Quyết định Số: 91/QĐ-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 91/QĐ-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” CỦA CƠ QUAN BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 91/QĐ-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 91/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” CỦA CƠ QUAN BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của cơ quan Bộ Nội vụ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, thực
  2. hiện nhiệm vụ văn hóa trong thời kỳ mới, xây dựng đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội gắn liền với phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cử các cán bộ, công chức giữ các chức danh sau đây tham gia Ban Chỉ đạo: 1. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng ban; 2. Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban; 3. Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ - Phó Trưởng ban; 4. Chánh Thanh tra Bộ - Ủy viên; 5. Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ủy viên; 6. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ủy viên; 7. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Nội vụ - Ủy viên. Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ là đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của cơ quan Bộ Nội vụ. Điều 2. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của cơ quan Bộ được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của cơ quan Bộ được bố trí trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ.
  3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 676/QĐ-BNV ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Bộ Nội vụ. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ và các cán bộ, công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ VH,TT và DL; - Ban Chỉ đạo của Bộ Nội vụ (để báo cáo); - Công đoàn CQ, Đoàn TN cơ quan Bộ; - Lưu VT, TCCB. Trần Văn Tuấn
Đồng bộ tài khoản