ng a non, l n con 2. Công ty C ph n thu c thú y TW 5 D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Five - Sultrim Sulfamethoxazol, Gói 10; 20; 50; Tr viêm d dày ru t, tiêu ch y, viêm ph i TW5-1 Trimethoprim 100; ; 500g; trên gia súc, gia c m. 1kg 2 Five - Gentatylo Gentamycin Gói 10; 20; 50; Tr nhi m khu n đư ng ru t, hô h p trên TW5-2 sulfate, Tylosin 100; 500g; 1kg trâu, bò, l n, dê, chó, gia c m tartrate 3 Five - Costrim Colistin sulfate, L 10; 20; 100; Tr E.coli, PTH, tiêu ch y l n con, dê con, TW5-4 Trimethoprim 500ml c u non 4 Five - Tylosin Tylosin tartrate Gói 10; 20; 50; Tr a ch y, viêm ru t trên trâu, bò, dê, c u, TW5-5 100; 500g; 1kg l n, chó, mèo, gia c m T NH VĨNH PHÚC 3. Công ty TNHH thu c thú y Vi t Nam (PHARMAVET CO)
 3. D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên s n ph m Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Pharthiocin Thiamphenicol, ng, Chai 2; 5; 10; 20; Tr viêm ru t, tiêu ch y, phó thương hàn, Phar-82 Oxytetracyclin 50; 100ml THT, viêm ph i, viêm t cung, viêm vú, viêm kh p, th i móng, viêm đư ng ti t ni u trên trâu, bò, l n, dê, c u 2 Bocin-Pharm Florfenicol, ng, Chai 2; 5; 10; 20; Tr b nh đư ng tiêu hóa, hô h p trên trâu, Phar-83 Doxycyclin 50; 100ml bò, l n, dê, c u T NH HÀ TÂY 4. Công ty C ph n phát tri n công ngh nông thôn (RTD) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Enflox-200WS Enrofloxacin Gói 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khu n đư ng tiêu hóa, hô h p, RTD-151 500g; 1; 5; 10kg ti t ni u trên bê, dê, c u non, l n, gia c m 2 Florfen Florfenicol Gói 20; 50; 100; 250; Tr b nh hô h p, tiêu hóa trên trâu, bò, dê RTD-152 500g; 1; 5; 10kg non, c u non, l n, gia c m THÀNH PH H CHÍ MINH 5. Công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Bio-E.T.S Erythromycine, Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr hô h p, tiêu hóa trên trâu, bò, heo, LD-BP-26 Sulfadiazine Bao 500g; 1; 10; 25kg gia c m 2 Bio-T.S.T Tylosin tartrate, Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr viêm ph i, thương hàn, phó thương LD-BP-64 Sulfadiazine, Bao 500g; 1; 10; 25kg hàn, viêm ru t trên bê, nghé, heo, th , Vitamin A, C gà, v t 3 Bio-Gentatrim Gentamycin, Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr viêm ru t tiêu ch y, thương hàn trên LD-BP-72 Trimethoprim, Bao 500g; 1; 10; 25kg bê, nghé, heo, gia c m Niacin 4 Bio-E.colistop Colistin sulfate, Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng tiêu hóa trên heo, gà, LD-BP-268
 4. Gentamycin, Bao 500g; 1; 10; 25kg v t, cút Potassium chloride, Sodium chloride 5 Bio-Scour W.S.P Neomycin, Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr viêm ru t tiêu ch y trên bê, nghé, LD-BP-324 Streptomycin, Bao 500g; 1; 10; 25kg heo con, chó, mèo, gà, v t Atropine 6 Bio- Sulfadoxine, Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng hô h p, tiêu hóa trên LD-BP-353 Tylosulfadoxin-C Tylosin, Vitamin C Bao 500g; 1; 10; 25kg heo, gà, v t 7 Bio-Clorocoe Sulfachloropy- Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr c u trùng, thương hàn, b ch l , LD-BP-372 razine, Diaveridine, Bao 500g; 1; 10; 25kg nhi m trùng đư ng ru t trên bê, nghé, Vitamin A heo, gia c m 8 Bio-Coli Colistin sulfate, Gói, H p, 30; 50; 100; 250; Tr tiêu ch y, PTH, h ng l , nhi m trùng LD-BP-374 Tylosin, Bao 500g; 1; 10; 25kg hô h p trên heo. Viêm ru t tiêu ch y, Paracetamol, thương hàn trên gia c m Vitamin C 6. Công ty C ph n Sài Gòn V.E.T D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Amsepcin Ampicillin, ng, Chai, 2; 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, t huy t trùng, thương hàn, HCM-X2-54 Sulfametho-xazole L 100ml viêm ru t - tiêu ch y, viêm kh p, nhi m trùng v t thương trên trâu, bò, heo, chó, mèo, gà, v t 2 Bactrim LA Sulfametho-xazole, ng, Chai 2; 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, viêm ph qu n, viêm ru t - HCM-X2-244 Trimethoprim 100ml tiêu ch y, TH, THT, viêm vú, viêm kh p trên trâu, bò, ng a, dê, c u, heo, chó, mèo 3 SG.Doxy LA Doxycyclin ng, Chai 2; 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, THT, viêm vú, viêm t HCM-X2-245 100ml cung, viêm kh p, nhi m trùng v t thương trên trâu, bò, ng a, dê, c u, heo. Nhi m trùng ti t ni u, nhi m trùng v t thương
 5. trên chó, mèo 7. Công ty TNHH s n xu t - thương m i A.S.T.A D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Ery 200 Erythromycine L 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, viêm ru t, ASTA-1 thương hàn, viêm ti t ni u trên trâu, bò, l n, c u 2 Spec-lin Lincomycine HCL, L 5; 10; 20; 50; Tr viêm nhi m do vi khu n nh y c m v i ASTA-2 Spectinomycine 100ml Lincomycine và Spectinomycine gây ra sulfate trên heo, bê, dê, c u, chó, mèo, gia c m 3 Ascor-Dipy Analgin, Vitamin C L 5; 10; 20; 50; Gi m đau, h s t, phòng ch ng stress khi ASTA-3 100ml thay đ i môi trư ng trên trâu, bò, heo, gà, vt 4 Marbotryl Marbofloxacine L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng hô h p trên trâu, bò, heo ASTA-4 5 ADE Fort Vitamin A, D3, E L 5; 10; 20; 50; Phòng và tr b nh do thi u vitamin A, D3, ASTA-5 100ml E trên trâu, bò, ng a, heo, dê, c u, chó, mèo 6 Genta-80 Gentamycine L 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng máu, b nh đư ng tiêu ASTA-6 100ml hóa, ti t ni u, hô h p trên trâu, bò 7 Oxytetra 100 Oxytetracyclin HCl L 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, viêm kh p, ASTA-7 nhi m trùng đư ng ti t ni u trên trâu, bò, heo, dê, c u 8 Tylo-200 Tylosin L 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ph i, nhi m trùng đư ng ru t, ASTA-8 viêm t cung, viêm vú trên trâu, bò, heo, gà 9 Co-spir Spiramycine, L 5; 10; 20; 50; Tr viêm ph i, nhi m trùng máu, tiêu ASTA-9 Colistin sulfate 100ml ch y, viêm kh p, viêm vú trên bê, heo con, dê con, c u con 10 Scol-Kana Kanamycine L 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng hô h p trên trâu, bò. ASTA-10 sulfate, Colistin 100; 250; 100ml; Nhi m trùng ti t ni u, da trên chó, mèo.
 6. sulfate 1l 11 Doxy 100-LA Doxycycline L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên trâu, ASTA-11 bò, l n, dê, c u 12 Sulfa ETS Sulfadimethoxin L 5; 10; 20; 50; Tr s t do v n chuy n, viêm ph i, b ch ASTA-12 100ml h u, viêm móng trên trâu, bò 13 Spira 20 Spiramycine L 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng hô h p, tiêu hóa, viêm ASTA-13 100ml kh p, viêm vú trên trâu, bò, l n, dê, c u 8. Công ty TNHH Qu c Minh D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 QM - Spiraject Spiramycine L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng hô h p, tiêu hóa, viêm HCM-X20- kh p, viêm vú trên trâu, bò, l n, dê, gia 101 c m 2 QM - Teracol Colistin sulfate, ng, L 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i HCM-X20- suspension Oxytetracyclin HCl 100ml Colistin và Oxytetracyclin gây ra trên bò, 102 c u, dê, ng a, heo, chó, mèo 3 QM - Tiamulin Tiamulin hydrogen Gói, Bao, 50; 100; 400; Tr b nh l trên heo HCM-X20- P20 fumarate Xô 500g; 103 1; 2; 3; 4; 5; 10; 20kg 4 QM-Penistrep Penicillin G ng, L 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng trên trâu, bò, ng a, heo, HCM-X20- suspension procaine, 100ml dê 104 Dihydrostreptomycin 9. Công ty TNHH TM-SX thu c Thú y G u Vàng D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Wincoc’405 Toltrazuril ng, Chai 5; 10; 20; 50; Phòng, tr b nh c u trùng trên heo con HCM-X17- 100; 250; 500ml; 165 1l
 7. THÀNH PH C N THƠ 10. Công ty C ph n s n xu t kinh doanh v t tư và thu c thú y C n Thơ (VEMEDIM) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Vimax Praziquantel Chai, L 5; 10; 20; 50; 60; Tr giun, sán trên chó, mèo, gia c m CT-330 100; 120; 200; 250; 500ml; 1; 5l 2 Parasitol Ivermectin Gói, H p, 5; 10; 20; 50; 100; Tr n i, ngo i ký sinh trùng trên chó, CT-331 Bao, Xô 200; 500g; 1; 10; mèo, dê, c u 15; 20; 25kg 3 Parasitol Ivermectin Gói, H p, 5; 10; 20; 50; 100; Tr n i, ngo i ký sinh trùng trên chó, CT-332 Concentrated Bao, Xô 200; 500g; 1; 10; mèo, dê, c u 15; 20; 25kg B. DANH M C B SUNG THU C THÚ Y NH P KH U 1. Công ty Troy Laboratories PTY (Australia) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng chính S đăng ký gói lư ng 1 IIium xylazil-20 Xylazine HCl L 20; 50ml Gi m trương l c cơ, gi m đau và an th n TROY-2 trên trâu, bò, dê, c u, chó, mèo 2 Ketamil Injection Ketamine HCl L 10; 50ml Gây mê trên trâu, bò, ng a, heo, dê, chó, TROY-3 mèo 2. Công ty Woogene B&G Co., Ltd (Hàn Qu c) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Coxiclin Toltrazuril Chai 50; 100; 250; Phòng và tr c u trùng gà WG-3 500ml; 1l 2 Paxxcell Ceftiofur sodium L 0.5; 1; 2; 4; 10g Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, WG-4 heo. Phòng nhi m E.coli trên gà 1 ngày tu i
 8. 3. Công ty Deasung Microbiological Labs Co., Ltd (Hàn Qu c) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Ccegio Injection Ceftiofur sodium L 0.5; 1; 1,25; 2,5; Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, heo DAS-12 4g 2 New coccin for Toltrazuril Chai 50; 100; 500ml; 1; Phòng và tr c u trùng gà DAS-13 Poultry 5l 3 New coccin (for Toltrazuril Chai 50; 100; 250; Phòng và tr c u trùng trên heo con DAS-14 Piglet) 500ml; 1l 4 Tylopen Thiamphenicol, Chai 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ph qu n, tiêu ch y, DAS-15 Injection Tylosin tartrate, 200ml h i ch ng MMA trên trâu, bò, heo, dê, Prednisolone c u 4. Công ty Interchemic werken “de Adelaar” BV (Hà Lan) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Intracox Pump Toltrazuril Chai 100; 500ml; 1l Tr c u trùng trên dê con, c u con, heo ICW-40 con 2 Intracox Oral Toltrazuril Chai 100; 500ml; 1l Tr c u trùng trên dê con, c u con, heo ICW-41 con, gia c m 3 Colexin Pump Colistin sulfate, Chai 100; 500ml; 1l Tr viêm nhi m đư ng tiêu hóa trên dê ICW-42 Trimethoprim non, c u non, heo con 4 Macrolan WS Tylosin tartrate Gói 100; 500g; 1kg Tr nhi m trùng đư ng tiêu hóa, hô h p ICW-43 trên bê, nghé, dê, c u, heo, gia c m 5. Công ty Kaken Pharmaceutical Co., Ltd (Japan - Nh t B n) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Colistin sulfate Colistin sulfate Thùng 4,9; 21kg Tr tiêu ch y do vi khu n E.coli và KKP-1 Salmonella 6. Công ty Better Pharma Co., Ltd (Thailand)
 9. D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Fenbenzil Fenbendazole Gói, Bao, 25; 100; 500g; 1; Tr các lo i giun ký sinh trên l n BP-35 Thùng 5; 10; 15; 20; 25kg 2 Cobactin 40% Colistin sulfate Gói, Bao, 100; 500g; 1; 10; Tr các b nh d dày - ru t do vi khu n BP-36 Thùng 15; 20; 25kg nh y c m v i Colistin gây ra trên bò, l n, gia c m 7. Công ty M&H Manufacturing Co., Ltd (Thailand) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Dynamutilin Tiamulin hydrogen Gói, Bao, 100; 500g; 1; 10; Tr l , viêm ph i trên heo NVT-11 10% Coated fumarate Thùng 25; 30; 40; 50kg 2 Dynamutilin Tiamulin hydrogen Chai 100ml Tr l , viêm ph i, viêm kh p trên heo NVT-12 10% Oil injection fumarate 3 Aquacil Amoxicillin Gói, Bao, 100; 500g; 1; 10; Tr nhi m khu n trên heo NVT-13 trihydrate Thùng 25; 30; 40kg 4 Dynamutilin feed Tiamulin hydrogen Gói, Bao, 100; 500g; 1; 10; Tr l , viêm ph i trên heo NVT-14 premix fumarate Thùng 25; 30; 40; 50kg II. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y A. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C 1. Công ty C ph n H i Nguyên D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Anolit NaCL, HOCL, Chai, Can, 500ml; 1; 3; 5l Kh trùng nư c, b m t d ng c thi t b HN-38 NaOCL, CL2, O3 Thùng chăn nuôi, kh thùng không khí 2. Công ty C ph n thu c Thú y TW-5 TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i Công d ng S đăng ký
 10. gói lư ng 1 Five - Iodin PVP iodine L 10; 20; 100; Sát trùng chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, TW5-3 500ml sát trùng v t thương B. DANH M C B SUNG V C XIN, CH PH M SINH H C, VI SINH V T, HÓA CH T DÙNG TRONG THÚ Y NH P KH U 1. Công ty Kyoritsu Seiyaku Corporation (Japan - Nh t B n) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Swivac C Virus d ch t l n Chai 20ml Phòng d ch t l n KSC-1 như c đ c (GPE ch ng) 2. Công ty Quatchem Ltd (England - Anh) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng chính S đăng ký gói lư ng 1 Iodocleanse Iodine Chai, Bình, 1; 5; 25; 210l Sát trùng chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, QC-1 Thùng v sinh nư c u ng 3. Công ty Vetoquinol (France - Pháp) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Aluspray Nhôm (Al) Chai 210ml X t b m t bao ph v t thương VQ-36 2 Frecardyl Inj Heptaminol HCl, Chai 50ml Thu c h i s c, tăng l c cho tim và h hô VQ-37 Diprophylline h p trên trâu, bò, ng a, heo, chó, mèo 3 Supprestral Medroxyprogesterone L 5ml Phòng ng a và làm gián đo n s đ ng VQ-38 suspension Inj acetate d c trên chó, mèo 4. Lonza Guangzhou Ltd - Lonza group (China - Trung Qu c) D ng đóng Th tích/ Kh i TT Tên thu c Ho t ch t chính Công d ng S đăng ký gói lư ng 1 Barquat MB 80 Alkydimethyl Thùng 25; 50; 100; Kh trùng, tiêu đ c LZA-1 Benzyl Ammonium
 11. chloride, Ethyl 200kg alcohol KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
Đồng bộ tài khoản