Quyết định số 92/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 92/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục đại học và đào tạo cán bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 92/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH H P TÁC GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA ĂNG-GÔ-LA TRONG LĨNH V C GIÁO D C I H C VÀ ÀO T O CÁN B TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh h p tác gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh v c giáo d c i h c và ào t o cán b ký t i Hà N i ngày 30 tháng 4 năm 2008. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u co hi u l c c a Hi p nh nói trên. i u 3. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c th c hi n Hi p nh./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - TTCP, PTT Ph m Gia Khiêm; - Các B : Giáo d c và ào t o, Ngo i giao; - VPCP: BTCN, các PCN, V PL, TH, TT T; - Lưu: VT, QHQT (2).18 Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản