Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH THỦ TƯÍNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tưíng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh môc phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong năm 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đó được phê duyệt. 2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xó hội và các cơ quan cú liên quan cú trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện phương án núi trên. Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện. Điều 3. Quyết định này cú hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MôC CễNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH TÂY NINH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TRONG NĂM 2005 (Ban hành kốm theo Quyết định số 93/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. CÁC CÔNG TY THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ: 1. Các công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trờn 50% vốn điều lệ: - Công ty cấp thoát nước; - Công ty Mía đường Tây Ninh; - Công ty Du lịch Tây Ninh; - Công ty cao su 1-5 Tây Ninh; - Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tây ninh. 2. Các công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ dưíi 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần; Công ty kinh doanh Xuất nhập khẩu tổng hợp Tây Ninh. II. CÁC CÔNG TY CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1. Công ty phát hành phim và chiếu bóng Tây Ninh; 2. Trung tâm Đăng kiểm Tây Ninh.
Đồng bộ tài khoản