Quyết định số 93/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 93/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2004/QĐ-UB về việc giao kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính năm 2004 - 2005 do Ủy ban nhan dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 93/2004/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C GIAO K HO CH TH C HI N M T S NHI M V TR NG TÂM V C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004 - 2005 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Quy t nh 136/2001/Q -TTg ngày 17/9/2001 c a Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình T ng th C i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001-2010; Căn c án s 32/ A-TU ngày 21/4/2004 c a Thành y v m t s nhi m v tr ng tâm v c i cách hành chính trong hai năm 2004-2005. Xét ngh c a Giám c S N i v , QUY T NNH i u 1: Giao k ho ch th c hi n m t s nhi m v tr ng tâm v c i cách hành chính trong hai năm 2004 – 2005 cho các ơn v có tên trong b n k ho ch kèm theo Quy t nh này. a) K ho ch ư c giao bao g m nhi m v ư c giao, th i gian b t u th c hi n, th i gian k t thúc và s n phNm trình UBND Thành ph . b) M c ích, yêu c u, gi i pháp th c hi n nhi m v ư c giao th c hi n theo án s 32/ A-TU ngày 21/4/2004 c a Thành y v m t s nhi m v tr ng tâm v c i cách hành chính trong hai giai o n 2004 – 2005. c) ơn v ư c giao nhi m v xây d ng k ho ch và d toán kinh phí th c hi n trong kinh phí thư ng xuyên c a ơn v . S Tài chính t ng h p, trình UBND Thành ph xem xét, phân b vào k ho ch ngân sách năm 2005; ho c xu t c p b xung kinh phí năm 2004 cho các ơn v (n u c n). d) Các Phó Ch t ch UBND Thành ph ư c giao ph trách kh i nào, ch u trách nhi m tr c ti p ch o các ơn v thu c kh i ó th c hi n nhi m v k ho ch ư c giao; i u 2: Giao S N i v - Cơ quan thư ng tr c chương trình c i cách hành chính, là cơ quan i u ph i th c hi n k ho ch; S N i v có trách nhi m: a) Hư ng d n các ơn v th c hi n k ho ch theo úng m c ích, yêu c u và ti n ;
 2. b) Giúp UBND Thành ph ki m tra, sơ k t, t ng k t, ánh giá tình hình th c hi n nhi m v c a các ơn v ư c giao; c) Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ho c có nh ng v n m i n y sinh, nh ng nhi m v c n b sung s a i; các ơn v báo cáo v UBND Thành ph ; S N i v có trách nhi m t ng h p tình hình, trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính; Các S , Ban, Ngành và UBND các Qu n, Huy n ư c giao k ho ch thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký./. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u K HO CH TH C HI N M T S NHI M V TR NG TÂM V C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2004 – 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2004/Q -UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 TT Nhi m v Th i Th i gian ơn v S n phNm Ngư i gian b t k t thúc ư c trình ph u giao k trách ho ch UBND Thành ph I. C I CÁCH TH CH HÀNH CHÍNH I.1. C ng c , nâng cao quy ch m t c a t i các s , ban, ngành, qu n, huy n
 3. 1 Hoàn thành vi c 2003 30/7/2004 S , H th ng Phó xây d ng cơ s Ban, văn b n Ch pháp lý cho ho t Ngành ban hành t ch ng c a B UBND theo hư ng UBND ph n ti p nh n Qu n, d nc aS TP ph HSHC Huy n N iv trách kh i 2 Hoàn thành vi c 2003 30/9/2004 S , S N iv Phó b trí a i m, Ban, thNm nh, Ch trang b cơ s Ngành báo cáo t ch v t ch t, máy UBND UBND tính và thi t b Qu n, TP ph văn phòng cho Huy n trách B ph n ti p kh i nh n HSHC 3 Xây d ng quy 2003 30/9/2004 S , Quy t nh Phó trình ti p nh n, Ban, c a ơn v Ch gi i quy t TTHC Ngành v vi c ban t ch theo quy ch m t UBND hành quy UBND c a Qu n, trình ... TP ph Huy n trách kh i 4 Xây d ng quy 6/2004 31/12/2004 S , Quy t nh Phó trình x lý công Ban, c a ơn v Ch vi c trong cơ Ngành v vi c ban t ch quan hành chính UBND hành quy UBND (S , Ban, Ngành, Qu n, trình ... TP ph UBND Qu n, Huy n trách Huy n.) kh i (1) Chuyên nghi p 6/2004 31/12/2004 S , Quy t nh Phó Nh ng hóa công ch c Ban, i u ng Ch s n làm vi c t i B Ngành CBCC làm t ch phNm ph n ti p nh n UBND vi c t i B UBND này s HSHC; ch m d t Qu n, ph n TP ph là cơ tình tr ng Phòng Huy n TNHSHC trách s chuyên môn v a kh i ánh tr c ti p nh n, giá v a tr k t qu m c gi i quy t h sơ TTHC hoàn thành nhi m v c a ơn v ư c giao k
 4. ho ch 5 6 B i dư ng ki n 6/2004 6/2005 S N i Báo cáo Phó th c và k năng v tình hình Ch cho CBCC làm th c hi n t ch vi c t i B ph n k ho ch UBND ti p nh n HSHC c aS N i TP ph (D ki n năm 05 v trách l p) kh i 7 K t n i B ph n 2003 31/12/2004 Ban S N iv Ch ti p nh n HSHC Công thNm nh, t ch v i C ng Giao ngh báo cáo UBND ti p i n t Hà thông Thành N i Portal tin ph I.2 Tri n khai th c hi n quy ch m t c a t i UBND xã, phư ng, th tr n: 8 T ng i u tra 5/6/2004 15/7/2004 S N i Báo cáo k t Ch danh m c TTHC v qu t ng t ch và th c tr ng gi i i u tra UBND quy t TTHC t i Thành các Xã, Phư ng, ph Th tr n trên a bàn 9 Các ơn v ã 1/6/2004 30/6/2004 UBND Báo cáo k t Phó th c hi n thí qu n, qu t ng Ch i m quy ch huy n k t c a ơn t ch m t c a ti n v UBND hành t ng k t, TP ph nhân r ng trên trách a bàn kh i 10 Các ơn v chưa 1/6/2004 31/12/2004 UBND Báo cáo k t Phó th c hi n thí qu n, qu thí Ch i m quy ché huy n i mc a t ch m t c a ch o ơn v UBND th c hi n trư c trư c TP ph m t s xã, 31/12/2004 trách phư ng nhân kh i r ng trên a bàn. 11 Xây d ng án, 1/6/2004 1/8/2004 S N i T trình Ch trình UBND v án t ch
 5. Thành ph ban UBND hành quy t nh Thành th c hi n quy ch ph m t c a t i Xã, Phư ng, Th tr n. 12 Hư ng d n 1/8/2004 1/9/2004 S N i Văn b n Ch UBND các Qu n, v hư ng d n t ch Huy n t ch c c aS N i UBND th c hi n quy ch v Thành m t c a t i các ph Xã, Phư ng, Th tr n trư c 1/9/2004 13 Công b danh 1/9/2004 ... S N i T trình Ch m c TTHC thu c v Quy t nh t ch thNm quy n ti p công b UBND nh n c a UBND Thành Xã, Phư ng, Th ph tr n 14 Th c hi n quy 1/1/2005 ... UBND S N iv Phó ch m t c a i Qu n, thNm nh, Ch v i t t c các Xã, Huy n báo cáo t ch Phư ng, Th tr n UBND TP ph trách kh i 15 K t nôi B ph n 2005 2007 Ban S N iv Ch ti p nh n HSHC Công thNm nh, t ch v i C ng Giao ngh báo cáo UBND ti p i n t Hà thông Thành N i Portal. tin ph I.3. C i cách quy trình gi i quy t th t c hành chính: 16 T ng k t tình 6/2004 9/2004 S K Báo cáo Phó hình th c hi n ho ch t ng k t Ch Quy t nh s và u c aS K t ch 100/2002/Q - tư ho ch và UBND UB ngày UBND u tư TP ph Thành ph quy trách nh v trình t kh i và th i h n gi i quy t m t s TTHC trong lĩnh v c u tư XDCB.
 6. 17 C p phép u tư 6/2004 6/2005 S K T trình Phó trong nư c và ho ch án c i cách Ch u tư nư c và u và d th o t ch ngoài; thNm nh tư Quy t nh UBND phê duy t các d ban hành TP ph án u tư XDCB; trách th t c ăng ký kh i kinh doanh. 18 Cho thuê t, c p 6/2004 6/2005 S Tài T trình Phó GCN quy n s nguyên án c i cách Ch d ng t, GCN Môi và d th o t ch quy n s h u nhà trư ng Quy t nh UBND và Nhà ban hành TP ph t trách kh i 19 C p phép xây 6/2004 6/2005 S Xây T trình Phó d ng; th t c d ng án c i cách Ch thNm nh và phê và d th o t ch duy t thi t k Quy t nh UBND t ng d toán. ban hành TP ph trách kh i 20 Gi i thi u a 6/2004 6/2005 S Quy T trình Phó i m, c p ch ng ho ch án c i cách Ch ch quy ho ch, Ki n và d th o t ch xác nh ch gi i trúc Quy t nh UBND ư ng , c p s ban hành TP ph li u k thu t h trách t ng ô th , th a kh i thu n a i m, th a thu n quy ho ch t ng m t b ng, xác nh n PA thi t k sơ b v ki n trúc. (1) Các ơn v ư c giao k hoach, th c hi n nhi m v theo ba bư c: - Bư c I: Xây d ng l trình c i cách, trình UBND Thành ph trư c 30/9/2004 - Bư c II: Báo cáo xu t phương án c i cách, trình UBND Thành ph trư c 31/12/2004 - Bư c III: T ch c th c hi n phương án sau khi UBND Thành ph phê duy t 21 Th t c gi i ngân i 6/2004 6/2005 S Tài T trình Phó Ch v i các d án u tư án c i t ch
 7. XDCB b ng ngu n chính cách và UBND v n ngân sách d th o TP ph Quy t trách nh ban kh i hành 22 Th t c ăng ký mã 6/2004 6/2005 C c thu T trình Phó Ch s thu cơ quan t ch có thNm UBND quy n TP ph án và d trách tháo kh i Quy t nh ban hành 23 I.4. C i cách phương Ch t ch th c so n th o và UBND ban hành văn b n Thành quy ph m pháp lu t ph Ti p t c rà soát văn 6/2004 6/2005 S Tư Báo cáo Ch t ch b n quy ph m pháp pháp c aS UBND lu t Tư pháp Thành ph Hư ng d n th c hi n 6/2004 6/2005 S Tư Báo cáo Ch t ch quy ch so n th o và pháp c aS UBND ban hành văn b n quy Tư pháp Thành ph m pháp lu t ph 24 I.5. C i cách công Ch t ch tác ti p dân và gi i UBND quy t khi u n i, t Thành cáo ph Nghiên c u, xu t 6/2004 9/2004 Thanh tra Báo cáo Ch t ch phương hư ng c i Thành c a UBND cách hành chính trong ph Thanh tra Thành công tác ti p dân và Thành ph gi i quy t khi u n i, ph t cáo II. C I CÁCH B MÁY HÀNH CHÍNH 25 Rà soát ch c năng, 6/2004 6/2005 S N iv Báo cáo Ch t ch nhi m v c a các cơ tình hình và Phó quan hành chính nhà th c hi n Ch t ch nư c, xu t phương c aS u ph hư ng s p x p l i b N iv trách máy hành chính kh i
 8. 26 T ng k t tình hình th c hi n các Quy t nh c a UBND Thành ph và xu t nh ng n i dung có th ti p t c phân c p, y quy n Quy t nh 6/2004 9/2004 S K Báo cáo Phó Ch 116/2002/Q -UB quy ho ch và t ng k t t ch nh v vi c phân c p u tư UBND cho UBND qu n, TP ph huy n và y quy n trách trong lĩnh v c u tư kh i XDCB Quy t nh s 6/2004 9/2004 S Văn Báo cáo Phó Ch 4799/2003/Q -UB v hóa t ng k t t ch phân c p cho UBND Thông tin UBND các Qu n, Huy n c p TP ph phép hành ngh d ch trách v Karaoke, bán và kh i cho thuê băng ĩa hình Quy t nh s 6/2004 9/2004 S Tài Báo cáo Phó Ch 134/2003/Q -UB v chính t ng k t t ch phân c p qu n lý ngân UBND sách cho các c p TP ph Qu n, Huy n, Xã, trách Phư ng, Thj tr n kh i Quy t nh s 6/2004 6/2005 S N iv Báo cáo Ch t ch 128/2001/Q -UB v t ng k t UBND phân c p qu n lý cán Thành b , công ch c, biên ph ch và qu ti n lương, ti n công trong các cơ quan hành chính s nghi p 27 Thí i m tách ho t 6/2004 6/2005 S N iv Báo cáo Ch t ch ng s nghi p kh i xu t UBND cơ quan hành chính c aS Thành N iv ph 28 Tách ch c năng qu n lý kinh doanh ra kh i ch c năng qu n lý nhà nư c Chuy n Công ty i n 2003 10/2004 S N iv D th o Phó Ch l c Hà N i sang ho t Quy t t ch
 9. ng theo mô hình nh UBND Công ty m - Công ty chuy n TP ph con i mô trách hình kh i Thành l p T ng Công 2003 10/2004 S Xây D th o Phó Ch ty Xây d ng d ng và quy t t ch N iv nh UBND thành l p TP ph ... trách kh i Thành l p T ng Công 2003 7/2004 S GTCC D th o Phó Ch ty V n t i và N i v quy t t ch nh UBND thành l p TP ph ... trách kh i Thành l p T ng Công 2003 9/2004 S Du D th o Phó Ch ty Du l ch l ch và quy t t ch N iv nh UBND thành l p TP ph ... trách kh i Thành l p T ng Công 2003 12/2004 S D th o Phó Ch ty Thương m i Thương quy t t ch m i và nh UBND N iv thành l p TP ph ... trách kh i III.XÂY D NG I NGŨ CÁN B CÔNG CH C THÀNH PH 29 Xây d ng, ban hành 6/2004 1/1/2005 S N iv D th o Ch t ch quy ché qu n lý công Quy t UBND ch c, công v nh ban Thành hành ph 30 Nghiên c u, xây d ng 6/2004 6/2005 S N iv T trình Ch t ch m t s cơ ch , chính án UBND sách c i thi n i Thành s ng (1) ph 31 Xây d ng, ban hành 6/2004 6/2005 S N iv D th o Phó Ch quy ch qu n lý công Quy t t ch tác ào t o, b i dư ng nh ban UBND CBCC. hành TP ph trách kh i
 10. 32 Xây d ng án i 6/2004 6/2005 S N iv T trình Phó Ch m i n i dung, phương án t ch th c ào t o, b i UBND dư ng CBCC TP ph trách kh i IV. C I CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 33 Hoàn thành vi c 6/2004 12/2004 S Tài Báo cáo khoán biên ch và chi chính c aS phí hành chính i v i Tài chính 50% ơn v 34 Hoàn thành vi c 6/2004 6/2005 S Tài Báo cáo khoán biên ch và chi chính c aS phí hành chính i v i Tài chính 100 ơn v (1) Ti n hành theo ba bư c: - Bư c I: Báo cáo nghiên c u nh hư ng xây d ng cơ ch chính sách 6/2004-/9/2004 - Bư c II: Tri n khai xây d ng cơ ch , chính sách t tháng 10/2004 - 3/2005 - Bư c III: Trình UBND Thành ph xem xét, ban hành 4/2005 – 6/2005. 35 Hoàn thành vi c 6/2004 6/2005 S Tài chính Báo cáo giao quy n t ch c aS tài chính cho các Tài chính ơn v s nghi p công theo Ngh nh 10/CP-N 36 T ng k t tình 6/2004 12/2004 S Tài chính Báo cáo hình th c hi n c aS Ngh nh Tài chính 73/N -CP, nghiên c u ban hành cơ ch chính sách Ny m nh ch trương xã h i hóa trong lĩnh v c y t , văn hóa, giáo d c, th d c th thao V. CÔNG NGH THÔNG TIN H TR C I CÁCH
 11. HÀNH CHÍNH 37 V n hành m ng 7/2004 12/2004 S , Ban, Ban Công Phó Ch LAN n i b 50% Ngành, ngh t ch ơn v (S , Ban, UBND Qu n, Thông tin UBND Ngành, UBND Huy n thNm TP ph Qu n, Huy n) nh, báo trách cáo kh i 38 i u ch nh m c 7/2004 12/2004 Văn phòng Báo cáo Phó Ch tiêu c a các d án H ND và xu t t ch trong án 112 UBND c a Văn UBND liên quan n c i Thành ph và phòng TP ph cách hành chính Ban CNTT H ND trách cho phù h p v i và UBND kh i chương trình c i Thành cách hành chính ph 39 Xây d ng án 7/2004 12/2004 S N iv Báo cáo Phó Ch ng d ng công xu t t ch ngh thông tin c aS UBND nâng cao năng l c N iv TP ph c a Ban ch o trách C i cách hành kh i chính Thành ph VI. TH C HI N ÁN Y M NH THÔNG TIN TUYÊN TRUY N C I CÁCH HÀNH CHÍNH C A CHÍNH PH 40 Ny m nh công T 2010 S Văn hóa Báo cáo tác thông tin c 1/6/2004 Thông tin c aS ng, các ho t Văn hóa ng văn hóa Thông tin qu n chúng ph c v tuyên truy n công tác c i cách hành chính c a Thành ph 41 Ti p t c chuyên T 2010 ài Phát Báo cáo Phó Ch m c c i cách 1/6/2004 thanh Truy n c a ài t ch hành chính trên hình Hà N i Phát UBND ài Phát thanh và thanh TP ph Truy n hình (m i Truy n trách tu n 01 bu i, m i hình Hà kh i bu i 15 phút) N i
 12. 42 M chuyên m c T 2010 Báo Kinh t Báo cáo Phó Ch c i cách hành 1/6/2004 & ô th và tình hình t ch chính trên báo các cơ quan th c hi n UBND vi t và trên các báo chí c a c a các TP ph phương ti n Thành ph ơn v trách thông tin i kh i chúng khác c a Thành ph 43 Ph bi n ch T Các S , Ban, Báo cáo Ban ch trương chính sách 1/6/2004 Ngành, tình hình o c a ng và Nhà UBND các th c hi n CCHC nư c, ch trương Qu n, Huy n c a các c a Thành y, k ơn v ho ch th c hi n c i cách hành chính c a UBND Thành ph 44 Biên so n, in n T S N iv Báo cáo Ban ch tài li u ph c v 1/6/2004 c aS o công tác c i cách N iv CCHC hành chính: - Tái b n t p I và xu t b n t p II cu n sách CCHC Th ô trong th i kỳ i m i - Sách tham kh o - T rơi 45 Th c hi n T Thành oàn Báo cáo Ban ch chương trình ph i 1/6/2004 TNCS.HCM c a o h p “Phát huy vai Thành CCHC trò xung kích c a oàn và oàn Thanh niên S N i CS.HCM trong v công cu c CCHC.
Đồng bộ tài khoản