Quyết định số 93/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 93/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2001/QĐ-BTM về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế xét thưởng xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2001/QĐ-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 93/2001/QĐ-BTM Hà N i, ngày 05 tháng 2 năm 2001 QUY T Đ NH C A B THƯƠNG M I S 93/2001/QĐ-BTM NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 2001 V VI C S A Đ I, B SUNG QUY CH XÉT THƯ NG XU T KH U B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c vào Ngh đ nh s 95/CP ngày 4/12/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Quy t đ nh s 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p, s d ng và qu n lý Qu H tr xu t kh u; Căn c Quy t đ nh s 1555/1999/QĐ-BTM ngày 30/12/1999 c a B Thương m i v vi c ban hành Quy ch xét thư ng xu t kh u; Theo đ ngh c a H i đ ng xét thư ng trong cu c h p t ng k t công tác xét thư ng xu t kh u ngày 16/01/2001; QUY T Đ NH Đi u 1. Nay s a đ i, b sung m t s quy đ nh t i Quy ch xét thư ng xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1555/1999/QĐ-BTM ngày 30/12/1999 c a B Thương m i, như sau: - Đi u 4, Chương II c a Quy ch đư c s a đ i l i là: "Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t có thành tích tr c ti p xu t kh u xu t s c, hi u qu cao đ t tiêu chu n quy đ nh t i Đi u 5 dư i đây đ u đư c xét khen thư ng theo quy ch này. Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài n u th c hi n đ y đ nhi m v xu t kh u theo gi y phép đ u tư đư c c p và có thành tích xu t kh u đ c bi t xu t s c thì cũng đư c xét khen thư ng." - Đi m 5.1, Đi u 5, Chương II c a Quy ch , nay là: "Xu t kh u m t hàng (ho c m t ch ng lo i c a m t hàng) s n xu t t i Vi t Nam mà l n đ u tiên tiêu th th trư ng nư c ngoài, đư c b sung vào danh m c hàng xu t kh u c a Vi t Nam (không ph i m t hàng ho c m t ch ng lo i c a m t hàng mà doanh nghi p l n đ u tiên xu t kh u ra nư c ngoài) và/ho c l n đ u tiên tiêu th đư c th trư ng xu t kh u m i có hi u qu v i kim ng ch đ t t 100.000USD/năm tr lên. Riêng đ i v i các t nh mi n núi, h i đ o kim ng ch đ t t 50.000 USD/năm tr lên.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tiêu chu n này đư c tính chung cho c hai trư ng h p (m t hàng m i, th trư ng m i). N u m t trong hai trư ng h p đ t kim ng ch 100.000 USD/năm (ho c 50.000 USD/năm) ho c kim ng ch c a c hai trư ng h p g p l i đ t m c nêu trên thì doanh nghi p đư c đ ngh xét thư ng; nhưng thành tích v m t hàng nào tính riêng cho m t hàng đó, không tính g p kim ng ch nhi u m t hàng c a doanh nghi p đ xét thư ng. Hi u qu xu t kh u tính theo t ng m t hàng đ ngh xét thư ng. Nh ng tiêu th c ch y u đ xác đ nh hi u qu kinh t là vi c xu t kh u m t hàng đó doanh nghi p thu đư c đ v n, và có lãi." Đi m 5.2, Đi u 5, Chương II c a Quy ch đư c s a đ i, b sung như sau: "Do m r ng th trư ng và m t hàng xu t kh u đã có ho c m thêm th trư ng và m t hàng m i có hi u qu mà t ng kim ng ch xu t kh u c a doanh nghi p năm sau cao hơn năm trư c v i m c tăng trư ng đư c quy đ nh và công b cho t ng th i kỳ tuỳ theo yêu c u chung v m c tăng trư ng xu t kh u c a c nư c, trư c m t áp d ng m c tăng trư ng là 20%, riêng cho các t nh mi n núi, h i đ o là 15%; đ ng th i m c tăng kim ng ch ph i đ t t 500.000 USD tr lên. Riêng đ i v i các t nh mi n núi, h i đ o m c tăng kim ng ch đ t t 200.000 USD tr lên." - V th t c xét khen thư ng: Ngoài các quy đ nh t i Đi u 8, các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài khi g i h sơ đ ngh xét thư ng c n kèm theo: + B n sao gi y phép đ u tư + Báo cáo c th tình hình th c hi n nghĩa v xu t kh u đã ghi trong Gi y phép đ u tư có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p (Khu công nghi p, U ban nhân dân t nh, thành ph ...). Đi u 2. Các n i dung khác c a Quy ch xét thư ng xu t kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1555/1999/QĐ-BTM ngày 30/12/1999, không đ c p đ n t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này, đư c gi nguyên hi u l c thi hành. Đi u 3. Các n i dung s a đ i, b sung t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này đư c áp d ng cho vi c xét thư ng thành tích xu t kh u t năm 2000. Đi u 4. Các đơn v ch c năng liên quan c a B Thương m i, H i đ ng xét thư ng xu t kh u và các doanh nghi p xu t kh u có trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản