Quyết định số 916/2002/QĐ-BTM/BCĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 916/2002/QĐ-BTM/BCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 916/2002/qđ-btm/bcđ', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 916/2002/QĐ-BTM/BCĐ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 916/2002/QĐ-BTM/BCĐ Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I - TRƯ NG BAN CH Đ O 127-TW S 0916/2002/QĐ-BTM/BCĐ NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C HO T Đ NG C A TR M KI M SOÁT LIÊN H P B TRƯ NG B THƯƠNG M I - TRƯ NG BAN CH Đ O 127-TW Căn c Ch th s 853/1997/CT-TTg ngày 11-10-1997 c a Th tư ng Chính ph v đ u tranh ch ng buôn l u trong tình hình m i; Căn c Quy t đ nh s 422/1998 ngày 19-5-1998; s 89/1999 ngày 3-4-1999; s 10/2001 ngày 11-01/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p Tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i; Căn c Quy t đ nh s 127/2001/QĐ-TTg ngày 27-8-2001 c a Th tư ng Chính ph v iv c thành l p Ban Ch đ o ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1167/VPCP-VI ngày 8/3/2002 c a Văn phòng Chính ph v vi c giao cho Ban Ch đ o 127-TW ban hành Quy ch m i v t ch c ho t đ ng c a các Tr m ki m soát liên h p; Sau khi trao đ i và th ng nh t ý ki n v i các B , ngành có liên quan; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành Quy ch t ch c ho t đ ng c a Tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3: Ch t ch U ban nhân dân các t nh L ng Sơn, Qu ng Ninh, Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Tây Ninh, Long An, An Giang, các U viên Ban ch đ o 127-TW và các Tr m Ki m soát liên h p ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Vũ Khoan (Đã ký) QUY CH
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T CH C, HO T Đ NG C A CÁC TR M KI M SOÁT LIÊN H PCH NG BUÔN L U VÀ GIAN L N THƯƠNG M I (Ban hành theo Quy t đ nh s 0916/2002/QĐ-BCĐ 127 ngày 31/7/2002 c a B trư ng B Thương m i - Trư ng Ban Ch đ o 127-TW) Chương 1: QUI Đ NH CHUNG Đi u 1: Quy đ nh chung. Quy ch này đư c áp d ng cho các Tr m Ki m soát liên h p ch ng buôn l u và gian l n thương m i (g i t t là Tr m) đư c thành l p theo các Quy t đ nh s 422/1998/QĐ- TTg ngày l9-5-1998; s 89/1999/QĐ-TTg ngày 03-4-1999; s 10/2001/QĐ-TTg ngày 11-01-2001 c a Th tư ng Chính ph (đ i v i Tr m ki m soát liên h p Nư c S t Hà Tĩnh) nh m ki m tra, ki m soát, ngăn ch n m i hành vi và đ i tư ng buôn l u, buôn bán hàng gi và gian l n thương m i qua biên gi i, ch ng th t thu thu và b o h s n xu t trong nư c, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng. Đi u 2: Đ i tư ng và ph m vi ki m tra. 1. M i hàng hoá v n chuy n qua Tr m, khu v c cánh gà và các đư ng mòn ph c n có d u hi u vi ph m quy đ nh c a pháp lu t đ u thu c đ i tư ng ki m tra. 2. M i t ch c, cá nhân v n chuy n hàng hoá qua khu v c Tr m qu n lý khi đư c yêu c u ki m tra, có trách nhi m xu t trình cho các l c lư ng ki m tra c a Tr m ki m soát liên h p các ch ng t , hoá đơn ch ng minh ngu n g c h p pháp c a hàng hoá đang v n chuy n. 3. T ch c, cá nhân v n chuy n hàng hoá có d u hi u tr n tránh s ki m tra, ki m soát c a Tr m thì Tr m đư c quy n ph i h p v i các cơ quan ch c năng b t gi , đi u tra và x lý theo đúng qui đ nh c a pháp lu t. Đi u 3: Công tác lãnh đ o, ki m tra. Tr m đ t dư i s ch đ o c a Ch t ch U ban nhân dân t nh. Ban ch đ o 127 t nh có trách nhi m giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh thư ng xuyên ki m tra giám sát, ho t đ ng c a tr m ki m soát nh m ngăn ng a hành vi vi ph m pháp lu t và tiêu c c c a cán b , nhân viên trong Tr m. Đ ng th i tr m ch u s ki m tra c a Ban ch đ o 127- TW. Chương 2: T CH C, BIÊN CH C A TR M Đi u 4: T ch c, biên ch . 1. Ch t ch U ban nhân dân t nh, căn c tình hình th c t t ng đ a bàn, quy t đ nh biên ch c a Tr m (riêng Tr m C u s t Tây Ninh - Long An th c hi n Quy ch do B Công An ban hành theo văn b n s 2332/VPCP-VI c a Văn phòng Chính ph ). M i
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr m có 01 Tr m trư ng ph trách và m t s Phó tr m trư ng đ i di n cho các l c lư ng ch c năng c a các ngành tham gia ho t đ ng t i Tr m (có đ th m quy n x lý vi ph m hành chính). 2. Cán b , nhân viên công tác Tr m do cơ quan nào c đ n thì cơ quan đó ch u trách nhi m tr lương và các kho n ph c p theo ch đ cán b công tác t i biên gi i, vùng sâu, vùng xa (n u có). Các cán b , nhân viên thu c Tr m ph i b o đ m tiêu chu n v ph m ch t đ o đ c; trình đ nghi p v ki m tra, ki m soát; n m v ng chính sách pháp lu t và có s c kho t t đ hoàn thành nhi m v . 3. Tuỳ theo tình hình c a các Tr m có th t ch c thành các T , Đ i sau: - T tham mưu, t ng h p, x lý vi ph m, h u c n, tuyên truy n v n đ ng qu n chúng; - T ch c 01 đ n 02 Đ i tu n tra, ki m soát (ho t đ ng cơ đ ng, hai bên cánh gà và các đư ng mòn ph c n). M i Đ i do m t Phó tr m trư ng ph trách. 4. Tr m đư c s d ng con d u "Tr m Ki m soát liên h p..." và có tài kho n riêng đ ho t đ ng. 5. Kinh phí ho t đ ng, xây d ng, s a ch a tr s làm vi c, phương ti n đi l i, thông tin liên l c, trang thi t b ph c v cho công tác c a Tr m do ngân sách t nh c p. Chương 3: NHI M V , QUY N H N C A TR M KI M SOÁT LIÊN H P Đi u 5: Nhi m v c a Tr m Ki m soát liên h p. 1. Ki m tra, ki m soát, phát hi n, x lý vi ph m theo qui đ nh c a pháp lu t. 2. Ph i h p v i các l c lư ng ch ng buôn l u c a đ a phương và trung ương n m tình hình, phát hi n, ngăn ng a, đ u tranh, x lý các đư ng dây, nhóm, các đ i tư ng buôn l u, buôn bán hàng c m, hàng gi và gian l n thương m i. 3. Th c hi n nhi m v đ t xu t do U ban nhân dân t nh yêu c u. 4. T ng h p tình hình, phân tích đánh giá k t qu ho t đ ng c a Tr m; th c hi n báo cáo đ t xu t và báo cáo đ nh kỳ hàng tháng, quí vào ngày cu i quí v i U ban nhân dân t nh và Ban Ch đ o 127-TW. 5. H tr chính quy n đ a phương khi có thiên tai, đ ch ho . 6. Qu n lý ti n, hàng hoá, tang v t, phương ti n vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Làm t t công tác dân v n, phát đ ng phòng trào qu n chúng không tham gia buôn l u, không ti p tay cho các đ i tư ng buôn l u, phát hi n và đ u tranh v i các ph n t buôn l u, gian l n thương m i. 8. Tham gia gi gìn an ninh, tr t t trên đ a bàn Tr m đóng quân. Đi u 6: Quy n h n c a Tr m ki m soát liên h p. 1. Tr m đư c l p BARIE c đ nh nh m d ng các phương ti n v n t i trong ph m v ki m soát c a Tr m đ yêu c u ch hàng, ch phương ti n ho c ngư i đi u khi n phương ti n xu t trình các gi y t , hoá đơn, ch ng t có liên quan đ n phương ti n, hàng hoá đ Tr m ki m tra. 2. T m gi gi y t , hàng hoá, tang v t, phương ti n v n t i vi ph m và x lý theo th m quy n, trư ng h p vư t th m quy n c a Tr m thì báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh. 3. Trư ng h p kh n c p có th trưng d ng các phương ti n giao thông và thi t b , d ng c thông tin liên l c c a các t ch c, cá nhân, k c ngư i đi u khi n (tr phương ti n c a các cơ quan, t ch c và cá nhân nư c ngoài, đư c hư ng ưu đãi, mi n tr theo quy đ nh hi n hành c a lu t pháp) đ truy b t đ i tư ng vi ph m. 4. Ki m tra hàng hoá, phương ti n v n chuy n hàng hoá và hoá đơn, ch ng t kèm theo đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 5. Đư c s d ng vũ khí, công c h tr trong nh ng trư ng h p c n thi t theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 4: QUY TRÌNH KI M TRA Đi u 7: Quy trình ki m tra. 1. Trư c khi ti n hành ki m tra, ki m soát Tr m ph i l p k ho ch ki m tra. Trong k ho ch ph i nêu rõ n i dung, bi n pháp và th i gian th c hi n, đ xu t ch trương v s d ng l c lư ng, phương ti n, vũ khí, công c h tr , phương án d phòng. Khi ph i h p v i l c lư ng ch ng buôn l u c a đ a phương, k ho ch ph i đư c lãnh đ o Tr m phê duy t, có s phân công trách nhi m c th cho t ng l c lư ng. Lãnh d o Tr m ch đ o tr c ti p ki m tra v vi c ph i ch u trách nhi m trư c Tr m trư ng và trư c pháp lu t v công vi c c a mình. 2. Sau khi ti n hành ki m tra, t m gi ngư i và phương ti n vi ph m, Tr m ph i l p biên b n ghi rõ hành vi vi ph m, ch ng lo i, s lư ng hàng hoá vi ph m và ghi l i khai c a nh ng ngư i b t m gi , ngư i có liên quan đ làm rõ ch s h u và ngu n g c nh p kh u c a hàng hoá, ch phương ti n và ngư i đi u khi n phương ti n. Vi c x lý và đ xu t bi n pháp trình cơ quan có th m quy n ra Quy t đ nh x lý vi ph m ph i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Khi ki m tra hàng hoá, phương ti n ph i có ít nh t t 2 cán b c a 2 l c lư ng tham gia ki m tra. Các trư ng h p vi ph m, Tr m ph i l p biên b n theo m u qui đ nh. Đi u 8: X lý vi ph m. 1. Đ i v i các đ i tư ng có hành vi vi ph m qui đ nh v xu t, nh p c nh, an ninh tr t t ... Tr m l p biên b n và chuy n cho cơ quan có th m quy n x lý. 2. Ch nh ng ngư i có th m quy n đư c quy đ nh trong Pháp l nh x lý vi ph m hành chính m i có quy n x lý vi ph m. Khi x lý vi ph m tuỳ theo hành vi vi ph m thu c l c lư ng nào thì dùng n ch c a ngành đó. Trư ng h p v vi c có nhi u hành vi vi ph m thì t m th i dùng n ch c a ngành Qu n lý th trư ng. 3. Đ i v i hàng hoá nh p kh u khi qua Tr m mà không có đ hoá đơn, ch ng t theo quy đ nh c a pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà x ph t hành chính, t ch thu hàng hoá, ho c x ph t và truy thu đ thu nh p kh u, thu trên khâu lưu thông. Vi c thu ti n n p thu ho c thu ti n x ph t hành chính v thu ph i s d ng biên lai n ch theo quy đ nh c a B Tài chính. 4. Đ i v i nh ng hàng hoá có d u hi u nghi ng vi ph m v ngu n g c, xu t x , có d u hi u hàng gi , hàng nhái, vi ph m quy n s h u công nghi p, hàng không đ m b o ch t lư ng... thì t m gi , n u xét th y c n thi t ph i giám đ nh thì ti n hành giám đ nh tang v t đ có cơ s x lý theo quy đ nh c a pháp lu t 5. Trư ng h p hàng hoá vi ph m là hoá ch t đ c h i, hàng gi , hàng không đư c phép lưu thông... thì x ph t hành chính đ i tư ng vi ph m, t ch thu hàng hoá và báo cáo U ban nhân dân t nh đ t ch c tiêu hu . 6. Trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng đ y u t c u thành t i ph m ph i hoàn ch nh h sơ ban đ u, báo cáo lên lãnh đ o c p trên theo h th ng ngành d c và chuy n giao cho cơ quan có th m quy n truy c u trách nhi m trư c pháp lu t. Trư ng h p không đ y u t c u thành t i ph m và vư t quá th m quy n c a Tr m thì Tr m l p báo cáo trình U ban nhân dân t nh xem xét x lý theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Chương 5: CH Đ LÀM VI C, TRÁCH NHI M Đi u 9: Tr m và các cán b c a Tr m có nhi m v : 1. T i tr s làm vi c ph i treo qu c kỳ và g n b ng ghi tên c a Tr m. 2. Niêm y t công khai nhi m v , quy n h n c a Tr m đư c quy đ nh t i Quy ch này. 3. Khi thi hành nhi m v , m i cán b , nhân viên c a Tr m ph i m c trang ph c ngành, đeo bi n hi u ghi rõ h tên, ch c danh theo quy đ nh c a t ng ngành; đ ng th i ph i th c hi n đúng trình t , th t c, th m quy n đã đư c pháp lu t và Quy ch này quy đ nh.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Ghi chép c p nh t s sách v ho t đ ng c a Tr m trong vi c ki m tra, ki m soát, t m gi , x lý và đ xu t x lý vi ph m. 5. Qu n lý, s d ng n ch , ti n ph t vi ph m hành chính, thu thu ... theo đúng các quy đ nh hi n hành. 6. Qu n lý vũ khí, trang thi t b , phương ti n c a Tr m và qu n lý h sơ tang v t, s theo dõi công tác t m gi ngư i, hàng hoá, phương ti n, s qu n lý vũ khí, tài s n c a Tr m. 7. Hàng tu n, tháng, quý t ch c h p giao ban, ki m đi m chương trình công tác và đ ra phương hư ng công tác cho th i gian ti p theo. 8. Trư ng h p cán b nhân viên Tr m có vi ph m c n x lý k lu t, Tr m l p văn b n đ ngh đơn v ch qu n x lý theo th m quy n, báo cáo U ban nhân dân t nh. Đi u 10: Ch đ trách nhi m. 1. Trư ng Tr m là ngư i lãnh đ o, qu n lý tr c ti p toàn b ho t đ ng c a Tr m và ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i quy t đ nh c a mình. 2. Phó trư ng tr m là ngư i giúp vi c cho Trư ng tr m, là ngư i đ i di n cho ngành ch c năng làm vi c t i tr m, ph i nghiêm ch nh ch p hành s phân công c a Tr m trư ng và ch u trách nhi m v m i quy t đ nh c a mình. 3. Cán b , nhân viên c a Tr m ph i ch p hành s phân công và đi u hành c a lãnh đ o Tr m; khi thi hành nhi m v ph i ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh c a lu t pháp và Quy ch này, đ ng th i ph i có thái đ hoà nhã, khiêm t n, văn minh, l ch s khi ti p xúc v i ch hàng, ch phương ti n ho c ngư i đi u khi n phương ti n. 4. Vi c s d ng các kho n thu đư c qua công tác ch ng buôn l u, hàng gi , gian l n thương m i c a Tr m th c hi n theo quy đ nh c a B Tài chính. 5. Khi thi hành nhi m v ho c x lý v vi c, n u cán b c a tr m có ý ki n khác nhau thì có quy n b o lưu nhưng ph i ch p hành quy t đ nh c a Trư ng tr m. Đi u 11: Nghiêm c m: 1. Khám xét, b t gi ngư i, hàng hoá, phương ti n v n t i trái pháp lu t. 2. L m d ng ch c v , quy n h n đ gây phi n hà, sách nhi u đ i v i ch hàng, ch phương ti n và ngư i đi u khi n phương ti n trong quá trình thi hành công v . 3. S d ng ti n, hàng hoá, tang v t, phương ti n vi ph m đang b t m gi tuỳ ti n, không đúng quy đ nh c a Nhà nư c. 4. Bao che, ti p tay cho buôn l u, tr n thu và buôn bán hàng gi , gian l n thương m i, tham nhũng, tiêu c c.
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 6: KHEN THƯ NG, K LU T Đi u 12: Cán b , nhân viên c a Tr m có thành tích trong khi thi hành nhi m v đư c đ ngh xét khen thư ng theo quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 13: Cán b , nhân viên c a Tr m khi thi hành nhi m v n u vi ph m pháp lu t thì tuỳ theo m c đ vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Chương 7: ĐI U KHO N THI HÀNH Đí u 14: Đi u kho n thi hành. 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh có Tr m Ki m soát liên h p ch u trách nghi n ch d o, hư ng d n, ki m tra ho t đ ng c a Tr m. Quá trình th c hi n Quy ch này n u có khó khăn, vư ng m c, U ban nhân dân t nh báo cáo đ xu t k p th i v Ban Ch đ o 127-TW đ b sung, đi u Ch nh cho phù h p v i tình hình th c t . 2. Trư ng, Phó Tr m và các cán b c a tr m ki m soát liên h p có trách nhi m t ch c th c hi n các quy đ nh đư c ban hành t i Quy ch này. 3. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy ch s 07/1998/QĐ-853 ngày 12 tháng 6 năm 1998 c a Ban ch đ o 853 TW.
Đồng bộ tài khoản