Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
113
lượt xem
7
download

Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 93/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 19 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH “CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH, H TR U TƯ PHÁT TRI N CHĂN NUÔI T P TRUNG XA KHU DÂN CƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai. Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph ban hành Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Quy t nh s 394/Q -TTg ngày 13/3/2006 c a Th tư ng Chính ph v khuy n khích u tư xây d ng m i, m r ng cơ s gi t m , b o qu n ch bi n gia súc, gia c m, cơ s chăn nuôi t p trung, công nghi p; Căn c Quy t nh s 10/2008/Q -TTg ngày 16/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v/v phê duy t Chi n lư c phát tri n chăn nuôi n 2020. Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và PTNT t i T trình s 1130/SNN-CN, ngày 23/6/2009 và S Tư pháp t i văn b n s 1151/STP-VBPQ ngày 07/7/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Chính sách khuy n khích, h tr u tư phát tri n chăn nuôi t p trung xa khu dân cư trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i n i dung c a Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Nông nghi p và PTNT, K ho ch và u tư, Tài chính, Quy ho ch ki n trúc, Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s , ngành liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th xã và các t ch c, cá nhân, h gia nh chăn nuôi trên a bàn thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Nông nghi p và PTNT; ( báo cáo) - TT Thành y, TT H ND TP; ( báo cáo) - /c Ch t ch UBND TP; ( báo cáo) - Các /c PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph , Công báo UBND Thành ph ; - VPUB: các PVP, NN (Túy, Hùng), TH; Tr nh Duy Hùng - Lưu: VT. QUY NNH CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH, H TR U TƯ PHÁT TRI N CHĂN NUÔI T P TRUNG XA KHU DÂN CƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. (ban hành kèm theo Quy t nh s 93/2009/Q -UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng: 1. i tư ng áp d ng: các t ch c, cá nhân, h gia ình ang chăn nuôi gia súc, gia c m trong khu dân cư, chuy n ra khu chăn nuôi t p trung xa khu dân cư và các t ch c, cá nhân, h gia ình phát tri n chăn nuôi gia súc, gia c m t p trung xa khu dân cư. 2. Ph m vi áp d ng: Quy nh này ch áp d ng i v i các t ch c, cá nhân, h gia ình chăn nuôi gia súc, gia c m t p trung xa khu dân cư t i các huy n, th xã trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Gi i thích t ng : Trong quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Gia súc, gia c m g m: trâu, bò, l n, gà, v t, ngan, ng ng và các lo i v t nuôi khác ư c nhà nư c cho phép. 2. Cơ s chăn nuôi: Là nơi chăn nuôi c a các t ch c, cá nhân, h gia ình. 3. Khu chăn nuôi: Là ph n di n tích t ư c UBND huy n, th xã phê duy t cho các t ch c, cá nhân, h gia ình ang chăn nuôi trong khu dân cư chuy n ra ho c có nhu c u chăn nuôi ch ng chuy n i ru ng t ho c thuê t xây d ng chu ng tr i phát tri n chăn nuôi. i u 3. i u ki n áp d ng
  3. 1. Các khu chăn nuôi t p trung xa khu dân cư ph i n m trong quy ho ch phát tri n nông nghi p n nh c a các huy n, th xã và phù h p v i quy ho ch c a Thành ph . 2. Kho ng cách n trư ng h c, b nh vi n, dân cư t p trung, trung tâm văn hóa xã h i, trung tâm công nghi p t i thi u là 500m. 3. Di n tích t i thi u là 10ha/khu; Di n tích c a m t h chăn nuôi t i thi u là 1.000m2/h . 4. S lư ng v t nuôi ch y u/ h chăn nuôi t i thi u t: 4.1. Trâu, bò: 10 con tr lên. 4.2. L n sinh s n: 20 con tr lên. 4.3. L n thương phNm: 100 con tr lên. 4.4. Gia c m: 2000 con tr lên. 5. Di n tích xây d ng, ki n trúc công trình: 5.1. Di n tích xây d ng chu ng tr i chăn nuôi: T i a là 40% t ng di n tích khu chăn nuôi và k t c u chu ng tr i phù h p v i t ng lo i v t nuôi. 5.2. Công trình ph tr : - ư c phép xây d ng nhà c p 4, làm nhà b o v , nhà kho. - H chăn nuôi ư c s d ng 30m2/h xây d ng nhà b o v , nhà kho. Chương 2. CƠ CH H TR U TƯ PHÁT TRI N KHU CHĂN NUÔI T P TRUNG XA KHU DÂN CƯ i u 4. Cơ ch v t ai 1. Các h có t trong vùng quy ho ch chăn nuôi t p trung ư c xây d ng chu ng tr i chăn nuôi; các h có t trong vùng quy ho ch chăn nuôi t p trung nhưng không có nhu c u chăn nuôi ư c chuy n như ng cho các h có nhu c u chăn nuôi th i h n t i thi u 15 năm. 2. Các t ch c ch ng chuy n i ru ng t ho c thuê t n m trong vùng chăn nuôi xây d ng chu ng tr i chăn nuôi th i h n t i thi u 15 năm. 3. ư c gi m 50% ti n thuê t ph i n p ngân sách Nhà nư c trong 5 năm uk t ngày ký h p ng. i u 5. u tư xây d ng cơ s h t ng.
  4. 1. Ngân sách nhà nư c u tư quy ho ch và xây d ng d án. 2. Ngân sách nhà nư c h tr 100% kinh phí xây d ng cơ s h t ng ngoài hàng rào bao g m ư ng giao thông c p V ng b ng, ư ng i n, h th ng c p, thoát nư c và x lý môi trư ng chung cho c khu chăn nuôi theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 6. H tr lãi su t v n vay 1. ư c vay v n c a các t ch c tín d ng và h tr 100% chênh l ch lãi su t ti n vay so v i lãi su t c a Ngân hàng chính sách xã h i trong 3 năm u k t ngày có h p ng vay v n ph c v phát tri n chăn nuôi. 2. ư c ưu tiên vay v n phát tri n s n xu t t Qu Khuy n nông Hà N i. i u 7. Khoa h c, công ngh : 1. ư c hư ng các ti n b k thu t, công ngh m i, cung c p thông tin khuy n nông, th trư ng t chương trình khuy n nông c a Trung ương và Hà N i. 2. ư c cung c p thông tin m i v tình hình phát tri n khoa h c công ngh trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y. 3. ư c h tr 100% kinh phí ào t o, t p hu n trong lĩnh v c chăn nuôi, thú y. 4. ư c h tr v phòng ch ng d ch b nh cho àn gia súc, gia c m theo quy nh c a Thành ph . i u 8. Các cơ ch , chính sách khác. 1. H tr 70% kinh phí cho vi c xây d ng thương hi u s n phNm và qu ng cáo các s n phNm nông nghi p trên các phương ti n i chúng. 2. H tr 100% kinh phí thuê gian hàng tham gia các h i tr , tri n lãm gi i thi u s n phNm nông nghi p trong nư c và các qu y hàng, i m bán hàng t i các ch do ngành Thương m i và UBND các qu n, huy n qu n lý trên a bàn Hà N i v i vi c kinh doanh các s n phNm nông nghi p an toàn. 3. H tr 50% kinh phí thuê gian hàng nư c ngoài, tham gia các h i ch tri n lãm gi i thi u s n phNm nông nghi p. i v i các cơ s chăn nuôi ư c Thành ph cho phép tham gia h i ch , tri n lãm gi i thi u s n phNm nư c ngoài ư c h tr 30% ti n vé i l i. 4. Ngoài các cơ ch chính sách c th nêu trong quy nh này, vi c h tr phát tri n khu chăn nuôi trên a bàn thành ph Hà N i ư c th c hi n theo các chính sách hi n hành c a Nhà nư c. i u 9. Ngu n v n h tr u tư. - V n h tr u tư t ngu n ngân sách Nhà nư c.
  5. - Các huy n, th xã t cân i ngân sách th c hi n vi c h tr u tư, n u các huy n, th xã không cân i ư c ngân sách th c hi n vi c h tr u tư theo Quy nh c a Quy t nh này ngân sách thành ph s c p bù trên cơ s quy t toán hàng năm. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 10. Phân công trách nhi m 1. S Nông nghi p và PTNT: - Xác nh hư ng phát tri n vùng chăn nuôi b n v ng trên a bàn thành ph Hà N i. - Hư ng d n UBND các huy n l p Quy ho ch chi ti t d án phát tri n khu chăn nuôi t p trung xa khu dân cư. - Ph i h p v i S Công thương t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i. - Là cơ quan thư ng tr c, giúp UBND Thành ph t ng h p k ho ch phát tri n khu chăn nuôi xa khu dân cư c a các huy n, th xã. Ph i h p v i các S , ngành liên quan ki m tra giám sát vi c th c hi n các Quy nh trên ây. 2. S Quy ho ch Ki n trúc: - Ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT th ng nh t các nh hư ng v Quy ho ch phát tri n nông nghi p thành ph Hà N i. - Hư ng d n các UBND huy n, th xã l p Quy ho ch chi ti t khu chăn nuôi xa khu dân cư. 3. S K ho ch và u tư, S Tài chính: Cân i k ho ch và b trí Ngân sách h tr kinh phí u tư cho các d án theo k ho ch hàng năm. 4. S Tài nguyên và Môi trư ng Hư ng d n UBND các huy n, th xã th c hi n giao t; ánh giá tác ng môi trư ng và nhu c u s d ng t khi có d án phát tri n chăn nuôi t p trung xa khu dân cư. 5. Các S , ngành liên quan: Theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m ph i h p th c hi n t t Quy nh này. 6. UBND các huy n, th xã: - Xây d ng quy ho ch vùng chăn nuôi t p trung trên a bàn.
  6. - ThNm nh, phê duy t d án chăn nuôi và xác nh v n vay phát tri n chăn nuôi xa khu dân cư c a các h chăn nuôi. - T ch c v n ng, tuyên truy n các h chăn nuôi t nguy n tham gia u tư vào các khu chăn nuôi xa khu dân cư. - Xây d ng vùng chăn nuôi t p trung xa khu dân cư theo tiêu chí và quy nh c th cho t ng vùng. - T ch c qu n lý khu chăn nuôi t p trung xa khu dân cư. i u 11. Các Quy nh trư c ây trái v i n i dung c a Quy nh này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u phát hi n v n chưa phù h p, c n b sung ch nh s a, các ngành, các c p, các t ch c, cá nhân và h gia ình k p th i ph n nh v i S Nông nghi p và PTNT t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản