Quyết định số 92-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 92-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 92-TTg về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 92-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 1992 QUY T Đ NH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN U BAN B O V VÀ CHĂM SÓC TR EM VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 362-H BT ngày 6-11-1991 c a H i ng B trư ng v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam; Căn c công văn ngh s 628-CP/TW TN ngày 28-10-1992 c a Ban ch p hành Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh; Căn c công văn ngh s 547-UB/VP ngày 26-10-1992 c a U ban qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình. QUY T Đ NH Đi u 1. B sung: 1. ng chí H c Vi t, Bí thư th nh t Ban ch p hành trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh làm Phó ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam. 2. ng chí Nguy n L c, Phó ch nhi m thư ng tr c U ban qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình làm thành viên U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam. Đi u 2. B trư ng, Ch nhi m U ban b o v và chăm sóc tr em Vi t Nam; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ; B trư ng, Ch nhi m U ban qu c gia dân s và k ho ch hoá gia ình; Ban ch p hành trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và các ng chí có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản