Quyết định số 9169/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
15
lượt xem
2
download

Quyết định số 9169/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 9169/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 9169/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM ----------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 9169/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 15 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C: B SUNG, I U CH NH B NG GIÁ T I THI U CÁC LO I XE Ô TÔ C C TRƯ NG C C THU Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 314 TC/Q -TCCB ngày 21/08/1990 c a B Tài chính v vi c thành l p C c thu Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/05/2003 c a Chính ph v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng th t thu thu Giá tr gia tăng và Thu nh p doanh nghi p qua giá bán trong ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 5753/Q -UB ngày 03/10/2001 c a UBND TP Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu TP Hà N i ký ban hành B ng giá t i thi u các lo i tài s n: Phương ti n v n t i, súng săn, súng th thao tính L phí trư c b và áp d ng B ng giá t i thi u tính L phí trư c b tài s n là ô tô, xe g n máy n nh tính thu GTGT, TNDN cho các i tư ng kinh doanh xe ô tô, xe g n máy trên a bàn TP Hà N i”; Căn c vào công văn s 080701/VDC-MAR ngày 01/07/2008 c a công ty ô tô Vi t Nam DAEWOO VIDAMCO, công văn s 06/08/TBG-KDDL ngày 08/07/2008 c a VP D công ty TNHH SX&LR ô tô du l ch Trư ng H i –KIA, công văn s 1151/CV ngày 17/05/2008 c a công ty TNHH Hoàng Trà v vi c thông báo giá bán xe ô tô và giá bán xe ô tô và giá bán xe trên a bàn Thành ph Hà N i th i i m hi n t i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh B ng giá t i thi u các lo i xe ô tô t i các Quy t nh trư c ây c a C c Thu Thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT Lo i xe Năm s n xu t Giá xe m i PH N III
  2. CÁC LO I XE Ô TÔ S N XU T NĂM 1997 V SAU CHƯƠNG I: XE DO CÁC HÃNG C A NH T SX A. XE Ô TÔ HI U TOYOTA 1 TOYOTA AYGO 1.0; 04 ch 2008 450 CHƯƠNG II: XE Ô TÔ CÁC HÃNG CS N XU T A. XE Ô TÔ HI U MERCEDES-BENZ 1 MERCEDES-BENZ SL500 5.0; 02 ch 2004 2500 2 MERCEDES-BENZ VIANO 2.2; 08 ch 2008 2500 CHƯƠNG V: XE Ô TÔ CÁC HÃNG HÀN QU C SX A. XE Ô TÔ HI U DAEWOO 1 DAEWOO MATIZ CITY 0.8; 05 ch 2008 260 C. XE Ô TÔ HI U KHÁC 1 KIA OPTIMA (EX) 2.0; 05 ch (s t ng) 2008 570 CHƯƠNG VI: XE Ô TÔ CÁC HÃNG CHLB NGA CŨ 1 MAZ 642208-230; 14,5 t n (ô tô u kéo) 2008 1230 CHƯƠNG VIII: XE Ô TÔ LD VI T NAM S N XU T G. XE CÔNG TY DAEWOO (VIDAMCO) 1 DAEWOO MATIZ S 0.8; 05 ch 2007-2008 210 2 DAEWOO MATIZ SE 0.8; 05 ch 2007-2008 220 3 DAEWOO GENTRA SF69Y-2 1.5; 05 ch 2007-2008 160 4 CHEVROLET SPARK VAN 0.8; 05 ch 2007-2008 235 5 CHEVROLET SPARK KLAKF4U 0.8; 05 ch 2007-2008 270 6 CHEVROLET SPARK KLAKA4U 0.8; 05 ch 2007-2008 310 7 DAEWOO LACETTI SE 1.6; 05 ch 2007-2008 355 8 DAEWOO LACETTI CDX 1.8; 05 ch 2007-2008 415 9 CHEVROLET VIVANT KLAUFZU 2.0; 07 ch 2007-2008 360 10 CHEVROLET VIVANT KLAUAZU 2.0; 07 ch 2007-2008 405 11 CHEVROLET CAPTIVA KLAC1FF 2.4; 07 ch 2007-2008 500 12 CHEVROLET CAPTIVA KLAC1DF 2.4; 07 ch 2007-2008 585 M. XE Ô TÔ KHÁC DO VI T NAM S N XU T
  3. 1 KIA MORNING BAH43F8 (SX) 1.1; 05 ch (s t 2008 310 ng) 2 KIA MORNING BAH42F8 (EX) 1.1; 05 ch (s sàn) 2008 290 3 KIA MORNING BAH43F8 (LX) 1.1; 05 ch (s sàn) 2008 275 4 KIA CARNIVAL FLBGV6B (GS) 2.5; 07 ch (s t 2008 485 ng) i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu L phí trư c b , n nh thu GTGT, TNDN qua giá bán i v i các doanh nghi p kinh doanh bán xe ghi giá trên hóa ơn th p hơn giá th trư ng t ngày 01/07/2008 ( i v i xe ô tô do công ty ô tô Vi t Nam DAEWOO VIDAMCO s n xu t), t ngày 08/07/2008 ( i v i xe ô tô do công ty TNHH SX&LR ô tô du l ch Trư ng H i-KIA s n xu t) t ngày 17/05/2008 ( i v i xe ô tô do công ty TNHH Hoàng Trà s n xu t) theo thông báo c a hãng s n xu t và ư c áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i. i u 3. Phòng T ng h p Nghi p v D toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c thu Qu n, Huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c thu ; - UBND Thành ph Hà N i; - S Tài chính Hà N i “ ph i h p”; - Như i u 3 “ th c hi n”; - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n). Phi Vân Tu n
Đồng bộ tài khoản