Quyết định số 93/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng cứu trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội do Sở lao động Thương Binh và Xã hội quản lý do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 93/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng cứu trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội do Sở lao động Thương Binh và Xã hội quản lý do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng cứu trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội do Sở lao động Thương Binh và Xã hội quản lý do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2002/QĐ-UB về việc quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng đối tượng cứu trợ xã hội tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội do Sở lao động Thương Binh và Xã hội quản lý do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hàmh

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 93/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC QUY ĐN MỨC TRỢ CẤP NUÔIDƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CỨU TRỢ NH XÃ HỘI TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI DO SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢNLÝ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; Xét đề nghị của Liên Sở : Lao động Thương binh và xã hội - Tài chính Vật giá tại Tờ trình số 427/TTr/LĐTBXH-TCVG ngày 30/5/2002 về việc đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng cứu trợ xã hội trên địa bàn Thành phố. QUYẾT ĐNNH Điều 1 : Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho những người thuộc diện cứu trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội do Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý từ ngày 1/7/2002 là 150.000 đồng/người/tháng; Riêng đối tượng tâm thần là 160.000 đồng/người/tháng. Điều 2 : Trích từ nguồn thưởng vượt thu ngân sách năm 2001 : 336.000.000 đồng (ba trăm ba sáu triệu đồng) bổ sung cho các Trung tâm Bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng đối tượng cứu trợ xã hội 6 tháng cuối năm 2002 (theo phụ lục đính kèm). Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các Trung tâm Bảo trợ xã hội sử dụng phần kinh phí bổ sung nêu trên đảm bảo đúng chính sách hiện hành. Điều 3 : Quyết định này thay thế quyết định số 220/QĐ-UB ngày 4/2/1995 của UBND Thành phố về trợ cấp khó khăn cho đối tượng xã hội nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở của ngành Lao động Thương bình và Xã hội. Điều 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Tài chính Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội và Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Phan Văn Vượng PHÂN BỔ NGUỒN KINH PHÍ BỔ SUNG CHO CÁC TRUNG TÂM BTXH HÀ NỘI ĐỂ NUÔI DƯỠNG ĐỐI TƯỢNG CỨU TRỢ XÃ HỘI Kèm theo quyết định số 93/2002/QĐ-UB.Ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội TỔNG SỐ MỨC KINH PHÍ BỔ SUNG THÀNH TÊN ĐƠN VN SỐ ĐỐI TT 40.000 Đ/NGƯỜI/THÁNG TIỀN TƯỢNG 1 KHU ĐIỀU 320 320 người x 40.000đ/tháng x 89.600.000 Đ DƯỠNG TÂM 7tháng THẦN 2 TRUNG TÂM 250 250 người x 40.000đ/thángx 7 70.000.000 Đ NUÔI DƯỠNG tháng NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ TÀN TẬT 3 TRUNG TÂM 120 120người x 40.000 đ/tháng x 33.600.000 Đ BẢO TRỢ XÃ 7 tháng HỘI I 4 TRUNG TÂM 120 120người x 40.000 đ/tháng x 33.600.000 Đ BẢO TRỢ XÃ 7 tháng HỘI III 5 TRUNG TÂM 250 250 người x40.000 đ/tháng x 70.000.000 Đ BẢO TRỢ XÃ 7 tháng HỘI IV 6 LÀNG TRẺ EM 110 110 người x40.000 đ/tháng x 30.800.000 Đ BERLA HÀ NỘI 7 tháng 7 TRƯỜNG NỘI 230 230 người x 40.000đ/tháng x 64.400.000 Đ TRÚ NGUYỄN 7 tháng VIẾT XUÂN TỔNG CỘNG 1.400 392.000.000 Đ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản