Quyết định số 92/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 92/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2003/QĐ-UB "Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của tổ dân phố" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 92/2003/Q -UB Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2003 QUY T Đ NH "V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A T DÂN PH " Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Quy t nh s 85/2002/Q -TTg ngày 28/6/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch th c hi n Ngh quy t s 17/NQ-TW ngày 18/3/2002 c a H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa IX) v " i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n"; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B N i v v vi c Ban hành Quy ch T ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph . QUY T NNH i u 1 Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch T ch c và ho t ng c a t dân ph g m 5 chương 13 i u. i u 2 uy t nh này thay th Quy t nh s 25/1998/Q -UB ngày 08/8/1998 c a UBND Thành ph Hà N I v vi c ban hành Quy ch T ch c và ho t ng c a t dân ph , và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph có liên quan; Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, th tr n, xã; T trư ng, T phó t dân ph thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ -B N iv ; - Thư ng v thành y; N I - Thư ng tr c H ND TP; KT.CH TNCH - Ch t ch UBND TP; - Phó Ch t ch UBND TP; PHÓ CH TNCH - Các Ban c a Thành y; - Các T ch c oàn th thu c TP; - Như i u III; - Lưu. Nguy n qu c tri u
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A T DÂN PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 92/2003/Q -U ban Hành chính gày 05 tháng 12 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: T dân ph là t ch c c a nh ng h gia ình s ng li n k nhau, nơi nhân dân th c hi n dân ch tr c ti p, nh m: Phát huy các hình th c ho t ng t qu n trong c ng ng dân cư và t ch c th c hi n ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; ngh quy t, quy t nh c a chính quy n c p trên; nhi m v c a UBND phư ng, th tr n giao. i u 2: T dân ph ư c thành l p các phư ng, th tr n và m t s khu ô th , khu nhà t p th c a các cơ quan trên a bàn xã khi i u ki n; T dân ph ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a UBND phư ng, th tr n ( iv iT dân ph khu chung cư, khu t p th trên a bàn xã thì ch u s qu n lý, ch oc a UBND xã). i u 3: T ch c t dân ph : 1- Vi c thành l p t dân ph (Bao g m c vi c chia, tách, sáp nh p, gi i th ) do UBND phư ng, th tr n l p phương án trình H i ng nhân dân cùng c p. Sau khi có Ngh quy t c a H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân ra quy t nh thành l p; 2- T dân ph có t 50 h n 100 h , có T trư ng, T phó; t dân ph có trên 100 h gia ình thì có thêm m t T phó. Trư ng h p c bi t do a dư khó khăn, có th thành l p t dân ph dư i 50 h gia ình (nhưng ph i có s ng ý c a UBND qu n, huy n); 3- T trư ng, T phó t dân ph do toàn th c tri ho c c tri i di n h trong t b u và ư c UBND phư ng, th tr n ra quy t nh công nh n; Nhi m kỳ là 2 năm. i u 4: Tiêu chu n T trư ng, T phó t dân ph : 1- Ph i là ngư i cư trú th c s a bàn t dân ph t 12 tháng tr lên; 2- Trung th c, b n thân và gia ình gương m u v o c, l i s ng, ư c nhân dân trong t dân ph tín nhi m; 3- Có năng l c và phương pháp v n ng m i ngư i th c hi n t t các công vi c c a t và c p trên giao; 4- Có trình văn hóa t t nghi p Trung h c cơ s (c p II) tr lên;
  3. 5- Có s c kh e và nhi t tình công tác; 6- T 21 tu i tr lên. Chương 2: NHI M V , M I QUAN H , QUY N L I C A T TRƯ NG, T PHÓ DÂN PH i u 5: Nhi m v c a T trư ng dân ph : 1- T ch c, ph bi n và v n ng nhân dân th c hi n các ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a các cơ quan Nhà nư c Trung ương và a phương; 2- Tri u t p và ch trì h i ngh t dân ph bàn và t ch c th c hi n các công vi c c a t dân ph và các nhi m v do UBND phư ng, th tr n giao cho; 3- T p h p ý ki n, nguy n v ng chính áng c a các h gia ình và có trách nhi m ph n ánh khách quan, trung th c ý ki n, nguy n v ng và nh ng v n có liên quan n các h gia ình trong t v i UBND phư ng, th tr n; 4- T ch c nhân dân xây d ng và th c hi n t t các quy ch , quy ư c dân ch trong t ; 5- Ph i h p v i công an khu v c n m tình hình nhân khNu, h khNu và di bi n ng nhân khNu, h khNu trong t (t m trú, t m v ng…); nh c nh m i ngư i thư ng xuyên nâng cao c nh giác, ý th c và tinh th n trách nhi m b o v tài s n công dân, tài s n công c ng trên a bàn t . Phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t, ph n ánh k p th i v i công an, UBND phư ng, th tr n có bi n pháp x lý; 6- Ph i h p v i Ban công tác M t tr n T qu c, các t ch c chính tr xã h i hư ng d n, giúp các h dân phát tri n kinh t gi m h nghèo trong t ; k p th i hòa gi i các mâu thu n trong n i b t và các h dân trong t ; 7- Tham gia v i UBND phư ng, th tr n giáo d c và nh n xét s ti n b i v i các i tư ng trong di n ph i qu n lý giáo d c t i a phương, ngư i ph m t i h t h n tù ư c tha v nhưng chưa ư c xóa án, ngư i ang trong th i gian b qu n ch , ngư i ang b án treo, án c nh cáo; 8- Ph i h p v i các T trư ng t dân ph li n k gi i quy t các cong vi c có liên quan; 9- Qu n lý các lo i văn b n, h sơ, tài li u, s sách ư c giao và bàn giao y các lo i văn b n, h sơ, tài li u, s sách cho T trư ng m i khi thôi không làm T trư ng. Biên b n bàn giao ph i ư c C p y chi b ch ng ki n và xác nh n; 10- Th c hi n ch báo cáo và d h p giao ban theo quy nh c a UBND phư ng, th tr n. i u 6: M i quan h :
  4. 1- T trư ng t dân ph ch u s lãnh o c a C p y v vi c th c hi n nh ng n i dung công tác do ng y, UBND phư ng, th tr n giao; có trách nhi m ph i h p v i Ban công tác M t tr n T qu c, các t ch c chi h i oàn th , t i bi u H ND, công an khu v c th c hi n nhi m v ; 2- T phó giúp vi c T trư ng và có trách nhi m th c hi n nhi m v do T trư ng phân công, T phó thay m t T trư ng i u hành gi i quy t công vi c khi T trư ng y quy n. i u 7: Quy n l i c a T trư ng, T phó t dân ph : 1- ư c c i h c các l p t p hu n, b i dư ng ki n th c cho t dân ph ; ư c m i d kỳ h p H ND, UBND phư ng, th tr n khi bàn v nh ng v n c n thi t có liên quan n t ; 2- ư c nghe UBND phư ng, th tr n thông báo tình hình chung c a phư ng, th tr n; ư c nh n các lo i văn b n, tài li u c a các cơ quan ng và Nhà nư c có liên quan n ho t ng c a t dân ph ; 3- ư c UBND phư ng, th tr n tham kh o ý ki n, thông báo k t lu n khi gi i quy t nh ng v vi c phát sinh trong t dân ph ; 4- ư c c p gi y, bút làm vi c và hàng tháng ư c hư ng ti n ph c p theo quy nh c a UBND Thành ph ; 5- ư c mi n lao ng công ích trong th i gian làm nhi m v T trư ng, T phó dân ph ( i v i nh ng ngư i trong di n ph i tham gia lao ng công ích). i u 8: Khen thư ng và k lu t: 1- T trư ng, T phó t dân ph hoàn thành xu t s c nhi m v , có thành tích, ư c UBND phư ng, th tr n khen thư ng ho c ngh c p trên khen thư ng; 2- T trư ng, T phó t dân ph không hoàn thành nhi m v , có vi ph m khuy t i m, không ư c nhân dân tín nhi m thì tùy theo m c sai ph m s b phê bình, c nh cáo, mi n nhi m, bãi nhi n ho c truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: H I NGHN T DÂN PH i u 9: H i ngh T dân ph ư c t ch c ít nh t 6 tháng m t l n, khi c n có th h p b t thư ng; thành ph n h i ngh là toàn th c tri ho c c tri i di n h ; h i ngh ư c ti n hành khi có quá n a c tri i di n h tham d bàn các n i dung sau: 1- Nghe báo cáo c a T trư ng t dân ph v tình hình ho t ng, tình hình th c hi n nhi m v c a t trong th i gian qua và ph bi n nh ng n i dung nhi m v trong th i gian t i;
  5. 2- Th o lu n góp ý ki n vào báo cáo k t qu công tác, bàn bi n pháp th c hi n các quy t nh, k ho ch, thông báo… c a UBND phư ng, th tr n; 3- Th o lu n và quy t nh các công vi c liên quan n ho t ng chung c a c ng ng dân cư trong t ; xây d ng và th c hi n các quy ch , quy ư c c a t nh m th c hi n t t ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t Nhà nư c; k th a và phát huy nh ng truy n th ng văn hóa t t p, gi gìn v sinh môi trư ng, an ninh, tr t t an toàn xã h i… 4- Gi i thi u thành viên tham gia T hòa gi i, Ti u ban B o v dân ph , T giám sát xây d ng công trình s d ng v n do nhân dân óng góp, v n t qu lao d ng cong ích… UBND phư ng, th tr n quy t nh thành l p ho c công nh n; 5- B u, mi n nhi m, bãi nhi m ch c T trư ng, T phó t dân ph ; 6- Ngh quy t c a H i ngh t dân ph có giá tr khi có quá n a s c tri i di n h trong t tán thành và không trái pháp lu t. Chương 4: B U, MI N NHI M, BÃI NHI M T TRƯ NG, T PHÓ T DÂN PH i u 10: B u T trư ng, T phó t dân ph : 1- T trư ng t dân ph ương nhi m ch trì h i ngh t dân ph sau khi có thông báo c a UBND phư ng, th tr n v vi c b u T trư ng, T phó dân ph nhi m kỳ m i; trư ng h p thành l p t dân ph m i ho c b u l i do mi n nhi m, bãi nhi m T trư ng ho c T trư ng xin thôi làm nhi m v thì UBND phư ng, th tr n tri u t p và ch trì h i ngh ; 2- Căn c i u ki n th c t c a t , T trư ng t dân ph quy t nh ngày, gi , a i m t ch c h i ngh t dân ph và báo cáo UBND phư ng, th tr n. Chi y, Ban công tác MTTQ và thông báo cho các h dân trong t bi t trư c ít nh t 10 ngày; 3- Vi c b u T trư ng, T phó t dân ph ư c th c hi n theo m t trong hai hình th c: bi u quy t công khai ho c b phi u kín; vi c ch n hình th c nào do h i ngh t dân ph quy t nh; 4- N u ch n hình th c b phi u kín thì theo quy trình sau: - Căn c tiêu chuNn T trư ng, T phó t dân ph , h i ngh c ngư i ng c ho c c tri trong t t ng c ch c danh T trư ng, T phó t dân ph . Sau h i ngh , T trư ng dân ph báo cáo danh sách nh ng ngư i ng c ch c danh T trư ng, T phó n UBND phư ng, th tr n; - UBND phư ng, th tr n ch u trách nhi m phát hành phi u b u c và m u biên b n ki m phi u, c cán b tham d h i ngh b u c ; - H i ngh b u ra T ki m phi u có ít nh t 03 thành viên, g m T trư ng, Thư ký và t viên. T ki m phi u có nhi m v :
  6. + Nh n phi u b u và m u biên b n ki m phi u t UBND phư ng, th tr n; + Phát phi u b u, hư ng d n cách b u và b phi u; + Thu và ki m phi u b u; + Vi t biên b n ki m phi u; + Công b k t qu ki m phi u; + Bàn giao biên b n ki m phi u và phi u b u ã niêm phong cho ngư i ch trì h i ngh . 6- Ngư i trúng c T trư ng, T phó t dân ph là ngư i ư c quá n a s ngư i tham d h i ngh bi u quy t tán thành ho c quá n a s phi u b u h p l và có s phi u trúng c cao nh t. 7- Sau h i ngh b u T trư ng, T phó t dân ph , ngư i ch trì h i ngh có trách nhi m g i Biên b n h i ngh , Biên b n ki m phi u và phi u b u (n u b phi u kín) v UBND phư ng, th tr n, th i h n ch m nh t là 3 ngày; 8- Trong vòng 07 ngày n u không có khi u n i thì UBND phư ng, th tr n ra quy t nh công nh n T trư ng, T phó t dân ph . i u 11: Trư ng h p mi n nhi m, bãi nhi m: - UBND phư ng, th tr n ch trì h i ngh c tri xem xét mi n nhi m, bãi nhi m T trư ng t dân ph ; - T trư ng t dân ph ch trì h i ngh mi n nhi m, bãi nhi m T phó t dân ph . Sau khi h i k t thúc, T trư ng dân ph báo cáo k t qu h i ngh và biên b n v UBND phư ng, th tr n; - Trong vòng 07 ngày k t khi h i ngh mi n nhi m, bãi nhi m k t thúc, UBND phư ng, th tr n có thông báo v vi c mi n nhi m, bãi nhi m T trư ng, T phó trên. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12: UBND các phư ng, th tr n; các xã (có t ch c t dân ph khu ô th , khu t p th cơ quan); T trư ng, T phó t dân ph có trách nhi m th c hi n Quy ch này. i u 13: Hàng năm, UBND qu n ,huy n ch o UBND các phư ng, th tr n t ng k t ánh giá ho t ng c a t dân ph và g i báo cáo t ng h p c a các phư ng, th tr n thu c qu n, huy n g i v ban t ch c chính quy n thành ph t ng h p báo cáo UBND Thành ph ./.
  7. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản