Quyết định số 932/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 932/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 932/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 932/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 932/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Hủy bỏ 08 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1 TCVN 7204-1 : 2002 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-1 : 1998 Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử 2 TCVN 7204-2 : 2002 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-2 : 1998 Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật của giày ủng an toàn 3 TCVN 7204-3 : 2002 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-3 : 1998 Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật của giày ủng bảo vệ 4 TCVN 7204-4 : 2002 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-4 : 1998 Phần 4: Yêu cầu kỹ thuật của giày lao động chuyên dụng 5 TCVN 7204-5 : 2003 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-5 : 2000 Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử bổ sung 6 TCVN 7204-6: 2003 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-6 : 2000 Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử bổ sung 7 TCVN 7204-7 : 2003 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-7 : 2000 Phần 7: Yêu cầu kỹ thuật bổ sung của giày ủng bảo vệ 8 TCVN 7204-8 : 2003 Giày ủng an toàn, bảo vệ và lao động chuyên dụng ISO 8782-8 : 2000 Phần 8: Yêu cầu kỹ thuật bổ sung của giày ủng lao động chuyên
  2. dụng Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Trần Quốc Thắng
Đồng bộ tài khoản