Quyết định số 93/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 93/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2001/QĐ-UB về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nước sạch cho nhân dân nội thành và ngoại thành, giai đoạn 2001 - 2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 93/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH NƯ C S CH CHO NHÂN DÂN N I THÀNH VÀ NGO I THÀNH, GIAI O N 2001 - 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ch th s 02/2001/CT-UB ngày 16/3/2001 c a y ban nhân dân Thành ph v tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m c a thành ph trong giai o n 2001 - 2005 và k ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” trong năm 2001; Th c hi n Thông báo s 135/TB-TU ngày 18/7/2001 c a Ban Thư ng v Thành y v vi c t o ngu n nư c s ch ph c v nhân dân thành ph ; Theo ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 149/GT-CTN ngày 28/9/2001) v vi c trình duy t d th o k ho ch th c hi n chương trình nư c s ch cho nhân dân n i thành và ngo i thành giai o n 2001-2005; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch th c hi n Chương trình nư c s ch cho nhân dân n i thành và ngo i thành thành ph H Chí Minh, giai o n 2001 - 2005 nh m nâng cao công su t c p nư c áp ng nhu c u tiêu th , ng th i tăng cư ng hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c, nâng cao ý th c c a nhân dân trên toàn a bàn thành ph b o v gi gìn h th ng c p nư c và h n ch th t thoát nư c. i u 2. Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v , doanh nghi p trên a bàn thành ph căn c theo nhi m v , tình hình c a ơn v và n i dung k ho ch th c hi n Chương trình nư c s ch cho nhân dân n i thành và ngo i thành, giai o n 2001 - 2005 nêu t i i u 1 xây d ng chương trình, k ho ch hành ng c th , thi t th c tham gia th c hi n k ho ch chung nh m m b o t k t qu cao nh t i v i chương trình tr ng i m này c a Thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S ban ngành, oàn th , l c lư ng vũ trang c a thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n, Phư ng - Xã, Th trư ng các t ch c, ơn v , các doanh nghi p trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - TT/TU.TP, TT/H ND.TP PH - TTUBND TP, UB MTTQVN.TP KT. CH TNCH - Các Báo, ài ( tuyên truy n) - VPH - UB : CVP, các PVP PHÓ CH TNCH - Các T NCTH, t T (3b) - Lưu ( T). Vũ Hùng Vi t Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2001 K HO CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH NƯ C S CH CHO NHÂN DÂN N I THÀNH VÀ NGO I THÀNH, GIAI O N 2001-2005 (Ban hành kèm theo quy t nh s /2001/Q -UB ngày /10/2001 c a y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh) i bi u ng b thành ph nhi m kỳ VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph kỳ h p th IV, khóa VI v 12 chương trình, công trình tr ng i m và “Năm tr t t ô th "; y ban nhân dân thành ph t p h p nh ng n i dung công tác chính l p k ho ch chung c a thành ph , bao g m nh ng m c tiêu và nhi m v c n t p trung th c hi n v Chương trình nư c s ch cho nhân dân n i thành và ngo i thành giai o n 2001 - 2005, t o s chuy n bi n căn b n tình hình c p nư c s ch cho nhân dân thành ph . I.- M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH: - Phát tri n ngu n nư c tăng lên 1.857.000 m3/ngày vào năm 2005, có 90% s dân thành ph ư c cung c p nư c s ch (có 4,1 tri u ngư i ư c c p nư c) v i tiêu chuNn c p nư c bình quân 160 lít/ngư i/ngày . - Xây d ng m ng lư i truy n d n và phân ph i có th ti p nh n và tiêu th h t lư ng nư c tăng thêm này. T p trung phát tri n m r ng m ng lư i phân ph i t i toàn b các khu v c hi n thi u nư c, các khu v c ang ư c ô th hóa và các khu công nghi p t p trung. C i t o, nâng c p h th ng m ng phân ph i hi n h u xóa các
  3. vùng nư c y u c c b trong các Qu n n i thành. Gi m t l th t thoát nư c hi n nay xu ng 29% vào năm 2005. - Nâng t l s h dân vùng nông thôn ngo i thành ư c s d ng nư c s ch cho sinh ho t xoá b tình tr ng s d ng ngu n nư c không h p v sinh có th gây nh hư ng cho s c kho , phát sinh b nh t t do s d ng nư c, góp ph n th c hi n n p s ng văn hoá m i. Ph n u năm 2005 có 90% s h nông thôn có nư c sinh ho t v i m c bình quân 60 l/ngư i/ngày. - Hoàn thành úng ti n và m b o ch t lư ng, hi u qu các d án c p nư c ã ư c nghiên c u và phê duy t th c hi n trong giai o n 2001 - 2005. S d ng hi u qu các ngu n v n ODA, v n ngân sách và các ngu n v n huy ng khác c i t o, u tư, xây d ng phát tri n các công trình có liên quan v c p nư c. - V n ng m i t ng l p nhân dân tham gia và t o s chuy n bi n tích c c trong vi c qu n lý, b o v , gi gìn và u tư xây d ng m ng lư i c p nư c c a Thành ph góp ph n phát tri n h th ng và h n ch th t thoát nư c. - Th c hi n cơ ch m t giá nư c cho cùng m t i tư ng s d ng s d ng nư c trên các a bàn xa g n c a Thành ph - Xây d ng chương trình, k h ach th c hi n 5 năm m t cách khoa h c, ng b nhi u bi n pháp thi t th c và c th t ng ngành, a phương và ơn v có liên quan. T ch c t t vi c th c hi n các ngành các c p nh m m b o s thành công c a Chương trình nư c s ch trong giai an 2001 - 2005 và nh ng năm ti p theo. II.- CÁC GI I PHÁP CHÍNH : A- Các gi i pháp v qu n lý và k thu t: 1- Phát tri n ngu n cung c p nư c b ng cách xây d ng thêm các Nhà máy nư c m i có công su t l n, ng th i xây d ng các tr m c p nư c t i các khu dân cư vùng sâu vùng xa gi i quy t nhu c u trư c m t khi khi chưa có i u ki n ưa m ng lư i phân ph i n. 2- C i t o các Nhà máy nư c hi n h u song song v i vi c xây d ng nhà máy m i có th ho t ng bình thư ng n nh và nâng công su t, áp ng nhi m v c p nư c s ch liên t c cho toàn Thành ph . 3- Phát tri n m ng lư i c p nư c có th ti p nh n nư c t ngu n nư c tăng thêm và ưa nư c s ch n ngư i tiêu th . 4- Ch ng th t thoát nư c : k h ach ch ng th t thoát nư c ư c xây d ng cho t ng năm và dài h n, trong ó công tác quan tr ng là c i t o ng m c ch ng th t thoát h u hình do rò r nư c và b o m l p t ng h o nư c cho t t c khách hàng. 5- Chú tr ng th c hi n các bi n pháp b o v ch t lư ng ngu n nư c m t và nư c ng m.
  4. 6- Tri n khai xã h i hóa công tác c p nư c b ng vi c thí i m vi c giao cho các a phương và các Doanh nghi p tư nhân qu n lý m ng phân ph i nư c gi m nh gánh n ng cho Công ty C p nư c và thúc Ny vi c tìm bi n pháp ch ng th t thoát nư c. Nghiên c u th c hi n vi c huy ng v n ho c ng trư c v n c a khách hàng i v i vi c m r ng m ng lư i phân ph i, sau ó tr d n vào ti n nư c trên nguyên t c t nguy n. 7- i u ch nh giá nư c phù h p có th tích lũy tái u tư, tr n vay, ng th i có bù giá cho các vùng xa các khu v c khác nhau u ư c hư ng chung m t m c giá cung c p nư c s ch. 8- Nâng cao năng l c và c i ti n t ch c ngành c p nư c áp ng yêu c u nhi m v . B- Các gi i pháp v hành chánh qu n lý và xã h i (dài h n, liên t c): 1- Xây d ng và ban hành y các Quy ch qu n lý s d ng nư c s ch và Quy ch qu n lý b o v công trình c p nư c có cơ s b o v h th ng c p nư c tránh b xâm ph m và h n ch th t thoát nư c. 2- V n ng tuyên truy n trong nhân dân ý th c v s d ng, ti t ki m b o v ngu n nư c và ch ng th t thoát , lãng phí. 3- Th c hi n các bi n pháp qu n lý ch t ch ng h nư c c a khách hàng phát hi n các trư ng h p s d ng nư c b t h p pháp ho c gian l n nh m h n ch th t thoát vô hình, h th p t l th t thoát nư c. 4- T ch c các H i ngh khách hàng theo nh kỳ hàng năm, th c hi n hình th c phi u i u tra theo dõi ư c các nhu c u, xu t c a nhân dân và các a phương có th x lý k p th i. III- NHI M V C TH C A T NG ƠN VN : 1- Giám c S Giao thông công chánh, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Giám c Công ty C p nư c t ch c th c hi n các d án c p nư c theo k ho ch 2001 - 2005 và chuNn b nh ng d án c p nư c cho nh ng năm ti p theo n 2010 - 2020 phù h p v i m c tiêu, gi i pháp và ti n chung c a thành ph . Th trư ng các S , Ban, ngành và Ch t ch y ban nhân dân các Qu n - Huy n ch o các ơn v tr c thu c tham gia tích c c, tri n khai vi c l p các k ho ch hành ng c th , gi i quy t nh ng v n liên quan n Chương trình nư c s ch t ng ơn v , t ng a phương m t cách khNn trương, ng b , m b o các d án thu c Chương trình nư c s ch ư c hoàn thành úng theo ti n k ho ch. 2- S Văn hoá Thông tin có k ho ch ph i h p cùng v i y ban M t tr n T qu c thành ph , các t ch c oàn th qu n chúng, các cơ quan thông tin i chúng và y ban nhân dân các Qu n - Huy n Ny m nh công tác tuyên truy n thư ng xuyên, sâu r ng trên các phương ti n thông tin, trong trư ng h c, oàn th , khu ph , v n ng m i t ng l p nhân dân t giác th c hi n vi c b o v gi gìn h th ng c p nư c, phát ng phong trào nhân dân toàn thành ph hư ng ng th c hi n ti t ki m nư c s ch, ch ng lãng phí và th t thoát nư c. N i dung tuyên truy n ph i thi t th c, d ti p thu, phù h p v i m i i tư ng, m i t ng l p nhân dân.
  5. 3- S Giao thông công chánh tri n khai xã h i hóa công tác c p nư c b ng vi c thí i m giao cho các a phương và các Doanh nghi p tư nhân qu n lý m ng phân ph i nư c, năm 2001 s th c hi n thí i m 1 ho c 2 Qu n Huy n, sau ó nhân r ng ra. Công ty C p nư c ph i xây d ng k h ach Ch ng th t thoát nư c cho t ng năm, liên k t v i các ơn v trong và ngoài nư c tri n khai các D án ch ng th t thoát nư c trong t ng khu v c có i u ki n cô l p m ng lư i, ti p thu k thu t tiên ti n, c i ti n thi t b theo dõi ki m soát và h th p t l th t thoát nư c trong khu v c làm cơ s ng d ng cho toàn thành ph . 4- S Khoa h c Công ngh Môi trư ng ph i h p v i các T nh lân c n thư ng ngu n sông Sài Gòn và ng Nai có k ho ch phát tri n các khu công nghi p h p lý không gây ô nhi m ngu n nư c cung c p cho toàn Thành ph . 5- S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn h n ch t i a vi c c p phép khai thác không t p trung, ngăn ch n và có bi n pháp x lý nghiêm kh c v i các doanh nghi p và tư nhân, t ch c khoan gi ng b t h p pháp; ph i h p cùng S Giao thông Công chánh có k h ach và bi n pháp qu n lý h th ng gi ng ng m, yêu c u nhân dân l p gi ng úng k thu t khi có ngu n nư c s ch thay th ho c giúp nhân dân x lý nư c t yêu c u n u còn bu c ph i s d ng ti p, nh m m c ích b o v ngu n nư c ng m cho Thành ph cũng như b o v s c kh e cho nhân dân. 6- S K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n gi i quy t nhanh các th t c chuNn b u tư i v i nh ng d án, công trình, công vi c có trong Chương trình nư c s ch, xu t k p th i Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh c p v n u tư theo úng ti n . 7-. S Giao thông công chánh ph i h p cùng S Tài chính - V t giá xây d ng và i u ch nh giá nư c theo Thông tư 03/TTLT c a Liên B Xây d ng-Ban V t giá Chính ph vào th i i m c n thi t nh m có th tích lũy tái u tư, tr n vay, ng th i có bù giá cho các vùng xa các khu v c khác nhau u ư c hư ng chung m t m c giá cung c p nư c s ch. 8- S Giao thông công chánh và Công ty C p nư c có k ho ch nâng cao năng l c các Ban Qu n lý D án, các ơn v Tư v n và xây l p thu c ngành c p nư c, ào t o và b i dư ng ngu n nhân l c, ng th i xu t c i ti n mô hình phương án t ch c có th áp ng ư c kh i lư ng công vi c gia tăng g p nhi u l n trong th i gian t i. 9- S Giao thông công chánh, Công ty C p nư c ch trì so n th o và ph i h p v i S Tư pháp trình y ban nhân dân thành ph ban hành nh ng văn b n pháp quy c th qu n lý có hi u qu h th ng c p nư c thành ph H Chí Minh. IV- T CH C TH C HI N : 1- S Giao thông công chánh là cơ quan thư ng tr c ch u trách nhi m chính v ph n Chương trình nư c s ch cho nhân dân n i thành, các khu công nghi p, khu ch xu t, khu ô th m i; S Nông nghi p và phát tri n nông thôn là cơ quan thư ng tr c ch u trách nhi m chính v ph n Chương trình nư c s ch cho nhân dân ngo i thành nh m tham mưu cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph , ph i h p v i y ban nhân dân các qu n, huy n, các S - Ban - ngành và các ơn v liên quan tri n khai, ôn
  6. c vi c th c hi n, tr c ti p ki m tra, t ng h p tình hình, báo cáo k t qu nh kỳ và xu t bi n pháp x lý nh ng khó khăn, vư ng m c c a các ơn v trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t. 2- Hàng quý, y ban nhân dân thành ph ch trì h p giao ban ki m i m tình hình th c hi n và hàng năm h p sơ k t t ng h p tình hình chung báo cáo Thành y, H i ng nhân dân thành ph . y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S Ban ngành liên quan, Công ty C p nư c thành ph , các cơ quan, ơn v trên a bàn thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã căn c theo nhi m v , tình hình c a t ng ơn v và n i dung K ho ch này xây d ng chương trình, k ho ch th c hi n c th ph i h p cùng Chương trình nư c s ch c a thành ph ; ch u trách nhi m t ch c và ki m tra vi c th c hi n k ho ch c a ơn v mình và sơ k t , báo cáo nh kỳ theo yêu c u trên ây. ( ính kèm k ho ch phát tri n ngu n nư c; danh m c, ti n th c hi n và ư c toán kinh phí c a các d án c p nư c giai o n 2001-2005)./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH. K HO CH PHÁT TRI N NGU N NƯ C S CH GIAI O N 2001-2005 K HO CH C P NƯ C CHO NHÂN DÂN NGO I THÀNH GIAI O N 2001- 2005 Qu n 2001 2002 2003 2004 2005 Huy n Gi ng Tr m Gi ng Tr m Gi ng Tr m Gi ng Tr m Gi ng Tr m CNTT CNTT CNTT CNTT CNTT
  7. C Chi 200 4 176 3 170 3 100 3 60 2 Hóc 30 1 30 1 50 1 30 1 1 Môn B.Chánh 46 6 50 5 50 4 50 3 30 2 Nhà Bè 20 4 24 3 20 3 10 2 5 Qu n 2 2 Qu n 9 3 20 1 10 10 5 Qu n 12 4 3 2 1 Th 4 4 3 c C ng 300 25 300 21 300 15 200 9 100 5
Đồng bộ tài khoản