Quyết định số 928/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 928/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 928/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 928/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 928/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN CH O XÂY D NG ÁN I M I NG B CÁC H TH NG CH TIÊU TH NG KÊ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 668/Q -TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o xây d ng án i m i ng b các h th ng ch tiêu th ng kê; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. B sung 01 Th trư ng B Xây d ng làm y viên Ban Ch o xây d ng án i m i ng b các h th ng ch tiêu th ng kê (Ban Ch o). i u 2. Nhi m v , ch làm vi c c a y viên Ban ch o, th c hi n theo Quy t nh 668/Q -TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban ch o xây d ng án i m i ng b các h th ng ch tiêu th ng kê. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trư ng Ban Ch o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ki m toán Nhà nư c;
  2. - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản