Quyết định số 94/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 94/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Trà Vinh do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 94/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P S TH D C TH THAO T NH NG NAI, T NH QU NG NAM VÀ T NH TRÀ VINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh ng Nai, y ban nhân dân t nh Qu ng Nam, y ban nhân dân t nh Trà Vinh, y ban Th d c th thao và Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p các S Th d c th thao ng Nai, Qu ng Nam, Trà Vinh trên cơ s tách ch c năng qu n lý Nhà nư c v th d c th thao t S Văn hóa thông tin và th thao thu c t nh. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân các t nh ng Nai, Qu ng Nam, Trà Vinh quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a S Th d c th thao c a t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao, B trư ng B Văn hóa - Thông tin, B trư ng Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh ng Nai, Qu ng Nam, Trà Vinh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản