Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 927TC/QĐ/TCNH Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHẠM VI ÁP DỤNG CÁC QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN, BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ nghị định số 178/cp ngày 28/10/1994 của chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy bộ tài chính; Căn cứ nghị định số 100/cp ngày 28/12/1993 của chính phủ về kinh phí bảo hiểm; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay cho phép các doanh nghiệp bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính đã ban hành từ trước tới nay đang còn hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm). Điều 2. Những đoạn đã ghi "Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) hay "Bảo Việt" với tư cách là người bảo hiểm nay được sửa lại là: "các doanh nghiệp bảo hiểm". Điều 3. Việc áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí nói trên phải phù hợp với danh mục các nghiệp vụ bảo hiểm đã được cho phép kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp. Trừ những nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc, đối với nghiệp vụ bảo hiểm khác nếu doanh nghiệp không áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí nói trên thì phải trình quy tắc, điều khoản, biểu phí áp dụng riêng để Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thi hành Quyết định này ./. Nguyễn Sinh Hùng (Đã ký)
  2. DANH MỤC CÁC QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN, BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH (Kèm theo Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH ngày 18/8/1995) 1/ Quyết định số 179 TC/QĐ/BH ngày 8/7/1986 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự chủ tầu đối với tàu thuyền đánh cá. 2/ Quyết định số 325 TC/QĐ/BH ngày 27/10/1987 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật nuôi. 3/ Quyết định số 254 TC/QĐ/BH ngày 25/5/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu thuyền hoạt động trên sông hồ, vùng nội thuỷ và lãnh hải Việt Nam. 4/ Quyết định số 305 TC/QĐ/BH ngày 9/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hàng hoá vận chuyển bằng đường biển. 5/ Quyết định số 142 TC/QĐ/BH ngày 2/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt. 6/ Quyết định số 256 TC/QĐ/BH ngày 22/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh. 7/ Quyết định số 391 TC/QĐ/BH ngày 20/9/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm tai nạn con người. 8/ Quyết định số 504 TC/QĐ/BH ngày 20/11/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm xe cơ giới. 9/ Quyết định số 09 TC/QĐ/BH ngày 9/1/1992 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm hàng hoá vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam. 10/ Quyết định số 06 TC/QĐ/BH ngày 2/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm du lịch. 11/ Quyết định số 466 TC/QĐ/BH ngày 2/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật. 12/ Quyết định số 101 TC/QĐ/BH ngày 1/2/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn.
Đồng bộ tài khoản