intTypePromotion=1

Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 937/2008/Q -BKH Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH M U H SƠ M I SƠ TUY N GÓI TH U XÂY L P B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i; Căn c i u 67 và kho n 3 i u 76 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c Ngh nh s 61/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B K ho ch và u tư; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý u th u, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “M u h sơ m i sơ tuy n gói th u xây l p”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1591/2007/Q -BKH do B trư ng B K ho ch và u tư ban hành ngày 24/12/2007. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Website Chính ph ; Công báo; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp;
 2. - Các S KH và T các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các C c, V , Vi n thu c B KH& T; - Lưu: Văn thư, V QL T (20b). M UH SƠ M I SƠ TUY N GÓI TH U XÂY L P (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 937/2008/Q -BKH ngày 23 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B K ho ch và u tư) M u h sơ m i sơ tuy n này ư c áp d ng cho gói th u xây l p theo quy nh t i Chương III Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 khi th c hi n hình th c u th u r ng rãi trong nư c và qu c t . i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA, n u ư c tài tr ch p thu n thì áp d ng theo M u này ho c có th s a i, b sung m t s n i dung theo yêu c u c a nhà tài tr . Khi áp d ng M u này, ch u tư c n căn c vào tính ch t, c i m c a gói th u mà ưa ra các yêu c u trên cơ s m b o nguyên t c c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t ; không ư c ưa ra các i u ki n nh m h n ch s tham gia c a nhà th u ho c nh m t o l i th cho m t ho c m t s nhà th u gây ra s c nh tranh không bình ng. Trong M u này, nh ng ch in nghiêng là n i dung mang tính hư ng d n s ư c ngư i s d ng c th hóa tùy theo yêu c u và tính ch t t ng gói th u. M u h sơ m i th u này g m các ph n sau: Ph n th nh t. Yêu c u v th t c sơ tuy n Chương I. Ch d n i v i nhà th u Chương II. B ng d li u sơ tuy n Chương III. Tiêu chuNn ánh giá h sơ d sơ tuy n Chương IV. Bi u m u d sơ tuy n Ph n th hai. Yêu c u v công trình xây l p Chương V. Tóm t t các yêu c u v công trình xây l p Trong quá trình áp d ng M u này, n u có vư ng m c, ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p và t ch c, cá nhân có liên quan g i ý ki n v B K ho ch và u tư k p th i xem xét, ch nh lý. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc
 3. --------------- H SƠ M I SƠ TUY N (tên gói th u) (tên d án) (tên ch u tư)
 4. ……………, ngày ….. tháng ……năm ……… i di n h p pháp c a bên m i th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và ng d u) M CL C Ph n th nh t. YÊU C U V TH T C SƠ TUY N Chương I. Ch d n i v i nhà th u.................................................................................... A. T ng quát.......................................................................................................................... B. ChuNn b h sơ d sơ tuy n............................................................................................... C. N p h sơ d sơ tuy n...................................................................................................... D. M và ánh giá h sơ d sơ tuy n..................................................................................... E. Trúng sơ tuy n.................................................................................................................. Chương II. B ng d li u sơ tuy n ...................................................................................... Chương III. Tiêu chu n ánh giá h sơ d sơ tuy n .......................................................... Chương IV. Bi u m u d sơ tuy n ..................................................................................... M u s 1. ơn d sơ tuy n................................................................................................... M u s 2. Gi y y quy n........................................................................................................
 5. M u s 3. Th a thu n liên danh sơ b ..................................................................................... M u s 4. Kê khai thông tin v nhà th u................................................................................... M u s 5. Kê khai năng l c tài chính c a nhà th u................................................................... M u s 6. Kê khai các h p ng ang th c hi n c a nhà th u.................................................. M u s 7. Danh m c các h p ng tương t do nhà th u th c hi n.......................................... Ph n th hai. YÊU C U V CÔNG TRÌNH XÂY L P ............................................................. Chương V. Tóm t t các yêu c u v công trình xây l p ....................................................... Ph l c ............................................................................................................................... CÁC T VI T T T BDL B ng d li u sơ tuy n HSMST H sơ m i sơ tuy n HSDST H sơ d sơ tuy n TC G Tiêu chuNn ánh giá h sơ d sơ tuy n Gói th u ODA Là gói th u thu c chương trình, d án s d ng v n ODA t các nhà tài tr (Ngân hàng Th gi i – WB, Ngân hàng phát tri n châu Á – ADB, Ngân hàng tái thi t c – KfW, Cơ quan phát tri n Pháp – AFD…) Ngh nh 58/CP Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 c a chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. VND ng Vi t Nam
 6. USD ng ô la M Ph n th nh t. YÊU C U V TH T C SƠ TUY N Chương 1. CH D N I V I NHÀ TH U A. T NG QUÁT M c 1. Khái quát v gói th u Bên m i th u m i nhà th u tham gia sơ tuy n i v i gói th u xây l p thu c d án nêu t i BDL. Tên gói th u, ph m vi công vi c, ngu n v n th c hi n gói th u, th i gian t ch c u th u ư c nêu trong BDL. M c 2. i u ki n tham gia sơ tuy n 1. Có tư cách h p l như quy nh trong BDL; 2. Ch ư c tham gia trong m t HSDST v i tư cách là nhà th u c l p ho c là nhà th u liên danh; trư ng h p liên danh ph i có văn b n th a thu n liên danh sơ b ; 3. áp ng i u ki n năng l c ho t ng xây d ng như quy nh trong BDL; 4. B o m c nh tranh trong u th u như trong quy nh trong BDL. M c 3. H sơ m i sơ tuy n và phát hành h sơ m i sơ tuy n HSMST bao g m các n i dung ư c li t kê t i M c l c c a HSMST này. Bên m i th u phát hành mi n phí HSMST cho các nhà th u có nhu c u tham d sơ tuy n. Vi c ki m tra, nghiên c u các n i dung c a HSMST chuNn b HSDST thu c trách nhi m c a nhà th u. M c 4. Gi i thích làm rõ h sơ m i sơ tuy n Trư ng h p nhà th u mu n ư c gi i thích làm rõ HSMST thì ph i g i văn b n ngh n bên m i th u theo a ch và th i gian ghi trong BDL (nhà th u có th thông báo trư c cho bên m i th u qua fax, e-mail…). Sau khi nh n ư c văn b n yêu c u làm rõ HSMST theo th i gian quy nh trong BDL, bên m i th u s có văn b n tr l i và g i cho t t c các nhà th u nh n HSMST. M c 5. S a i h sơ m i sơ tuy n Trư ng h p c n thi t, bên m i th u s ti n hành s a i HSMST (bao g m c vi c gia h n th i h n n p HSDST n u c n thi t) b ng cách g i văn b n s a i HSMST t i t t
 7. c các nhà th u nh n HSMST trư c th i i m óng sơ tuy n m t s ngày nh t nh ư c quy nh trong BDL. Tài li u này là m t ph n c a HSMST. Nhà th u ph i thông báo cho bên m i th u b ng văn b n theo ư ng bưu i n ho c fax, email là ã nh n ư c các tài li u s a i ó M c 6. Chi phí d sơ tuy n Nhà th u ph i ch u m i chi phí liên quan n quá trình tham gia sơ tuy n, k t khi nh n HSMST cho n khi thông báo k t qu sơ tuy n, i v i các nhà th u trúng sơ tuy n tính n khi m i th u. B. CHU N BN H SƠ D SƠ TUY N M c 7. Ngôn ng s d ng HSDST cũng như t t c văn b n và tài li u trao i gi a bên m i th u và nhà th u liên quan n vi c sơ tuy n ph i ư c vi t b ng ngôn ng như quy nh trong BDL. M c 8. N i dung h sơ d sơ tuy n HSDST do nhà th u chuNn b ph i bao g m nh ng n i dung sau: 1. ơn d sơ tuy n theo quy nh t i M c 9 Chương này; 2. Tài li u ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà th u theo quy nh t i M c 10 Chương này. M c 9. ơn d sơ tuy n ơn d sơ tuy n do nhà th u chuNn b và ư c i n y theo M u s 1 Chương IV có ch ký c a ngư i i di n h p pháp c a nhà th u (là ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u ho c ngư i ư c y quy n kèm theo gi y y quy n h p l theo M u s 2 Chương IV). Trư ng h p y quy n, nhà th u g i kèm theo các tài li u, gi y t theo quy nh trong BDL ch ng minh tư cách h p l c a ngư i ư c y quy n. i v i nhà th u liên danh, ơn d sơ tuy n ph i do t ng thành viên trong liên danh ký, tr trư ng h p văn b n th a thu n liên danh sơ b có quy nh các thành viên trong liên danh th a thu n cho thành viên ng u liên danh ký ơn d sơ tuy n. M c 10. Tài li u ch ng minh tư cách h p l , năng l c và kinh nghi m c a nhà th u 1. Tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u: a) i v i nhà th u c l p, ph i cung c p các tài li u ch ng minh tư cách h p l c a mình như quy nh trong BDL. b) i v i nhà th u liên danh, ph i cung c p các tài li u sau ây: - Các tài li u theo quy nh t i i m a kho n này i v i t ng thành viên trong liên danh;
 8. - Văn b n th a thu n liên danh sơ b gi a các thành viên theo M u s 3 Chương IV, trong ó ph i d ki n ph n công vi c c a t ng thành viên, thành viên ng u liên danh và trách nhi m c a thành viên ng u liên danh, a i m và th i gian ký văn b n th a thu n liên danh sơ b , ch ký c a các thành viên, con d u (n u có); trư ng h p các thành viên y quy n cho thành viên ng u liên danh ký ơn d sơ tuy n thì ph i nêu rõ trong văn b n th a thu n liên danh sơ b . 2. Tài li u ch ng minh năng l c và kinh nghi m c a nhà th u Thông tin v năng l c k thu t, năng l c tài chính và kinh nghi m c a nhà th u trong lĩnh v c xây l p ư c li t kê theo các M u t s 4 n 7 Chương IV. Năng l c và kinh nghi m c a nhà th u liên danh là t ng năng l c và kinh nghi m c a các thành viên; t ng thành viên ph i ch ng minh kinh nghi m và năng l c c a mình là áp ng yêu c u c a HSMST cho ph n vi c d ki n m nhi m trong liên danh. M c 11. Quy cách c a h sơ d sơ tuy n 1. Nhà th u ph i chuNn b m t b n g c và m t s b n ch p HSDST ư c quy nh trong BDL và ghi rõ “b n g c” và “b n ch p” tưng ng. Nhà th u không n p b n g c HSDST s b lo i. Nhà th u ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và phù h p gi a b n ch p và b n g c. Trong quá trình ánh giá, n u bên m i th u phát hi n b n ch p có l i k thu t như b nhòe, không rõ ch , ch p thi u trang và nh ng l i khác thì l y n i dung c a b n g c làm cơ s . Trư ng h p b n ch p có n i dung sai khác so v i b n g c thì tùy theo m c sai khác, bên m i th u s quy t nh x lý cho phù h p, ch ng h n sai khác ó là không cơ b n, không làm thay i b n ch t c a HSDST thì ư c coi là l i ch p nh n ư c; nhưng n u sai khác ó làm thay i n i dung cơ b n c a HSDST so v i b n g c thì b coi là gian l n, HSDST s b lo i, ng th i nhà th u s b x lý theo quy nh pháp lu t v u th u hi n hành và quy nh pháp lu t khác có liên quan. 2. HSDST ph i ư c ánh máy, in b ng m c không tNy ư c, ánh s trang theo th t liên t c. Các văn b n b sung làm rõ HSDST c a nhà th u ph i ư c i di n h p pháp c a nhà th u ký. 3. Nh ng ch vi t chen gi a, tNy xóa ho c vi t è lên b n ánh máy ch có giá tr khi có ch ký bên c nh c a ngư i ký ơn d sơ tuy n và ư c óng d u (n u có). C. N P H SƠ D SƠ TUY N M c 12. Niêm phong và cách ghi trên túi ng h sơ d sơ tuy n 1. HSDST ph i ư c ng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách ánh d u niêm phong do nhà th u t quy nh). Cách trình bày các thông tin trên túi ng HSDST ư c quy nh trong BDL. 2. Trong trư ng h p HSDST g m nhi u tài li u, nhà th u c n th c hi n vi c óng gói toàn b tài li u sao cho vi c ti p nh n và b o qu n HSDST c a bên m i th u ư c thu n ti n, m b o s toàn v n c a HSDST, tránh th t l c, m t mát. M c 13. Th i h n n p h sơ d sơ tuy n
 9. 1. HSDST do nhà th u n p tr c ti p ho c g i n a ch c a bên m i th u nhưng ph i m b o bên m i th u nh n ư c trư c th i i m óng sơ tuy n quy nh trong BDL. 2. Bên m i th u có th gia h n th i h n n p HSDST (th i i m óng sơ tuy n) trong trư ng h p c n tăng thêm s lư ng HSDST ho c khi c n s a i HSMST theo quy nh t i M c 5 Chương này. 3. Khi gia h n th i h n n p HSDST, bên m i th u ph i thông báo b ng văn b n cho các nhà th u ã n p HSDST, ng th i thông báo gia h n th i h n n p HSDST ph i ư c ăng t i trên báo u th u t i thi u 1 kỳ và ăng trên trang thông tin i n t v u th u (tr trư ng h p không thu c di n b t bu c); i v i u th u qu c t còn ph i ăng t i ng th i trên m t t báo ti ng Anh ư c phát hành r ng rãi. Khi thông báo, bên m i th u ph i ghi rõ th i i m óng sơ tuy n m i nhà th u s a l i th i gian có hi u l c c a HSDST n u th y c n thi t. Nhà th u ã n p HSDST có th nh n l i và ch nh s a HSDST c a mình. Trư ng h p nhà th u chưa nh n l i ho c không nh n l i HSDST thì bên m i th u qu n lý HSDST ó theo ch qu n lý h sơ “m t”. M c 14. H sơ d sơ tuy n n p mu n B t kỳ tài li u nào thu c HSDST mà bên m i th u nh n ư c sau th i i m óng sơ tuy n u ư c coi là không h p l và ư c g i tr l i cho nhà th u theo nguyên tr ng, tr tài li u làm rõ HSDST theo yêu c u c a bên m i th u. D. M VÀ ÁNH GIÁ H SƠ D SƠ TUY N M c 15. M h sơ d sơ tuy n 1. Vi c m HSDST ư c ti n hành công khai ngay sau th i i m óng sơ tuy n theo ngày, gi , a i m quy nh trong BDL. 2. Bên m i th u ti n hành m l n lư t HSDST c a t ng nhà th u có tên trong danh sách nh n HSMST và n p HSDST trư c th i i m óng sơ tuy n theo th t ch cái tên c a nhà th u. 3. Sau khi m HSDST, bên m i th u l p biên b n m HSDST và g i b n ch p cho các nhà th u ã n p HSDST úng quy nh. M c 16. Làm rõ h sơ d sơ tuy n Trong quá trình ánh giá HSDST, bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ n i dung HSDST. Vi c làm rõ HSDST ch ư c th c hi n gi a bên m i th u và nhà th u có HSDST c n ph i làm rõ và ư c th c hi n dư i hình th c trao i tr c ti p (bên m i th u m i nhà th u n g p tr c ti p trao i, nh ng n i dung h i và tr l i ph i ư c l p thành văn b n) ho c gián ti p (bên m i th u g i văn b n yêu c u làm rõ và nhà th u ph i tr l i b ng văn b n). Trong văn b n yêu c u làm rõ, c n quy nh th i h n làm rõ c a nhà th u. N i dung làm rõ HSDST th hi n b ng văn b n ư c bên m i th u b o qu n như m t ph n c a HSDST. Trư ng h p quá th i h n làm rõ mà nhà th u không tr l i ho c bên m i th u không nh n ư c văn b n làm rõ, ho c
 10. nhà th u có văn b n làm rõ nhưng không áp ng ư c yêu c u làm rõ c a bên m i th u thì bên m i th u x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. M c 17. ánh giá h sơ d sơ tuy n 1. ánh giá sơ b HSDST Bên m i th u ki m tra tính h p l và s y c a HSDST, g m: a) Tính h p l c a ơn d sơ tuy n (M u s 1 Chương IV) theo quy nh t i M c 9 Chương này; b) S áp ng i v i các i u ki n tham gia sơ tuy n theo quy nh t i M c 2 và tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u theo quy nh t i kho n 1 M c 10 Chương này; c) B n g c HSDST theo quy nh t i M c 11 Chương này. Bên m i th u lo i b HSDST không áp ng m t trong các i u ki n nêu trên. Các HSDST ư c ánh giá là h p l theo quy nh t i kho n này ư c ưa vào bư c ánh giá chi ti t. 2. ánh giá chi ti t HSDST Bên m i th u ti n hành ánh giá chi ti t HSDST trên cơ s các yêu c u c a HSMST và TC G nêu t i Chương III. E. TRÚNG SƠ TUY N M c 18. i u ki n ư c xét duy t trúng sơ tuy n Nhà th u ư c xét duy t trúng sơ tuy n khi áp ng y các i u ki n sau: 1. Có HSDST h p l ; 2. Có HSDST ư c ánh giá v năng l c và kinh nghi m là t yêu c u theo TC G quy nh t i Chương III. M c 19. Thông báo k t qu sơ tuy n Ngay sau khi ch u tư quy t nh phê duy t k t qu sơ tuy n, bên m i th u g i văn b n thông báo k t qu sơ tuy n cho các nhà th u tham d sơ tuy n (bao g m c nhà th u trúng sơ tuy n và nhà th u không trúng sơ tuy n). Nhà th u trúng sơ tuy n ư c m i tham gia u th u. Chương 2. B NG D LI U SƠ TUY N
 11. BDL bao g m các n i dung chi ti t c a gói th u theo m t s M c tương ng Chương I (Ch d n i v i nhà th u). N u có b t kỳ s khác bi t nào so v i các n i dung tương ng trong Chương I thì căn c vào các n i dung trong Chương này. M c Kho n N i dung 1 - Tên d án: ……………………. [Nêu tên d án ư c duy t] - Tên gói th u: ………………… [Nêu tên gói th u theo k ho ch u th u ư c duy t] - N i dung công vi c ch y u: ……… [Nêu n i dung yêu c u] - Ngu n v n th c hi n gói th u: …………………… [Nêu rõ ngu n v n ho c phương th c thu x p v n thanh toán cho nhà th u; trư ng h p s d ng v n ODA thì ph i nêu rõ tên nhà tài tr và cơ c u ngu n v n (ngoài nư c, trong nư c)] - Th i gian t ch c u th u: ………………….. [Nêu c th th i gian theo k ho ch u th u ư c duy t] 2 1 Tư cách h p l c a nhà th u: …………………….. [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà nêu yêu c u v tư cách h p l c a nhà th u trên cơ s tuân th quy nh t i i u 7 c a Lu t u th u, ch ng h n yêu c u nhà th u ph i cung c p b n sao ư c ch ng th c c a m t trong các lo i văn b n sau: Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n u tư, Quy t nh thành l p ho c Gi y ăng ký ho t ng h p pháp… i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy nh c a nhà tài tr ] 3 i u ki n năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c………………….. [Tùy theo lo i, c p công trình mà nêu yêu c u v i u ki n năng l c trên cơ s tuân th quy nh pháp lu t v xây d ng] 4 B o m c nh tranh trong u th u: ………………….. [Tùy theo yêu c u c a gói th u mà nêu yêu c u trên cơ s tuân th n i dung v b o m c nh tranh trong u th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u] 4 - a ch bên m i th u: …………………. [nêu a ch bên m i th u] - Th i gian nh n ư c văn b n yêu c u gi i thích làm rõ HSMST không mu n hơn ……..ngày trư c th i i m óng sơ tuy n. [Tùy theo tính ch t c a gói th u mà ghi s ngày c th cho phù h p]
 12. 5 Tài li u s a i HSMST (n u có) s ư c bên m i th u g i n t t c các nhà th u nh n HSMST trư c th i i m óng sơ tuy n t i thi u ……..ngày [Ghi s ngày c th , nhưng ph i mb o th i gian nhà th u hoàn ch nh HSDST] 7 Ngôn ng s d ng: ……………….. [Nêu c th ngôn ng s d ng. i v i u th u trong nư c là Ti ng Vi t. i v i u th u qu c t , HSMST có th ư c l p b ng ti ng Anh ho c b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Trư ng h p HSMST b ng ti ng Anh thì c n quy nh HSDST ph i b ng ti ng Anh. Trư ng h p HSMST b ng ti ng Vi t và ti ng Anh thì c n quy nh nhà th u có th l a ch n m t trong hai th ti ng (ti ng Vi t ho c ti ng Anh) l p HSDST. i v i các tài li u khác có liên quan thì c n yêu c u gi i h n trong m t s lo i ngôn ng thông d ng, n u nhà th u s d ng ngôn ng khác thì yêu c u có b n d ch sang ngôn ng cùng v i ngôn ng c a HSDST. i v i gói th u ODA nêu yêu c u theo quy nh c a nhà tài tr ] 9 Tài li u, gi y t ch ng minh tư cách h p l c a ngư i ư c y quy n: …… [Nêu c th văn b n pháp lý mà nhà th u c n ph i g i ch ng minh tư cách h p l c a ngư i ư c y quy n như b n sao ư c ch ng th c i u l công ty, Quy t nh thành l p chi nhánh…] 10 1 a) Tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u:…………. [Nêu yêu c u tài li u ch ng minh tư cách h p l c a nhà th u trên cơ s phù h p v i yêu c u c a M c 2 c a BDL này, ví d b n sao ư c ch ng th c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, Gi y ch ng nh n u tư, Quy t nh thành l p ho c Gi y ăng ký ho t ng h p pháp…] 11 1 S lư ng HSDST ph i n p: - 1 b n g c; và - ……… b n ch p [Ghi rõ s lư ng yêu c u nhưng không quy nh quá 5 b n] 12 1 Cách trình bày các thông tin trên túi ng HSDST:……….. [Nêu c th cách trình bày, ví d : - Tên, a ch , i n tho i c a nhà th u:………….. - a ch n p HSDST [tên, a ch c a bên m i th u]: …………
 13. - Tên gói th u: ………………………………………………………. - Không ư c m trư c ………….gi , ngày …….tháng………năm……. (Ghi theo th i i m m h sơ d sơ tuy n)] 13 1 Th i i m óng sơ tuy n: ……….gi , ngày ……tháng…....năm…….. [Nêu c th th i i m óng sơ tuy n tùy theo yêu c u c a gói th u, m b o th i gian chu n b HSDST không ít hơn 7 ngày i v i u th u trong nư c và 15 ngày i v i u th u qu c t , k t ngày u tiên phát hành h sơ m i sơ tuy n] 15 1 Vi c m HSDST s ư c ti n hành công khai vào lúc ….gi , ngày ……. tháng …… năm, t i ……………… [Ghi rõ ngày, gi , a i m ti n hành vi c m HSDST, trong ó quy nh th i i m m HSDST m b o vi c m HSDST ph i ti n hành ngay sau th i i m óng sơ tuy n] Chương 3. TIÊU CHU N ÁNH GIÁ H SƠ D SƠ TUY N Chương này bao g m TC G v năng l c k thu t, năng l c tài chính, kinh nghi m và các n i dung liên quan khác (n u có yêu c u) c a nhà th u. Các tiêu chu n ánh giá quy nh t i Chương này ư c s d ng theo tiêu chí “ t”, “không t”. Nhà th u “ t” t t c các n i dung thì ư c ánh giá là áp ng yêu c u sơ tuy n (Ví d minh h a v TC G ư c nêu t i Ph l c c a M u này). TC G dư i ây ch mang tính ch t hư ng d n, khi so n th o n i dung này c n căn c theo tính ch t c a gói th u mà quy nh cho phù h p. TC G ph i công khai trong HSMST. Trong quá trình ánh giá HSDST ph i tuân th TC G nêu trong HSMST, không ư c thay i, b sung b t kỳ n i dung nào. M c 1. TC G v kinh nghi m M c yêu c u t i thi u TT N i dung yêu c u ư c ánh giá là áp ng ( t) 1 Kinh nghi m chung v xây d ng S năm ho t ng trong lĩnh v c xây d ng ………(1)năm
 14. 2 Kinh nghi m th c hi n các h p ng tương t m b o ti n và ch t lư ng Kinh nghi m th c hi n h p ng có quy mô và tính ch t tương t gói th u ang th c hi n sơ tuy n trong …….[ghi s năm ] (2) năm qua. Tính ch t tương t căn c theo các tiêu chí như lo i, c p công trình, giá tr , quy mô th c hi n, tính ch t, ph c t p, i u ki n thi công …. như mô t t i Chương V. Trong trư ng h p liên danh, kinh nghi m này ư c tính b ng t ng kinh nghi m c a các thành viên. (3) (a) s lư ng h p ng t ……… (4) h p ng t giá tr ……..(5) cho m i (b) giá h p ng h p ng 3 Các yêu c u khác (n u có) Vi c ánh giá ư c th c hi n trên cơ s s li u kê khai t i M u s 7 chương IV và các tài li u kèm theo. Ghi chú: (1) Thông thư ng là 5 năm ho c 10 năm, trong m t s trư ng h p có th quy nh ít hơn khuy n khích s tham gia c a các nhà th u m i ư c thành l p. (2) Thông thư ng là 5 năm, trong m t s trư ng h p có th quy nh ít hơn khuy n khích s tham gia c a các nhà th u m i ư c thành l p. (3) Trư ng h p liên danh, ánh giá kinh nghi m c a thành viên liên danh theo n i dung công vi c chính d ki n ã ư c nêu trong th a thu n liên danh sơ b . (4) Thông thư ng yêu c u t 1 n3h p ng. (5) Giá tr m i h p ng tương t thông thư ng quy nh b ng 80% giá gói th u ang xét. M c 2. TC G v năng l c k thu t M c yêu c u t i thi u TT N i dung yêu c u ư c ánh giá là áp ng ( t) 1 Nhân s Nêu yêu c u v s lư ng, năng l c và trình cán
 15. b ch ch t tr c ti p th c hi n gói th u. Trong trư ng h p liên danh, nhân s c a c liên danh là t ng h p nhân s do t ng thành viên trong liên danh xu t. 2 Thi t b thi công Nêu yêu c u v s lư ng, ch ng lo i, kh năng huy ng… i v i các thi t b thi công c n thi t th c hi n gói th u. Trong trư ng h p liên danh, thi t b thi công c a c liên danh là t ng h p thi t b do t ng thành viên trong liên danh xu t. 3 Các yêu c u khác (n u có) Vi c ánh giá ư c th c hi n trên cơ s s li u kê khai t i M u s 4 Chương IV và các tài li u kèm theo. M c 3. TC G v năng l c tài chính TT N i dung yêu c u M c yêu c u t i thi u ư c ánh giá là áp ng ( t) 1 Doanh thu 1.1 Doanh thu trung bình hàng năm trong ……. [ghi s năm] năm g n ây (1) 1.2 Trong trư ng h p liên danh, doanh thu trung bình hàng năm c a c liên danh ư c tính b ng t ng doanh thu trung bình h ng năm c a m i thành viên trong liên danh, trong ó: a) Doanh thu trung bình hàng năm trong (thông thư ng không th p ……… [ghi s năm] năm qua c a thành viên hơn 40% m c quy nh t i ng u liên danh i m 1.1 M c này) (thông thư ng không th p hơn b) Doanh thu trung bình hàng năm trong …….. 25% m c quy nh t i [ghi s năm] năm qua c a t ng thành viên i m 1.1 M c này) khác trong liên danh 2 Tình hình tài chính lành m nh Nhà th u ph i áp ng yêu c u v tình hình tài chính lành m nh (ch n m t ho c m t s ch tiêu tài chính phù h p) (2). Trong trư ng h p liên danh, t ng thành viên trong liên danh ph i áp ng yêu c u v tình hình tài chính lành m nh.
 16. (a) s năm nhà th u ho t ng có lãi trong th i T ….. năm tr lên gian yêu c u báo cáo v tình hình tài chính theo kho n 1 M c này (b) t su t thanh toán hi n hành t m c…… (c) giá tr ròng t m c ….. (d) nhà th u th c hi n nghĩa v thu theo quy Trong toàn b th i gian nh c a pháp lu t yêu c u báo cáo v tình hình tài chính theo kho n 1 M c này. 3 Lưu lư ng ti n m t (3) 3.1 Nhà th u ph i m b o lưu lư ng ti n m t t m c ….. trong …. nh m áp ng yêu c u c a gói th u tháng 3.2 Trong trư ng h p liên danh, lưu lư ng ti n m t c a c liên danh ư c tính b ng t ng lưu lư ng ti n m t c a m i thành viên trong liên danh, trong ó: a) Lưu lư ng ti n m t c a thành viên ng u t m c … trong ... tháng liên danh (thông thư ng không th p hơn 40% m c quy nh t i kho n 3.1 M c này) b) Lưu lư ng ti n m t nh m áp ng yêu c u t m c … trong ….. c a công tác xây d ng c a t ng thành viên tháng (thông thư ng khác trong liên danh không th p hơn 25% m c quy nh t i kho n 3.1 M c này) 4 Các yêu c u khác (n u có) Vi c ánh giá ư c th c hi n trên cơ s s li u kê khai t i các M u s 5 và 6 Chương IV và các tài li u kèm theo. Ghi chú: (1) i v i yêu c u v doanh thu: - Th i gian yêu c u thông thư ng là 3 năm. Trong m t s trư ng h p có th quy nh s năm ít hơn khuy n khích s tham gia c a các nhà th u m i ư c thành l p. - M c yêu c u doanh thu trung bình năm ư c xác nh theo công th c sau: Yêu c u v m c doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói th u tính theo trung bình năm x k; Thông thư ng yêu c u h s k trong công th c này là t 2 n 2,5; trong trư ng h p gói th u có giá tr l n thì có th gi m xu ng 1,5.
 17. (2) i v i yêu c u v tình hình tài chính: Có th quy nh m t s ch tiêu ánh giá v tình hình tài chính c a nhà th u v i cách tính c th như sau: - Tùy theo th c t gói th u mà yêu c u nhà th u ho t ng bình quân có lãi (l i nhu n) m c bình thư ng trong 2 ho c 3 năm trong th i gian yêu c u báo cáo v tình hình tài chính theo kho n 1 M c này. - T su t thanh toán hi n hành cho bi t kh năng thanh toán n ng n h n c a nhà th u, tính b ng công th c sau: T su t thanh toán hi n hành = tài s n ng n h n / n ng n h n T su t thanh toán hi n hành l n hơn 1 cho bi t doanh nghi p có kh năng thanh toán n n h n (có hơn 1 ng tài s n b o m cho 1 ng n ). T su t thanh toán hi n hành c a các doanh nghi p xây d ng thư ng không cao, vì v y c n căn c vào th c t ho c t ng ngành mà quy nh c th . - Giá tr ròng (v n ch s h u) cho bi t kh năng tăng trư ng c a m t doanh nghi p, thư ng quy nh m c t i thi u là giá tr ròng ph i không âm và tính b ng công th c sau: Giá tr ròng = T ng tài s n – t ng n ph i tr (3) i v i yêu c u v lưu lư ng ti n m t: - Lưu lư ng ti n m t (dòng ti n) mà nhà th u có ư c qua tài s n có th chuy n thành ti n m t, ngu n v n tín d ng và nh ng phương ti n tài chính khác, tr i lư ng ti n m t s d ng cho các h p ng ang th c hi n, ph i m b o áp ng nhu c u v ti n m t trong quá trình th c hi n gói th u; - Cách tính thông thư ng i v i m c yêu c u v lưu lư ng ti n m t: Lưu lư ng ti n m t yêu c u = Giá gói th u theo trung bình tháng x t; Trong ó t là kho ng th i gian trung bình d ki n c n thi t k t khi nhà th u phát hành hóa ơn n khi ch u tư thanh toán theo hóa ơn ó. Chương 4. BI U M U D SƠ TUY N M us 1 ƠN D SƠ TUY N ………., ngày……….tháng……..năm………
 18. Kính g i: …………………………………………. [ghi tên bên m i th u] (sau ây g i là bên m i th u) Sau khi nghiên c u HSMST và văn b n s a i HSMST [ghi s c a văn b n b sung n u có] mà chúng tôi ã nh n ư c, chúng tôi, [ghi tên nhà th u], cam k t tham gia sơ tuy n gói th u [ghi tên gói th u xây l p] theo úng yêu c u c a HSMST: N u HSDST c a chúng tôi ư c ch p nh n, chúng tôi s tham gia u th u gói th u [ghi tên gói th u xây l p]. Chúng tôi cam k t các thông tin kê khai trong HSDST này là chính xác, trung tr c. i di n h p pháp c a nhà th u (Ghi tên, ch c danh, ký tên và óng d u) M us 2 GI Y Y QUY N (1) Hôm nay, ngày …..tháng……năm…..., t i …………………. Tôi là [ghi tên, s CMTND ho c s h chi u, ch c danh c a ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u] là ngư i i di n theo pháp lu t c a [ghi tên nhà th u] có a ch t i [ghi a ch c a nhà th u] b ng văn b n này y quy n cho [ghi tên, s CMTND ho c s h chi u, ch c danh c a ngư i ư c y quy n] th c hi n các công vi c sau ây trong quá trình tham gia sơ tuy n và u th u gói th u [ghi tên gói th u] thu c d án [ghi tên d án] do [ghi tên bên m i th u] t ch c (2): - Ký ơn d sơ tuy n; - Ký các văn b n, tài li u giao d ch v i bên m i th u trong quá trình tham gia sơ tuy n, k c các văn b n ngh làm rõ HSMST và văn b n gi i thích làm rõ HSDST. Ngư i ư c y quy n nêu trên ch th c hi n các công vi c trong ph m vi y quy n v i tư cách là i di n h p pháp c a [ghi tên nhà th u]. [Ghi tên nhà th u] ch u trách nhi m hoàn toàn v nh ng công vi c do [ghi tên ngư i ư c y quy n] th c hi n trong ph m vi y quy n. Gi y y quy n có hi u l c k t ngày ……. n ngày ……..(3) và ư c l p thành …….b n có giá tr pháp lý như nhau, ngư i y quy n gi ……b n, ngư i ư c y quy n gi …….b n.
 19. Ngư i ư c y quy n Ngư i y quy n (Ghi tên, ch c danh, ký tên và óng d u (Ghi tên ngư i i di n theo pháp lu t n u có) c a nhà th u, ch c danh, ký tên và óng d u) Ghi chú: (1) Trư ng h p y quy n thì b n g c gi y y quy n ph i ư c g i cho bên m i th u cùng v i ơn d sơ tuy n theo quy nh t i M c 9 Chương I. Vi c y quy n c a ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u cho c p phó, c p dư i, giám c chi nhánh, ngư i ng u văn phòng i di n c a nhà th u thay m t cho ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u th c hi n m t ho c các n i dung công vi c trên ây. Vi c s d ng con d u (n u có) trong trư ng h p ư c y quy n có th là d u c a nhà th u ho c d u c a ơn v mà cá nhân liên quan ư c y quy n. (2) Ph m vi y quy n bao g m m t ho c nhi u công vi c nêu trên. (3) Ghi ngày có hi u l c và ngày h t hi u l c c a gi y y quy n phù h p v i quá trình tham gia sơ tuy n. M us 3 (1) TH A THU N LIÊN DANH SƠ B ………..,ngày …….tháng………năm……….. Gói th u ……………… [ghi tên gói th u] Thu c d án …………… [ghi tên d án] - Căn c (2) …………….. [Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i]; - Căn c (2)……………... [Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng]; - Căn c h sơ m i sơ tuy n gói th u ……….. [ghi tên gói th u] ngày …….tháng. ….năm…….; Chúng tôi, i di n cho các bên ký th a thu n liên danh sơ b , g m có: Tên thành viên liên danh [ghi tên t ng thành viên liên danh]
 20. i di n là ông/bà:................................................................................................................. Ch c v :............................................................................................................................... a ch :................................................................................................................................. i n tho i:............................................................................................................................. Fax:................................................................................................................................... ... E- mail:.................................................................................................................................. Tài kho n:............................................................................................................................. Mã s thu :........................................................................................................................... Gi y y quy n s …………..ngày …….tháng ……năm …………(trư ng h p ư c y quy n). Các bên th ng nh t ký k t tho thu n liên danh sơ b v i n i dung như sau: i u 1. Nguyên t c chung 1. Các bên t nguy n hình thành liên danh tham gia sơ tuy n gói th u [ghi tên gói th u] thu c d án [ghi tên d án]. 2. Các bên th ng nh t tên g i c a liên danh cho m i giao d ch liên quan n gói th u là: [ i n tên c a liên danh theo th a thu n]. 3. Các bên cam k t không bên nào ư c t ý tham gia c l p ho c h p tác dư i b t kỳ hình th c nào v i bên khác tham gia sơ tuy n i v i gói th u này. 4. Khi liên danh trúng sơ tuy n gói th u nêu trên, các bên s ký th a thu n liên danh tham gia u th u theo yêu c u c a h sơ m i th u i v i gói th u này. i u 2. Phân công trách nhi m 1. Thành viên ng u liên danh Các bên th a thu n [ghi tên m t bên] làm thành viên ng u liên danh, i di n cho liên danh th c hi n công vi c sau trong quá trình tham gia sơ tuy n gói th u (3):

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản