Quyết định số 915/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 915/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 915/QĐ-TTg về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2008 cho thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 915/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 915/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008 CHO THÀNH PH HÀ N I VÀ CÁC T NH: HÒA BÌNH, VĨNH PHÚC SAU KHI I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THEO NGHN QUY T S 15/2008/QH12 C A QU C H I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c các Ngh quy t c a Qu c h i khóa XII s 08/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 v d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, s 09/2007/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2007 v phân b ngân sách trung ương năm 2008 và s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Quy t nh s 1569/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính; QUY T NNH: i u 1. Giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c i u ch nh a gi i hành chính theo Ngh nh s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i, bao g m: thành ph Hà N i, các t nh: Vĩnh Phúc và Hòa Bình (theo các i u ính kèm). 1. T l i u ti t các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương v i ngân sách thành ph Hà N i, ngân sách t nh Vĩnh Phúc và ngân sách t nh Hòa Bình th c hi n t 01 tháng 8 năm 2008 n h t năm ngân sách 2008. 2. Ngân sách trung ương b sung cho ngân sách t nh Hòa Bình 7.561 tri u ng ph n ngân sách t nh Hòa Bình ã b sung cho 4 xã ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung c a huy n Lương Sơn h p nh t vào Hà N i. 3. Ngân sách t nh Vĩnh Phúc hoàn tr ngân sách trung ương 27.000 tri u ng và ngân sách trung ương b sung có m c tiêu tương ng 27.000 tri u ng cho ngân sách thành ph Hà N i m b o chi s nghi p giáo d c, y t c a huy n Mê Linh 5 tháng cu i năm 2008. i u 2. Căn c d toán ngân sách ư c giao cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nêu t i i u 1 Quy t nh này, B K ho ch và u tư, B Tài chính th c hi n hư ng d n nhi m v ngân sách cho các a phương theo úng quy nh t i Quy t nh
 2. s 1569/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008. i u 3. Giao B Tài chính, B K ho ch và u tư và y ban nhân dân các t nh, thành ph Hà N i, Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình tri n khai m t s nhi m v tài chính, ngân sách năm 2008 sau: 1. Giao B Tài chính ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i (cũ) và các a phương có liên quan xây d ng phương án phân chia ngu n thu gi a các c p chính quy n a phương c a thành ph Hà N i (m i). 2. Giao B Tài chính ph i h p v i y ban nhân dân thành ph Hà N i (cũ), y ban nhân dân t nh Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình xây d ng phương án i u ch nh d toán ngân sách năm 2008, trên cơ s ó, y ban nhân dân thành ph Hà N i (m i) báo cáo H i ng nhân dân thành ph Hà N i (m i) quy t nh: giao y ban nhân dân thành ph Hà N i quy t nh i u ch nh d toán ngân sách c a t ng qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n và báo cáo H i ng nhân dân thành ph Hà N i (m i) t i kỳ h p g n nh t. i v i t nh Vĩnh Phúc, t nh Hòa Bình căn c d toán Th tư ng Chính ph giao, tri n khai th c hi n t t nhi m v thu, chi ngân sách năm 2008, ng th i báo cáo H ng nhân dân c p t nh t i kỳ h p g n nh t v d toán thu, chi ngân sách i u ch nh năm 2008 Th tư ng Chính ph giao. 3. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, y ban nhân dân thành ph Hà N i (m i) rà soát ánh giá k t qu thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2008 c a thành ph Hà N i (m i), trư ng h p không t d toán giao, trình Th tư ng Chính ph phương án x lý cho thành ph Hà N i (m i). 4. KhNn trương s m ki n toàn t ch c b máy y ban nhân dân thành ph Hà N i (m i) và H i ng nhân dân thành ph Hà N i (m i) quy t nh các v n v tài chính ngân sách c a thành ph . 5. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và y ban nhân dân thành ph Hà N i (m i) xây d ng d toán ngân sách thành ph Hà N i năm 2009 trình Chính ph trình Qu c h i quy t nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 4. V công tác quy t toán thu, chi ngân sách năm 2008: Quy t toán ngân sách năm 2008 c a các ơn v hành chính h p nh t vào thành ph Hà N i t ng h p vào quy t toán thu, chi ngân sách c a thành ph Hà N i trình H i ng nhân dân thành ph Hà N i phê chuNn. i u 5. Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 c a Qu c h i, Giao B trư ng B Tài chính th a y quy n Th tư ng Chính ph báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i k t qu giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 cho thành ph Hà N i, các t nh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc theo các n i dung quy nh t i Quy t nh này. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
 3. i u 7. B trư ng các B : Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph : Hà N i, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Th trư ng cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Cp; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các oàn i bi u Qu c h i c a các t nh, thành ph Hà N i, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). Thành ph Hà N i D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Kèm theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng D toán năm Ch tiêu 2008 I. D toán thu NSNN trên a bàn 57.358.055 1. Thu n i a 45.645.055 Trong ó: Các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a 12.947.545 phương (ph n ngân sách trung ương hư ng) 6.400.000 2. Thu t d u thô
 4. 3. Thu t ho t ng xu t, nh p khNu 5.313.000 II. D toán chi ngân sách a phương 16.214.209 G m: 1. D toán chi cân i NS P (1) 15.522.465 a- Chi u tư phát tri n (2) 7.693.295 Trong ó: - Chi giáo d c – ào t o và d y ngh 928.601 - Chi khoa h c và công ngh 299.500 b- Chi thư ng xuyên 6.212.214 Trong ó: - Chi giáo d c – ào t o và d y ngh 2.772.865 - Chi khoa h c và công ngh 128.462 c- Chi b sung qu d tr tài chính 10.460 d- D phòng ngân sách 572.390 e- Chi t o ngu n th c hi n i u ch nh ti n lương t i thi u năm 2008. 1.034.106 2. D toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương 691.744 trình 135 d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và m t s chương trình, d án, nhi m v khác 170.997 a- Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án 185.000 tr ng m i 5 tri u ha r ng 314.520 b- Chi u tư t ngu n v n ngoài nư c (3) c- Chi u tư th c hi n các chương trình, d án quan tr ng 21.227 và m t s nhi m v khác 40 d- Chi t ngu n h tr th c hi n các ch chính sách theo ch quy nh
 5. III. T l ph n trăm (%) phân chia cho NS P i v i các kho n 691.744 thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương 691.744 IV. S b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương G m: 170.997 B sung có m c tiêu G m: 185.000 a- B sung th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương 314.520 trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng 21.227 b- B sung v n u tư t ngu n v n ngoài nư c (3) c- B sung v n u tư th c hi n các chương trình, d án quan tr ng và m t s nhi m v khác d- B sung v n s nghi p h tr th c hi n các ch chính sách theo ch quy nh Ghi chú: (1) Trong ó m c chi giáo d c – ào t o, d y ngh và chi khoa h c công ngh là m c chi t i thi u (2) ã bao g m chi u tư và h tr doanh nghi p cung c p hàng hóa, d ch v công ích (3) D toán chi b ng ngu n v n ngoài nư c th c hi n theo th c t gi i ngân Thành ph Hà N i U TƯ PHÁT TRI N NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng K ho ch năm 2008
 6. T NG V N U TƯ PHÁT TRI N NGU N NGÂN SÁCH 8.239.105 NHÀ NƯ C Trong ó: - V n chuNn b u tư 89.000 -V n i ng ODA 310.000 1 V n cân i ngân sách a phương (1) 7.693.295 Trong ó: v n u tư t ngu n thu ti n s d ng t 3.922.712 2 V n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương (2) 360.810 a V n các chương trình m c tiêu Qu c gia, chương trình 135, d án 46.290 tr ng m i 5 tri u ha r ng b V n h tr theo m c tiêu khác 314.520 3 V n ngoài nư c (ODA) 185.000 Ghi chú: (1) ã bao g m v n u tư và h tr doanh nghi p cung c p hàng hóa, d ch v công ích (2) Bao g m kho n ph i thu h i trong năm 2008 là 4.300 tri u ng Thành ph Hà N i CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ D ÁN L N (Kèm theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng K ho ch năm 2008 S Danh m c các chương trình, d án V n TT T ng s V n SN TPT T NG S 170.997 46.290 124.707 I Chương trình m c tiêu qu c gia 169.207 44.500 124.707 1 Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo 2.870 2.870 2 Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K 22.080 22.080 ho ch hóa gia ình 3 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 21.403 9.500 11.903 m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 4 Chương trình m c tiêu qu c gia Nư c s ch và v 6.300 5.500 800 sinh môi trư ng nông thôn
 7. 5 Chương trình m c tiêu qu c gia v Văn hóa 30.525 26.500 4.025 6 Chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c và 67.170 67.170 ào t o (1) 7 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 3.560 3.560 t i ph m 8 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 8.900 8.900 ma túy 9 Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn 2.729 2.729 th c phNm 10 Chương trình m c tiêu qu c gia v Vi c làm 3.670 3.000 670 II D án tr ng m i 5 tri u ha r ng 1.790 1.790 Ghi chú: (1) - ã bao g m v n vay và v n vi n tr - Ch th c hi n khi có Quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph
 8. Thành ph Hà N i D ÁN NHÓM A O NA PHƯƠNG QU N LÝ (Theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng Th i gian kh i K ho a i m xây Danh m c d án công và hoàn d ng T ng s Trong thành T NG S 1.185.000 1.00 1. D án hoàn thành - D án c u Vĩnh Tuy và tuy n ư ng 2 bên Hai Bà Trưng 2005-2008 uc u - Long Biên - H th ng thu gom và x lý nư c th i H Tây Tây H 2004-2008 thu c d án h t ng ki n trúc xung quanh H Tây 2. D án chuy n ti p - Thoát nư c nh m c i thi n môi trư ng (D Thành ph 2006-2012 án 2) - D án ư ng 5 kéo dài Long Biên – 2005-2009 Gia Lâm - D án phát tri n h t ng ô th B c Thăng ông Anh 2007-2009 Long – Vân Trì - D án phát tri n giao thông ô th Hà N i Hà N i 2007-2009 - D án tuy n ư ng s t ô th thí i m TP Hà Hà N i 2007-2009 N i, o n Nh n - Ga Hà N i 3. D án kh i công m i - D án phát tri n h t ng giao thông ô th Hà N i 2008-2009 giai o n 1.
 9. T nh: Hòa Bình D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Kèm theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng D toán Ch tiêu năm 2008 I. D toán thu NSNN trên a bàn 362.542 Thu n i a 362.542 II. D toán chi ngân sách a phương 2.018.550 G m: 1. D toán chi cân i NS P (1) 1.453.203 a- Chi u tư phát tri n (2) 219.583 Trong ó: - Chi giáo d c – ào t o và d y ngh 33.635 - Chi khoa h c và công ngh 7.000 b- Chi thư ng xuyên 1.192.330 Trong ó: - Chi giáo d c – ào t o và d y ngh 612.735 - Chi khoa h c và công ngh 10.075 c- Chi b sung qu d tr tài chính 1.300 d- D phòng ngân sách 39.990 2. D toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương 565.347 trình 135 d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và m t s chương trình, d án, nhi m v khác 163.920 a- Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình
 10. 135, d án 53.000 tr ng m i 5 tri u ha r ng 327.080 b- Chi u tư t ngu n v n ngoài nư c (3) c- Chi u tư th c hi n các chương trình, d án quan tr ng 21.347 và m t s nhi m v khác 100 d- Chi t ngu n h tr th c hi n các ch chính sách theo ch quy nh 1.655.331 III. T l ph n trăm (%) phân chia cho NS P i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương 981.848 IV. S b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách a 108.136 phương 565.347 G m: 1. B sung cân i 163.920 2. B sung th c hi n ti n lương t i thi u 450.000 ng/tháng 3. B sung có m c tiêu 53.000 G m: 327.080 a- B sung th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng 21.347 b- B sung v n u tư t ngu n v n ngoài nư c (3) c- B sung v n u tư th c hi n các chương trình, d án quan tr ng và m t s nhi m v khác d- B sung v n s nghi p h tr th c hi n các ch chính sách theo ch quy nh Ghi chú: (1) Trong ó m c chi giáo d c – ào t o, d y ngh và chi khoa h c công ngh là m c chi t i thi u
 11. (2) ã bao g m chi u tư và h tr doanh nghi p cung c p hàng hóa, d ch v công ích (3) D toán chi b ng ngu n v n ngoài nư c th c hi n theo th c t gi i ngân T nh Hòa Bình U TƯ PHÁT TRI N NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng K ho ch năm 2008 T NG V N U TƯ PHÁT TRI N NGU N NGÂN 681.793 SÁCH NHÀ NƯ C Trong ó: - V n chuNn b u tư 1.500 -V n i ng ODA 16.000 1 V n cân i ngân sách a phương (1) 219.583 Trong ó: v n u tư t ngu n thu ti n s d ng t 68.000 2 V n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương 409.210 a V n các chương trình m c tiêu Qu c gia, chương trình 135, d 82.130 án tr ng m i 5 tri u ha r ng b V n h tr theo m c tiêu khác 327.080 3 V n ngoài nư c (ODA) 53.000 Ghi chú: (1) ã bao g m v n u tư và h tr doanh nghi p cung c p hàng hóa, d ch v công ích
 12. T nh Hòa Bình DANH M C D ÁN NHÓM A O NA PHƯƠNG QU N LÝ (theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v tính: Tri u ng Th i gian kh i K ho ch a i m xây Danh m c d án công và hoàn d ng T ng s Trong nư thành T NG S 3.000 3.000 D án hoàn thành Gi m nghèo các t nh mi n núi phía B c Các huy n 2001-2008
 13. T nh Hòa Bình CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ D ÁN L N (Kèm theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng K ho ch năm 2008 S Danh m c các chương trình, d án T ng s V n V n SN TT TPT T NG S 163.920 82.130 81.790 I Chương trình m c tiêu qu c gia 81.796 10.250 71.546 1 Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo 2.011 2.011 2 Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K 5.804 5.804 ho ch hóa gia ình 3 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 6.363 2.000 4.363 m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 4 Chương trình m c tiêu qu c gia Nư c s ch và 5.600 5.250 350 v sinh môi trư ng nông thôn 5 Chương trình m c tiêu qu c gia v Văn hóa 3.180 1.000 2.180 6 Chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c và 53.630 53.630 ào t o (1) (2) 7 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 600 600 t i ph m 8 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 1.800 1.800 ma túy 9 Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn 678 678 th c phNm 10 Chương trình m c tiêu qu c gia V Vi c làm 2.130 2.000 130 II Chương trình 135 (1) 61.994 51.750 10.244 III D án tr ng m i 5 tri u ha r ng 20.130 20.130 Ghi chú: (1) – ã bao g m v n vay và v n vi n tr (2) – Ch th c hi n khi có Quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph T nh: Vĩnh Phúc
 14. D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Kèm theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng D toán Ch tiêu năm 2008 I. D toán thu NSNN trên a bàn 5.899.903 1. Thu n i a 4.799.903 Trong ó: Các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a 1.523.059 phương (ph n ngân sách trung ương hư ng) 1.100.000 2. Thu t ho t ng xu t, nh p khNu 3.333.296 II. D toán chi ngân sách a phương G m: 3.270.814 1. D toán chi cân i NS P (1) 1.480.475 a- Chi u tư phát tri n (2) Trong ó: 187.764 - Chi giáo d c – ào t o và d y ngh 36.500 - Chi khoa h c và công ngh 1.306.013 b- Chi thư ng xuyên Trong ó: 627.470 - Chi giáo d c – ào t o và d y ngh 13.550 - Chi khoa h c và công ngh 1.510 c- Chi b sung qu d tr tài chính 117.900 d- D phòng ngân sách 364.916 e- Chi t o ngu n th c hi n i u ch nh ti n lương t i thi u năm 2008.
 15. 2. D toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương 62.482 trình 135 d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và m t s chương trình, d án, nhi m v khác 51.304 a- Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, d án 7.970 tr ng m i 5 tri u ha r ng b- Chi u tư th c hi n các chương trình, d án quan tr ng 3.208 và m t s nhi m v khác 67 c- Chi t ngu n h tr th c hi n các ch chính sách theo ch quy nh III. T l ph n trăm (%) phân chia cho NS P i v i các kho n 62.482 thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương 62.482 IV. S b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương G m: 51.304 B sung có m c tiêu G m: 7.970 a- B sung th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình 135, 3.208 d án tr ng m i 5 tri u ha r ng b- B sung v n u tư th c hi n các chương trình, d án quan tr ng và m t s nhi m v khác c- B sung v n s nghi p h tr th c hi n các ch chính sách theo ch quy nh Ghi chú: (1) Trong ó m c chi giáo d c – ào t o, d y ngh và chi khoa h c công ngh là m c chi t i thi u
 16. (2) ã bao g m chi u tư và h tr doanh nghi p cung c p hàng hóa, d ch v công ích T nh Vĩnh Phúc U TƯ PHÁT TRI N NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng K ho ch năm 2008 T NG V N U TƯ PHÁT TRI N NGU N NGÂN 1.501.945 SÁCH NHÀ NƯ C Trong ó: - V n chuNn b u tư 15.000 -V n i ng ODA 15.000 1 V n cân i ngân sách a phương (1) 1.480.475 Trong ó: v n u tư t ngu n thu ti n s d ng t 175.788 2 V n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương 21.470 a V n các chương trình m c tiêu Qu c gia, chương trình 135, d 13.500 án tr ng m i 5 tri u ha r ng b V n h tr theo m c tiêu khác 7.970 Ghi chú: (1) ã bao g m v n u tư và h tr doanh nghi p cung c p hàng hóa, d ch v công ích T nh Vĩnh Phúc CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA VÀ D ÁN L N (Kèm theo Quy t nh s 915/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) ơn v : Tri u ng K ho ch năm 2008 STT Danh m c các chương trình, d án T ng s V n V n SN TPT T NG S 51.304 13.500 37.804 I Chương trình m c tiêu qu c gia 48.622 11.250 37.372
 17. 1 Chương trình m c tiêu qu c gia Gi m nghèo 928 928 2 Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K 5.657 5.657 ho ch hóa gia ình 3 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 5.677 2.000 3.677 m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS 4 Chương trình m c tiêu qu c gia Nư c s ch và 4.150 3.750 400 v sinh môi trư ng nông thôn 5 Chương trình m c tiêu qu c gia v Văn hóa 7.075 5.500 1.575 6 Chương trình m c tiêu qu c gia Giáo d c và 22.040 22.040 ào t o (1) (2) 7 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 670 670 t i ph m 8 Chương trình m c tiêu qu c gia Phòng, ch ng 1.500 1.500 ma túy 9 Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn 815 815 th c phNm 10 Chương trình m c tiêu qu c gia V Vi c làm 110 110 II Chương trình 135 (1) 2.682 2.250 432 Ghi chú: (1) – ã bao g m v n vay và v n vi n tr (2) – Ch th c hi n khi có Quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph
Đồng bộ tài khoản