Quyết định số 916/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 916/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 916/QĐ-BNN-TCCB về việc kết quả học viên thi tuyển đi đào tạo Sau đại học nước ngoài theo chương trình Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB (Dự án AST) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 916/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 916/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ HỌC VIÊN THI TUYỂN ĐI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI THEO CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB - DỰ ÁN AST BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kết quả học viên thi tuyển đi đào tạo Sau đại học nước ngoài theo chương trình Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB (Dự án AST) năm 2007: - Danh sách học viên đạt yêu cầu kỳ thi tuyển (danh sách phụ lục I kèm theo) - Danh sách học viên đạt yêu cầu các môn thi, riêng môn tiếng Anh chưa đạt yêu cầu (danh sách phụ lục II kèm theo). Các học viên này sẽ được học thêm tiếng Anh từ 3- 6 tháng bổ túc kiến thức để thi môn tiếng Anh. - Các học viên không có tên trong danh sách phụ lục I và II, là không đạt yêu cầu của kỳ thi tuyển. Các học viên sẽ tự ôn tập để tiếp tục thi tuyển vào đợt năm 2008 (dự kiến vào tháng 8 năm 2008). Điều 2. Giao nhiệm vụ cho: - Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Ban tuyển chọn cán bộ đi đào tạo Sau đại học nước ngoài theo chương trình Dự án AST tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc tuyển chọn, cử cán bộ đi đào tạo sau đại học nước ngoài theo nội dung của chương trình. - Vụ Tài chính có nhiệm vụ quản lý nguồn tài chính theo chế độ hiện hành. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, Trưởng Ban tuyển chọn và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Trường ĐHNN I; - Vụ KHCNMT; - BQL DANN; - Ban tuyển chọn; Bùi Bá Bổng - Lưu VT+TCCB.
  2. BỘ NÔNG NGHIỆP (Phụ lục I) VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- DANH SÁCH HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN DỰ ÁN ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP (AST) VỐN VAY ADB (Kèm theo Quyết định số 916/BNN-TCCB ngày26 tháng 3 năm 2008) TT Họ và tên Toán Cơ Chuyên Anh văn Đề Bài Giới Ngày sinh Cơ quan Ngành Nước đăng ký sở môn cương báo công tác dự thi Dự tuyển TTS 1 Chu Doãn Thành TOEFL 9.40 6 Nam 02.08.1965 Viện NC Công 513 Rau quả nghệ sau thu hoạch Dự tuyển NCS 2 Vũ Thị Thu Thuỷ 9.5 CHNN 9.60 5 Nữ 22.08.1973 Trường Quản lý Úc Nhật Mỹ ĐH Thuỷ tài lợi nguyên nước 3 Đặng Quang 9.0 CHNN 8.93 1 Nam 30.08.1980 Cục Quản Công Thanh lý đê điều trình biển - PCLB 4 Phạm Thị Bích 9.0 TOEFL 8.80 5 Nữ 25.07.1972 Viện Khoa Quản lý Thuỵ Hà Thái Ngọc 527 học Thuỷ tài Đ iể n Lan Lan lợi nguyên TN 5 Nguyễn Đức 8.5 TOEFL 9.20 2 Nam 24.02.1972 Viện Khoa Quản lý Nhật Hà Tuấn 503 học Thuỷ dự báo Lan lợi thiên tai 6 Lê Quang Tuấn 8.0 CHNN 9.00 3 Nam 13.04.1975 Cục Thuỷ Quản lý lợi tài nguyên
  3. TN 7 Nguyễn Xuân 7.5 TOEFL 9.15 1 Nam 08.01.1974 Viện NC Di truyền Thắng 507 Ngô và CGCT 8 Vũ Thị Kim Mão 7.5 CHNN 8.76 2 Nữ 03.01.1972 Viện Kinh tế Úc Hà Chính NN và Lan sách và nguồn CL PTNN- lực NT 9 Phạm Châu 7.0 TOEFL 8.50 2 Nam 10.07.1974 Trường Công Mỹ Huỳnh 560 Cao đẳng nghệ sau Lương thu thực -TP hoạch Dự tuyển HVCH 10 Hoàng Thái Ninh 8.5 8.5 ETS- Nam 12.12.1980 Viện Thổ Quản lý Thuỵ Mỹ TOEFL nhưỡng - nguồn tài Đ iể n 64 Nông hoá nguyên 11 Nguyễn Đức 7.5 8.0 TOEFL Nam 07.08.1983 Viện Quy Quản lý Công Hiệp 550 hoạch nguồn tài Thuỷ lợi nguyên MN FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu luc
Đồng bộ tài khoản