Quyết định số 9207/QĐ-CT-THNVDT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 9207/QĐ-CT-THNVDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 9207/QĐ-CT-THNVDT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô do Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 9207/QĐ-CT-THNVDT

  1. T NG C C THU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C THU TP HÀ N I NAM --------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 9207/Q -CT-THNVDT Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C: B SUNG, I U CH NH B NG GIÁ T I THI U CÁC LO I XE Ô TÔ C C TRƯ NG C C THU Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng, Lu t thu Thu nh p doanh nghi p; Căn c Quy t nh s 314 TC/Q -TCCB ngày 21/08/1990 c a B Tài chính v vi c thành l p C c thu Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 ã ư c s a i, b sung t i Ngh nh s 47/2003/N -CP ngày 12/05/2003 c a Chính ph v L phí trư c b ; Căn c Thông tư s 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v L phí trư c b ; Căn c Quy t nh s 41/2002/Q -TTg ngày 18/03/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch ng th t thu thu Giá tr gia tăng và Thu nh p doanh nghi p qua giá bán trong ho t ng kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 5753/Q -UB ngày 03/10/2001 c a UBND TP Hà N i v vi c “ y quy n cho C c trư ng C c thu TP Hà N i ký ban hành B ng giá t i thi u các lo i tài s n: Phương ti n v n t i, súng săn, súng th thao tính L phí trư c b và áp d ng B ng giá t i thi u tính L phí trư c b tài s n là ô tô, xe g n máy n nh tính thu GTGT, TNDN cho các i tư ng kinh doanh xe ô tô, xe g n máy trên a bàn TP Hà N i”; Căn c vào công văn s 080701/VDC-MAR ngày 01/07/2008 c a công ty ô tô Vi t Nam DAEWOO, 1005/CV/TCKT ngày 01/07/2008 c a công ty XNK HT T B Giao thông v n t i, 1151/CV ngày 17/05/2008 c a công ty TNHH Hoàng Trà v vi c thông báo giá bán xe và giá bán xe ô tô và giá bán xe a bàn TP Hà N i th i i m hi n t i; Theo ngh c a Phòng T ng h p Nghi p v D toán C c thu Thành ph Hà N i. QUY T NNH: i u 1. B sung, i u ch nh B ng giá t i thi u các lo i xe ô tô t i các Quy t nh trư c ây c a C c Thu Thành ph Hà N i như sau: ( ơn v tính: Tri u ng) STT Lo i xe Năm s n Giá xe xu t m i PH N III
  2. CÁC LO I XE Ô TÔ S N XU T NĂM 1997 V SAU CHƯƠNG I: XE DO CÁC HÃNG NH T B N SX B. XE Ô TÔ HI U TOYOTA 1 TOYOTA WISH 2.0G 2.0; 07 ch 2008 550 CHƯƠNG VIII: XE Ô TÔ LD VI T NAM S N XU T G. XE CÔNG TY DAEWOO (VIDAMCO) 1 CHEVROLET SPARK VAN 0.8; 05 ch 2007-2008 160 2 CHEVROLET SPARK KLAKF4U 0.8; 05 ch 2007-2008 235 3 CHEVROLET SPARK KLAKA4U 0.8; 05 ch 2007-2008 270 4 DAEWOO GENTRA SF69Y-2 1.5; 05 ch 2007-2008 310 M. XE Ô TÔ KHÁC DO VI T NAM S N XU T 1 JAC TRA1025T-TRACI; 1,25 t n 2007-2008 128 2 JAC TRA1020K-TRACI; 1,5 t n 2007-2008 136 3 JAC TRA1040KSV; 1,8 t n 2007-2008 140 4 JAC TRA1040KV; 1,95 t n 2007-2008 151 5 JAC TRA1044K-TRACI; 2,5 t n 2007-2008 177 6 HEIBAO SM1023-HT.MB-27; 710kg 2007-2008 109 i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký i v i vi c tính, thu L phí trư c b , n nh thu GTGT, TNDN qua giá bán i v i các doanh nghi p kinh doanh bán xe ghi trên hóa ơn th p hơn giá th trư ng t ngày 01/07/2008 ( i v i xe ô tô do công ty XNK và h p tác u tư giao thông v n t i B Giao thông v n t i s n xu t) t ngày 17/05/2008 ( i v i xe ô tô do công ty TNHH Hoàng Trà s n xu t) theo thông báo c a hãng s n xu t và ư c áp d ng trên a bàn thành ph Hà N i. i u 3. Phòng T ng h p Nghi p v D toán, các Phòng Thanh tra thu , các Phòng Ki m tra thu thu c Văn phòng C c Thu , các Chi c c thu Qu n, Huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. C C TRƯ NG PHÓ C C TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c thu ; - UBND Thành ph Hà N i; - S Tài chính Hà N i “ ph i h p”; - Như i u 3 “ th c hi n”; - Lưu: HCLT, THNVDT (3 b n). Phi Vân Tu n
Đồng bộ tài khoản