Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
7
download

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 92/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V TÍN D NG I V I THƯƠNG NHÂN HO T NG THƯƠNG M I T I VÙNG KHÓ KHĂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 78/2002/N -CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph v tín d ng i v i ngư i nghèo và các i tư ng chính sách khác; Căn c Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 3 năm 2007 s 20/2007/NQ- CP ngày 11 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Tín d ng i v i thương nhân ho t ng thương m i t i vùng khó khăn là vi c s d ng các ngu n l c tài chính do Nhà nư c huy ng cho vay phát tri n thương m i a bàn mi n núi, h i o, vùng ng bào dân t c góp ph n th c hi n chương trình phát tri n nông nghi p, nông thôn, tăng trư ng kinh t ng u gi a các vùng trong c nư c. Giao Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n chính sách tín d ng i v i thương nhân ho t ng thương m i t i vùng khó khăn theo quy nh t i Quy t nh này. i u 2. Vùng khó khăn 1. Vùng khó khăn ư c th hư ng chính sách tín d ng i v i thương nhân quy nh t i Quy t nh này bao g m các xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) quy nh trong Danh m c ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Danh m c các ơn v hành chính thu c vùng khó khăn. 2. Các xã thành l p sau khi Quy t nh này có hi u l c, trên cơ s chia, tách, sáp nh p các ơn v hành chính thu c Danh m c nêu t i kho n 1 trên ây cũng ư c hư ng chính sách tín d ng theo Quy t nh này. i u 3. Thương nhân ho t ng thương m i
  2. 1. Thương nhân bao g m: t ch c kinh t ư c thành l p h p pháp, cá nhân ho t ng thương m i m t cách c l p, thư ng xuyên và có ăng ký kinh doanh. 2. Ho t ng thương m i: th c hi n theo quy nh c a Lu t Thương m i và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 4. i tư ng ư c vay v n i tư ng ư c vay v n theo quy nh t i Quy t nh này là thương nhân ho t ng thương m i thư ng xuyên vùng khó khăn. i u 5. i u ki n ư c vay v n ư c vay v n, i tư ng ư c vay v n quy nh t i i u 4 Quy t nh này ph i áp ng các i u ki n sau: 1. ư c y ban nhân dân c p xã nơi thương nhân ho t ng thương m i xác nh n có th c hi n ho t ng thương m i thư ng xuyên trên a bàn. 2. Có v n t có (bao g m: giá tr v t tư, quy n s d ng t, ti n v n) tham gia t i thi u b ng 20% t ng nhu c u v n vay cho ho t ng thương m i t i a bàn vùng khó khăn. 3. Th c hi n các bi n pháp b o m ti n vay theo quy nh t i i u 12 Quy t nh này. i u 6. Nguyên t c vay v n 1. Thương nhân vay v n ph i s d ng v n vay úng m c ích xin vay quy nh t i i u 7 Quy t nh này. 2. Thương nhân vay v n ph i tr n g c, lãi úng h n theo h p ng tín d ng ã cam k t. i u 7. M c ích s d ng v n vay Ngân hàng Chính sách xã h i cho thương nhân vay v n áp ng các nhu c u v n cho ho t ng thương m i g m: 1. u tư xây d ng tr s , c a hàng, kho tàng, trang thi t b và các tài s n khác. 2. Mua s m hàng hóa g m máy móc, thi t b , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng, các ng s n khác ư c lưu thông trên th trư ng. 3. Góp v n v i các t ch c, cá nhân khác th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh t i a bàn vùng khó khăn quy nh t i i u 2 Quy t nh này. i u 8. M c v n cho vay
  3. 1. i v i thương nhân là cá nhân không th c hi n m s sách k toán và n p thu khoán theo quy nh c a cơ quan thu : m c v n cho vay t i a là 30 tri u ng. 2. i v i thương nhân là cá nhân th c hi n m s sách k toán và kê khai n p các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t: m c v n cho vay t i a là 100 tri u ng. 3. i v i thương nhân là t ch c kinh t ư c thành l p h p pháp. M c v n cho vay t i a là 500 tri u ng. i u 9. Lãi su t cho vay 1. Lãi su t cho vay áp d ng b ng m c lãi su t cho vay i v i h gia ình s n xu t, kinh doanh t i vùng khó khăn. 2. Lãi su t n quá h n b ng 130% lãi su t cho vay. 3. Vi c i u ch nh m c lãi su t cho vay do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a H i ng qu n tr Ngân hàng Chính sách xã h i. i u 10. Th i h n cho vay, gia h n n 1. Th i h n cho vay ư c xác nh theo các lo i cho vay: ng n h n, trung h n và dài h n nhưng t i a không quá 5 năm. 2. Th i h n cho vay c a t ng trư ng h p do Ngân hàng Chính sách xã h i quy t nh, phù h p v i m c ích s d ng v n vay, kh năng tr n c a thương nhân và chu kỳ c a ho t ng thương m i. 3. Th i h n gia h n n i v i các kho n vay v n ng n h n t i a không quá 12 tháng. Th i h n gia h n n i v i các kho n cho vay trung h n và dài h n, t i a b ng 1/2 th i h n cho vay ghi trong h p ng tín d ng. i u 11. Phương th c cho vay Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n cho vay tr c ti p i v i thương nhân. i u 12. B o m ti n vay 1. Thương nhân vay v n n 30 tri u ng không ph i th c hi n b o m ti n vay. 2. Thương nhân vay v n trên 30 tri u ng ph i th c hi n b o m ti n vay theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch b o m và hư ng d n c a Ngân hàng Chính sách xã h i. i u 13. X lý r i ro nguyên nhân khách quan Vi c x lý r i ro ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v x lý n b r i ro c a Ngân hàng Chính sách xã h i. i u 14. Trách nhi m c a Ngân hàng Chính sách xã h i
  4. 1. Hư ng d n c th v h sơ, quy trình, th t c cho vay, b o m ơn gi n, rõ ràng, d th c hi n. 2. ThNm nh h sơ xin vay v n c a khách hàng và th c hi n cho vay úng i tư ng và áp ng i u ki n vay v n theo quy nh. 3. Xây d ng quy trình và th c hi n vi c ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n và tr n c a thương nhân phù h p v i c i m ho t ng c a ngân hàng, tính ch t c a kho n vay nh m b o m s d ng v n vay úng m c ích, hi u qu và kh năng thu h i v n vay. Trư ng h p thương nhân ã vay v n nhưng không s d ng ti n vay ho t ng thương m i t i vùng khó khăn, Ngân hàng Chính sách xã h i ph i h p v i y ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n và các cơ quan ch c năng thu h i n theo quy nh. i u 15. Trách nhi m c a thương nhân vay v n 1. L p h sơ vay v n theo hư ng d n c a Ngân hàng Chính sách xã h i và ch u trách nhi m v tính chính xác và h p pháp c a các tài li u g i Ngân hàng Chính sách xã h i. 2. Th c hi n y nguyên t c vay v n theo quy nh t i i u 6 Quy t nh này. 3. Th c hi n y các nghĩa v và các cam k t khác trong h p ng tín d ng. 4. Ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, Ngân hàng Chính sách xã h i v vi c s d ng v n, tr n , tr lãi ngân hàng. i u 16. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo thNm quy n v chính sách tín d ng i v i thương nhân ho t ng thương m i t i vùng khó khăn theo quy nh t i Quy t nh này, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i. 2. B Tài chính a) Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính theo thNm quy n; ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy t nh này; b) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư t ng h p k ho ch tín d ng i v i thương nhân ho t ng thương m i t i vùng khó khăn trong k ho ch tín d ng chính sách và k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t, b trí vào d toán ngân sách nhà nư c hàng năm trình Chính ph trình Qu c h i giao Ngân hàng Chính sách xã h i th c hi n. 3. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính t ng h p k ho ch tín d ng i v i thương nhân ho t ng thương m i t i vùng khó khăn trong k ho ch tín d ng chính sách và k ho ch c p bù chênh l ch lãi su t, b trí vào d toán ngân sách nhà nư c hàng năm trình Chính ph trình Qu c h i.
  5. 4. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng th c hi n chính sách tín d ng i v i thương nhân kinh doanh thương m i t i vùng khó khăn theo quy nh c a pháp lu t và Quy t nh này. i u 17. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 05 tháng 9 năm 2009. 2. i v i các cá nhân thu c h gia ình có ăng ký kinh doanh ã ư c vay v n theo Quy t nh s 31/2007/Q -TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h gia ình s n xu t, kinh doanh t i vùng khó khăn ư c quy n vay v n theo quy nh t i Quy t nh này sau khi hoàn tr y c g c, lãi cho Ngân hàng Chính sách xã h i. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Ngân hàng Chính sách xã h i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản