Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
4
download

Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 911/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N H TH NG SÂN BAY TOÀN QU C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh 432/TTg ngày 28 tháng 6 năm 1996 thành l p H i ng l p D án quy ho ch phát tri n h th ng sân bay toàn qu c; Theo ngh c a H i ng d án sân bay t i T trình s 33/H DA, ngày 31 tháng 5 năm 1997 kèm theo h sơ D án. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch phát tri n h th ng sân bay toàn qu c như t trình s 33/H DA ngày 31 tháng 5 năm 1997 c a H i ng D án sân bay (trên cơ s án c a C c Hàng không dân d ng Vi t nam và B Qu c phòng l p theo nhi m v ư c giao t i văn b n s 469/KTN ngày 27 tháng 01 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph và ã ư c H i ng D án sân bay thNm nh), g m các n i dung ch y u sau ây: 1- M c tiêu: Phát tri n h th ng sân bay toàn qu c áp ng ư c yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và an ninh qu c phòng theo t ng th i kỳ, ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. 2- T ng s 138 sân bay các lo i trong ó: a) H th ng sân bay: - C ng hàng không - sân bay: 61 - Bãi h cánh d b : 67 - o n qu c l h cánh: 10 b) Phân h ng: - Sân bay h ng A: 11 - Sân bay h ng B: 29
  2. - Không phân h ng 98 C c Hàng không dân d ng Vi t Nam và B Qu c phòng th ng nh t l i s lư ng sân bay dân d ng, quân s và sân bay dùng chung (ý ki n B Qu c phòng t i công văn 2592/QP ngày 07 tháng 10 năm 1997). 3- Nguyên t c qu n lý: a) Chính ph th ng nh t qu n lý h th ng sân bay toàn qu c, ch trương u tư xây d ng, khai thác, phát tri n. b) C c Hàng không dân d ng Vi t nam qu n lý các sân bay dân d ng, qu n lý chính các sân bay dùng chung ch y u ho t ng thương m i; qu n lý vùng tr i sân bay; l p s ăng ký, ăng b các sân bay dân d ng, sân bay dùng chung ch y u ho t ng thương m i. c) B Qu c phòng qu n lý các sân bay quân s , các bãi h cánh d b , qu n lý chính các sân bay dùng chung ch y u ho t ng quân s ; qu n lý b u tr i; l p s ăng ký, ăng b các sân bay quân s , các sân bay dùng chung ch y u ho t ng quân s , bãi h cánh và các o n qu c l là i m h c t cánh. d) B Giao thông v n t i: qu n lý chính các o n ư ng qu c l là i m h c t cánh cho máy bay. e) T ng c c a chính: l p th t c ăng ký c p t cho các sân bay ã quy ho ch trong h th ng sân bay toàn qu c theo Lu t nh. i u 2. K ho ch th c hi n: 1- C c hàng không dân d ng Vi t Nam, B Qu c phòng, căn c vào quy ho ch h th ng sân bay toàn qu c ã phê duy t xây d ng k ho ch u tư phát tri n cho t ng th i kỳ, phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và an ninh qu c phòng. 2- T nay n năm 2000 ki n toàn 3 c m sân bay Mi n B c, Mi n Trung, Mi n Nam c th : u tư xây d ng phát tri n hi n i các sân bay qu c t N i Bài, Tân Sơn Nh t và à N ng; l p d án u tư phát tri n các sân bay Chu Lai, Long Thành, Cát Bi là sân bay n i a ng th i d b sân bay qu c t ; ti n hành ăng ký, ăng b các sân bay theo i m 3 i u 1 trên ây. u tư c i t o, nâng c p các sân bay quan tr ng khác trong h th ng sân bay phù h p v i các giai o n t nay n năm 2000, t sau năm 2000 n năm 2005 và t sau năm 2005 tr i. 3- Nhu c u v n u tư các giai o n: T năm 1997 - 2000 d tính 19.000 t T năm 2001 - 2005 d tính 27.000 t T năm 2006 - 2010 d tính 23.000 t . V n u tư chính th c s ư c xác nh khi phê duy t t ng D án.
  3. 4- Ngu n v n u tư: a) Xây d ng cơ s h t ng các sân bay dân d ng và các sân bay quân s ư c u tư b ng các ngu n v n ngân sách. b) Xây d ng các h ng m c công trình kinh doanh, d ch v ư c u tư b ng nhi u ngu n v n như: V n tín d ng, v n liên doanh, v n do doanh nghi p t vay tr ... i u 3. B Qu c phòng, C c Hàng không dân d ng, ph i h p v i U ban nhân dân các a phương, B Xây d ng và T ng c c a chính nghiên c u phương án c th chuy n m c ích s d ng c a các sân bay, bãi h cánh không n m trong quy ho ch c a h th ng sân bay toàn qu c sang m c ch khác, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 5. Các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản