Quyết định số 932/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 932/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 932/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 932/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 932/Q -CTN Hà N i, ngày 23 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 101/TTr-CP ngày 01/6/2009, QUY T NNH i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 03 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 932/Q -CTN ngày 23 tháng 6 năm 2009 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Nguy n Thúy Li u (Nguy n Th Thúy Li u), sinh ngày 20/3/1972 t i Bà R a - Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: 224B, Khu ph 5, phư ng Phú Lương, th xã B n Tre, t nh B n Tre. 2. Nguy n Thái Linh, sinh ngày 14/7/1954 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: 33 Văn Chung, phư ng 13, qu n Tân Bình, TP H Chí Minh 3. Kim Lan (Nguy n Lan Anh), sinh ngày 27/10/1973 t i Vĩnh Phúc Gi i tính: N Hi n trú t i: 18/A3 Nguy n Th Minh Khai, phư ng a Kao, qu n 1, TP H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản