intTypePromotion=3

Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
5
download

Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính Phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN T NH GIA LAI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 92/2007/QĐ-UBND Pleiku, ngày 16 tháng 10 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH T CH C TH C HI N CÔNG TÁC GIÁM SÁT Đ U TƯ C A C NG Đ NG THEO QUY T Đ NH S 80/2005/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng; Quy t đ nh s 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Chương trình hành đ ng c a Chính ph th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng; Căn c Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và Đ u tư - U ban Trung ương MTTQ Vi t Nam - B Tài chính, Xét đ ngh c a S K ho ch Đ u tư t i công văn s 431/KHĐT-TH ngày 26/6/2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành quy đ nh t ch c th c hi n công tác giám sát c ng đ ng theo Quy t đ nh 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph trên đ a bàn t nh. Đi u 2. Các Ông Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Th trư ng, các s , ban ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph , Trư ng các Ban qu n lý d án đ u tư và xây d ng, Giám đ c các đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Ph m Th Dũng QUY Đ NH T CH C TH C HI N CÔNG TÁC GIÁM SÁT C A C NG Đ NG THEO QUY T Đ NH S 80/2005/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2005 C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Kèm theo Quy t đ nh s 92/2007/QĐ-UBND ngày16/10/2007 c a UBND t nh) I/ PHÂN CÔNG NHI M V : 1/ Trách nhi m c a S K ho ch và Đ u tư: - Ch trì, ph i h p v i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh và S Tài chính t ch c tri n khai hư ng d n và ki m tra th c hi n công tác giám sát đ u tư c a c ng đ ng trên đ a bàn t nh theo Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng. - Hư ng d n v nghi p v giám sát đ u tư c a c ng đ ng cho các Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng và các cán b , công ch c có liên quan; hư ng d n v l p, qu n lý th c hi n k ho ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng; t ng h p và l p báo cáo k t qu giám sát đ u tư c a c ng đ ng. - Gi i thích và tr l i v các v n đ có liên quan đ n giám sát đ u tư c a c ng đ ng trên đ a bàn t nh; yêu c u các cơ quan, đ i tư ng có liên quan trên đ a bàn t nh gi i thích, tr l i
  2. nh ng v n đ thu c th m quy n theo ki n ngh c a c ng đ ng trên cơ s phù h p v i quy n giám sát đ u tư c a c ng đ ng theo Đi u 5, Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng c a Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph . - Có trách nhi m tr l i các n i dung mà Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng yêu c u đ i v i các d án do t nh quy t đ nh đ u tư, liên quan đ n vi c đánh giá s phù h p c a quy t đ nh đ u tư thu c th m quy n quy t đ nh c a t nh v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành khi nh n đư c văn b n yêu c u. - Là cơ quan đ u m i ti p nh n các báo cáo t ng h p c a U ban M t tr n T qu c c p xã, c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng; đ ng th i theo dõi, ki m tra k t qu gi i quy t c a các cơ quan ch c năng. 2/ Trách nhi m c a S Tài chính: Hư ng d n vi c l p d toán, c p phát, thanh toán và quy t toán kinh phí cho Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng theo Thông tư s 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính quy đ nh v qu n lý ngân sách xã và các ho t đ ng tài chính khác c a xã, phư ng, th tr n. M c kinh phí h tr giám sát đ u tư c a c ng đ ng trên đ a bàn xã th c hi n theo Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT c a B K ho ch và Đ u tư - U ban M t tr n T qu c Vi t Nam - B Tài chính. Kinh phí cho vi c t ch c các l p t p hu n, hư ng d n v giám sát đ u tư c a c ng đ ng cho các thành viên Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng do ngân sách t nh và ngân sách huy n đ m b o th c hi n theo quy đ nh c a Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 c a B Tài chính và Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính. 3/ Trách nhi m c a S Xây d ng: - Ph i h p v i U ban Nhân dân c p huy n và các S , ban, ngành có liên quan th c hi n và ki m tra vi c t ch c th c hi n công khai quy ho ch theo quy đ nh. - Có trách nhi m tr l i các n i dung có liên quan đ n quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch chi ti t xây d ng đô th , khu dân cư, khu công nghi p… - Ph i h p v i các s , ban, ngành, U ban Nhân dân c p huy n ki m tra và đánh giá ch t lư ng công trình và các v n đ có liên quan trong ph m vi ch c năng nhi m v c a S mà c ng đ ng yêu c u, ki n ngh . 4/ Trách nhi m c a S Tài nguyên - Môi trư ng: - Có trách nhi m tr l i các n i dung có liên quan đ n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t; giao đ t, cho thuê đ t, chuy n m c đích s d ng đ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, b o v môi trư ng, x lý ch t th i và nh ng v n đ có liên quan tr ng ph m vi ch c năng nhi m v c a S mà c ng đ ng yêu c u, ki n ngh . 5/ Trách nhi m c a các S , ban, ngành qu n lý d án đ u tư: - Các S , ban, ngành đư c U ban nhân dân t nh giao qu n lý các d án đ u tư chuyên ngành ph i th c hi n công tác ki m tra, giám sát và t o đi u ki n đ c ng đ ng giám sát d án đ u tư theo quy đ nh. - Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý đ u tư khi nh n đư c văn b n yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n, c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng. 6/ Trách nhi m c a U ban Nhân dân c p huy n: - Ch trì ph i h p v i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p huy n, xã thành l p Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng và xây d ng quy ch ho t đ ng c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng theo Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 14/5/2005 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 04/2006/TTLT-KHĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a Liên B K ho ch & Đ u tư-U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam-B Tài chính. - Th c hi n công khai hoá các thông tin v quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, quy ho ch phát tri n k t c u h t ng, quy ho ch chi ti t xây d ng các khu đô th , khu dân cư, khu công nghi p… k ho ch đ u tư có liên quan trên đ a bàn xã theo quy đ nh.
  3. - Th c hi n công khai các d án đ u tư trên đ a bàn theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng. - Xem xét, gi i quy t các v n đ thu c th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t khi nh n đư c yêu c u, ki n ngh b ng văn b n c a c ng đ ng; báo cáo cơ quan c p trên nh ng v n đ vư t th m quy n c a mình. - Ki m tra, ngăn ch n, x lý các hành v vi ph m quy đ nh c a pháp lu t và Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng. 7/ Trách nhi m c a U ban Nhân dân c p xã: - Th c hi n đúng theo quy đ nh t i các Đi u 7, 8, 9, 10 và 11 Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng theo Quy t đ nh 80/2005/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph . - Ch đ ng ki m tra, phát hi n nh ng v n đ b t c p, nh ng sai ph m trong quá trình tri n khai th c hi n các d án đ u tư trên đ a bàn. - Ch đ ng ph n ánh, làm vi c v i ch đ u tư, nhà th u và các cơ quan Nhà nư c có th m quy n khi phát hi n có hành vi vi ph m trong qu n lý, th c hi n các d án đ u tư trên đ a bàn. - Ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m theo th m quy n. 8/ Trách nhi m c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng c p xã: - L p và qu n lý th c hi n k ho ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng; t ch c th c hi n giám sát đ u tư c a c ng đ ng trên đ a bàn theo Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT KH&ĐT- UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006. - Yêu c u ch đ u tư, các nhà th u báo cáo, gi i trình, cung c p thông tin làm rõ nh ng v n đ mà c ng đ ng có ý ki n. - Thu th p các ý ki n, ki n ngh c a nhân dân trong xã, cơ quan qu n lý nhà nư c, các báo cáo c a ch đ u tư và nhà th u, xác đ nh nh ng v n đ mà c ng đ ng có ý ki n đã đư c làm rõ, ki n ngh các c p có th m quy n xem xét, gi i quy t các v n đ chưa đư c làm rõ. - Thông báo các k t qu x lý, gi i quy t c a c p có th m quy n đ i v i các ý ki n, ki n ngh c a nhân dân. - Qu n lý s d ng kinh phí h tr giám sát đ u tư c a c ng đ ng đúng m c tiêu, đúng quy đ nh và hi u qu . 9/ Trách nhi m c a Ch đ u tư: - Công khai hoá thông tin v qu n lý đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t và theo kho n 1 Đi u 16 c a Quy ch giám sát đ u tư c a c ng đ ng ban hành t i Quy t đ nh s 80/2005/QĐ-TTg ngày 14/5/2005 c a Th tư ng Chính ph . - Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin theo quy đ nh c a pháp lu t v các chương trình, d án đ u tư có s d ng v n Nhà nư c, không thu c di n bí m t qu c gia có nh hư ng tr c ti p đ n c ng đ ng; các d án đ u tư b ng ngu n v n và công s c c a c ng đ ng ho c b ng ngu n tài tr tr c ti p c a t ch c, cá nhân cho xã, phư ng, th tr n; các d án đ u tư b ng ngu n v n khác khi c ng đ ng có yêu c u. - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin đã cung c p ph c v cho vi c giám sát đ u tư c a c ng đ ng. - Th c hi n vi c đi u ch nh, b sung và các bi n pháp m nh đ kh c ph c các vi ph m quy ch , quy trình đ u tư xây d ng trong quá trình tri n khai d án mà Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng có văn b n ki n ngh , yêu c u. - Công khai đ a ch , ngư i ch u trách nhi m và t o m i đi u ki n thu n l i đ ti p nh n thông tin, ph n ánh c a c ng đ ng. 10/ Trách nhi m c a Nhà th u: - Tr l i, gi i trình, cung c p các thông tin v d án thu c ph m vi trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t khi c ng đ ng yêu c u.
  4. - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng thông tin đã cung c p ph c v cho vi c giám sát đ u tư c a c ng đ ng. - Kh c ph c ngay các hành vi vi ph m làm t n h i đ n l i ích c a c ng đ ng ho c vi ph m các quy đ nh trong đ u tư xây d ng. II/ CH Đ THÔNG TIN, BÁO CÁO: 1/ T t c các cơ quan, t ch c, cá nhân nêu t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 c a Quy đ nh này ph i tr l i trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c văn b n c a Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng. 2/ Đ nh kỳ (06 tháng và m t năm), Ban giám sát đ u tư c a c ng đ ng l p báo cáo t ng h p k t qu giám sát đ u tư c a c ng đ ng g i Ban Thư ng tr c U ban M t tr n T qu c c p xã xác nh n trư c khi g i H i đ ng Nhân dân, U ban Nhân dân, U ban M t tr n t qu c c p xã, U ban M t tr n t qu c c p huy n và S K ho ch và Đ u tư. Th i h n g i báo cáo 6 tháng đ u năm vào tu n th 2 c a tháng 7; báo cáo c năm vào tu n th 2 c a tháng 1 năm sau. 3/ Đ nh kỳ (06 tháng và m t năm), S K ho ch và Đ u tư l p báo cáo t ng h p k t qu giám sát đ u tư c a c ng đ ng trên đ a bàn t nh, g i báo cáo cho H i đ ng Nhân dân t nh, U ban Nhân dân t nh và B K ho ch và Đ u tư. Th i h n g i báo cáo 6 tháng đ u năm vào tu n th 4 c a tháng 7; báo cáo c năm vào tu n th 4 c a tháng 01 năm sau. III/ KHEN THƯ NG: 1/ Các t ch c, cá nhân tích c c tham gia ho t đ ng giám sát đ u tư c a c ng đ ng đư c các c p có th m quy n tuyên dương, khen thư ng k p th i theo quy đ nh c a pháp lu t v khen thư ng. 2/ S K ho ch và Đ u tư t ch c t ng k t công tác giám sát đ u tư c a c ng đ ng và đ ngh U ban Nhân dân t nh tuyên dương, khen thư ng đ i v i t ch c, cá nhân đã có nh ng đóng góp tích c c và có hi u qu trong ho t đ ng giám sát đ u tư c a c ng đ ng. 3/ Các c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư xem xét, quy t đ nh tuyên dương, khen thư ng đ i v i t ch c, cá nhân trong ho t đ ng giám sát đ u tư c a c ng đ ng. IV/ X LÝ VI PH M: - Nghiêm c m m i hành vi l i d ng quy n giám sát đ u tư c a c ng đ ng đ làm nh ng vi c sai trái v i quy đ nh c a pháp lu t. - Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh v giám sát đ u tư c a c ng đ ng đ b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. - Các cá nhân, t ch c có vi ph m trong ho t đ ng đ u tư xây d ng thì x lý theo các quy đ nh hi n hành. V/ T CH C TH C HI N: Các đơn v , t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Quy t đ nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng vư ng m c, các đ a phương, t ch c và cá nhân có liên quan ph n ánh v S K ho ch và Đ u tư, U ban M t tr n t qu c t nh, S Tài chính và các S , ngành ch c năng đ nghiên c u đ xu t, báo cáo U ban Nhân dân t nh xem xét, gi i quy t theo quy đ nh./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản