Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
112
lượt xem
12
download

Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt nam bằng tiềnmặt khi xuất nhập cảnh do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi khoản a và b Điều 1 Quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/10/1998 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt khi xuất nhập cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 921/2005/Q -NHNN Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C S A I KHO N A VÀ B I U 1 QUY T NNH S 337/1998/Q - NHNN7 NGÀY 10/10/1998 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C V VI C MANG NGO I T B NG TI N M T VÀ NG VI T NAM B NG TI N M TKHI XU T NH P C NH TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/05/2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17/08/1998 c a Chính ph v Qu n lý Ngo i h i; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, QUY T NNH i u 1. S a i kho n a và b i u 1 Quy t nh s 337/1998/Q -NHNN7 ngày 10/10/1998 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c mang ngo i t b ng ti n m t và ng Vi t Nam b ng ti n m t khi xu t nh p c nh như sau: “a. 7.000 USD (B y nghìn ôla M ) ho c các lo i ngo i t khác có giá tr tương ương. b. 15.000.000 VN (Mư i lăm tri u ng Vi t Nam).” i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các V , C c có liên quan c a Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph , T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng ư c phép ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C
  2. Lê c Thuý
Đồng bộ tài khoản