Quyết định số 92-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 92-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92-CP về việc chia khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng thành 3 khu phố mới do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92-CP

  1. H I NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92-CP Hà N i, ngày 05 tháng 07 năm 1961 QUY T NNH CHIA KHU V C N I THÀNH C A THÀNH PH H I PHÒNG THÀNH 3 KHU PH M I Căn c vào i u 74 c a Hi n pháp quy nh quy n h n c a H i ng Chính ph . Theo ngh c a ông B trư ng B N i v và c a y ban hành chính thành ph H i Phòng. Căn c vào Ngh quy t c a H i ng Chính ph trong H i ngh Thư ng v c a H i ng Chính ph ngày 29 tháng 06 năm 1961. QUY T NNH: i u 1. - Nay chia khu v c n i thành c a thành ph H i Phòng thành 03 khu ph m i là: 1. Khu ph H ng Bàng g m có các khu ph Máy Nư c, Thư ng H Lý và Trên sông cũ. 2. Khu phô Ngô Quy n g m có: - Khu ph Gia L c Viên cũ. - Các ti u khu oàn k t, Th ng nh t, Dân ch , Hòa bình, Nguy n Khuy n, Ph m Ngũ Lão, Tô Hi u, Tr n Nh t Du t, và Tr n Phú I và 04 t dân ph c a ti u khu Tr n Phú II thu c khu ph C u t cũ. Các ti u khu Nhà hát nhân dân, ài phát tin, ông an ph ng, Tám gian, R p hát, Chu Văn An và Qu n ng a thu c khu ph Hàng kênh cũ. 3. Khu ph Lê Chân g m có: - Khu ph Dư Hàng cũ. - Các ti u khu Tr n Phú A, Tr n Phú B, Tr n Phú C, 05 t dân ph c a ti u khu Tr n Phú II và các ti u khu Trưng Tr c, Trưng Nh , Trương Hán Siêu, Mê Linh, Lê Chân, Trí Tri, ông An, Cát ài A, Cát ài B, Các ài C, Cát C t, ng Kim Nơ A, ng Kim Nơ B, Nguy n Văn T và Hàng Gà thu c khu ph C u t cũ.
  2. - Các ti u khu Ngô Quy n, Th ng Nh t, ông H i, Cánh Gà, Ch Hàng, 36B, Nhà Thơ, Ta Pi, Văn Minh, 163, Vinh Quang, Hòa Bình, Ch Con, Th ng L i và T Vũ thu c khu Hàng kênh cũ. i u 2. - Ông B trư ng B N i v và y ban hành chính thành ph H i Phòng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I NG CHÍNH PH QUY N TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản